PARA-TABS® 500 mg tabletit (reseptillä)

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 11.03.2014 09:06:17)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Para-Tabs 500 mg tabletit
parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Para-Tabs tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Para-Tabs tabletteja
 3. Miten Para-Tabs tabletteja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Para-Tabs tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Para-Tabs tabletit ovat ja mihin niitä käytetään
Para-Tabs tablettien vaikuttava aine, parasetamoli, on kuumetta alentava kipulääke.

  Käyttöaiheet: lihassärky, päänsärky, kuukautiskivut, hammassärky, nivelrikko, tilapäiset kipu- ja kuumetilat virusten aiheuttaman nuhakuumeen ja influenssan yhteydessä.

  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Para-Tabs tabletteja

  Älä käytä Para-Tabs tabletteja,

  • jos olet allerginen parasetamolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
  • jos sinulla on todettu maksan ja/tai munuaisten toiminnan häiriöitä.

  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Para-Tabs tabletteja,

  • jos sinulla on alkoholinkäytön ongelmia tai maksasairaus. Älä käytä Para-Tabs tabletteja ja alkoholia samanaikaisesti.
  • jos käytät maksan toimintaa heikentäviä lääkeaineita (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para-Tabs tabletit)
  • jos käytät verenohennuslääkkeitä (ks. Muut lääkevalmisteet ja Para-Tabs tabletit)
  • jos sinulla on anoreksia (laihuushäiriö), ravitsemushäiriö tai verenmyrkytyksen kaltainen tila. Tällöin elimistöösi saattaa kertyä liikaa happoa (metabolinen asidoosi).
  • jos sinulla on ollut kuumetta yli 4 päivää tai sinulle on ilmaantunut jokin muu infektio.

  Parasetamolin käyttö pitkään ja enimmäisannoksina saattaa suurentaa maksavaurioiden riskiä. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa myös munuaisvaurioiden riskin.

  Muut lääkevalmisteet ja Para-Tabs tabletit

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä.

  Parasetamolilla tunnetaan yhteisvaikutuksia seuraavien lääkeaineiden kanssa:

  • probenesidi (kihtilääke) saattaa lisätä parasetamolin pitoisuutta elimistössä
  • metoklopramidi (pahoinvointi- ja vatsalääke) ja domperidoni (pahoinvointilääke) voivat nopeuttaa parasetamolin imeytymistä
  • fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini (epilepsialääkkeitä) saattavat vähentää parasetamolin pitoisuutta elimistössä
  • kolestyramiini (kolesterolilääke) saattaa vähentää parasetamolin imeytymistä
  • maksaa kuormittavat aineet, esim. alkoholi, barbituraatit (uni- ja epilepsialääkkeitä) ja tsidovudiini (HIV-infektiolääke), voivat lisätä parasetamolin haitallisuutta maksalle
  • kloramfenikolin (antibiootti) pitoisuus elimistössä saattaa muuttua parasetamolin vaikutuksesta.

  Verenohennuslääkkeiden (antikoagulanttien) teho saattaa lisääntyä, jos parasetamolia käytetään pitkiä aikoja päivittäin. Jos käytät parasetamolia tilapäisesti suositusannoksilla, sillä ei pitäisi olla vaikutusta verenohennuslääkkeiden tehoon.

  Muita parasetamolia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää samanaikaisesti.

  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Parasetamolin käyttöön raskauden aikana ei ole liittynyt haittavaikutuksia. Sitä pidetäänkin yhtenä turvallisimmista kipulääkkeistä raskauden aikana.

  Parasetamoli erittyy äidinmaitoon, mutta pitoisuudet ovat niin pieniä, että sillä ei ole todettu haitallisia vaikutuksia lapseen käytettäessä annostusohjeiden mukaisia annoksia tilapäisesti.
  Ajaminen ja koneiden käyttö
  Parasetamolilla ei ole vaikutusta ajokykyyn tai muihin tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

  3. Miten Para-Tabs tabletteja käytetään

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Aikuiset
  1-2 tablettia (500-1 000 mg) suun kautta tarvittaessa 1-3 kertaa päivässä.

  Käyttö lapsille ja nuorille
  Lapsille kerta- ja vuorokausiannos on suhteutettava painoon. Lasten suositeltu kerta-annos on 15 mg/kg. Vuorokauden aikana ei tule ylittää kokonaisannosta 45 mg/kg:

  4-8 v 17-25 kg ½ tablettia 1-3 kertaa vuorokaudessa
  9-16 v > 25 kg 1 tabletti 1-3 kertaa vuorokaudessa

  Alle 4 vuotiaille ja jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeiden mukaan. Alle 4 vuotiaille soveltuvat parhaiten Para Suppo peräpuikot.

  Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

  Maksimiannosta ei saa ylittää.

  Jos otat enemmän Para-Tabs tabletteja kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.

  Erityisen alttiita jopa kuolemaan johtavalle yliannostukselle ovat iäkkäät, nuoret lapset, maksasairaat, alkoholia jatkuvasti runsaasti käyttävät, pitkäaikaista ravitsemushäiriötä sairastavat ja tiettyjä lääkkeitä (fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini) käyttävät potilaat.

  Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä.

  Parasetamoli voi aiheuttaa maksavaurion, jos kerralla otettu annos on huomattavan suuri tai jos selvästi suositeltuja suurempia annoksia on käytetty pitkään. Yliannostuksen aiheuttama maksavaurio on havaittavissa vasta 1-4 vuorokauden kuluttua annostelusta. Yliannostustapauksissa samanaikainen alkoholin ja muiden maksatoksisten aineiden käyttö lisää maksavaurion riskiä.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Harvinaiset (alle yhdelle 1 000:sta, mutta useammalle kuin yhdelle 10 000:sta): veriarvojen muutokset, anemia, allergiset reaktiot, ihon kutina ja turvotus, ihottuma, nokkosihottuma, päänsärky, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, maksan toimintahäiriöt, maksakuolio, turvotus ja lämmönnousu.

  Para-Tabs voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja laskea vastustuskykyäsi tulehduksille. Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin jos tunnet tulehdusoireita, kuten kuumetta ja merkittävää yleiskunnon heikkenemistä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin jos sinulla on kuumetta sekä paikallisia tulehdusoireita, kuten kipua nielussa/suussa tai virtsaamisongelmia. Valkosolujen määrän vähenemisen (agranylosytoosi) tarkistamiseksi otetaan verikoe.

  Hyvin harvinaiset (alle yhdelle 10 000:sta): henkeä uhkaava yliherkkyysreaktio (anafylaktinen sokki), liian alhainen verensokeri, keuhkoputkien supistelu, maksavauriot, munuaisten toimintahäiriöt ja limakalvovauriot.

  Seuraavia esiintymistiheydeltään tuntemattomia haittavaikutuksia on esiintynyt: allergiset iho- ja limakalvoreaktiot (osa vaikeita).

  Lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

  • voimakkaat allergiset reaktiot (esim. vaikeat ihon ja limakalvojen oireet, kuten purppuranpunaiset iholäiskät, ihon kuoriutuminen ja rakkulointi).

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  5. Para-Tabs tablettien säilyttäminen
  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Para-Tabs tabletit sisältävät

  • Vaikuttava aine on parasetamoli, jota on 500 mg yhdessä tabletissa.
  • Muut aineet ovat liivate, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi C), talkki, magnesiumstearaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
  Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, ristikkäisuurteellinen, päällystämätön, pyöreä tabletti. Halkaisija on 12,913,3 mm.

  Pakkauskoko: 100 tablettia.

  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Myyntiluvan haltija
  Orion Oyj
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja
  Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  20360 Turku

  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

  4.2.2013

  Yrityksen yhteystiedot:

  Orion Pharma
  Kalkkipellontie 2, PL 400
  02601 Espoo

  puh. 010 4261

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com

  www.orion.fi