FELDEN 0,5 % GEELI, ilman reseptiä

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 27.12.2014 10:25:00)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Felden 0,5 % geeli
piroksikaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. ks. kohta 4.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Felden-geeli on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Felden-geeliä
 3. Miten Felden-geeliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Felden-geelin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Felden-geeli on ja mihin sitä käytetään

Felden-geeli on tulehduskipulääke, jota käytetään lihasten, nivelten ja jänteiden tulehdus- ja kiputilojen paikallishoitoon. Tällaisia tiloja ovat mm. nivelrikko, äkilliset ja pitkittyneet lihasperäiset vaivat, jänne- tai jännetuppitulehdus, niveltä ympäröivien kudosten tulehdus, nyrjähdys, venähdys ja ristiselkäkipu.

Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Felden-geeliä

Älä käytä Felden-geeliä

 • jos olet allerginen piroksikaamille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, kuten propyleeniglykolille tai bentsyylialkoholille (lueteltu kohdassa 6).
 • jos asetyylisalisyylihappo tai jokin muu tulehduskipulääke on aiheuttanut sinulle aiemmin astman, nuhan, ihoturvotuksen tai nokkosihottuman oireita. Voit saada sellaisen myös piroksikaamista.
 • raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Varoitukset ja varotoimet
Mahdollisesti hengenvaarallisia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu Felden-geelin käytön yhteydessä. Ne ilmenevät aluksi punertavina, rengasmaisina tai pyöreinä laikkuina vartalolla ja niiden keskellä on usein rakkuloita.

Muita löydöksiä, joita kannattaa etsiä, voivat olla haavaumat suussa, nielussa, nenässä tai sukupuolielimissä sekä sidekalvotulehdus (silmien punoitus ja turvotus).

Nämä mahdolliset hengenvaaralliset ihoreaktiot liittyvät usein flunssan kaltaisiin oireisiin. Ihottuma voi levitä laajoiksi rakkulamuodostelmiksi tai ihon pinnan kuoriutumiseksi.

Suurin riski vakavien ihoreaktioiden ilmenemiselle on ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.
Jos sinulle on kehittynyt Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi Felden-geelin käytön yhteydessä, et saa enää koskaan aloittaa Felden-geelin käyttöä uudelleen.

Jos sinulle kehittyy ihottuma tai edellä mainittuja iho-oireita, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle ja kerro hänelle, että käytät tätä lääkettä.

Tulehduskipulääkkeet, kuten Felden, voivat aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa. Tätä on raportoitu myös geelin käytön yhteydessä vaikka syy-yhteyttä geelihoitoon ei ole voitu osoittaa.

Varo ettei geeliä joudu silmiin, limakalvoille tai rikkinäiselle iholle. Ihon, jolle geeli levitetään, on myös oltava terve.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Felden-geeliä ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana. Valmistetta ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Felden voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet lapsen hankkimista tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Jos olet raskaana tai imetät, tai epäilet olevasi raskaana, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Felden-geeli ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Lapset
Lasten ei tule käyttää Felden-geeliä, koska tietoja geelin vaikutuksista lapsiin ei ole riittävästi.

Felden-geeli sisältää propyleeniglykolia, joka voi ärsyttää ihoa. Felden-geelin sisältämä piroksikaami voi värjätä ihoa tai vaatteita. Siksi geeli kannattaa imeyttää ihoon kevyesti hieromalla ennen hoidettavan alueen peittämistä vaatteella.

3. Miten Felden-geeliä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Hiero kevyesti pieni määrä (1,5–4,5 cm) geeliä kipeytyneelle alueelle 2–4 kertaa päivässä. Tarvittava geelimäärä riippuu kipeytyneen tai turvonneen alueen laajuudesta.

Geeli hierotaan ihoon, kunnes se on täysin imeytynyt. Älä käytä peittäviä siteitä hoidettavalla alueella. Pese kädet geelin levittämisen jälkeen, ellei hoito ole tarkoitettu nimenomaan käsille.

Felden-geeli voi aiheuttaa ohimenevää ihon värjäytymistä ja vaatteiden tahriintumista, jos sitä ei hierota ihoon riittävän hyvin.

Nyrjähdyksen ja venähdyksen pitäisi tuntua paremmalta viikon kuluessa. Jos kipu ei ole lievittynyt viikon kuluessa, käänny lääkärin puoleen. Lääkäri päättää onko samaa hoitoa vielä syytä jatkaa.

Geeli on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Geeliä ei saa käyttää rikkinäiselle tai tulehtuneelle iholle, silmiin tai limakalvoille.

Jos käytät enemmän Felden-geeliä kuin sinun pitäisi
Yliannostus Felden-geelillä on epätodennäköistä. Jos olet ottanut geeliä vahingossa suun kautta, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977).

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
Haittavaikutuksia on kuitenkin raportoitu vain harvoin, ja ne ovat olleet lieviä tai kohtalaisia.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa esiintymistiheyden mukaan.

Yleiset (yli yhdellä potilaalla sadasta): ihon hilseily; ihon punoitus; ihottuma; paikallinen ihoärsytys; kutina; reaktiot geelin sivelykohdissa.
Harvinaiset (alle yhdellä potilaalla tuhannesta): kosketusihottuma; valoherkkyysreaktio; ihon värjäytyminen ja vaatteiden tahriintuminen, jos geeliä ei hierota ihoon kunnolla.
Hyvin harvinaiset (alle yhdellä potilaalla 10 000:sta): ihoreaktioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi), on raportoitu (katso kohta 2).

Jos geeli ärsyttää ihoa, geelin käyttö on lopetettava ja geeli on korvattava tarvittaessa muulla hoidolla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Felden-geelin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Felden-geeli sisältää
Vaikuttava aine on piroksikaami. Yksi gramma geeliä sisältää 5 mg piroksikaamia.
Muut aineet ovat karboksivinyylipolymeeri (Carbopol 980), propyleeniglykoli, etanoli, bentsyylialkoholi, di-isopropanoliamiini, hydroksietyyliselluloosa ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Kirkas tai melkein kirkas, vaaleankeltainen, alkoholintuoksuinen geeli.
25 g, 50 g ja 100 g putkilot.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

Valmistaja
Farmasierra Manufacturing, S.L.
San Sebastian de los Reyes
Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.8.2014.

Yrityksen yhteystiedot:

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

puh. (09) 430 040
faksi (09) 4300 4400

etunimi.sukunimi@pfizer.com

www.pfizer.fi