LIMBITROL kapseli, kova 12,5/5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 15.10.2015 04:34:40)

Tulosta

LIMBITROL 12,5 mg/5 mg kapseli, kova

amitriptyliini ja klooridiatsepoksidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Limbitrol on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin otat Limbitrolia

3. Miten Limbitrolia otetaan

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Limbitrolin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ LIMBITROL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Limbitrol sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, amitriptyliiniä ja klooridiatsepoksidia. Amitriptyliini on masennuslääke, joka kohottaa mielialaa vaikuttamalla keskushermoston välittäjäaineisiin. Klooridiatsepoksidi on bentsodiatsepiinijohdos, joka rauhoittaa ja lievittää ahdistusta. Limbitrolia käytetään lievään masennukseen ja siihen liittyvän unettomuuden hoitoon.

2. ENNEN KUIN OTAT LIMBITROLIA

Älä ota Limbitrolia

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Limbitrolin jollekin muulle aineelle.

- jos sinulla on äskettäin ollut sydäninfarkti.

Ole erityisen varovainen Limbitrolin suhteen

- Ennen Limbitrol-hoidon aloittamista neuvottele lääkärisi kanssa, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:

sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriö tai sydämen johtumishäiriö, eturauhasen liikakasvu, silmänpainetauti, skitsofrenia, epilepsia, maksan toiminnan vajaus, munuaisten toiminnan vajaus, myasthenia gravis (halvausmainen lihasheikkous).

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Tämä koskee muun muassa seuraavia lääkkeitä:

- verenpainelääkkeet (klonidiini, guanetidiini, betanidiini, debrisokiini, sotaloli)

- eräät muut masennuslääkkeet (ns. epäselektiiviset MAO-estäjät)

- paikallispuudutus/nukutusaineet (laskimoanestesia-aineet)

- rifampisiini, erytromysiini, kloramfenikoli (antibiootteja)

- eräät epilepsialääkkeet

- simetidiini (käytetään mahahaavan hoidossa)

- psykoosilääkkeet

- rauhoittavat lääkkeet

- unilääkkeet

- kipulääkkeet

- kinidiini (sydänlääke)

- astemitsoli ja terfenadiini (antihistamiineja)

- pimotsidi (käytetään psyykkisten tai psykoottisten tilojen hoitoon)

- sisapridi (käytetään mahasairauksien hoitoon)

Limbitrolin otto ruuan ja juoman kanssa

Alkoholia tulee välttää Limbitrol-lääkityksen aikana, koska alkoholi tehostaa Limbitrolin vaikutusta ja se voi heikentää reaktiokykyä ja aiheuttaa väsymystä.

Raskaus ja imetys

Limbitrolin käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Limbitrol saattaa haitata suorituskykyä liikenteessä ja suoriutumista tarkkuutta vaativista tehtävistä.

Tärkeää tietoa Limbitrolin sisältämistä aineista

Limbitrol sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN LIMBITROLIA OTETAAN

Ota Limbitrolia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on 1-2 kapselia 1–3 kertaa vuorokaudessa.

Limbitrolia ei tule antaa lapsille.

Limbitrol-kapselit on nieltävä kokonaisina runsaan veden tai muun nesteen kanssa.

Jos sinusta tuntuu, että Limbitrolin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi.

Jos otat enemmän Limbitrolia kuin sinun pitäisi

Jos olet saanut liian suuren annoksen lääkettä, ota aina yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Limbitrolia

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Limbitrolin oton

Käytettäessä suuria Limbitrol-annoksia tai samanaikaisesti muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai alkoholia, saattaa erityisesti pitkäaikaishoidossa kehittyä riippuvuus Limbitroliin.

Älä lopeta lääkitystä äkillisesti pitkäaikaisen hoidon jälkeen neuvottelematta ensin lääkärisi kanssa. Annosta tulee pienentää asteittain, jotta mahdolliset vieroitusoireet voidaan välttää.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Limbitrolkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Limbitrol-hoidon alussa voi esiintyä ohimenevää väsymystä, suun kuivumista ja ummetusta. Nämä oireet häviävät yleensä itsestään hoitoa jatkettaessa tai annosta pienennettäessä.

Muita haittavaikutuksia, joita saattaa ilmetä:

Yleiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta):

Väsymys, päänsärky, häiriöt lihasten liikkeiden yhteistoiminnassa, pupillin mukautumishäiriöt, sydämen tykytys, pystyasennossa ilmenevä verenpaineen lasku, lihasheikkous.

Melko harvinaiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta, mutta harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta):

Lisääntynyt ruokahalu ja painon nousu, veren sokeripitoisuuden muutokset, masennus, sekavuus, sekavuuskohtaukset erityisesti vanhuksilla, mania, hypomania, käytöshäiriöt, epileptiset kouristukset, kohonnut silmän sisäinen paine, korvien soiminen/humina, epäsäännöllinen sydämen rytmi, sydämen johtoratajärjestelmän häiriöt, kohonnut verenpaine, huimaus, hapan maku tai metallin maku, suutulehdus, oksentelu, pahoinvointi, maksatulehdus, nokkosihottuma, kutina, angioödeema (ihon ja limakalvojen paikallinen turvotus), estynyt virtsaaminen, virtsankarkailu, kivesten, rintojen ja rintarauhasten suurentuminen, maidon vuoto rinnoista, heikentynyt seksuaalivietti.

Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta):

Verenmuutokset, nestetasapainon häiriöt, anoreksia ja painon lasku, hikoilu, kohonnut kehon lämpötila, vapina, muistihäiriöt, hermosairaus, motoriset häiriöt mukaan lukien epäselvä puhe ja puhehäiriöt, syljen erityksen muutokset ja hammasvauriot (karies), suolenkiertymä, keltatauti, valoherkkyys.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. LIMBITROLIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle +30°C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä Limbitrolia, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Limbitrol sisältää

-

Vaikuttavat aineet ovat amitriptyliinihydrokloridi, joka vastaa amitriptyliiniä 12,5 mg ja klooridiatsepoksidi 5 mg.

- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, talkki, magnesiumstearaatti, liivate, erytrosiini (E127), indigokarmiini (E132), keltainen rautaoksidi (E172) ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kapseli: kova, vihreä/punainen, halkaisija n. 5 mm, pituus n. 14 mm.

Pakkaus: 100 kapselia ruskeassa lasipullossa, pahvikotelo. Pakkaus sisältää silikageeliä kuivausaineena (ei syötäväksi).

Myyntiluvan haltija

Meda Oy, Vaisalantie 4, 02130 Espoo, Suomi

Valmistaja

Labiana Pharmaceuticals S.L.U., C/Casanova, 27-31, 08757 Corbera de Llobregat, Barcelona, Espanja

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi:

9.9.2009

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550