Doximycin 100 mg ja 150 mg tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 06.08.2014 14:22:35)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Doximycin 100 mg ja 150 mg tabletit

doksisykliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Doximycin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Doximyciniä
 3. Miten Doximyciniä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Doximycinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Doximycin on ja mihin sitä käytetään

Doximycinin vaikuttava aine on doksisykliini. Doksisykliini on tetrasykliinien ryhmään kuuluva, laajakirjoinen antibiootti, jota käytetään sille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon.

Doximyciniä käytetään monenlaisten bakteeritulehdusten hoitoon. Yleisimmin doksisykliinillä hoidetaan bakteeritulehduksia poskionteloissa, hengitysteissä, sukuelimissä ja muualla elimistössä.
Lääkärisi kertoo sinulle, mihin sairauteen hän on lääkkeen määrännyt.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Doximyciniä

Älä käytä Doximyciniä

 • jos olet allerginen doksisykliinille, muille tetrasykliineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet raskaana tai imetät
 • alle kahdeksanvuotiaille lapsille
 • jos sinulla on asitretiinilääkitys (käytetään joidenkin vaikeiden ihosairauksien hoitoon).


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Doximyciniä, jos

 • olet vaarassa altistua runsaalle auringonvalolle hoidon aikana. Doksisykliini voi herkistää ihoa auringonvalolle.
 • sairastat punahukkaa eli perhosreumaa (systeeminen lupus erythematosus)
 • sairastat porfyriaa (harvinainen perinnöllinen veren sairaus)
 • sairastat aktiivista maksatautia.

Kerro lääkärillesi, jos jokin yllä mainituista koskee sinua.

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee hoidon aikana paha ripuli.

Muut lääkevalmisteet ja Doximycin

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Doximycinin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Seuraaviin lääkkeisiin tulisi kiinnittää erityistä huomioita:

 • Doksisykliiniä ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti rautalääkkeiden ja alumiinia tai magnesiumia sisältävien mahahappoa neutraloivien lääkkeiden kanssa. Doksisykliinin ja edellä mainittujen lääkkeiden oton välillä on pidettävä ainakin 1–2 tunnin väli.
 • kinapriili (verenpainelääke)
 • fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja primidoni (epilepsialääkkeitä)
 • rifampisiini ja penisilliini (antibiootteja)
 • isotretioniini (aknelääke)
 • probenesidi (kihtilääke)
 • omepratsoli (mahahappoa vähentävä lääke)
 • digoksiini (sydänlääke)
 • metotreksaatti (nivelreuma-, psoriaasi- ja syöpälääke)
 • litium (mielialalääke)
 • didanosiini (viruslääke)
 • verenohennuslääkkeet (esim. varfariini)
 • BCG-rokote (tuberkuloosirokote).

Doksisykliini voi heikentää ehkäisypillereiden tehoa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita. Muista mainita Doximycinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Doximycinin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Doximycin-tabletit tulee nauttia ruoan ja runsaan nesteen kera. Maidon ja Doximycinin samanaikaista nauttimista on syytä välttää, koska maito saattaa heikentää doksisykliinin imeytymistä. Doximycin tulee ottaa 1–2 tuntia ennen tai jälkeen maidon nauttimisen.

Alkoholia tulee käyttää varoen Doximycin-hoidon aikana. Se saattaa heikentää Doximycin-hoidon tehoa.

Raskaus ja imetys

Doksisykliiniä ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Doksisykliini ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Doximycin sisältää laktoosia

Doximycin sisältää laktoosia: Doximycin 100 mg tabletti sisältää laktoosimonohydraattia 20 mg ja Doximycin 150 mg tabletti 30 mg. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkin sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Doximyciniä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Doximycin-tabletit tulee nauttia ruoan ja runsaan nesteen kera. Tabletit niellään pystyasennossa, ei juuri ennen nukkumaanmenoa, etteivät ne aiheuta ruokatorven ärsytysoireita.
Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Doximycin-hoidon aikana iho kannattaa suojata tavallista paremmin auringolta ja välttää solariumia.

Tärkeää!

Ota kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivatkin kadonneet, ja tauti voi uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän Doximyciniä kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen puh. 09 471 977 riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Doximyciniä

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisiä (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) Doximycin-tablettien aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset ruoansulatuskanavan oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Näitä haittavaikutuksia voidaan vähentää ottamalla lääke ruoan kanssa.

Melko harvinaisia (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta) haittavaikutuksia ovat runsaan auringonvalon aiheuttama ihon herkistyminen, erilaiset allergiset ihoreaktiot, päänsärky sekä suun ja emättimen sieni-infektiot.

Harvinaisia (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksia ovat emätintulehdus, vakavat ihoreaktiot ja muut allergiset reaktiot, punahukan (perhosreuman) oireiden paheneminen, vakava suoliston bakteeri-infektio, ohimenevä hyvänlaatuisen aivopaineen nousu, näköhermonystyn turvotus, korvien soiminen, sydänpussitulehdus, takykardia (sydämen tiheälyöntisyys), ruuansulatuselimistön reaktiot (kuten suun, kurkun ja ruokatorven limakalvon ärtyminen, ruokatorven haavaumat, peräsuolitulehdus, maksaentsyymien kohoaminen ja maksatulehdus), verenpaineen lasku, nivel- ja lihaskivut, porfyria sekä turvotus.

Fototoksinen reaktio, jossa kynsi irtoaa kynsipedistä kynnen kärjestä lähtien auringonvalon tai muun ultravioletti-säteilyn vaikutuksesta (foto-onykolyysi). Tämän haitan yleisyysluokitus on tuntematon, koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Doximycinin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Muovitölkki sisältää kuivausainekapselin, joka suojaa tabletteja kostumiselta, ja siksi sitä ei saa poistaa tölkistä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Doximycin sisältää

 • Vaikuttava aine on doksisykliini, jota on 100 mg tai 150 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat hydrattu risiiniöljy, polyakrylaattidispersio, magnesiumstearaatti, laktoosimonohydraatti ja natriumvetykarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Keltainen tai vihertävänkeltainen tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.
Doximycin 100 mg:n tabletin halkaisija on noin 9 mm ja 150 mg:n tabletin halkaisija on noin 10 mm.

Doximycin 100 mg: 10 ja 50 tablettia/pakkaus.
Doximycin 150 mg: 8, 10 ja 100 tablettia/pakkaus.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.5.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi