Peratsin dekanoaatti 108 mg/ml injektioneste, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 29.05.2014 10:21:04)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Peratsin dekanoaatti 108 mg/ml injektioneste, liuos

perfenatsiinidekanoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Peratsin dekanoaatti on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Peratsin dekanoaattia
 3. Miten Peratsin dekanoaattia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Peratsin dekanoaatin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ PERATSIN DEKANOAATTI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Peratsin dekanoaatin vaikuttava aine on perfenatsiinidekanoaatti.

Perfenatsiini on antipsykootti eli lääke, jota käytetään pääasiassa vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Se lievittää psykoosin oireita kuten hallusinaatioita (aistiharhoja) ja ajatusharhoja. Lisäksi se rauhoittaa.

Peratsin dekanoaatti -injektionestettä käytetään skitsofrenian ja pitkäkestoisten psykoosien hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄTÄ PERATSINIA

Älä käytä Peratsin dekanoaattia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) perfenatsiinille tai Peratsin dekanoaatin jollekin muulle aineelle.
 • jos sinulla on feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain), luuytimen toiminnanhäiriö tai aivovaurio.


Ole erityisen varovainen Peratsin dekanoaatin suhteen

 • jos sinulla tai suvussasi on ollut veritulppa, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.
 • jos sairastat maksan, sydämen tai keuhkojen vajaatoimintaa, diabetesta (sokeritauti), epilepsiaa, silmänpainetautia (viherkaihi eli glaukooma), dementiaa tai Parkinsonin tautia.
 • jos sinulla on jokin sydänsairaus.
 • jos sinulla tai suvussasi on esiintynyt sydämen rytmihäiriöille altistavaa QT-ajan pidentymistä.
 • jos sinulla on suurentunut eturauhanen.
 • jos käytät samanaikaisesti muita psykoosilääkkeitä tai jos jokin muu psykoosilääke ei ole sopinut sinulle.
 • jos sinulla on voimakas tai pitkään kestävä ripuli, oksennustauti tai jos olet pitkään paastolla.

QT-aikaa pidentävien lääkkeiden ja elimistön suolatasapainoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöä yhdessä Peratsin dekanoaatin kanssa tulee välttää. Siksi on erityisen tärkeää, että lääkäri on tietoinen kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Katso myös kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”.

Potilasta on syytä varoittaa injektion antamisen jälkeen mahdollisesti ilmaantuvista ekstrapyramidaalioireista.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Älä aloita mitään uutta lääkitystä varmistamatta ensin lääkäriltä tai apteekista, voitko käyttää sitä yhdessä Peratsin dekanoaatin kanssa.

Joidenkin lääkkeiden tai Peratsin dekanoaatin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • psykoosilääkkeet (trioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni)
 • masennuslääkkeet (amitriptyliini, imipramiini, klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fuoksetiini, fluvoksamiini, sertraliini, venlafaksiini)
 • nukahtamisläkkeet
 • ahdistusta ja tuskaisuutta vähentävät lääkkeet
 • adrenaliini
 • alkoholi
 • allergialääkkeet (antihistamiinit)
 • yskänlääke (dekstrometorfaani)
 • eräät verenpainelääkkeet (esim. guanetidiini, klonidiini)
 • eräät beetasalpaajat (esim. alprenololi, metoprololi, propranololi, timololi)
 • epilepsilääkkeet (fenytoiini, valproaatti, karbamatsepiini, fenobarbitaali)
 • rytmihäiriölääkkeet (enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, kinidiini),
 • vahvat kipulääkkeet (esim. tramadoli ja kodeiini)
 • mahahapon eritystä vähentävät lääkkeet (simetidiini, omepratsoli)
 • antabus (disulfiraami)
 • tupakointi


Raskaus ja imetys

Peratsin dekanoaatin käyttö raskauden aikana tulee kysymykseen tapauksissa, joissa käytölle on olemassa selvä aihe. Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana tai jos suunnittelet raskautta tai jos imetät.

Perfenatsiini erittyy äidinmaitoon, mutta määrä on niin pieni, ettei sillä ole haitallisia vaikutuksia imeväiseen. Neuvottele lääkärin kanssa, jos aiot imettää Peratsin dekanoaatti-hoidon aikana. Jos äiti on käyttänyt Peratsin dekanoaattia raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Peratsin dekanoaatti saattaa varsinkin hoidon alussa heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää lääkityksen alussa kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Tärkeää tietoa Peratsin dekanoaatin sisältämistä aineista

Valmisteen säilöntäaineena käytetty propyyliparahydroksibentsoaatti voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) ja poikkeustapauksissa bronkospasmia.


3. MITEN PERATSIN DEKANOAATTIA KÄYTETÄÄN

Ota Peratsin dekanoaattia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt.

Hoito aloitetaan yleensä Peratsin-tableteilla. Peratsin dekanoaatti -injektionestettä käytetään ylläpitohoidossa, jolloin pyritään pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Annostus on yksilöllinen. Tavanomainen kerta-annos on 0,5–2 ml (54–216 mg), joka annetaan syvälle lihakseen2–4 viikon välein.

Peratsin dekanoaattia ei saa antaa laskimoon. Injektioneulan ja -ruiskun on oltava kuivia, sillä kosteus voi samentaa liuoksen. Peratsin dekanoaatti-injektio suositellaan annettavaksi suodatinneulalla. Injektioneste vedetään ruiskuun suodatinneulalla, minkä jälkeen neula tulee vaihtaa lihaksensisäistä injektiota varten.

Jos käytät enemmän Peratsin dekanoaattia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471 977, vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Vakavan perfenatsiiniyliannostuksen oireita ovat keskushermoston lama ja lihaskouristukset. Oireet ovat voimakkaimmillaan viimeistään 24 tuntia yliannoksesta.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat käyttää Peratsin dekanoaattia

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Jos lopetat Peratsin dekanoaatin käytön

Peratsin dekanoaatti-hoitoa ei saa lopettaa yhtäkkisesti, vaan annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeiden mukaan.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Peratsin dekanoaatti voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Erityisesti hoidon alkuvaiheessa perfenatsiini saattaa aiheuttaa väsymystä, joka kuitenkin hoidon jatkuessa vähenee.

Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä 10:stä):

 • lievät verenkuvamuutokset (leukosytoosi tai leukopenia)

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • kuukautishäiriöt, rintojen kasvu ja arkuus sekä miehillä rintojen suureneminen
 • ruokahalun muutokset ja painon vaihtelu
 • väsymys, erityisesti hoidon alkuvaiheessa
 • äkilliset lihasten liikehäiriöt
 • motorinen levottomuus (esim. kyvyttömyyttä pysyä paikoillaan)
 • Parkinsonin taudin kaltaiset oireet, kuten vapina ja jäykkyys
 • pitkäaikaisessa hoidossa pakkoliikkeet ja suun ympäristön vapina
 • alhainen verenpaine
 • iho-oireet (kuten nokkosrokko, ihottuma, kutina, valoyliherkkyys tai muut iho-oireet)

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • suun kuivuminen
 • virtsaamisvaikeudet
 • lähinäön heikkeneminen
 • ahdaskulmaglaukooman paheneminen
 • sydämen sykkeen nousu
 • ummetus
 • potenssin heikkeneminen
 • muistihäiriöt
 • ylösnoustessa verenpaineen laskusta johtuva huimaus
 • kivulias, pitkittynyt erektio ja ejakulaatiovaikeudet
 • kouristuskynnyksen aleneminen

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • sokerin sietokyvyn muutokset
 • oireyhtymä, jossa esiintyy kouristuksia, kuumetta, lihasjäykkyyttä ja tajunnan tason alenemista (pahanlaatuinen neurolepti-oireyhtymä)
 • näköhäiriöt
 • sydämen rytmihäiriöt
 • sukupuolisen halun muutokset, viivästynyt orgasmi

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • vakavat verenkuvan muutokset
 • vakavat rytmihäiriöt
 • sydänpysähdys
 • karvoituksen lisääntyminen

Yleisyydeltään tuntematon

 • Veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin

Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan,


5. PERATSIN DEKANOAATIN SÄILYTTÄMINEN

Peratsin dekanoaatti -injektioneste on säilytettävä huoneenlämmössä (15–25 °C) alkuperäispakkauksessa, koska valmiste on herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Peratsin dekanoaatin sisältää

 • Vaikuttava aine on perfenatsiinidekanoaatti, jota on 108 mg millilitrassa injektionestettä.
 • Muut aineet ovat propyyliparahydroksibentsoaatti (E 216) ja seesamiöljy, puhdistettu.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Viskoosi, kirkas keltainen liuos.

Lasiampulli 2 ml, tyyppi I
1 ml, 10 x 1ml

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

23.4.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi