PRONAXEN 250 mg ja 500 mg tabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 10.03.2014 20:50:16)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Pronaxen 250 mg ja 500 mg tabletit
Naprokseeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Pronaxen on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin otat Pronaxenia
 3. Miten Pronaxenia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Pronaxenin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ PRONAXEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Pronaxen-tablettien sisältämä naprokseeni on tulehdusta ja kipua lievittävä sekä kuumetta alentava lääke. Se vähentää kipua ja tulehdusta aiheuttavien välittäjäaineiden muodostumista elimistössä sekä kuumetta nostavien välittäjäaineiden muodostumista keskushermostossa.

Lääkkeen käyttöaiheet

Pronaxenia käytetään kuumeen hoitoon sekä tulehduksen ja kivun lievittämiseen mm. seuraavissa sairauksissa ja tilanteissa: nivelreuma, selkärankareuma ja muut reumaattiset niveltulehdukset, nivelrikko, kihti, vammojen ja leikkausten jälkitilat, migreeni ja kuukautiskivut.
Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

2. ENNEN KUIN OTAT PRONAXENIA

Älä ota Pronaxenia, jos:

 • sinulla on maha- tai pohjukaissuolihaava
 • sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin
 • sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
 • lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille
 • sinulla on sairaus, joka heikentää veren hyytymistä (verenvuototauti eli hemofilia tai verihiutaleiden vähäisyys eli trombosytopenia) tai jos käytät verenhyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)
 • sairastat vaikea-asteista sydämen vajaatoimintaa
 • olet viimeisellä raskauskolmanneksella
 • sinulla on astma ja olet allerginen (yliherkkä) naprokseenille, asetyylisalisyylihapolle tai muille tulehduskipulääkkeille tai Pronaxenin jollekin muulle aineelle.

Huomioi lääkkeen käytön yhteydessä

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos:

 • sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa
 • sairastat sepelvaltimotautia
 • sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä
 • sairastat verenpainetautia, johon ollaan aloittamassa lääkehoitoa tai jonka hoitotasapaino ei ole hyvä
 • sinulla on selittämättömiä mahakipuja tai anemia (veren hemoglobiinin mataluus) tai jos olet havainnut, että ulosteissasi on verta tai että ne ovat mustia
 • sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai Crohnin tauti.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Pronaxenin käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suuria lääkeannoksia pitkiä aikoja. Älä ylitä suositeltua annosta ja hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esimerkiksi sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden tai Pronaxenin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät
lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeita ovat esim.:

 • Veren hyytymistä ja veritulppien muodostumista estävät lääkkeet (esim. varfariini), koska riski verenvuotoihin lisääntyy. Yhteiskäyttöä tulee välttää.
 • tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini), jotka kuuluvat ns. selektiivisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin
 • asetyylisalisyylihappo ja muut tulehduskipulääkkeet Jos käytät pientä päivittäistä asetyylisalisyylihappoannosta (esim. 100 mg) veritulppien estoon, annos on otettava ainakin tuntia ennen Pronaxenin ottamista.
 • litium (kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön käytettävä lääke)
 • digoksiini (sydänlääke) potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa
 • suun kautta otettavat kortikosteroidit (tulehduksia hillitsevät lääkkeet)
 • metotreksaatti (reuma- ja syöpätautien lääke)
 • tietyt immuunivastetta heikentävät lääkkeet (siklosporiini ja takrolimuusi)
 • tietyt antibiootit (aminoglykosidit)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • zidovudiini (HI-viruksen hoitoon käytettävä lääke)
 • tietyt verenpainelääkkeet (beetasalpaajiin, ACE:n estäjiin ja angiotensiinireseptorin salpaajiin kuuluvat lääkkeet)
 • nesteenpoistolääkkeet.

Pronaxenin otto ruuan ja juoman kanssa

Pronaxen-tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Raskaus ja imetys

Naprokseenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi.
Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pronaxen ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Joillekin potilaille voi lääkkeen käytöstä seurata huimausta, väsymystä, näköhäiriöitä tai keskittymiskyvyn puutetta. Jos näitä oireita ilmaantuu, autolla ajoa ja koneiden käyttöä on vältettävä.

Tärkeää tietoa Pronaxenin sisältämistä aineista

Lääke sisältää laktoosia 20 mg (250 mg tabletti) tai 40 mg (500 mg tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN PRONAXENIA OTETAAN

Ota Pronaxenia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Pronaxen-tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Tärkeää!

Jos naprokseenihoidon aikana ilmenee ylävatsavaivoja, lääkkeen käyttö on keskeytettävä ja otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Katso myös kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”.

Jos otat enemmän Pronaxenia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat tai joku muu, esim.lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä, joka vähentää naprokseenin imeytymistä. Yliannostuksen oireita voivat olla mm. pahoinvointi, oksentelu, ylämahakivut, tokkuraisuus, tajuttomuus tai kouristelut.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Pronaxenia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Pronaxen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Naprokseenin, kuten muidenkin tulehduskipulääkkeiden, aiheuttamat haittavaikutukset ilmenevät yleensä ruuansulatuskanavan alueella ja ovat käytetystä lääkeannoksesta riippuvaisia. Särkylääkkeiden käyttö voi harvoin johtaa ruuansulatuskanavan verenvuotoon, mistä merkkinä voivat olla veriset tai mustat ulosteet sekä anemia. Jos näitä oireita ilmenee, keskeytä lääkkeen käyttö ja ota yhteys hoitavaan lääkäriin.

Haittavaikutuksia ilmenee herkemmin potilailla, jotka ovat huonokuntoisia ja joilla on useita sairauksia sekä iäkkäillä. Vakavien haittojen vaara lisääntyy suurilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä ja moninkertaistuu, jos samanaikaisesti käytetään muita tulehduskipulääkkeitä.

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ylävatsakipu, närästys, pahoinvointi, ummetus.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • päänsärky, väsymys, pyörrytys, huimaus
 • näköhäiriöt
 • korvien soiminen ja humina (tinnitus), kuulohäiriöt
 • sydämen vajaatoiminnan paheneminen (turvotukset, hengenahdistus)
 • suutulehdus, ripuli, oksentelu, ruuansulatushäiriöt
 • iho-oireet (esim. kutina, nokkosihottuma, ihon punatäpläisyys, mustelmat), lisääntynyt hikoilu.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • kaliumpitoisuuden nousu
 • mielialan muutokset, masennus, keskittymiskyvyn heikkeneminen, unettomuus, unihäiriöt, muistiin ja ajatteluun liittyvät häiriöt (kognitiiviset häiriöt)
 • sydämentykytys
 • ruuansulatuskanavan verenvuodot tai haavaumat, verioksennus, veriulostus
 • maksaentsyymien kohoaminen, keltaisuus
 • kuukautishäiriöt.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1000:sta):

 • yliherkkyysreaktiot, voimakas allerginen yleisreaktio (anafylaksia), kaulan, huulten, kielen ja mahdollisesti myös käsien ja jalkojen äkillinen turvotus (angioneuroottinen turvotus)
 • kuulon heikkeneminen
 • astman paheneminen
 • maksatulehdus
 • hiustenlähtö, valoyliherkkyys, ihomuutokset ja rakkulointi (pseudoporfyria)
 • lihaskivut, lihasheikous.

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • epänormaalit veriarvot
 • aivokalvontulehdus, Parkinsonin taudin paheneminen
 • verisuonitulehdus
 • keuhkotulehdus
 • sylkirauhasturvotus, haimatulehdus
 • voimakkaita hilsehtiviä tai rakkuloita muodostavia iho- tai limakalvoreaktioita (esim. Steven-Johnsonin oireyhtymä), punavihoittuma (eryteema multiforme), ihotautien paheneminen (esim. punajäkälä, kyhmyruusu)
 • verta virtsassa, munuaisiin kohdistuvat haittavaikutukset (esim. munuaisten vajaatoiminta ja munuaistulehdus).

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Pronaxenin käyttöön, voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski.

Kaikista haittavaikutuksista ja mahdollisista muista hoidon aikana esiintyneistä oireista tulisi kertoa lääkärille. Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. PRONAXENIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 30 °C. Herkkä valolle. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Pronaxen sisältää

 • Vaikuttava aine on naprokseeni, jota on 250 mg tai 500 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, liivate, natriumtärkkelysglykolaatti, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

250 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 11 mm.
500 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen tabletti, koko 8,2 x 19,3 mm.
Tabletit voidaan puolittaa.

Pakkauskoot: Pronaxen 250 mg 30 ja 100 tablettia; Pronaxen 500 mg 15, 30 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
31.10.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi