COHEMIN DEPOT injektioneste, liuos 1 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 17.06.2015 21:33:40)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Cohemin depot 1 mg/ml injektioneste, liuos

Hydroksokobalamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Cohemin depot on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Cohemin depot valmistetta
3. Miten Cohemin depot valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Cohemin depot valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ COHEMIN DEPOT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN


Cohemin depot on B-vitamiinivalmiste. Valmisteen vaikuttava aine hydroksokobalamiini korvaa elimistöstä puuttuvaa B12-vitamiinia.

Valmistetta käytetään B12-vitamiinin puutoksen ja siitä aiheutuvan anemian, luuydintauti (myelopatian) ja ääreishermojen sairaus (neuropatian) hoitoon. B12-vitamiinin puutos voi johtua mahan limakalvon surkastumisesta, tai se voi ilmetä esimerkiksi mahaleikkauksen jälkeen.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT COHEMIN DEPOT VALMISTETTA

Älä käytä Cohemin depot valmistetta
- jos olet allerginen (yliherkkä) hydroksokobalamiinille, ruiskeena annettavalle B12-vitamiinille (harvinainen) tai Cohemin depot valmisteen jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Ehkäisypillerit voivat alentaa B12-vitamiinin pitoisuutta seerumissa. Kloramfenikoli (antibiootti) voi heikentää B12-vitamiinihoidon vaikutusta.

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Raskaus ja imetys
Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.
B12-vitamiini kulkeutuu istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. B12-vitamiinin raskauden tai imetyksen aikaisella käytöllä ei tiedetä olevan haitallisia vaikutuksia sikiöön tai imeväiseen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Cohemin depot ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Cohemin depot valmisteen sisältämistä aineista
Cohemin depot sisältää säilöntäaineina metyyli ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä) ja poikkeustapauksissa keuhkoputkien supistelua (bronkospasmia).

Cohemin depot sisältää natriumia alle 1 mmol/annos eli on käytännössä natriumiton.

3. MITEN COHEMIN DEPOT VALMISTETTA KÄYTETÄÄN


Lääkäri on määrännyt sinulle ja sairauteesi sopivan annostuksen sekä hoidon keston.

Cohemin depot injektioneste pistetään lihakseen. Lääkkeen antaa sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri.

Annostus
Aikuiset ja lapset:
- Hoitoa aloitettaessa 1 ampulli (1 mg hydroksokobalamiinia) lihakseen 1–2 vrk:n välein 1–2 viikon ajan.
- Ylläpitohoidossa ja B12-vitamiinin puutteen ehkäisyssä 1 ampulli (1 mg) lihakseen 2–3 kuukauden välein.
- Neuropatiassa ylläpitohoito voi olla aluksi tiiviimpää (1 mg 2 viikon välein 6 kuukauteen asti).

Jos saat enemmän Cohemin depot valmistetta kuin sinun pitäisi
Noudatettaessa suositeltua annostusta Cohemin depot valmisteen käyttö on turvallista. Yksittäisillä suurillakaan B12-vitamiiniannoksilla ei tiedetä olevan haitallisia vaikutuksia elimistöön.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Cohemin depot voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):
- anafylaktinen sokki (hengenvaarallinen allerginen reaktio, joka ilmenee verenkierron pettämisenä [verenpaineen laskuna, kalpenemisena ja kylmähikisyytenä])
- kuume
- allergiset reaktiot, ihoreaktiot, paikallinen ihoturvotus, ihottuma, rokkoihottuma, nokkosihottuma
- injektiokohdan paikallinen reaktio.

Anemian korjaantumiseen B12-vitamiinihoidon alkuvaiheessa voi liittyä hypokalemiaa (veren kaliumin niukkuutta). Hypokalemia voi joskus aiheuttaa rytmihäiriöitä.

Joillakin B12-vitamiinin puutoksesta kärsivillä lapsipotilailla on ilmennyt tahdosta riippumattomia lihasliikkeitä, kuten vapinaa ja lihasnykäyksiä, muutaman päivän sisällä lihaksensisäisen B12-vitamiinihoidon aloittamisen jälkeen. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. B12-vitamiinin puutos itsessään voi aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Mahdollisten haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. COHEMIN DEPOT VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C). Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Cohemin depot sisältää
- Vaikuttava aine on hydroksokobalamiini eli B12 vitamiini, jota on 1 mg millilitrassa injektionestettä.
- Muut aineet ovat natriumkloridi, natriumasetaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti, kloorivetyhappo (pH:n säätämiseksi) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus
Valmiste on kirkas, punainen liuos.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
13.5.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi