Seronil

Lataa äänitiedostona, MP3 (7 mt, 11.03.2014 03:28:24)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Seronil 10 mg ja 60 mg kalvopäällysteiset tabletit
Seronil 20 mg kapseli, kova
Fluoksetiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Seronil on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Seronilia
 3. Miten Seronilia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Seronilin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ SERONIL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Seronilin vaikuttava aine on fluoksetiini. Seronil kuuluu ryhmään lääkkeitä, joita kutsutaan selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi eli SSRI-lääkkeiksi. Nämä lääkkeet ovat masennuslääkkeitä.

Tätä lääkettä käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

Aikuisille:

 • Vakavat masennustilat
 • Pakko-oireinen häiriö
 • Ahmimishäiriö (bulimia nervosa): Seronilia käytetään psykoterapian ohella vähentämään ahmimis- ja oksentamistarvetta.

Lapset ja nuoret, joiden ikä on 8 vuotta tai enemmän:

 • Keskivaikeat tai vaikeat vakavat masennusjaksot, jos masennus ei ole helpottanut 4-6 psykoterapiahoitokerran jälkeen. Masennuslääkitystä on syytä tarjota lapselle tai nuorelle, jolla on keskivaikea tai vaikea masennus ainoastaan, jos samalla annetaan psykoterapiaa.

2. ENNEN KUIN OTAT SERONILIA

Älä ota Seronilia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) fluoksetiinille tai Seronilin jollekin muulle aineelle.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka ovat ns. epäselektiivisiä monoamiinioksidaasin (MAO) estäjiä tai palautuvia monoamiinioksidaasin estäjiä, tyyppi A (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”). Näitä käytetään myös masennuksen hoitoon. Yhteiskäyttö voi aiheuttaa vaarallisia tai jopa kuolemaan johtavia yhteisvaikutuksia.

Fluoksetiinihoidon saa aloittaa aikaisintaan 2 viikkoa sen jälkeen kun ns. palautumattomien monoamiinioksidaasin estäjien käyttö on lopetettu (esim. tranyylisypromiini). Fluoksetiinihoidon voi kuitenkin aloittaa tiettyjen (palautuvien) monoamiinioksidaasin estäjien lopettamisen jälkeen jo seuraavana päivänä (esim. moklobemidi ja linetsolidi).

Jos lopetat Seronilin käytön, et saa aloittaa mitään monoamiinioksidaasin estäjähoitoa ainakaan viiteen viikkoon. Jos olet käyttänyt Seronilia pitkään ja/tai suurina annoksina, saattaa lääkärisi suosittaa tätäkin pitempää taukoa. MAO:n estäjiä ovat esimerkiksi nialamidi, iproniatsidi, selegiliini, moklobemidi, feneltsiini, tranyyliksypromiini, isokarboksatsidi ja toloksatoni.

Ole erityisen varovainen Seronilin suhteen

 • jos saat ihottuman tai muun allergisen reaktion (esim. kutinaa, huulten tai kasvojen turvotusta tai hengenahdistusta). Lopeta heti lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
 • jos sinulla on epilepsia tai jos sinulla on joskus ollut kouristuksia. Jos saat kouristuskohtauksen tai jos kouristuksia esiintyy aikaisempaa tiheämmin, ota heti yhteys lääkäriisi, sillä fluoksetiinin käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.
 • jos sinulla on esiintynyt maniaa. Jos sinulla on maaninen vaihe menossa, ota heti yhteys lääkäriisi, sillä fluoksetiinin käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.
 • jos sinulla on diabetes. Lääkäri saattaa muuttaa insuliinin tai diabeteslääkkeen annosta.
 • jos sinulla on maksaongelmia. Lääkäri voi joutua säätämään lääkeannosta.
 • jos sinulla on sydänongelmia.
 • jos sinulla on rintasyöpä (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”).
 • jos käytät nesteenpoistolääkkeitä (diureetteja), erityisesti jos olet iäkäs.
 • jos saat sähköhoitoa (sähkösokkihoitoa).
 • jos sinulla on ollut verenvuototaipumus tai jos saat helposti mustelmia tai verenvuotoja.
 • jos käytät lääkkeitä, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”).
 • jos sinulla on kohonnut silmänpaine
 • jos sinulla esiintyy epämiellyttävää tai ahdistavaa rauhattomuutta ja liikkumispakkoa.
 • jos käytät mäkikuismaa (Hypericum perforatum).
 • jos sinulla esiintyy kuumetta, lihasjäykkyyttä, vapinaa, tajunnan tason muutoksia kuten sekavuutta, ärtyisyyttä tai voimakasta rauhattomuutta; tämä voi olla merkki serotoniinioireyhtymästä tai pahanlaatuisesta neuroleptioireyhtymästä. Vaikka oireyhtymä on harvinainen, se voi olla hengenvaarallinen. Ota yhteys lääkäriisi, sillä fluoksetiinin käyttö saatetaan joutua keskeyttämään.
 • jos sinulla on tai on ollut itsemurhaan tai itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia tai koet että masennus ja ahdistus pahenevat. Alttius itsemurha-ajatuksiin, itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhiin voi lisääntyä masennuslääkitystä aloitettaessa.
 • jos olet nuori aikuinen. Tutkimuksissa on todettu, että alle 25-vuotiailla psykiatrisilla aikuispotilailla, jotka saavat masennuslääkettä, on lisääntynyt alttius itsemurhakäyttäytymiseen.

Jos sinulla on ajatuksia, että voisit vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurhan, ota heti yhteyttä lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai olet ahdistunut ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä sanomaan, jos hänen mielestään masennuksesi ja ahdistuneisuutesi pahenee tai tai jos hän on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Älä käytä:

 • Masennuksen hoitoon käytettäviä MAO:n estäjiä. Epäselektiivisiä MAO:n estäjiä ja A-tyypin MAO:n estäjiä (moklobemidia) ei pidä käyttää samanaikaisesti fluoksetiinin kanssa, koska tästä voi seurata vakavia tai jopa kuolemaan johtavia reaktioita (serotoniinioireyhtymä) (ks. kohta ”Älä ota Seronilia”).

Joidenkin lääkkeiden tai Seronilin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • B-tyypin MAO:n estäjät, kuten selegiliini, litium ja tryptofaani. Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö Seronilin kanssa lisää serotoniinioireyhtymän riskiä. Lääkkeitä saatetaan käyttää fluoksetiinin kanssa, mutta tällöin lääkärin tulee seurata terveydentilaasi.
 • tietyt epilepsialääkkeet (fenytoiini, karbamatsepiini). Koska Seronil voi vaikuttaa lääkkeiden pitoisuuksiin veressä, lääkärisi tulee harkita fenytoiiniannoksesi erittäin huolellisesti ja seurata terveydentilaasi.
 • tietyt särkylääkkeet (tramadoli) tai migreenilääkkeet (triptaanit). Näiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi lisätä serotoniinoireyhtymän riskiä. Lisäksi triptaanien ja fluoksetiinin samanaikaiseen käyttöön liittyy lisääntynyt verenpaineen nousun vaara.
 • tietyt sydänlääkkeet (flekainidi ja enkainidi) tai trisykliset masennuslääkkeet (esim. imipramiini, desimipramiini ja amitriptyliini). Seronil voi muuttaa näiden lääkkeiden pitoisuutta veressä. Tästä johtuen lääkärisi voi joutua muuttamaan näiden lääkkeiden annosta, jos niitä käytetään samanaikaisesti Seronilin kanssa.
 • rintasyövän hoitoon käytettävä tamoksifeeni. Seronil voi muuttaa tamoksifeenin pitoisuutta veressä ja näin alentaa sen tehoa.
 • lääkkeet, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen kuten varfariini, psykoosilääkkeet (klotsapiini, fentiatsiinit), trisykliset masennuslääkkeet, asetyylisalisyylihappo, tulehduskipulääkkeet. Seronil voi muuttaa näiden lääkkeiden vaikutusta veren hyytymiseen. Jos Seronil-hoito aloitetaan tai lopetetaan varfariinin käytön aikana, hyytymisarvoja on seurattava huolella.
 • Mäkikuisma (Hypericum perforatum). Vältä mäkikuisman käyttöä samanaikaisesti Seronilin kanssa.

Muista mainita Seronilin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Seronilin käyttö ruoan tai juoman kanssa

Seronilia voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat kapselin. Älä pureskele kapseleita.

Alkoholi:
Alkoholin käyttöä ei suositella tämän lääkityksen aikana.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen kuin otat mitään lääkettä.

Raskaus
Kerro lääkärille välittömästi, jos olet tai epäilet olevasi raskaana, tai suunnittelet raskautta.
Vauvoilla, joiden äiti on saanut fluoksetiinia sisältävää lääkettä raskauden ensimmäisten kuukausien aikana, on raportoitu olevan suurentunut riski synnynnäisiin sydänvikoihin. Väestössä keskimäärin noin yhdellä vastasyntyneellä 100:sta on jokin sydänvika. Riski suurenee 2 vastasyntyneeseen 100:sta jos äiti käyttää fluoksetiinia sisältävää lääkettä. Keskustele lääkärin kanssa, onko Seronilin käyttö vähitellen syytä lopettaa raskauden ajaksi. Olosuhteista riippuen Seronilin käytön jatkaminen saattaa olla perusteltua.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Seronilia. Käytettäessä raskauden, erityisesti kolmen viimeisen raskauskuukauden aikana lääkkeet, kuten Seronil saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Seronilia on käytettävä varoen raskauden aikana, etenkin loppuraskaudessa tai juuri ennen synnytystä, sillä vastasyntyneellä lapsella on kuvattu myös seuraavia haittavaikutuksia: ärtyisyyttä, vapinaa, lihasheikkoutta, tyyntymätöntä itkua sekä imemis- tai nukkumisvaikeuksia.

Imetys
Fluoksetiinia erittyy rintamaitoon ja siitä voi tulla haittavaikutuksia imeväiseen lapseen. Imetä lasta vain jos tämä on aivan välttämätöntä. Jos jatkat imettämistä, lääkärisi saattaa pienentää käyttämäsi fluoksetiinin annosta.

Suvunjatkamiskyky
Eläinkokeissa fluoksetiinin on osoitettu heikentävän siittiöiden laatua. Teoriassa tämä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen, mutta tähän mennessä vaikutusta ei ole havaittu ihmisillä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Seronil saattaa heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää lääkityksen alussa kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Tärkeää tietoa Seronilin sisältämistä aineista

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN SERONILIA KÄYTETÄÄN

Ota Seronilia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annosohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on:

Masennus: 20 mg vuorokaudessa. Jos tarpeen, annosta voidaan vähitellen suurentaa maksimiannokseen joka on 60 mg. Voi olla, ettet tunne vointiasi heti paremmaksi, kun aloitat masennuslääkityksen. Tämä on sangen tavallista, sillä masennusoireiden korjautumiseen saattaa kulua muutama viikko hoidon alusta.

Ahmimishäiriö (bulimia nervosa): 60 mg vuorokaudessa.

Pakko-oireinen häiriö: 20 mg vuorokaudessa. Jos tarpeen, annosta voidaan vähitellen suurentaa maksimiannokseen joka on 60 mg. Jos oireet eivät lievene 10 viikossa, on syytä arvioida uudelleen Seronil-hoidon aiheellisuus.

Masennusta sairastavat lapset ja nuoret, joiden ikä on 8 - 18 vuotta: Hoito tulee aloittaa alan erikoislääkärin toimesta ja hänen valvonnassaan. Aloitusannos on 10 mg vuorokaudessa. Pienikokoiset lapset saattavat tarvita pienemmän annoksen.

Käyttö lapsille

Käyttö alle 8-vuotiaille lapsille
Seronilia ei saa käyttää alle 8-vuotiaiden lasten hoitoon.

Käyttö lapsille ja nuorille, joiden ikä on 8-18 vuotta
Sinun on myös hyvä tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla on suurentunut itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten ja vihamielisyyden (ensisijaisesti aggressiivisuuden, uhmakkaan käyttäytymisen ja suuttumuksen) riski, kun he käyttävät tämän luokan lääkkeitä. Seronilia tulee käyttää yli 8-vuotiaille lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ainoastaan keskivaikeiden tai vaikeiden vakavien masennustilojen hoitoon, eikä sitä tule käyttää muihin käyttöaiheisiin.

Ei ole liioin varmuutta miten Seronil pitkään käytettynä vaikuttaa tässä ikäryhmässä potilaiden kasvuun, puberteettiin, henkiseen kehittymiseen ja käyttäytymisen kehittymiseen. Silti lääkäri saattaa määrätä Seronilia alle 18-vuotiaille potilaille keskivaikeiden tai vaikeiden vakavien masennusjaksojen hoitoon yhdessä psykoterapian kanssa, jos hän arvelee, että tämä on heidän hyvinvointinsa mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Seronilia alle 18-vuotiaalle potilaalle, ja jos haluat keskustella tästä lääkärin kanssa, ota lääkäriin uudelleen yhteyttä. Sinun pitää kertoa lääkärille, jos alle 18-vuotias potilas saa edellä lueteltuja oireita tai jos ne pahenevat, kun hän käyttää Seronilia.

Tabletit voidaan puolittaa.

Älä pureskele kapseleita.

Jos otat enemmän Seronilia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 - 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Yliannostuksen oireisiin kuuluu pahoinvointi, oksentelu, kouristukset, sydänvaivat (esim. epätavalliset sydänlyönnit ja sydänpysähdys), keuhkovaivat ja mielialan muutokset vaihdellen kiihtymyksestä tajuttomuuteen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Seronilia

Jos annos jää ottamatta, ota seuraava annos tavalliseen tapaan seuraavana päivänä.
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Seronilin käytön

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti.

Saatat huomata seuraavia vaikutuksia elimistössäsi, kun lopetat Seronilin käytön: huimausta, pistelyä, nukkumishäiriöitä (eloisia unia, painajaisia, unettomuutta), rauhattomuuden tai kiihtymyksen tunnetta, poikkeuksellista väsymystä tai heikkoutta; ahdistuksen tunnetta; pahoinvointia/oksentelua (sairauden tunnetta tai sairaana olemista), vapinaa ja päänsärkyä.

Useimpien mielestä Seronilin lopettamiseen liittyvät oireet ovat lieviä ja ne häviävät omia aikojaan muutamassa viikossa. Jos oireilet, kun lopetat lääkityksen, ota yhteys lääkäriisi.

Kun lopetat Seronil-lääkityksen, lääkärisi auttaa sinua vähentämään annostelua hitaasti 1-2 viikon aikana – tällä tavoin lääkityksen lopettamiseen liittyviä oireita voidaan lievittää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Seronil voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • unettomuus (esim. ennenaikainen aamuherääminen, nukahtamisvaikeudet, katkonainen nukkuminen)
 • päänsärky
 • ripuli, pahoinvointi
 • väsymys, voimattomuus

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • unihäiriöt tai poikkeukselliset unet (myös painajaisunet)
 • horros, uneliaisuus (liikaunisuus)
 • haukottelu
 • ruokahaluttomuus (mukaan lukien anoreksia), painon lasku
 • ahdistuneisuus, hermostuneisuus, levottomuus, jännittyneisyys
 • näön hämärtyminen
 • huomiokyvyn häiriöt
 • huimaus, vapina, sydämentykytys
 • punastuminen, kuumat aallot
 • vilunväristykset
 • makuaistin muutokset, suun kuivuminen
 • oksentelu, ylävatsavaivat
 • ihottumat (esim. punoittava, hilseilevä tai rakkulainen ihottuma, yleistynyt ihottuma), nokkosihottuma, kutina
 • liikahikoilu
 • lisääntynyt virtsaamistarve (myös tiheävirtsaisuus)
 • seksuaalisten halujen väheneminen, erektiohäiriöt, ejakulaatiohäiriöt
 • gynekologinen verenvuoto (esim. kohdunkaulan, kohdun, sukupuolielinten tai emättimen verenvuoto, runsaat tai epäsäännölliset kuukautiset)
 • nivelkipu

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi tunteminen
 • mielialan kohoaminen, euforia
 • epänormaalit ajatukset
 • tahattomat liikkeet, pakkoliikkeet, lihasnykäykset, haparointi
 • epämiellyttävä tai ahdistava rauhattomuus ja liikkumispakko
 • pahoinvointi, epänormaali olo
 • kylmän tai kuuman tunne, kylmä hiki
 • poikkeava orgasmi (myös orgasmikyvyttömyys), seksuaaliset toimintahäiriöt
 • hampaiden narskuttelu
 • erikokoiset pupillit
 • matala verenpaine
 • tasapainohäiriöt
 • hengitysvaikeudet, nielemishäiriö
 • hiustenlähtö
 • mustelmataipumus
 • virtsaamisvaikeudet

