MICROLAX peräruiskeliuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 18.06.2015 01:46:51)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Microlax peräruiskeliuos

natriumsitraattidihydraatti, natriumlauryylisulfoasetaatti, sorbitoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Microlax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Microlaxia
 3. Miten Microlaxia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Microlaxin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Microlax on ja mihin sitä käytetään

Microlax on nopeasti vaikuttava pienoisperäruiske, jota pehmentää kovan ulosteen ärsyttämättä kuitenkaan suolta.

Microlaxia käytetään tilapäiseen ummetukseen. Microlaxia käytetään myös suolen tyhjentämiseen ennen peräsuolen tähystystä (rektoskopia).


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Microlaxia

Älä käytä Microlaxia

 • jos olet allerginen natriumsitraattille, natriumlauryylisulfoasetaatille tai sorbitolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Käänny lääkärin puoleen, jos ummetus on jatkuvaa. Vältä pitkäaikaista käyttöä.

Muut lääkevalmisteet ja Microlax
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Seuraavilla lääkevalmisteilla voi olla yhteisvaikutuksia Microlaxin kanssa:

 • natriumpolystyreenisulfonaattia sisältävien valmisteiden (veren kaliumpitoisuuden laskemiseen) ja Microlaxin samanaikainen käyttö voi lisätä suolinekroosin (kuolion) vaaraa, joten näiden yhteiskäyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys
Microlaxin käytöstä raskauden aikana on niukasti tutkimustietoa. Ei tiedetä, erittyvätkö lääkkeen vaikuttavat aineet rintamaitoon. Koska peräsuoleen annetun Microlaxin imeytyminen elimistöön on kuitenkin vähäistä, lääkkeen käytöstä raskauden ja imetyksen aikana ei ole odotettavissa haittaa sikiölle tai vastasyntyneelle. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Microlaxin käytöllä ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Microlax sisältää sorbiinihappoa
Sorbiinihappo voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).


3. Miten Microlaxia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja vähintään 3-vuotiaat lapset:

Vie putkilon koko kärki peräsuoleen. Purista yhden putkilon sisältö peräsuoleen. Lääkäri voi määrätä myös toisenlaisen annostuksen.
Alle 3-vuotiaat lapset:Alle 3-vuotiailla lapsilla peräsuoleen viedään vain puolet putkilon kärjestä.

Ulostaminen tapahtuu tavallisesti noin 5 - 15 minuutin kuluttua annostelun päättymisestä.

Käyttöohje

Kuva 1

1. Kierrä putkilon päässä oleva kärki irti (kuva 1).
2. Kostuta putkilon kärki tipalla putkilon sisältöä.
3. Työnnä putkilon kärki kokonaan peräsuoleen.
Jos potilas on alle 3-vuotias, vie peräsuoleen vain puolet putkilon kärjestä.

Kuva 2

4. Tyhjennä putkilon sisältö kokonaan puristamalla putkilon
kärjen tyviosaa (kuva 2).
5. Vedä putkilo ulos ja pidä se edelleen kokoonpuristettuna.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu Microlaxin käytön yhteydessä:

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (joita voi esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta):

 • vatsakipu (mukaan lukien vatsavaivat, vatsakipu ja ylävatsakipu)
 • peräaukkoon ja peräsuoleen liittyvä kipu
 • löysä vatsa
 • yliherkkyysreaktiot (esim. nokkosihottuma)

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Microlaxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytettävä alle 25 °C.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Microlax sisältää

1 ml peräruiskeliuosta sisältää:

 • Vaikuttavat aineet ovat natriumsitraattidihydraatti 90 mg, natriumlauryylisulfoasetaatti
  9 mg, sorbitoli 625 mg.
 • Muut aineet ovat sorbiinihappo (E 200), glyseroli, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valmisteen kuvaus: Kirkas liuos.
Pakkauskoot: 1x5ml, 4x5ml, 12x5ml ja 50x5ml.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

Valmistaja
McNeil AB
SE-251 09 Helsingborg
Ruotsi

tai

Famar Orleáns

45 071 Orleans
Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.5.2013

Yrityksen yhteystiedot:

JOHNSON & JOHNSON CONSUMER NORDIC / JANSSEN CILAG
Vaisalantie 2
02130 Espoo

jacfi@its.jnj.com
www.janssen.fi
020 753 1450
Tukkuliike: Tamro