KEFEXIN 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 11.03.2014 01:09:46)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Kefexin 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit
Kefaleksiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Kefexin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Kefexiniä
3. Miten Kefexiniä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kefexinin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ KEFEXIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Kefaleksiini on kefalosporiinien ryhmään kuuluva antibiootti, jota käytetään monenlaisiin bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin. Tavallisimmin sitä käytetään äkillisen virtsatie-, hengitystie- tai ihotulehduksen hoitoon.

Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT KEFEXINIÄ

Älä käytä Kefexiniä, jos:

 • olet allerginen (yliherkkä) kefaleksiinille tai Kefexinin jollekin muulle aineelle
 • olet allerginen (yliherkkä) jollekin muulle kefalosporiinille.

Ole erityisen varovainen Kefexinin suhteen, jos:

 • olet aiemmin saanut ihottuman tai muita allergiaoireita penisilliinien tai muiden antibioottien käytön yhteydessä
 • sairastat munuaisten vajaatoimintaa
 • sairastat tai olet sairastanut maha-suolikanavan tulehduksen (erityisesti koliitti)
 • sairastat akuuttia porfyriaa (aineenvaihduntasairaus)

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kefaleksiini voi aiheuttaa virheellisesti positiivisen tuloksen virtsan glukoosinmäärityksessä (ei koske entsymaattisia glukoosinmääritysmenetelmiä).

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden tai Kefexinin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • Suurten kefalosporiiniannosten sekä eräiden antibioottien (aminoglykosidien ja polymyksiinin) tai nesteenpoistolääkkeiden samanaikainen käyttö voi johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. Suositeltuja kefaleksiiniannoksia käytettäessä tämä on kuitenkin epätodennäköistä.
 • Ehkäisypillereiden teho saattaa heikentyä kefaleksiinikuurin aikana
 • Probenesidi (kihtilääke) hidastaa kefaleksiinin poistumista, jolloin kefaleksiinin pitoisuus seerumissa nousee.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Raskaus ja imetys

Kefaleksiinia voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana. Muista kuitenkin kertoa lääkärille raskaudesta ja imetyksestä. Jos imeväiselle ilmaantuu ihottumaa tai muita allergiaoireita, lopeta välittömästi lääkkeen käyttö ja imettäminen sekä ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Kefexin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Kefexinin sisältämistä aineista

Kefexin tabletit sisältävät laktoosia 67,5 mg (250 mg tabletti), 135,0 mg (500 mg tabletti) ja 90,86 mg (750 mg tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN KEFEXINIÄ KÄYTETÄÄN

Ota Kefexiniä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on:

Aikuiset sekä yli 6-vuotiaat, yli 30-kiloiset lapset:
1-4 g vuorokaudessa jaettuna 2-4 antokertaan. Lievissä infektioissa (ylähengitystie-, iho- ja pehmytkudosinfektiot sekä virtsarakkotulehdus) vuorokausiannos voidaan jakaa 2 antokertaan.

Alle 6-vuotiaat, alle 30-kiloiset lapset:
25 – 50 (-100) mg/kg/vrk jaettuna 2-4 antokertaan.

Noudata annostusohjetta mahdollisimman tarkoin ja ota lääke säännöllisesti. Lääkkeenotto on hyvä suunnitella niin, että se sopii päivä- ja nukkumarytmiin.

Ota kuuri loppuun vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä vaikka oireet olisivatkin jo kadonneet, ja tauti saattaa uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän Kefexiniä kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471977, vaihde 09-4711) jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Yleisimmät yliannoksen oireet ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsan peitteiden kipu, ripuli ja verivirtsaisuus.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Kefexiniä

Jos unohdat yhden tai pari annosta, ota yksi annos heti kun voit ja palaa sen jälkeen ohjeenmukaiseen annostukseen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Kefexin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ripuli, pahoinvointi, vatsakipu

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • ihottuma, nokkosrokko

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • tietyn tyyppisten valkosolujen määrän nousu (eosinofilia)
 • seerumitauti
 • kurkunpään turvotus
 • maksatulehdus (hepatiitti), keltaisuus (kolestaattinen ikterus), maksa-arvojen ohimenevä kohoaminen (ASAT, ALAT-arvot)
 • yleistynyt märkärakkuloiden esiintyminen
 • genitaali- ja anaalialueen kutina, emättimen- ja ulkosynnyttimien määrittelemätön tulehdus

Hyvin harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):

 • verihiutaleiden niukkuus (trombosytopenia), matala valkosolujen määrä (neutropenia, agranulosytoosi), punaisten verisolujen hajoamisesta johtuva anemia (hemolyyttinen anemia)
 • anafylaksia
 • toksinen psykoosi
 • päänsärky, huimaus
 • suutulehdus, veriripuli, suolitulehdus (pseudomembranoottinen koliitti), suolen toiminnan lamaantuminen (paralyyttinen ileus), hampaiden värjääntyminen
 • vaikea ihosairaus (Lyellin syndrooma), ihon rakkulatauti (pemphigus vulgaris), Stevens-Johnsonin syndrooma
 • niveltulehdus (artriitti)
 • munuaistulehdus, johon liittyy verivirtsaisuutta (interstitiaalinefriitti)

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


5. KEFEXININ SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alkuperäispakkauksessa alle 25 °C. Valmiste on herkkä valolle ja kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Kefexin sisältää
- Vaikuttava aine on kefaleksiini, jota on 250 mg, 500 mg tai 750 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet tablettiytimessä ovat makrogoli 6000, magnesiumstearaatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni (K 25), laktoosimonohydraatti.
- Muut aineet kalvopäällysteessä ovat sakkariininatrium, piparminttuöljy, titaanidioksidi (E171), talkki ja hypromelloosi.

Lääkevalmisteen kuvaus

250 mg tabletti: Pyöreä (halkaisija n 10 mm), kupera valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti. Toisella puolella jakoura. jakouran yläpuolella on koodi “CX” ja alapuolella koodi “250”.
500 mg tabletti: Soikea, kaksoiskupera, jakoura molemmilla puolilla, n 7 x 18 mm, valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti.
750 mg tabletti: Soikea, kaksoiskupera, jakoura molemmilla puolilla, n 10 x 17 mm, valkoinen tai kellertävä kalvopäällysteinen tabletti.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

9.3.2012

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi