Zovirax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 02.02.2015 14:31:04)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zovirax 200 mg tabletit
Zovirax 400 mg tabletit
Zovirax 800 mg tabletit


asikloviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Zovirax on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zoviraxia
 3. Miten Zoviraxia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Zoviraxin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Zovirax on ja mihin sitä käytetään


Zovirax on lääke ihon ja limakalvojen herpes simplex -infektioiden hoitoon ja estohoitoon sekä vyöruusun ja vesirokon hoitoon. Lisäksi sitä käytetään ennaltaehkäisevästi myös tiettyjä muita herpesryhmän viruksia vastaan potilailla, joille sairastuminen aiheuttaisi erityisriskin. Zoviraxin vaikuttava aine asikloviiri estää herpesryhmään kuuluvien virusten lisääntymistä.

Asikloviiria, jota Zovirax sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zoviraxia

Älä käytä Zoviraxia

 • jos olet allerginen asikloviirille, valasikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Zoviraxia.

 • Jos sinulla on todettu munuaisten vajaatoiminta, huolehdi riittävästä nesteytyksestä.
 • Vanhemmilla potilailla on erityisen tärkeää huolehtia riittävästä nesteen saannista.

Muut lääkevalmisteet ja Zovirax
Joidenkin lääkkeiden samanaikainen käyttö Zoviraxin kanssa voi vaikuttaa hoidon tuloksiin. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Zovirax sisältää laktoosia
Jos tiedät olevasi intolerantti laktoosille, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät tätä lääkettä.


3. Miten Zoviraxia käytetään

Käytä Zoviraxia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus potilaille, joilla on normaali immuunivaste:

Herpes simplex -infektioiden hoito
Aikuiset ja yli 2-vuotiaat lapset: yksi 200 mg:n tabletti 5 kertaa päivässä (noin 4 tunnin välein) 5 vuorokauden ajan. Hoito on aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Herpes simplex -infektioiden estohoito
Aikuiset: yksi 400 mg:n tabletti 2 kertaa vuorokaudessa (noin 12 tunnin välein).

Vyöruusun ja vesirokon hoito
Aikuiset: yksi 800 mg:n tabletti 5 kertaa päivässä (noin 4 tunnin välein) 7 vuorokauden ajan.

Pediatriset potilaat

Vesirokon hoito
yli 6-vuotiaille lapsille: yksi 800 mg:n tabletti neljästi vuorokaudessa
2–6-vuotiaille lapsille: yksi 400 mg:n tabletti neljästi vuorokaudessa
alle 2-vuotiaille lapsille: yksi 200 mg:n tabletti neljästi vuorokaudessa

Lääkäri määrää Zovirax-annoksen yksilöllisesti potilaan ja hoidettavan taudin mukaisesti.

Jos käytät enemmän Zoviraxia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Zoviraxia
Jos unohdat ottaa jonkin annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten tavallisen annostuksen mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tärkeää
Tämä lääke voi joissakin harvinaisissa tapauksissa (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta) aiheuttaa hengenvaarallisen allergisen reaktion (anafylaksi). Jos saat hoidon aikana voimakkaita allergisia oireita (esim. kasvot ja huulet turpoavat, hengitys vaikeutuu), hakeudu heti lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla sadasta)

 • päänsärky, huimaus
 • pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu
 • kutina, ihottumat (myös valoyliherkkyys)
 • väsymys, kuume.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla sadasta)

 • nokkosihottuma, runsas hiustenlähtö. Hiustenlähtö voi johtua myös sairaudesta.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta)

 • hengenahdistus
 • maksa-arvojen (bilirubiinin ja maksaentsyymien) ohimenevä suureneminen
 • kohtauksittainen äkillinen rajoittunut turvotus ihossa, limakalvoissa tai sisäelimissä (angioedeema)
 • veren urea- ja kreatiniiniarvojen suureneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestätuhannesta)

 • punasolu-, valkosolu-, verihiutalemäärien pieneneminen
 • kiihtyneisyys, sekavuus, vapina, lihasten yhteistoimintahäiriö, puhe- ja ääntämishäiriö, aistiharhat, psykoottiset oireet, kouristukset, uneliaisuus, aivosairaus, kooma. Nämä haitat korjaantuvat yleensä itsestään ja niitä esiintyy tavallisimmin potilailla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt tai joilla on muita altistavia tekijöitä.
 • maksatulehdus, keltaisuus
 • äkillinen munuaisvaurio, munuaiskipu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA


5. Zoviraxin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zovirax sisältää

 • Vaikuttava aine on asikloviiri, jota yhdessä 200 mg:n tabletissa on 200 mg, yhdessä 400 mg:n tabletissa on 400 mg ja yhdessä 800 mg:n tabletissa on 800 mg.
 • Muut aineet ovat: 200 mg tabletti: laktoosimonohydraatti 214 mg, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti A, povidoni, magnesiumstearaatti, 400 mg tabletti ja 800 mg tabletti: mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti A, povidoni, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Zovirax 200 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jossa merkintä GXCL3 toisella puolella. 25 tablettia läpipainopakkauksessa.

Zovirax 400 mg: valkoinen, kuusikulmainen tabletti, jossa merkintä GXCM1 toisella puolella. 56 tablettia läpipainopakkauksessa.

Zovirax 800 mg: valkoinen, ovaali, kaksoiskupera tabletti, jossa merkintä GXCX5 toisella puolella. 35 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
The Wellcome Foundation Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Iso-Britannia

Valmistaja
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Espanja

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

GlaxoSmithKline Oy
PL 24
02231 Espoo
puh. 010 30 30 30

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 26.9.2014

Yrityksen yhteystiedot:

GlaxoSmithKline Oy
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

puh. 010 303 030
faksi 010 303 0600

www.glaxosmithkline.fi