NEURAMIN injektioneste, liuos 50 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 10.07.2015 05:03:13)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Neuramin 50 mg/ml injektioneste, liuos

tiamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Neuramin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä siun on tiedettävä, ennen kuin otat Neuramin-injektionestettä
 3. Miten Neuramin-injektionestettä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neuramin-injektionesteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Neuramin on ja mihin sitä käytetään

Neuramin‑injektionesteen vaikuttava aine, tiamiini, on yksi B-vitamiiniryhmän vitamiineista.

Neuramin‑injektionestettä käytetään B1-vitamiinin puutostilojen hoitoon vain lääkärin määräyksestä.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Neuramin-injektionestettä

Älä ota Neuramin-injektionestettä

 • jos olet allerginen tiamiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkyysreaktioita voi esiintyä pitkäänkin jatkuneen hoidon jälkeen.

Muut lääkevalmisteet ja Neuramin
Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Neuramin‑injektionestettä voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Neuramin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Neuramin-injektioneste sisältää etanolia, metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia
Valmiste sisältää 19 tilavuusprosenttia etanolia (alkoholia), eli enimmillään 300 mg per annosteluohjeen mukainen annos (2 ml), mikä vastaa 3,8 ml olutta, 1,6 ml viiniä per annos. Haitallinen alkoholismissa. Otettava huomioon raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, lapsilla ja suuren riskin ryhmissä, kuten potilailla, joilla on maksasairaus tai epilepsia.

Valmiste sisältää säilytysaineina metyyli- ja propyyliparahydroksibentsoaattia (0,52 mg/ml ja 0,28 mg/ml), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) ja poikkeustapauksissa keuhkoputkien supistelua.

3. Miten Neuramin-injektionestettä käytetään

Lääkäri määrää annostuksen ja pistoksen antaa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri.

Aikuisten päivittäinen B1-vitamiinin tarve on 1,0–1,6 mg.

Jos käytät enemmän Neuramin-injektionestettä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Neuramin aiheuttaa harvoin haittavaikutuksia suositusten mukaan annosteltuna. Yliherkkyysreaktioita voi kuitenkin ilmetä.

Laskimoon tai lihakseen annon yhteydessä harvoin kuvattuja haittavaikutuksia ovat mm. lämmön tunne, kutina, nokkosihottuma, heikkouden tunne, hikoilu, pahoinvointi, rauhattomuus, hengitysvaikeus, kohtauksittain esiintyvä paikallinen iho- tai limakalvoturvotus, keuhkoturvotus ja matala verenpaine. Myös paikallisia injektiokohdan reaktioita, kuten ärsytystä ja kipua saattaa esiintyä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Neuramin-injektionesteen säilyttäminen

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C) suojassa valolta alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Neuramin-injektioneste sisältää

 • Vaikuttava aine on tiamiini (B1-vitamiini), jota on 50 mg yhdessä millilitrassa injektionestettä.
 • Muut aineet ovat etanoli (96 %), metyyli- (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaatti (E216) sekä injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus
Kirkas, väritön tai hieman kellertävä neste.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
17.4.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261