TRINEURIN tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,5 mt, 17.06.2015 19:19:22)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä.

Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan, jotta se tehoaisi toivotulla tavalla.

  • Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen.
  • Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää apteekista.

Tässä pakkausselosteessa selvitetään:

  1. Mitä Trineurin on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä tulee huomioida ennen Trineurinin käyttöä
  3. Miten Trineurinia käytetään
  4. Trineurinin mahdolliset haittavaikutukset
  5. Trineurinin säilytys

TRINEURIN TABLETTI

Trineurin-tablettien vaikuttavat aineet ja määrät tablettia kohden ovat: tiamiininitraatti (B1-vitamiini) 250 mg, pyridoksiinihydrokloridi (B6-vitamiini) 250 mg ja syanokobalamiini (B12-vitamiini) 40 mikrogrammaa. Apuaineita ovat maltodekstriini, sitruunahappomonohydraatti, natriumsitraatti, perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, glyseroli 85%, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), kasviöljy (tyydytetty, tyyppi I), magnesiumstearaatti ja talkki.

Myyntiluvan haltija:

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja:

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

1. MITÄ TRINEURIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Trineurinin vaikuttavat aineet ovat B-vitamiineja. Aikuisille päivittäinen B1-vitamiinin tarve on 1,0– 1,5 mg, B6-vitamiinin 1,1-1,5 mg ja B12-vitamiinin 2 mikrogrammaa.

Trineurinin käyttöaiheet:

Trineurinia käytetään B-vitamiinien puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon.
Trineurinia saa apteekista ilman lääkärin määräystä. Mikäli lääkäri määrää Teille Trineurinia, hän kertoo, mihin tarkoitukseen hän määrää lääkkeen.

2. MITÄ TULEE HUOMIOIDA ENNEN TRINEURININ KÄYTTÖÄ

Trineurinia ei tule käyttää, jos:

  • olette yliherkkä jollekin valmisteen aineosalle.

Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Trineurinia voi käyttää annosteluohjeiden mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trineurin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Muiden lääkkeiden käyttö

Kertokaa aina kaikista käyttämistänne muista lääkkeistä ja luontaistuotteista lääkärillenne. Mikäli joudutte käyttämään säännöllisesti muita lääkkeitä, on tärkeää, että noudatatte kaikkien näiden lääkkeiden käytössä lääkärinne antamia ohjeita. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Voitte kysyä neuvoa myös apteekista, mikäli olette epävarma, voitteko käyttää lääkkeitä yhtäaikaisesti.

Trineurinin sisältämällä B6-vitamiinilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia tuberkuloosin hoitoon käytettävän isoniatsidin ja parkinsonintaudin hoitoon käytettävän levodopan kanssa.

3. MITEN TRINEURINIA KÄYTETÄÄN

Aikuisille 1 tabletti kerran päivässä. Lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan.
Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudattakaa aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää

Vaikka Trineurinin vaikuttavat aineet ovat elimistölle välttämättömiä ja sinänsä vaarattomia B-vitamiineja, tulee annosteluohjeita noudattaa pitkäkestoisesta yliannostelusta johtuvien haittavaikutusten välttämiseksi.
Samanaikaisesti Trineurin-hoidon kanssa ei tule ottaa muita B- vitamiinivalmisteita.

Yliannostus

Suuret B6-vitamiinin vuorokausiannokset voivat aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä ääreishermoston toimintahäiriöitä (oireina mm. pistely ja tunnottomuus varpaissa ja sormenpäissä).

Yliannostuksen hoitona on Trineurinin käytön keskeyttäminen.

4. TRINEURININ MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Trineurin-hoito aiheuttaa suositusten mukaan annosteltuna harvoin haittavaikutuksia.

Haittavaikutuksia esiintyy yleensä vain pitkäkestoisen yliannostuksen yhteydessä (ks. Yliannostus).

Mikäli Trineurinin käytön yhteydessä ilmenee puutumisen tunnetta tai tuntohäiriöitä, valmisteen käyttö tulee lopettaa ja ottaa yhteyttä lääkäriin.
Myös yliherkkyysreaktioita voi ilmetä.

Kertokaa lääkärillenne tai apteekkiin myös kaikista muista hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista.

5. TRINEURININ SÄILYTYS

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Kestoaika

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Muita ohjeita

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.

Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Pakkausseloste tarkistettu

18.4.2006

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261