Lojuxta

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,8 mt, 19.06.2014 14:28:29)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Lojuxta 5 mg kovat kapselit
Lojuxta 10 mg kovat kapselit
Lojuxta 20 mg kovat kapselit

lomitapidi

▼Tähään lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Lojuxta on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lojuxtaa
 3. Miten Lojuxtaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Lojuxtan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Lojuxta on ja mihin sitä käytetään

Lojuxta sisältää vaikuttavaa ainetta nimeltä lomitapidi. Lomitapidi on lipidejä muuntava aine, joka vaikuttaa estämällä mikrosomaalisen triglyseridin kuljettajaproteiinin toiminnan. Tätä proteiinia on maksassa ja suoliston soluissa, joissa se osallistuu rasva-aineiden muuntamiseen suuremmiksi hiukkasiksi, jotka siirtyvät sitten verenkiertoon. Estämällä tätä proteiinia lääke pienentää rasva-aineiden ja kolesterolin (lipidien) pitoisuutta veressä.

Lojuxtalla hoidetaan aikuisia potilailla, joiden kolesteroliarvo on hyvin korkea, koska heillä on perinnöllinen sairaus nimeltä homotsygoottinen familiaalinen hyperkolesterolemia eli HoFH. Se periytyy yleensä sekä isältä että äidiltä, jotka ovat perineet korkean kolesterolin omilta vanhemmiltaan. Potilaan ”huono” kolesteroli on hyvin korkea hyvin nuoresta iästä alkaen. ”Huono” kolesteroli voi aiheuttaa sydänkohtauksia, halvauksia tai muita tapahtumia jo nuorella iällä. Lojuxtaa käytetään vähärasvaisen ruokavalion ja muiden lipidipitoisuutta pienentävien lääkkeiden rinnalla kolesteroliarvojen pienentämiseen.

Lojuxta voi pienentää seuraavia veriarvoja:

 • LDL-kolesteroli (”huono” kolesteroli)
 • kokonaiskolesteroli
 • apolipoproteiini B (proteiini, joka kuljettaa ”huonoa” kolesterolia veressä)
 • triglyseridit (veressä kiertäviä rasvoja).

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Lojuxtaa

Älä käytä Lojuxtaa,

 • jos olet allerginen lomitapidille tai Lojuxta-kapseleiden jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on maksaongelmia tai jos maksan toimintakokeiden tulokset ovat poikkeavat selittämättömästä syystä
 • jos sinulla on suolisto-ongelmia tai ruoka ei imeydy suolistossa
 • jos käytät yli 40 mg simvastatiinia päivittäin (eräs toinen kolesterolipitoisuuden pienentämiseen käytettävä lääke)
 • jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, jotka vaikuttavat lomitapidin hajoamiseen elimistössä:
  o itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli, vorikonatsoli, posakonatsoli (sieni-infektioihin tarkoitettuja lääkkeitä)
  o telitromysiini, klaritromysiini, erytromysiini (bakteeri-infektioihin tarkoitettuja lääkkeitä)
  o indinaviiri, nelfinaviiri, sakinaviiri (HIV-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä)
  o diltiatseemi, verapamiili (kohonneen verenpaineen tai rasitusrintakivun hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä) ja dronedaroni (rytmihäiriölääke)
 • jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai epäilet olevasi raskaana (katso kohta ”Raskaus ja imetys”).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin alat käyttää Lojuxtaa, jos

 • sinulla on ollut maksaongelmia, myös sellaisia, jotka ovat ilmenneet muiden lääkkeiden käytön yhteydessä.
  Nämä kapselit voivat aiheuttaa sellaisia haittavaikutuksia, jotka voivat olla myös oireita maksaongelmista. Nämä haittavaikutukset on lueteltu kohdassa 4, ja sinun on kerrottava lääkärillesi välittömästi, jos koet joitakin näistä merkeistä ja oireista, koska ne voivat johtua maksavauriosta. Lääkäri lähettää sinut verikokeeseen, jolla tarkistetaan maksan toiminta, ennen kuin alat ottaa näitä kapseleita tai jos annostasi suurennetaan. Verikokeet otetaan myös säännöllisesti hoidon aikana. Näiden verikokeiden tulosten perusteella lääkäri voi muuttaa annostasi. Jos kokeet osoittavat, että sinulla voi olla maksaongelmia, lääkäri voi päättää pienentää annostasi tai lopettaa hoidon.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei ole tutkittu lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Sen vuoksi tämän lääkkeen käyttöä lapsilla ja nuorilla ei suositella.

Muut lääkevalmisteet ja Lojuxta
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Lojuxtan toimintatapaan. Älä käytä seuraavia lääkkeitä Lojuxtan kanssa:

 • tietyt bakteeri-, sieni- tai HIV-infektion hoitoon tarkoitetut lääkkeet (katso kohta ”Älä käytä Lojuxtaa”).
 • tietyt verenpaine-, rasitusrintakipu- tai rytmihäiriölääkkeet (katso kohta ”Älä käytä Lojuxtaa”).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle myös, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, sillä Lojuxta-annoksen muuttaminen voi olla tarpeen:

 • kolesterolilääkkeet (esimerkiksi atorvastatiini)
 • yhdistelmäehkäisytabletit (esimerkiksi etinyyliestradiolin ja norgestimaatin yhdistelmä)
 • glukokortikoidit (esimerkiksi beklometasoni, prednisoloni); ne ovat steroideihin kuuluvia lääkkeitä, joilla hoidetaan esimerkiksi vaikeaan astmaan ja niveltulehdukseen liittyviä tulehduksia
 • syöpälääkkeet (esimerkiksi bikalutamidi, lapatinibi, metotreksaatti, nilotinibi, patsopanibi, tamoksifeeni) tai syövän hoitoon liittyvät pahoinvointia tai oksentelua ehkäisevät lääkkeet (esimerkiksi fosaprepitantti)
 • immuunijärjestelmän toimintaa vähentävät lääkkeet (esimerkiksi siklosporiini, takrolimuusi)
 • muut HIV-lääkkeet (esimerkiksi tipranaviiri, ritonaviiri)
 • bakteeri- tai sieni-infektioiden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi nafsilliini, asitromysiini, roksitromysiini, klotrimatsoli)
 • verisuonitukoksia hoitavat ja estävät lääkkeet (esimerkiksi silostatsoli, tikagrelori)
 • angina pectoriksen eli sydämestä johtuvan rintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ranolatsiini)
 • verenpainelääkkeet (esimerkiksi amlodipiini, lasidipiini)
 • rytmihäiriölääkkeet (esimerkiksi amiodaroni)
 • epilepsialääkkeet (esimerkiksi fenobarbitali, karbamatsepiini, fenytoiini)
 • diabeteslääkkeet (esimerkiksi pioglitatsoni, linagliptiini)
 • tuberkuloosilääkkeet (esimerkiksi isoniatsidi, rifampisiini)
 • tetrasykliiniantibiootit, joilla hoidetaan infektioita, kuten virtsatieinfektioita
 • ahdistus- ja masennuslääkkeet (esimerkiksi alpratsolaami, fluoksetiini, fluvoksamiini)
 • antasidit (esimerkiksi ranitidiini, simetidiini)
 • aminoglutetimidi, lääke, jolla hoidetaan Cushingin oireyhtymää
 • vaikean aknen hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi isotretinoiini)
 • parasetamoli (kipulääke)
 • kystisen fibroosin hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ivakaftori)
 • virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi propiveriini)
 • veren natriumpitoisuutta suurentavat lääkkeet (esimerkiksi tolvaptaani)
 • liiallisen päiväaikaisen uneliaisuuden hoidossa käytettävät lääkkeet (esimerkiksi modafiniili)
 • tietyt kasvirohdosvalmisteet:
  o mäkikuisma (masennuksen hoito)
  o neidonhiuspuu (muistin parantaminen)
  o hurmejuuri (tulehdusten ja infektioiden hoito).

Lojuxta voi vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintatapaan. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • ehkäisytabletit (katso kohta 2: ”Raskaus ja imetys”)
 • muut kolesterolipitoisuutta pienentävät lääkkeet, kuten
  o statiinit, esimerkiksi simvastatiini. Maksavaurion riski kasvaa, kun tätä lääkettä käytetään yhtä aikaa statiinien kanssa. Lihaskivut ja -säryt (lihassairaus) voivat lisääntyä, mikä voi johtua maksavauriosta. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee selittämätöntä lihaskipua tai lihasten arkuutta tai heikkoutta. Saat ottaa enintään 40 mg simvastatiinia, kun käytät Lojuxtaa (katso kohta ”Älä käytä Lojuxtaa”).
 • verenohennukseen käytettävät kumariiniantikoagulantit (esimerkiksi varfariini)
 • syöpälääkkeet (esimerkiksi everolimuusi, imatinibi, lapatinibi, nilotinibi, topotekaani)
 • immuunijärjestelmän toimintaa vähentävät lääkkeet (esimerkiksi sirolimuusi)
 • HIV-lääkkeet (esimerkiksi maravirokki)
 • verisuonitukoksia hoitavat ja estävät lääkkeet (esimerkiksi dabagatraanieteksilaatti)
 • angiinan eli sydämestä johtuvan rintakivun hoitoon käytettävät lääkkeet (esimerkiksi ranolatsiini)
 • verenpainelääkkeet (esimerkiksi talinololi, aliskireeni, ambrisentaani)
 • rytmihäiriölääkkeet (esimerkiksi digoksiini)
 • diabeteslääkkeet (esimerkiksi saksagliptiini, sitagliptiini)
 • kihtilääkkeet (esimerkiksi kolkisiini)
 • veren natriumpitoisuutta suurentavat lääkkeet (esimerkiksi tolvaptaani)
 • heinänuhan hoitoon käytettävät antihistamiinit (esimerkiksi feksofenadiini).

Lojuxta ruoan, juoman ja alkoholin kanssa

 • Älä juo greippimehua.
 • Alkoholin käyttöä ei suositella Lojuxta-hoidon aikana.
 • Lojuxta-annostasi voidaan joutua muuttamaan, jos käytät piparminttuöljyä tai pomeranssia.
 • Mahdollisten vatsavaivojen vähentämiseksi sinun tulee noudattaa vähärasvaista ruokavaliota, kun käytät tätä lääkettä. Kysy ravitsemusterapeutilta, mitä voit syödä, kun käytät Lojuxtaa.


Raskaus ja imetys
Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana, jos suunnittelet raskautta tai jos epäilet olevasi raskaana, koska on mahdollista, että lääke vahingoittaa syntymätöntä lasta. Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käyttämisen aikana, ota yhteyttä lääkäriisi heti ja lopeta kapseleiden ottaminen.

Raskaus

 • Ennen hoidon aloittamista sinun on varmistettava, ettet ole raskaana ja että käytät tehokasta ehkäisyä, kuten lääkäri on kehottanut. Jos käytät ehkäisytabletteja ja jos sinulla esiintyy ripuli- tai oksentelujaksoja, jotka kestävät yli kaksi päivää, sinun on käytettävä ylimääräistä ehkäisyä (esimerkiksi kondomia tai pessaaria) seitsemän päivän ajan oireiden häviämisen jälkeen.
 • Jos päätät, että haluat tulla raskaaksi sen jälkeen, kun olet aloittanut Lojuxta-hoidon, kerro siitä lääkärille, koska lääkityksesi on tällöin vaihdettava.

Imetys

 • Ei tiedetä, erittyykö Lojuxta rintamaitoon. Kerro lääkärille, jos imetät tai suunnittelet imettäväsi. Lääkäri voi kehottaa sinua lopettamaan joko Lojuxtan käyttämisen tai imettämisen.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tämä lääke voi vaikuttaa kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Jos sinua huimaa hoidon aikana, älä aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin tunnet olosi paremmaksi.

Lojuxta sisältää laktoosia.
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on intoleranssi joillekin sokereille, käänny lääkärin puoleen ennen kuin otat tätä lääkettä.

3. Miten Lojuxtaa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Näitä kapseleita saa määrätä sinulle lääkäri, jolla on kokemusta rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden hoidosta, ja hän myös seuraa vointiasi säännöllisesti.

Suositeltu aloitusannos on yksi viiden milligramman kapseli joka päivä. Lääkäri voi suurentaa annostasi hitaasti ajan myötä enimmäisannokseen, joka on 60 mg joka päivä. Lääkäri kertoo sinulle,

 • minkä annoksen otat ja miten pitkään
 • milloin annostasi suurennetaan tai pienennetään.

Älä muuta annosta itse.

 • Ota tämä lääke kerran päivässä nukkumaan mennessäsi veden kanssa aikaisintaan kahden tunnin kuluttua ilta-ateriasta (katso kohta 2: ”Lojuxta ruoan, juoman ja alkoholin kanssa”).
 • Älä ota tätä lääkettä ruoan kanssa, koska kapselien ottaminen ruoan kanssa voi aiheuttaa vatsavaivoja.
 • Jos käytät muita lääkkeitä, jotka pienentävät kolesterolipitoisuutta sitomalla sappihappoja (tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi kolesevelaami tai kolestyramiini), ota sappihappoja sitova lääke vähintään neljä tuntia ennen Lojuxtan ottamista tai aikaisintaan neljä tuntia sen jälkeen.

Sinun on otettava päivittäin myös E-vitamiinia ja välttämättömiä rasvahappoja (omega-3 ja omega-6) sisältäviä ravintolisiä, kun käytät tätä lääkettä. Seuraavassa on lueteltu tavanomainen annos, joka sinun täytyy ottaa. Kysy lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta, miten nämä lisät hankitaan. Ks. kohta 2: Lojuxta ruoan, juoman ja alkoholin kanssa.

Päivittäinen määrä

E-vitamiini 400 IU*
Omega-3 Vähintään
EPA 110 mg*
DHA 80 mg
ALA 210 mg
Omega-6
Linolihappo 200 mg


* IU – kansainvälinen yksikkö, mg - milligramma


Jos otat enemmän Lojuxtaa kuin sinun pitäisi
Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan välittömästi.

Jos unohdat ottaa Lojuxtaa
Ota normaali annos tavalliseen aikaan seuraavana päivänä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Lojuxtan käytön
Jos lopetat tämän lääkkeen käytön, kolesteroliarvosi voi kohota jälleen. Ota yhteyttä lääkäriin, ennen kuin lopetat tämän lääkkeen käyttämisen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset:

 • Maksan toimintakokeista on ilmoitettu poikkeavia tuloksia yleisesti (enintään yhdellä kymmenestä potilaasta). Maksaongelmien merkkejä ja oireita ovat
  o pahoinvointi
  o oksentelu
  o vatsakipu
  o lihaskivut ja -säryt
  o kuume
  o ihon tai silmänvalkuaisten muuttuminen keltaiseksi
  o epänormaali väsymys
  o flunssankaltaiset oireet.

Kerro lääkärille heti, jos sinulla esiintyy jotakin näistä oireista, sillä lääkäri voi päättää lopettaa hoidon.

Myös seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt:

Hyvin yleiset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä kymmenestä):

 • ripuli
 • pahoinvointi tai oksentelu
 • vatsakipu, epämiellyttävä tunne vatsan alueella tai vatsan alueen turvotus
 • heikentynyt ruokahalu
 • ruoansulatushäiriöt
 • ilmavaivat
 • ummetus
 • painonlasku.

Yleiset (voi esiintyä yhdellä kymmenestä):

 • vatsan ja suoliston tulehdus, joka aiheuttaa ripulia ja oksentelua
 • takaisinvirtaus (ruoan palautuminen takaisin ruokatorveen ja suuhun)
 • röyhtäily
 • tunne suolen epätäydellisestä tyhjenemisestä (suolen liikkeet), välitön ulostamisen tarve
 • verenvuoto peräsuolesta tai verta ulosteessa
 • huimaus, päänsärky, migreeni
 • väsymys, energianpuutos tai yleinen heikkous
 • laajentunut, vaurioitunut tai rasvoittunut maksa
 • ihon värjäytyminen purppuranväriseksi, kiinteät kyhmyt iholla, ihottuma, keltaiset kyhmyt iholla
 • veren hyytymiskokeiden tulosten muutokset
 • verisolujen määrän muutokset
 • veren kalium-, karoteeni-, E-vitamiini- ja K-vitamiinipitoisuuden pieneneminen
 • lihaskouristukset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä sadasta):

 • flunssa tai nuha, kuume, sivuonteloiden tulehdus, yskä
 • punasolujen vähyys (anemia)
 • dehydraatio, kuiva suu
 • lisääntynyt ruokahalu
 • ihon polttelu tai kihelmöinti
 • silmien turvotus
 • haavaumat tai arat kohdat kurkussa
 • verioksentelu
 • kuiva iho
 • vesikellot
 • liikahikoilu
 • nivelkipu tai -turvotus, käsien tai jalkojen kivut
 • lihaskipu
 • veri- tai proteiinivirtsaisuus
 • rintakipu
 • kävelytavan (käynnin) muutokset
 • poikkeava tulos keuhkon toimintakokeesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks.
yhteystiedot alla) Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Lojuxtan säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä myyntipäällyksessä tai kartonkipakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C:ssa.
Sulje purkki huolellisesti. Herkkä kosteudelle.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Lojuxta sisältää

 • Vaikuttava aine on lomitapidi.
  Lojuxta 5 mg: Yksi kova kapseli sisältää lomitapidimesylaattia määrän, joka vastaa 5 mg lomitapidia.
  Lojuxta 10 mg: Yksi kova kapseli sisältää lomitapidimesylaattia määrän, joka vastaa 10 mg lomitapidia.
  Lojuxta 20 mg: Yksi kova kapseli sisältää lomitapidimesylaattia määrän, joka vastaa 20 mg lomitapidia.
 • Muut aineet ovat esigelatinoitu tärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, kolloidinen vedetön piidioksidi ja magnesiumstearaatti (katso lisätietoja laktoosimonohydraatista kohdasta 2: Lojuxta sisältää laktoosia).

Kapselin kuori:

 • 5 ja 10 mg:n kapseleiden kuori sisältää gelatiinia, titaanidioksidia (E171) ja punaista rautaoksidia (E172).
 • 20 mg:n kapselin kuori sisältää gelatiinia ja titaanidioksidia (E171).
 • Kaikissa kapseleissa on mustalla musteella tehty syömäkelpoinen painatus.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

 • Lojuxta 5 mg on kova kapseli, jossa on oranssi yläosa ja oranssi alaosa. Alaosaan on painettu mustalla musteella merkintä ”5 mg” ja yläosaan ”A733”.
 • Lojuxta 10 mg on kova kapseli, jossa on oranssi yläosa ja valkoinen alaosa. Alaosaan on painettu mustalla musteella merkintä ”10 mg” ja yläosaan ”A733”.
 • Lojuxta 20 mg on kova kapseli, jossa on valkoinen yläosa ja valkoinen alaosa. Alaosaan on painettu mustalla musteella merkintä ”20 mg” ja yläosaan ”A733”.

Pakkauskoot ovat:
- 28 kapselia / Lojuxta 5 mg
- 28 kapselia / Lojuxta 10 mg
- 28 kapselia / Lojuxta 20 mg.

Myyntiluvan haltija
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Lakeside House
1 Furzeground Way
Stockley Park East
Uxbridge UB11 1BD
Yhdistynyt kuningaskunta


Valmistaja
Catalent Pharma Solutions
Lancaster Way, Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 3XX
Yhdistynyt kuningaskunta

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

België/Belgique/Belgien
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tél/Tel: +80023437466

Lietuva
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel: +80023437466

България
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Teл.: +80023437466

Luxembourg/Luxemburg
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tél/Tel: +80023437466

Česká republika
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel: +80023437466

Magyarország
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel.: +80023437466

Danmark
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tlf: +80023437466

Malta
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Deutschland
Aegerion Pharmaceuticals GmbH
Tel: +80023437466

Nederland
Aegerion Pharmaceuticals GmbH
Tel: +80023437466

Eesti
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Norge
Aegerion Pharmaceuticals A/S
Tlf: + 4721034389

Ελλάδα
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: + 302111983992

Österreich
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel: +80023437466

España
Praxis Pharmaceutical S.A.
Tel: +34 916565657

Polska
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel.: +80023437466

France
Aegerion Pharmaceuticals SAS
Tél: +80023437466

Portugal
PRX Pharma, Lda
Tel: +351 214414777

Hrvatska
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 38517776525

România
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: + 40316300768

Ireland
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Slovenija
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Ísland
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Sími: +80023437466

Slovenská republika
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel: +80023437466

Italia
Aegerion Pharmaceuticals Srl
Tel: +80023437466

Suomi/Finland
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Puh/Tel: +80023437466

Κύπρος
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Τηλ: +80023437466

Sverige
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Latvija
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Tel: +80023437466

United Kingdom
Aegerion Pharmaceuticals Ltd
Tel: +80023437466

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 06/2014

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston (EMA) verkkosivustolla osoitteessa http://www.ema.europa.eu. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.Yrityksen yhteystiedot:

Aegerion Pharmaceuticals A/S
C.J Hambros Plass 2C
0164 Oslo
Norway

puh. +47 2160 1388

jwesterblad@aegerion.com