Trimopan tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 10.03.2014 16:53:06)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Trimopan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Trimopan 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Trimopan 300 mg tabletti

Trimetopriimi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Trimopan on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Trimopania
3. Miten Trimopania käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Trimopanin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ TRIMOPAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Trimopan on antibakteerinen lääke.

Trimopania määrätään yleensä virtsatietulehdusten hoitoon ja ehkäisyyn sekä ylempien hengitysteiden infektioihin.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT TRIMOPANIA

Älä käytä Trimopania, jos:

- olet allerginen (yliherkkä) trimetopriimille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle
- sinulla on todettu imeytymishäiriöitä
- sinulla on todettu foolihapon puute
- sinulla on todettu luuytimen vajaatoiminta
- sinulla on todettu vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Erityistä varovaisuutta lääkkeen käytössä on noudatettava, jos:

- sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, jos yllä mainittu koskee tai on koskenut sinua.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Verenkuvaa tulee seurata trimetopriimin pitkäaikaisen ja suuriannoksisen käytön yhteydessä, erityisesti vanhuksilla.

Veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti potilailla, joilla on suurentunut riski veren liialliseen kaliumpitoisuuteen sairauden tai muun lääkityksen vuoksi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä ja luontaistuotteista. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Trimetopriimilla tunnetaan yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkeaineiden kanssa:
- fenytoiini (epilepsialääke)
- digoksiini (sydänlääke)
- dapsoni (ihosairauksiin käytettävä lääke)
- tsidovudiini (AZT) (HIV-lääke)
- rifampisiini (tuberkuloosilääke)
- siklosporiini (immunosuppressiivi ja reumalääke)
- eräät nesteenpoistolääkkeet eli diureetit
- ACE-estäjät (verenpainelääkkeitä)
- pyrimetamiini (malarialääke)
- metotreksaatti (reuma-/psoriaasi-/syöpälääke)
- barbituraatit (mm. nukutusaine).

Muista mainita Trimopanin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trimopan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Trimopanin sisältämistä aineista

Tabletit sisältävät laktoosia (100 mg tabl. 55 mg, 160 mg tabl. 88 mg ja 300 mg tabl. 270 mg. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN TRIMOPANIA KÄYTETÄÄN

Ota Trimopania juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää käyttää koko Trimopan-kuuri loppuun. Jos oireet eivät ala selvästi lievittyä muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriisi, niin annostus tai lääke voidaan muuttaa.

Tulehduksen paranemisen kannalta on tärkeää juoda runsaasti nestettä koko hoidon ajan.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Jos otat enemmän Trimopania kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä. Yliannostuksen oireita voivat olla oksentelu, ripuli, kasvojen turvotus tai päänsärky.

Jos unohdat ottaa Trimopania

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Trimopan voi joskus aiheuttaa haittavaikutuksia. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, kielitulehdus, ihottumat ja kutina, joita esiintyy yleisemmin, jos hoitoannokset ovat suuria.
Trimetopriimin pitkäaikainen käyttö on joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttanut muutoksia veriarvoissa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. TRIMOPANIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Trimopan sisältää

Vaikuttava aine on trimetopriimi, jota on 100, 160 tai 300 mg yhdessä tabletissa.

100 ja 160 mg tableteissa tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, polysorbaatti 80, krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi ja propyleeniglykoli.

300 mg tablettien apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus

100 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 9 mm.
160 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 11 mm, korkeus n. 4,3 mm.
300 mg tabl.: Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, mitat noin 19 x 8 x 6,5 mm.

Tabletit voidaan puolittaa.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

10.6.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi