Trimopan tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 26.12.2014 10:12:12)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trimopan 100 mg kalvopäällysteiset tabletit
Trimopan 160 mg kalvopäällysteiset tabletit
Trimopan 300 mg tabletit

trimetopriimi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Trimopan on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trimopania
 3. Miten Trimopania käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trimopanin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Trimopan on ja mihin sitä käytetään

Trimopan on antibakteerinen lääke.

Trimopania määrätään yleensä virtsatietulehdusten hoitoon ja ehkäisyyn sekä ylempien hengitysteiden infektioihin.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trimopania

Älä käytä Trimopania:

 • jos olet allerginen (yliherkkä) trimetopriimille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on todettu imeytymishäiriöitä
 • jos sinulla on todettu foolihapon puute
 • jos sinulla on todettu luuytimen vajaatoiminta
 • jos sinulla on todettu vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Erityistä varovaisuutta lääkkeen käytössä on noudatettava

 • jos sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta.

Kerro lääkärille, jos yllä mainittu koskee tai on koskenut sinua.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Verenkuvaa tulee seurata trimetopriimin pitkäaikaisen ja suuriannoksisen käytön yhteydessä, erityisesti vanhuksilla.

Veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti potilailla, joilla on suurentunut riski veren liialliseen kaliumpitoisuuteen sairauden tai muun lääkityksen vuoksi.

Muut lääkevalmisteet ja Trimopan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Trimetopriimilla tunnetaan yhteisvaikutuksia mm. seuraavien lääkeaineiden kanssa:

 • fenytoiini (epilepsialääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • dapsoni (ihosairauksiin käytettävä lääke)
 • tsidovudiini (AZT) (HIV-lääke)
 • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
 • siklosporiini (immunosuppressiivi ja reumalääke)
 • eräät nesteenpoistolääkkeet eli diureetit
 • ACE-estäjät (verenpainelääkkeitä)
 • pyrimetamiini (malarialääke)
 • metotreksaatti (reuma-/psoriaasi-/syöpälääke)
 • barbituraatit (mm. nukutusaine).

Muista mainita Trimopanin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Trimopan ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Trimopan-valmisteet sisältävät laktoosia

Tabletit sisältävät laktoosia (100 mg tabl. 55 mg, 160 mg tabl. 88 mg ja 300 mg tabl. 270 mg). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Trimopania käytetään

Ota Trimopania juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää käyttää koko Trimopan-kuuri loppuun. Jos oireet eivät ala selvästi lievittyä muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta, ota yhteys lääkäriisi, niin annostus tai lääke voidaan muuttaa.

Tulehduksen paranemisen kannalta on tärkeää juoda runsaasti nestettä koko hoidon ajan.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Jos otat enemmän Trimopania kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Yliannostuksen oireita voivat olla oksentelu, ripuli, kasvojen turvotus tai päänsärky.

Jos unohdat ottaa Trimopania

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, kielitulehdus, ihottumat ja kutina, joita esiintyy yleisemmin, jos hoitoannokset ovat suuria.

Trimetopriimin pitkäaikainen käyttö on joissakin harvoissa tapauksissa aiheuttanut muutoksia veriarvoissa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla) Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Trimopanin säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trimopan sisältää

Vaikuttava aine on trimetopriimi, jota on 100, 160 tai 300 mg yhdessä tabletissa.

100 ja 160 mg tableteissa tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, polysorbaatti 80, krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti. Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi ja propyleeniglykoli.

300 mg tablettien apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti ja steariinihappo.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

100 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 9 mm.
160 mg tabl.: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 11 mm, korkeus n. 4,3 mm.
300 mg tabl.: Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, mitat noin 19 x 8 x 6,5 mm.

Trimopan 100 mg: 30 ja 100 tablettia/pakkaus
Trimopan 160 mg: 10, 20 ja 100 tablettia/pakkaus
Trimopan 300 mg: 5 ja 10 tablettia/pakkaus

160 mg tabletti: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.
100 mg ja 300 mg tabletit: Jakouurre tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

25.11.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi