IPSATOL tabletti 2 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 17.06.2015 19:58:49)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Ipsatol 2 mg tabletti

Biperideenihydrokloridi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Ipsatol on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Ipsatolia
 3. Miten Ipsatolia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ipsatolin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ IPSATOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Biperideeni on ns. antikolinerginen lääkeaine, joka vaikuttaa keskushermoston kautta. Se vähentää lihasjäykkyyttä ja vapinaa. Lääkkeen täysi vaikutus tulee esille vasta päivien tai viikkojen kuluttua hoidon alkamisesta.

Ipsatolilla hoidetaan Parkinsonin taudin oireita, joita ovat vapina ja lihasjäykkyys. Samankaltaisia oireita voivat aiheuttaa myös eräät lääkkeet kuten esim. psykoosilääkkeet.

Lääkäri voi määrätä Ipsatolia myös muun sairauden hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT IPSATOLIA

Älä käytä Ipsatolia, jos:

 • sinulla on hoitamaton silmänpainetauti (ahdaskulmaglaukooma)
 • sinulla on todettu paksusuolen laajentuma tai maha-suolikanavan mekaaninen ahtauma
 • olet allerginen (yliherkkä) biperideenille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle.

Ole erityisen varovainen Ipsatolin suhteen

On tärkeää, että olet kertonut lääkärille, jos:

 • sinulla on hiljattain ollut sydäninfarkti
 • sinulla on sydämen rytmihäiriö
 • sinulla on todettu suurentunut eturauhanen
 • sinulla on epilepsia.

Iäkkäät potilaat saattavat herkemmin saada Ipsatolin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia (mm. lähinäön vaikeutuminen, suun kuivuminen, ummetus, virtsaumpi), jos niitä käytetään samanaikaisesti Ipsatolin kanssa. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • masennuslääkkeet
 • psykoosilääkkeet
 • voimakkaat keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet (opioidit)
 • antihistamiinit (allergialääkkeitä)
 • tietyt ruoansulatuskanavan ja virtsateiden sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet.

Ipsatolin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Alkoholin käyttöä tulisi välttää Ipsatol-hoidon aikana, koska alkoholi voi voimistaa Ipsatolin väsyttävää vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Älä käytä Ipsatolia, jos olet tai epäilet olevasi raskaana, ellei lääkäri pidä sitä hoidon kannalta välttämättömänä.

Vältä imetystä Ipsatol-hoidon aikana, koska lääke kulkeutuu äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Väsyttävän vaikutuksensa vuoksi Ipsatol saattaa heikentää suorituskykyä liikenteessä ja muissa erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä varsinkin hoidon alussa, jolloin autolla ajoa on syytä välttää.


Tärkeää tietoa Ipsatolin sisältämistä aineista

Ipsatol-tabletit sisältävät laktoosia n. 150 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN IPSATOLIA KÄYTETÄÄN

Ota Ipsatolia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Hoito aloitetaan tavallisesti ½ tabletilla aamuin illoin, jonka jälkeen annosta nostetaan asteittain lääkärin ohjeen mukaan, kunnes saadaan toivottu vaikutus.

Tavallinen annos aikuisille on: ½–2 tablettia 1–4 kertaa päivässä.

Tavallinen annos 3–15-vuotiaille lapsille on: ½–1 tablettia 3 kertaa päivässä.

Jos Ipsatolin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tärkeää!

Koska biperideeni voi vähentää syljen eritystä, karieksen (hammasmädän) riski lisääntyy. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia erityisen hyvin suuhygieniasta. Suuta voi kostuttaa vedellä tai esim. nauttia ksylitolipastilleja tai -purukumia. Käy säännöllisesti hammastarkastuksessa.

Jos otat enemmän Ipsatolia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09–471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.

Liian suuri annos biperideeniä voi aiheuttaa alla lueteltuja haittavaikutusten kaltaisia oireita, mutta oireet ovat voimakkaampia: kasvojen punoitusta, suun kuivumista ja janoa, näköhäiriöitä, tiheäpulssisuutta, pupillien laajenemista, rauhattomuutta ja sekavuutta.

Jos unohdat ottaa Ipsatolia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Ipsatolin käytön

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä omatoimisesti. Hoidon äkillinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita ja siksi hoito tulisi lopettaa vähitellen lääkärin ohjeen mukaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ipsatol voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ipsatol on yleensä melko hyvin siedetty. Tavallisimmat haittavaikutukset, lähinäön häiriöt ja suun kuivuminen, ovat annoksesta riippuvaisia ja vähenevät normaalisti muutamien hoitopäivien kuluttua. Jos haittavaikutukset jatkuvat, keskustele lääkärisi kanssa annoksen mahdollisesta pienentämisestä.

Yleisiä haittavaikutuksia (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10:sta) ovat:

 • ärtyneisyys
 • sekavuus
 • levottomuus
 • lähinäön häiriöt
 • ahdistuneisuus
 • silmänpaineen nousu
 • muistihäiriöt
 • suun kuivuminen
 • aistiharhat
 • vähentynyt hikoilu

Melko harvinaisia haittavaikutuksia (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta) ovat:

 • huimaus
 • ummetus
 • tiheä pulssi
 • allergiset iho-oireet
 • verenpaineen lasku
 • virtsaamishäiriöt
 • mahavaivat
 • väsymys

Harvinaisia haittavaikutuksia (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta) ovat:

 • pakkoliikkeet
 • puhehäiriöt
 • lihaskoordinaation heikkeneminen
 • virtsaumpi

Mikäli saat voimakkaita, pitkäkestoisia tai häiritseviä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Kerro lääkärille tai apteekkiin myös kaikista muista hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista.

5. IPSATOLIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Ipsatol sisältää

 • Vaikuttava aine on biperideenihydrokloridi, jota on 2 milligrammaa yhdessä tabletissa vastaten 1,79 milligrammaa biperideeniä.
 • Muut aineet ovat talkki, magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys ja liivate.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. Koodi ORN 347, halkasija 9 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

tai

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku
Pakkausseloste tarkistettu
14.9.2009

Pakkausseloste tarkistettu

14.9.2009

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi