KALEORID depottabletti 1 g, 750 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,8 mt, 17.06.2015 23:34:25)

Tulosta


PAKKAUSSELOSTE

KALEORID® 750 mg depottabletti
KALEORID® 1 g depottabletti

Kaliumkloridi

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Kaleorid® tabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Kaleorid® on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Kaleorid® tabletteja
3. Miten Kaleorid® tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kaleorid® tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ KALEORID® ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Kaleorid® on depottabletti, josta vaikuttava aine vapautuu hitaasti.
Kaleorid® sisältää kaliumia, joka on elimistön aineenvaihdunnassa välttämätön aine. Kaliumpitoisuuden tulee olla tietyllä tasolla; sekä liian suuret että liian pienet määrät voivat olla haitallisia. Kaleorid® tabletteja käyttämällä saadaan kaliumtaso elimistössä pysymään optimaalisella tasolla.

Lääkettä käytetään korvaamaan kaliumin lisääntynyttä poistumista elimistöstä. Tällaista tapahtuu tavallisimmin käytettäessä tiettyjä nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT KALEORID® TABLETTEJA

Älä käytä Kaleorid® tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai Kaleorid® tabletin jollekin muulle aineelle.
- jos elimistön kaliumpitoisuus on kohonnut
- jos ruokatorvessa on ahtautumia tai kuroutumia

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Jos Kaleorid® tabletteja käytetään samanaikaisesti tiettyjen lääkeaineiden (esimerkiksi spironolaktoni, amiloridi ja triamtereeni) kanssa, tämä voi johtaa kaliumpitoisuuden liialliseen nousuun. Lääkärille tulee tämän vuoksi kertoa mahdollisista muista lääkityksistä ennen Kaleorid® valmisteen käytön aloittamista.

Kaleorid® tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa
Tabletit niellään kokonaisina runsaan nesteen kera.
Tabletit on hyvä ottaa aterian yhteydessä.

Raskaus ja imetys
Lääkettä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei merkityksellinen.


3. MITEN KALEORID® TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Käytä Kaleorid® tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Lääkkeen ottamista juuri ennen nukkumaan menoa tulee välttää.

Tabletin liukenematon runko poistuu ulosteen mukana.

Jos käytät enemmän Kaleorid® tabletteja kuin sinun pitäisi
Hyperkalemia voi aiheuttaa sydämen rytmi- ja johtumishäiriöitä, vaikeissa tapauksissa kammiovärinän. Neuromuskulaarisina oireina voi esiintyä lihasten puutumista, kouristuksia ja hengitysvaikeuksia.
Ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 112.

Jos unohdat ottaa Kaleorid® tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Kaleorid® voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Lääke saattaa ärsyttää mahaa ja suolen limakalvoa. Jos sinulla esiintyy muita haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi.


5. KALEORID® TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 oC.
Tarkista pakkauksesta viimeinen käyttöpäivämäärä. Älä käytä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Kaleorid® tabletit sisältävät:

Kaleorid® 750 mg depottabletti:
Vaikuttava aine on: kaliumkloridi 750 mg (tabletti sisältää 10 mmol kaliumia).
Muut aineet:
Ydin: etyyliselluloosa, glyseroli 85 %, stearyylialkoholi, magnesiumstearaatti.
Päällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi E 171, talkki, glyseroli, sakkariininatrium.

Kaleorid® 1 g depottabletti:
Vaikuttava aine: kaliumkloridi 1g (tabletti sisältää 13 mmol kaliumia).
Muut aineet:
Ydin: etyyliselluloosa, glyseroli, stearyylialkoholi, magnesiumstearaatti.
Päällyste: hypromelloosi, titaanidioksidi E 171, talkki, glyseroli 85 %, sakkariininatrium.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus: Valkoinen, soikea, kalvopäällysteinen tabletti.

Pakkauskoot:
Kaleorid® 750 mg depottabletti: 100 tablettia, 250 tablettia.
Kaleorid® 1 g depottabletti: 200 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
LEO Pharma A/S
55 Industriparken
DK-2750 Ballerup
Tanska

Valmistaja
Paramedical A/S
Vassingerövej 3-7
DK-3540 Lynge
Tanska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
LEO Pharma Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Puh. 020 721 8440

Tätä selostetta on muutettu viimeksi 06.09.2012

Yrityksen yhteystiedot:

LEO PHARMA OY
Äyritie 12 B
01510 Vantaa

info.fi@leo-pharma.com
www.leo-pharma.fi
020 721 8440
Tukkuliike: Tamro