TRIKOZOL tabletti 400 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 19.06.2015 19:43:49)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Trikozol 400 mg tabletit
metronidatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Trikozol on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trikozolia
 3. Miten Trikozolia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trikozolin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


  1. Mitä Trikozol on ja mihin sitä käytetään

  Trikozolin vaikuttava aine on metronidatsoli. Metronidatsoli on antibiootti, jota käytetään bakteeritulehdusten sekä trikomonaksen, giardian tai amebojen aiheuttamien sairauksien hoitoon. Metronidatsolia voidaan käyttää myös Helicobacter pylorin häätöhoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

  Metronidatsolia, jota Trikozol sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Trikozolia

  Älä ota Trikozolia

  • jos olet allerginen metronidatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Trikozolia

  • jos sinulla on jokin hermostollinen (neurologinen sairaus) tai sairastat jotain veritautia
  • jos sairastat munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
  • jos käytät alkoholia (metronidatsoli voi aiheuttaa etanolin kanssa ns. antabusreaktion).

  Muut lääkevalmisteet ja Trikozol

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

  Joidenkin lääkkeiden tai Trikozolin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

  • varfariini tai muu suun kautta nautittava veren hyytymistä heikentävä lääke
  • litium (masennuslääke)
  • fenobarbitaali (saatetaan käyttää epilepsialääkkeenä tai unilääkkeenä)
  • prednisoloni (kortisonilääke)
  • fenatsoni (kipulääke)
  • rifampisiini (tuberkuloosilääke)
  • disulfiraami (vieroituslääke alkoholismin hoitoon)
  • antasidit (liikahappoisuuslääkkeitä)
  • sulfonyyliureat (verensokeria laskevia lääkkeitä)
  • tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini tai karbamatsepiini)
  • tietyt solunsalpaajat (busulfaani tai fluorourasiili)
  • tietyt allergialääkkeet (terfenadiini tai astemitsoli)
  • tietyt rytmihäiriölääkkeet (amiodaroni tai kinidiini)
  • tietyt immuunivastetta heikentävät lääkkeet (takrolimuusi, siklosporiini tai atsatiopriini).

  Trikozol ruuan ja alkoholin kanssa

  Tabletit voidaan ottaa joko ruuan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

  Älä juo alkoholia hoidon aikana, sillä Trikozol estää alkoholin hajoamista maksassa ja voi aiheuttaa antabusreaktion. Huom.! Viimeisen tabletin ottamisen jälkeen kuluu yleensä vielä noin 2 vuorokautta ennen kuin metronidatsoli on poistunut elimistöstä. Lisäksi joillakin potilailla lääkkeen poistuminen elimistöstä voi olla hidastunut.

  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Trikozolia ei tule käyttää ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Lopeta lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos tulet raskaaksi hoidon aikana.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Trikozol ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

  Trikozol sisältää sorbitolia ja laktoosia

  Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

  Trikozol sisältävättabletit 20 mg sorbitolia/tabletti.

  Trikozol tabletit sisältävät laktoosimonohydraattia, joka vastaa laktoosia 241,3 mg/tabletti.


  3. Miten Trikozolia otetaan

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Tavanomainen annostus on 400 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Joissakin tapauksissa käytetään myös 2 gramman kerta-annoksia.

  Käyttö lapsille ja nuorille

  Lapsille tavanomainen annostus on 5–7,5 mg painokiloa kohti kolme kertaa vuorokaudessa.

  Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti. Jos Trikozolin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

  Jos otat enemmän Trikozolia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 ) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
  Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä, joka vähentää metronidatsolin imeytymistä. Yliannostuksen oireita voivat olla mm. pahoinvointi, oksentelu, ylämahakivut, tuntohäiriöt ja kouristukset.

  Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

  Jos unohdat ottaa Trikozolia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.
  Metronidatsoli on alle 2 gramman päiväannoksina hyvin siedetty lääke.

  Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

  • hiivainfektio esimerkiksi suussa, iholla tai emättimessä
  • ripuli, pahoinvointi, ylämahakipu, metallin maku suussa, suun kuivumisen tunne.

  Melko harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

  • valkosolujen eli leukosyyttien määrän väheneminen.

  Harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

  • verenkuvan muutokset
  • allerginen reaktio (anafylaktinen sokki)
  • mielialamuutokset, hallusinaatiot, unettomuus
  • hermostolliset haittavaikutukset, kuten tuntohäiriöt, kävelyvaikeudet ja koordinaatiohäiriöt (ataksia) tai kouristukset
  • lievät ja ohimenevät muutokset näöntarkkuudessa tai kuulossa
  • ripuli, joka joskus on verinen, mahakivut ja kuume (pseudomembranoottinen koliitti)
  • maksatulehdus tai maksavaurio (joihin voi liittyä keltaisuutta), haimatulehdus
  • ihottuma, kutina, lääkeaineihottuma
  • rintojen kasvu
  • kirvelyä virtsatessa, virtsan värjäytyminen tummaksi
  • päänsärky, huimaus, väsymys.

  Seuraavia esiintymistiheydeltään tuntemattomia haittavaikutuksia on esiintynyt (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • psykoottiset häiriöt, masennus
  • aivokalvontulehdus, kuume, näköhermon sairaus tai tulehdus
  • oksentelu, suun limakalvojen tulehdus, ruokahaluttomuus
  • maksan vajaatoiminta
  • vaikeat iho- ja limakalvoreaktiot, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen
  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
  PL 55
  FI-00034 Fimea


  5. Trikozolin säilyttäminen

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 25 °C.

  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Trikozol sisältää

  • Vaikuttava aine on metronidatsoli, jota on 400 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, sorbitoli, liivate, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti (ks. Trikozol sisältää sorbitolia ja laktoosia).

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Tabletit ovat valkoisia, jakouurteellisia kapselitabletteja, joiden pituus on 17 mm ja leveys 8 mm.

  Pakkauskoot: 10, 14, 30 ja 100 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Myyntiluvan haltija
  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja
  Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  20360 Turku
  tai
  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

  30.6.2014

  Yrityksen yhteystiedot:

  ORION OYJ ORION PHARMA
  Orionintie 1, PL 65
  02101 Espoo

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com
  www.orion.fi
  010 4261
  Tukkuliike: Oriola