Imovane 5 mg ja 7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 13.03.2015 15:00:16)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Imovane® 5 mg kalvopäällysteiset tabletit
Imovane® 7,5 mg kalvopäällysteiset tabletit

tsopikloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Imovane on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imovane-tabletteja
 3. Miten Imovane-tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Imovane-tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Imovane on ja mihin sitä käytetään

Imovane on unilääke, joka vaikuttaa keskushermostoon ja auttaa unettomuuteen. Imovane-valmisteen vaikutus alkaa tavallisesti 15−20 minuutin kuluessa. Imovane hajoaa suhteellisen nopeasti elimistössä ja tämän johdosta on vain pieni riski, että tuntisit väsymystä seuraavana päivänä tabletin ottamisesta.

Imovane-tabletteja käytetään unilääkkeenä aikuisten tilapäisiin tai lyhytaikaisiin unettomuustiloihin, kuten nukahtamisvaikeuksiin, liian varhaisiin aamuheräämisiin tai toistuviin yöllisiin heräämisiin.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Imovane-tabletteja

Älä käytä Imovane-tabletteja

 • jos olet allerginen tsopiklonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on vaikeita lihasheikkoustiloja (myasthenia gravis)
 • jos sinulla on unen aikana hengityskatkoksia (uniapnea) tai lääkärin toteama hengitysvajaus.

Varoitukset ja varotoimet
Ennen Imovane-hoidon aloittamista neuvottele aina lääkärin kanssa muiden lääkkeiden mahdollisesta samanaikaisesta käytöstä. Potilaiden, joilla on taipumusta lääkeriippuvuuteen tai unissakävelyyn, on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen Imovane-hoidon aloittamista.

Varovaisuutta pitää noudattaa iäkkäiden ja heikkokuntoisten hoidossa, kuten myös sellaisten potilaiden hoidossa, joilla on esiintynyt lääkkeiden väärinkäyttöä.

Unilääkkeet voivat aiheuttaa hengityslamaa. Kerro lääkärille, jos hengitystoimintasi on heikentynyt.

Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä Imovane-hoidon aikana. Samanaikaiseen käyttöön liittyy vaaroja, jotka aiheutuvat unen liiallisesta syvyydestä ja hengitystoiminnan häiriintymisestä unen aikana.

Unilääkkeen käyttö pyritään pitämään mahdollisimman lyhytaikaisena. Käyttö lopetetaan vähitellen annosta pienentämällä. Pitempiaikaiset univaikeudet olisi hyvä selvittää. Jos Imovane-hoito lopetetaan äkillisesti pitkäaikaisen hoidon jälkeen, voi toisinaan ilmetä rauhatonta unta muutaman yön ajan ja muita hermostollisia oireita myös päiväsaikaan.

Imovane-tablettien käytössä on lääkeriippuvuuden riski.

Imovane-valmistetta ei pidä käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä sen tehoa ja turvallisuutta tämän potilasryhmän hoidossa ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja Imovane
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Yhteiskäyttöä ei suositella
Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä, koska tsopiklonin rauhoittava vaikutus voi korostua.

Yhteisvaikutus otettava huomioon
Keskushermostoa lamaavan vaikutuksen korostuminen on mahdollista käytettäessä samanaikaisesti psykoosilääkkeitä, muita unilääkkeitä, ahdistusta vähentäviä/rauhoittavia lääkkeitä, masennuslääkkeitä, euforisoivia kipulääkkeitä, epilepsialääkkeitä, anestesia-aineita ja väsyttäviä allergialääkkeitä. Euforisoivien kipulääkkeiden samanaikainen käyttö voi myös lisätä psyykkistä riipuvuutta.

Erytromysiinin käytön seurauksena tsopiklonin väsyttävä vaikutus saattaa voimistua.

Kerro lääkärille ennen Imovane-lääkityksen aloittamista, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä. Niiden samanaikainen käyttö saattaa vaatia jommankumman lääkkeen annostuksen muuttamista:

 • erytromysiini, klaritromysiini (antibiootteja)
 • ketokonatsoli, itrakonatsoli (sienilääkkeitä)
 • ritonaviiri (HIV-infektioon käytetty lääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosin hoitoon käytetty lääke)
 • karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini (epilepsiaan, uni- ja rytmihäiriöihin käytettäviä lääkkeitä)
 • mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet (lääke muun muassa alakuloisuuteen ja unihäiriöihin).

Rifampisiini saattaa heikentää tsopiklonin väsyttävää vaikutusta nopeuttamalla sen hajoamista elimistössä.

Lääkkeet, jotka vaikuttavat ruoansulatuskanavan liikkuvuuteen (ripuli- ja ummetuslääkkeitä), voivat vaikuttaa tsopiklonin, kuten muidenkin suun kautta otettavien lääkkeiden, imeytymiseen ja vaikutuksen alkamiseen.

Imovane ruoan, juoman ja alkoholin kanssa
Alkoholin samanaikaista käyttöä on vältettävä Imovane-hoidon aikana. Samanaikaiseen käyttöön liittyy vaaroja, jotka aiheutuvat unen liiallisesta syvyydestä ja hengitystoiminnan häiriintymisestä unen aikana.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
Imovane-tablettien käyttöä on vältettävä raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja, koska Imovane-hoidon aikana reaktiokyky saattaa heikentyä, ellet ole nukkunut normaalia tuntimäärää. Riski suorituskyvyn heikkenemiseen kasvaa, jos on käyttänyt illalla myös alkoholia. Tämä tulisi ottaa huomioon tarkkuutta vaativissa tilanteissa, kuten autolla ajossa ja tarkkuutta vaativissa työtehtävissä.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Imovane sisältää laktoosia
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.


3. Miten Imovane-tabletteja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hoitava lääkäri määrää sopivan annoksen ja hoidon pituuden. Imovane vaikuttaa tavallisesti 15−20 minuutin kuluessa. Näin ollen on tärkeää, että tabletti otetaan nukkumaan mennessä tai vasta, kun luonnollinen uni on jäänyt pois. Tavanomainen annos on yksi tabletti. Imovane on tarkoitettu otettavaksi vain suun kautta.

Käyttö lapsille ja nuorille
Imovane-valmistetta ei pidä käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, sillä sen tehoa ja turvallisuutta tämän potilasryhmän hoidossa ei ole varmistettu.

Jos sinusta tuntuu, että Imovane-tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekissa.

Jos otat enemmän Imovane-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Yliannostus johtaa liialliseen keskushermoston lamaantumiseen vaihdellen uneliaisuudesta syvään tajuttomuuteen yliannoksen suuruuden mukaan. Potilas kuuluu tällöin sairaalahoitoon. Lääkehiilen antoa suositellaan ensiavuksi, jos sen anto on mahdollista.

Jos lopetat Imovane-tablettien käytön
Unilääkkeen käyttö pyritään pitämään mahdollisimman lyhytaikaisena ja käyttö lopetetaan vähitellen annosta pienentämällä. Jos Imovane-hoito lopetetaan äkillisesti pitkäaikaisen hoidon jälkeen, voi toisinaan ilmetä rauhatonta unta muutaman yön ajan ja muita hermostollisia oireita myös päiväsaikaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä): suun kuivuus (suuhygienia on tärkeää) ja makumuutokset (kitkerä maku), jotka ovat tavallisesti ohimeneviä. Uneliaisuus. Nämä haittavaikutukset ovat riippuvaisia annoksen suuruudesta ja häviävät tai vähenevät, kun annosta pienennetään.
Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta): päänsärky, pahoinvointi, huimaus, painajaisunet, kiihtyneisyys, väsymys.
Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta): aggressiivisuus, sekavuus, ärtyneisyys, libidon häiriöt, hallusinaatiot, muistinmenetys, hengenahdistus, ihottuma, kutina, kaatuminen (lähinnä iäkkäillä).
Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta): anafylaktiset reaktiot, kasvojen, huulten, nielun tai kielen turvotus (angioedeema), seerumin transaminaasien ja/tai alkalisen fosfataasin lievä tai kohtalainen lisääntyminen.
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin): levottomuus, harhaluulot, vihantunne, käyttäytymismuutokset, joihin voi liittyä muistamattomuus, unissakävely, riippuvuus, vieroitusoireyhtymä, haparointi, tuntohäiriöt, kaksoiskuvat, hengityslama, ruoansulatushäiriö, lihasheikkous.

Imovane-tablettien pitkäaikaisen käytön äkillisen lopettamisen yhteydessä saattaa esiintyä vieroitusoireita, kuten unettomuutta, lihaskipua, ahdistuneisuutta, vapinaa, hikoilua, levottomuutta, sekavuutta, päänsärkyä, sydämentykytyksiä, sydämen tiheälyöntisyyttä, hourailua, painajaisia ja ärtyneisyyttä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Imovane-tablettien säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Imovane sisältää

 • Vaikuttava aine on tsopikloni. 1 tabletti sisältää 5 mg tai 7,5 mg tsopiklonia.
 • Muut aineet ovat:
  Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, magnesiumstearaatti.
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi (väriaine E171), makrogoli 6000 (vain 7,5 mg).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
5 mg: Valkoinen, pyöreä, halkaisija 7 mm, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti.
10 ja 30 tablettia.
7,5 mg: Valkoinen, soikea, 10 mm x 5 mm, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti.
10, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Valmistaja
Famar Health Care Services Madrid, S.A.U.
Avda. de Leganés, 62
28923 Alcorcón (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.1.2015

Yrityksen yhteystiedot:

Sanofi Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

puh. 0201 200 300
faksi 0201 200 499

laakeinfo.finland@sanofi.com

www.sanofi.fi