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • äkillinen yliherkkyysreaktio (käsien ja huulien voimakas kihelmöinti, kutina ja turvotus, nokkospaukamat, hengitysvaikeudet, pahoinvointi, oksentelu), seerumitauti (nokkosihottuma, nivelkivut)
 • nielutulehdus
 • ruokatorvikipu
 • paikallinen iho- ja limakalvoturvotus
 • valoherkkyys
 • mustelmat, purppura
 • veren matala natriumpitoisuus
 • hypomania, mania
 • hallusinaatiot, kiihtymys, paniikkikohtaukset
 • verisuonten laajeneminen, verisuonitulehdus
 • virtsaamiskyvyttömyys
 • maidon erittyminen rinnoista

Haittavaikutuksia, joiden yleisyyttä ei vielä tunneta:

 • verihiutaleiden niukkuus
 • antidiureettisen hormonin epäasianmukainen erittyminen
 • itsemurha-ajatukset ja –käyttäytyminen
 • sekavuus
 • serotoniinioireyhtymä (kuumeilu ilman selvää syytä, nopeutunut hengitys tai sydämen syke, hikoilu, lihasjäykkyys tai vapina, sekavuus, huomattava ärtyneisyys tai unettomuus)
 • änkytys
 • korvien soiminen (tinnitus)
 • keuhko-oireet (mm. erilaisista kudospatologisista syistä johtuvat tulehdusprosessit ja/tai fibroosit)
 • nenäverenvuoto
 • verenvuoto ruoansulatuskanavassa
 • verenvuoto limakalvoilla
 • maksatulehdus
 • vaikeat ihoreaktiot (esim. erythema multiforme (punavihoittuma), voi kehittyä Stevens-Johnsonin tai Lyellin oireyhtymä)
 • lihaskipu
 • virtsaamishäiriö
 • pitkään jatkuva erektio (kestoerektio)
 • poikkeavat maksan toimintakokeet

Potilailla, jotka käyttävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä, kuten Seronilia, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Lapset ja nuoret (8–18-vuotiaat) – fluoksetiini voi lisäksi hidastaa lasten ja nuorten pituuskasvua tai mahdollisesti viivyttää sukupuolisen kypsyyden kehittymistä.

Lopeta Seronilin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita: ihottumaa tai allergisia reaktioita, kuten kutinaa, huulten/kielen turvotusta, hengenahdistusta tai vinkuvaa hengitystä.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita: levottomuus, liikkumispakko, ihon punoitus, rakkulat ja kesiminen, heikkouden tunne, uneliaisuus, pitkittynyt ja kivulias erektio tai serotoniinioireyhtymän oireita (kuumeilu ilman selvää syytä, nopeutunut hengitys tai sydämen syke, hikoilu, lihasjäykkyys tai vapina, sekavuus, huomattava ärtyneisyys tai unettomuus).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. SERONILIN SÄILYTTÄMINEN

Seronil-tabletit: Säilytä alle 25 °C.

Seronil-kapselit: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysohjeita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Seronil sisältää
Vaikuttava aine on fluoksetiinihydrokloridi.

Fluoksetiinihydrokloridia on 11,2 mg 10 mg:n tabletissa, 22,4 mg 20 mg:n kapselissa ja 67,1 mg 60 mg:n tabletissa. Määrät vastaavat 10 mg / 60 mg fluoksetiinia yhdessä tabletissa ja 20 mg fluoksetiinia yhdessä kapselissa.

Tablettiytimen apuaineet ovat mannitoli (E 421), maissitärkkelys, povidoni, selluloosa (mikrokiteinen) ja magnesiumstearaatti. Tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, sakkaroosi, titaanidioksidi (E 171), polysorbaatti 80, 85 % glyseroli ja magnesiumstearaatti.

Kapselin sisällön apuaineet ovat selluloosa (mikrokiteinen), maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti. Kapselin kuoren apuaineet ovat titaanidioksidi (E 171) ja liivate.

Lääkevalmisteen kuvaus

Seronil-tabletit ovat valkoisia tai melkein valkoisia, kalvopäällysteisiä kapselitabletteja, joissa on jakouurre. Tabletin koko on 5 x 10 mm (10 mg tabletti) tai 6 x 14 mm (60 mg tabletti). 60 mg tabletissa on koodi FL 60.

Tabletit voi puolittaa.

Seronil-kapseli on valkoinen tai melkein valkoinen läpinäkymätön kapseli, sisällä valkoinen tai melkein valkoinen jauhe, kapselikoko nro 3.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

18.10.2012

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi