BEMETSON

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 04.09.2014 15:56:50)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

BEMETSON 0,1 % emulsiovoide
BEMETSON 0,1 % voide
BEMETSON 1mg/ml liuos päänahkaan

beetametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Bemetson on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Bemetsonia
3. Miten Bemetsonia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Bemetsonin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ BEMETSON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Bemetson-valmisteet sisältävät vaikuttavana aineena beetametasonia. Beetametasoni kuuluu vahvojen paikalliskortikoidien ryhmään, jolla on voimakas tulehduksenvastainen vaikutus iholla. Lisäksi se hidastaa orvaskeden eli ihon pintakerroksen solukon, uusiutumista.

Ulkoiseen käyttöön tarkoitetut kortikosteroideja sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot, II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erityisen vahvat.
Bemetson-valmisteet kuuluvat vahvuusluokkaan III "Vahvat".

Bemetson-valmisteita käytetään muiden paikalliskortikoidien tavoin monenlaisiin ihon allergisiin ja tulehduksellisiin sairaustiloihin. Bemetson-valmisteita käytetään myös psoriasiksen ja eräiden muiden pitkäaikaisten ihottumien hoidossa.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BEMETSONIA

Älä käytä Bemetsonia

• jos olet allerginen (yliherkkä) beetametasonille tai Bemetsonin jollekin muulle aineelle.
• jos sinulla on virusten, bakteerien ja sienten aiheuttamia ihoinfektioita, kuten märkärupi, ruusu, ektyyma, vesirokko, syylät, ontelosyylät, lueksen ihomuutokset, ihotuberkuloosi ja ihosilsat
• jos sinulla on ihohaavaumia, kuten sääri- ja makuuhaavoja
• jos sinulla on akne
• alle vuoden ikäiselle lapselle, jolla on ihottumaa.

Ole erityisen varovainen Bemetsonin suhteen

• jos havaitset ihon ohenemista, haavautumista tai pintaverisuonten laajenemista hoitoalueella
• jos hoidettu ihoalue ärtyy käyttämästäsi tuotteesta.

Herkkiä ihoalueita (esim. silmänympärykset, kasvot, kainalot, taipeet) on yleensä syytä välttää ja tarvittaessa hoitaa Bemetson-valmisteilla ainoastaan lyhytaikaisesti. Riski haittavaikutuksiin on suurempi herkillä ihoalueilla ja pitkäaikaisessa käytössä.

Valmisteen joutumista silmiin on varottava. Lääkkeiden satunnainen pyyhkiytyminen esim. voidelluista käsistä silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Bemetson-valmisteet voivat peittää, aktivoida tai pahentaa ihoinfektiota. Jos ihottuma-alue tulehtuu, on aiheellista käyttää sopivaa mikrobilääkettä. Tulehduksen leviäminen vaatii Bemetson-hoidon lopettamista.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bemetson-valmisteet eivät vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Tärkeää tietoa Bemetsonin sisältämistä aineista

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää propyleeniglykolia. Propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä.
Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia ja kloorikresolia. Setostearyylialkoholi voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Kloorikresoli voi aiheuttaa allergisia reaktioita.


3. MITEN BEMETSONIA KÄYTETÄÄN

Käytä Bemetsonia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jos Bemetsonin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Bemetson-valmisteita tulee käyttää mahdollisimman pienin annoksin, mieluummin pienille ihoalueille ja lyhytaikaisesti. Pitkäaikaista jatkuvaa hoitoa laajoilla ihoalueilla pitäisi välttää etenkin lapsilla, ellei lääkäri ole toisin määrännyt. Alle 10-vuotiaille lapsille valmistetta tulisi käyttää vain erittäin vaikeissa tilanteissa lääkärin harkinnan mukaan.

Jos käytät enemmän Bemetsonia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh 09-471 997), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Pitkäaikainen tehokkaan kortikoidilääkkeen valvomaton käyttö voi johtaa ihon ohenemiseen. Tämä vaara on suurempi niillä ihon alueilla, jotka luonnostaan ovat ohuita: kasvoissa, kainaloissa, kämmenselissä ja nivusten seudussa tai lasten ja vanhusten iholla. Oikein käytettynä ja huolellisesti valvottuna nämä lääkkeet ovat turvallisia.

Noudata lääkärin antamia ohjeita käyttäessäsi Bemetson-valmisteita. Näiden lääkkeiden reseptiä ei tulisi pyytää uusittavaksi, ellei hoitavalla lääkärillä ole samalla mahdollisuutta henkilökohtaisesti tarkistaa hoidettavan ihosairauden ja ihon tilannetta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bemetson-valmisteet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):
• pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuva ihon oheneminen, mikä ilmenee ihon haurautena ja muuttumisena paperimaiseksi ja pintasuonten näkymisenä aiempaa selvemmin
• arpijuovat, verenpurkaumat, ruusufinni, ihon punatäpläisyys (purpura), pintaverisuonten laajeneminen, mikä aiheuttaa paikallista punakkuutta
• tulehdukset hoidettavilla ihoalueilla

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):
• ihon värimuutoksia (pigmentaation lisääntyminen tai väheneminen)
• lisämunuaisen toiminnan aleneminen. Laaja-alaisessa ja pitkäaikaisessa käytössä on mahdollisuus lääkkeen imeytymiseen siinä määrin, että oma lisämunuaisten toiminta häiriintyy.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):
• allerginen kosketusihottuma, yliherkkyysreaktiot
• ihokarvojen liikakasvu
• märkärakkulainen psoriaasi, ihottuman paheneminen

Kortikosteroidit kuten Bemetson hidastavat haavan paranemista ja niiden käyttö silmän alueella voi nostaa silmänpainetta ja altistaa harmaakaihelle. Pitkäkestoisen hoidon keskeyttäminen voi johtaa ihottuman äkilliseen pahenemiseen.

Hoidettaessa lasten ihottumia on syytä pitää mielessä, että lapset ovat kokonsa ja ihon ohuuden vuoksi herkempiä saamaan haittavaikutuksia. Pikkulapsilla vaippa voi lisätä voiteen imeytymistä ja haittavaikutusriskiä.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


5. BEMETSONIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide säilytetään huoneenlämmössä (15 - 25 °C). Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan säilytetään jääkaapissa (2 °C–8 °C). Valonarkaa, lääkepullo tulee säilyttää kotelossa.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Bemetson sisältää

Vaikuttava aine on beetametasoni.

Bemetson 0,1 % emulsiovoide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia grammassa emulsiovoidetta.
Muut aineet ovat makrogolisetostearyylieetteri, emulgoiva setostearyylialkoholi (tyyppi A), valkovaseliini, parafiini (nestemäinen), natriumdivetyfosfaattidihydraatti, kloorikresoli ja puhdistettu vesi.

Bemetson 0,1 % voide sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia grammassa voidetta.
Muut aineet ovat parafiini (nestemäinen) ja valkovaseliini.

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan sisältää beetametasonivaleraattia, jonka määrä vastaa 1 mg beetametasonia millilitrassa liuosta.
Muut aineet ovat isopropanoli, karbomeeri 934, propyleeniglykoli, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Bemetson 0,1 % emulsiovoide on valkoinen.
Bemetson 0,1 % voide on valkoinen tai kellertävä.
Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan on opalisoiva ja viskoosi.

Myyntiluvan haltija:

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja:

Bemetson 0,1 % emulsiovoide ja Bemetson 0,1 % voide:
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Bemetson 1 mg/ml liuos päänahkaan:
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu 4.8.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi