OXIKLORIN tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg, 300 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 18.06.2015 06:35:56)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Oxiklorin 100 mg ja 300 mg kalvopäällysteiset tabletit
hydroksiklorokiinisulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Oxiklorin on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Oxiklorinia
 3. Miten Oxiklorinia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oxiklorinin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ OXIKLORIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Oxiklorin on tarkoitettu aikuisille nivelreuman, yleistyneen punahukan (SLE) ja valoherkkyysihottumien hoitoon sekä lapsille lastenreuman, ihon punahukan (DLE) ja yleistyneen punahukan (SLE) hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT OXIKLORINIA

Älä käytä Oxiklorinia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) hydroksiklorokiinisulfaatille tai valmisteen jollekin muulle aineelle tai 4-aminokinoliineille.
 • jos sinulla on todettu
 • porfyria
 • verkkokalvosairaus
 • psoriaasi
 • vaikea munuaisten vajaatoiminta.


Ole erityisen varovainen Oxiklorinin suhteen

 • jos sinulla on tai on ollut maksasairaus
 • jos sinulla on todettu mania
 • jos sairastat epilepsiaa
 • jos sinulla on todettu glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos
 • jos sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta
 • jos sairastat ruoansulatuskanavan sairauksia, neurologisia sairauksia, veri- tai ihosairauksia
 • jos sairastat diabetesta.

Muista mainita lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.


Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Hydroksiklorokiini voi samanaikaisesti käytettynä nostaa metotreksaatin (reumalääke), digoksiinin, metoprololin (sydänlääkkeitä) tai siklosporiinin (immunosupressiivi) pitoisuutta elimistössä.

Hydroksiklorokiini voi aiheuttaa haitallisia sydänvaikutuksia eräiden rytmihäiriölääkkeiden (amiodaroni, flekainidi, kinidiini, sotaloli) sekä allergialääkkeiden (astemitsoli, terfenadiini) ja malarialääkkeiden (kiniini, halofantriini) kanssa käytettynä.

Hydroksiklorokiinin ja penisillamiinin (reumalääke) yhteiskäytössä molempien teho voi heikentyä. Hydroksiklorokiini voi heikentää epilepsialääkkeiden kuten karbamatsepiinin ja valproaatin sekä neostigmiinin (lihasrelaksantti) ja pyridostigmiinin (suolistosairauksien lääke) tehoa.

Antasidit (mahahappolääkkeitä) voivat huonontaa hydroksiklorokiinin imeytymistä ja simetidiini sen aineenvaihduntaa. Antasidit suositellaan otettavaksi aikaisintaan 4 tuntia ennen tai jälkeen Oxiklorinin.

Auringonvalo lisää hydroksiklorokiinihoitoon liittyvän verkkokalvosairauden riskiä, ja samanaikainen kultahoito voi lisätä ihohaittavaikutuksia.

Muista mainita Oxiklorinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Oxiklorinin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Oxiklorin nautitaan mieluiten aterian yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Oxiklorinia ei yleensä suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Oxiklorin-hoidon aikana ei suositella imetystä, koska hydroksiklorokiini erittyy äidinmaitoon.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydroksiklorokiini ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita, mutta voi joskus aiheuttaa huimausta. Pitkäaikainen käyttö voi joskus aiheuttaa näön (tai kuulon) huononemista. Tämä tulee ottaa huomioon autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä.

Tärkeää tietoa Oxiklorinin sisältämistä aineista

Oxiklorin 100 mg tabletti sisältää laktoosia 30 mg.
Oxiklorin 300 mg tabletti sisältää laktoosia 90 mg.

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN OXIKLORINIA KÄYTETÄÄN
Ota Oxiklorinia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille on yleensä 200 – 400 mg/vrk.

Lasten annostus määräytyy lapsen painon mukaan.

Lääke tulisi ottaa aterian yhteydessä.

Jos otat enemmän Oxiklorinia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan, apteekkiin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Oxiklorinin yliannostuksen oireita ovat nopeasti ilmaantuva päänsärky, huimaus, tajunnan häiriöt, kouristukset, korvien soiminen, väsyneisyys, näköhäiriöt, pahoinvointi ja ripuli, verenkierron ja hengityksen lama sekä vakavat rytmihäiriöt.

Jos unohdat ottaa Oxiklorinia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Oxiklorinkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ärtyneisyys
 • päänsärky
 • huimaus
 • väsymys
 • silmän mukautumiskyvyn häiriö, näön sumeneminen, näkökenttäpuutos, sarveiskalvokertymä
 • pahoinvointi
 • vatsakipu.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • ripuli
 • ihottumat
 • psoriaasi
 • kutina
 • ihon tai limakalvojen tummuminen
 • hiusten vaaleneminen
 • kaljuuntuminen
 • lihassairaus.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • aineenvaihduntasairaudet
 • oksentelu
 • valoyliherkkyys
 • valkopälvisyys
 • korvien soiminen tai kuulon heikkeneminen
 • erilaiset psyykkiset oireet (ahdistuneisuus, masentuneisuus, sekavuus)
 • kouristukset
 • maksan toiminnan häiriöt.

Haittavaikutukset, joiden esiintyvyystiheyttä ei tunneta:

 • matala verensokeri
 • äkillisesti yleistynyt märkärakkulointi iholla.

Hydroksiklorokiini voi aiheuttaa verensokerin alenemista. Pyydä lääkäriäsi kertomaan sinulle alentuneeseen verensokeriin viittaavista merkeistä ja oireista. Voi olla tarpeellista mitata verensokeri.

Hoito voi aiheuttaa myös verenkuvan muutoksia, jotka näkyvät laboratoriokokeissa, ja hermo- tai sydänlihassairautta sekä sydämen toiminnan häiriöitä.

Pitkäaikaisessa käytössä (yli 10 vuotta) silmän verkkokalvon vauriot (retinopatia) ovat mahdollisia. Tästä syystä silmien tutkituttaminen silmälääkärillä säännöllisin välein, vähintään kerran vuodessa, on tärkeää. Jos hoidon aikana ilmenee näköhäiriöitä, ota yhteys lääkäriin.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


5. OXIKLORININ SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Oxiklorin sisältää

 • Vaikuttava aine on hydroksiklorokiinisulfaatti, jota on 100 mg tai 300 mg yhdessä tabletissa.
 • Tablettiytimen apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti ja liivate.
 • Kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, propyleeniglykoli, talkki ja titaanidioksidi (E171).


Lääkevalmisteen kuvaus

Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija 100 mg n. 7 mm ja 300 mg n. 11 mm.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo


Pakkausseloste tarkistettu
5.11.2013

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola