TARGINIQ® 10 mg/5 mg ja 20 mg/10 mg depottabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,5 mt, 11.03.2014 10:38:20)

Tulosta

Targiniq® 10 mg/5 mg depottabletti
Targiniq® 20 mg/10 mg depottabletti

oksikodonihydrokloridi/naloksonihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
• Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
• Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Targiniq on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Targiniqia
3. Miten Targiniqia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Targiniqin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Targiniq on ja mihin sitä käytetään

Sinulle on määrätty Targiniqia vaikean kivun hoitoon, koska muiden kuin opioidikipulääkkeiden teho ei riitä kipusi hoitoon. Naloksoni on lisätty valmisteeseen estämään ummetusta.

Miten Targiniq vaikuttaa
Targiniqin sisältämät kaksi lääkeainetta ovat oksikodonihydrokloridi ja naloksonihydrokloridi. Oksikodoni aikaansaa Targiniqin kipua lievittävän vaikutuksen. Se on opioidien lääkeryhmään kuuluva vahva kipulääke. Targiniqin toista vaikuttavaa ainetta, naloksonia, käytetään ummetuksen ehkäisyyn. Suolen toiminnan häiriöt (mm. ummetus) ovat opioidikipulääkkeiden tyypillisiä haittavaikutuksia.

Targiniq on depottabletti eli valmiste, jonka vaikuttavat aineet vapautuvat vähitellen pitkän ajan kuluessa. Vaikutus kestää 12 tuntia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Targiniqia

Älä ota Targiniqia:
• jos olet allerginen (yliherkkä) oksikodonille, naloksonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
• jos sinulla on hengityslama (hengityksen hitaus ja pinnallisuus)
• jos sinulla on vaikea keuhkosairaus, johon liittyy hengitysteiden ahtautumista (keuhkoahtaumatauti)
• jos sinulla on keuhkosydänsairaus (ns. cor pulmonale). Tässä sairaudessa mm. keuhkoverisuonten verenpaine kohoaa (esim. edellä mainitun keuhkoahtaumataudin seurauksena), jolloin sydämen oikea puolisko laajenee
• jos sinulla on vaikea keuhkoastma
• jos sinulla on jostain muusta syystä kuin opioidihoidosta johtuva paralyyttinen ileus (suolilama)
• jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Targiniqia:
• jos kyseessä on iäkäs tai heikkokuntoinen potilas
• jos sinulla on opioidihoidosta johtuva paralyyttinen ileus (suolilama)
• jos sinulla on munuaisten toimintahäiriö
• jos sinulla on lievä maksan toimintahäiriö
• jos sinulla on vaikea keuhkotoiminnan häiriö (vaikea hengitysvajaus)
• jos sinulla on myksedeema (kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvä tila, jonka yhteydessä esiintyy ihon kuivuutta, kylmyyttä ja turvotusta kasvoissa ja raajoissa)
• jos sinulla on kilpirauhasen vajaatoiminta
• jos sinulla on Addisonin tauti (lisämunuaiskuoren vajaatoiminta)
• jos sinulla on alkoholista tai muista päihteistä johtuva psykoosi eli mielenterveyden häiriö, jonka yhteydessä todellisuudentaju on (osittain) häiriintynyt
• jos sinulla on sappikivivaivoja
• jos sinulla on eturauhasen liikakasvua
• jos sinulla on alkoholismi tai delirium tremens
• jos sinulla on haimatulehdus
• jos sinulla on matala verenpaine
• jos sinulla on korkea verenpaine
• jos sinulla on jokin sydän- ja verisuonitauti
• jos sinulla on päävamma (koska Targiniq voi suurentaa aivopainetta)
• jos sinulla on epilepsia tai taipumus saada kouristuskohtauksia
• jos käytät MAO-estäjiä (masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon). Näitä ovat esim. tranyylisypromiini, feneltsiini, isokarboksatsidi, moklobemidi ja linetsolidi.

Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista on joskus koskenut sinua. Kerro lääkärille myös, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista tiloista Targiniq-hoidon aikana.

Opioidiyliannostuksen vakavin seuraus on hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi). Se voi myös johtaa veren happipitoisuuden pienenemiseen ja aiheuttaa siten esim. pyörtymistä.

Kliinistä kokemusta ei ole potilailla, joilla on peritoneaalinen karsinomatoosi tai pitkälle edennyt ruoansulatuselimistön tai lantion alueen syöpä, johon liittyy suoliston ahtautumista ja tukkeumaa. Siksi valmistetta ei suositella käytettäväksi tälle potilasryhmälle.

Lapset ja nuoret
Tätä lääkettä ei saa antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille, sillä turvallisuutta ja hyötyjä ei ole vielä osoitettu.

Targiniqin oikea käyttö
Jos sinulla on hoidon alussa vaikeaa ripulia, se voi johtua naloksonin vaikutuksesta ja olla merkki suolen toiminnan normalisoitumisesta. 3–5 ensimmäisenä hoitopäivänä voi esiintyä ripulia. Käänny lääkärin puoleen, jos ripuli jatkuu kauemmin kuin 3–5 päivää tai huolestuttaa sinua.

Jos olet käyttänyt muita opioideja suurina annoksina, Targiniq-hoitoon siirtyminen voi aluksi aiheuttaa vieroitusoireita, esim. levottomuutta, hikoilua ja lihaskipua. Jos sinulla on tällaisia oireita, saatat tarvita erityisen tarkkaa lääkärin seurantaa.

Jos joudut leikkaukseen, kerro lääkäreille Targiniq-hoidosta.

Pitkäaikaisessa käytössä Targiniqille voi kehittyä toleranssi. Tällöin kivun lievittämiseen tarvitaan entistä suurempia annoksia. Targiniqin pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa myös fyysistä riippuvuutta. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita (levottomuutta, hikoilua ja lihaskipua). Jos hoito ei enää ole tarpeen, keskustele lääkärin kanssa annoksen pienentämisestä vähitellen.

Jos valmisteen toista vaikuttavaa ainetta, oksikodonihydrokloridia, käytetään yksinään, siihen liittyy samanlainen väärinkäytön riski kuin muihinkin vahvoihin opioidikipulääkkeisiin. Psyykkistä riippuvuutta saattaa kehittyä. Oksikodonia sisältävien valmisteiden käyttöä tulee välttää, jos potilas on tai on aiemmin ollut alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttäjä.

Ulosteessa voi näkyä depottablettien jäänteitä. Siitä ei pidä huolestua. Vaikuttavat aineet (oksikodoni ja naloksoni) ovat jo vapautuneet mahassa ja suolessa ja imeytyneet elimistöön.

Targiniqin väärä käyttö
Depottabletti tulee niellä kokonaisena, jottei oksikodonin hidas vapautuminen depottabletista häiriytyisi. Depottabletteja ei saa jakaa, pureskella eikä murskata. Jos depottabletti puolitetaan, pureskellaan tai murskataan, oksikodonia voi imeytyä mahdollisesti tappava annos (ks. ”Jos otat enemmän Targiniqia kuin sinun pitäisi”).

Targiniq ei sovi vieroitushoitoon.

Targiniqia ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää. Tämä koskee etenkin potilaita, jotka ovat riippuvaisia huumausaineista. Targiniq sisältää naloksonia, joten sen väärinkäyttö aiheuttaa todennäköisesti vaikeita vieroitusoireita esimerkiksi heroiinista, morfiinista tai metadonista riippuvaisilla henkilöillä. Se saattaa myös pahentaa parhaillaan esiintyviä vieroitusoireita.

Targiniq-depottabletteja ei saa missään tapauksessa väärinkäyttää liuottamalla niitä ja ottamalla niitä pistoksena (esimerkiksi verisuoneen). Etenkin tablettien sisältämä talkki voi aiheuttaa pistoskohdassa kudosvaurioita (kuolio) ja muutoksia keuhkokudoksessa (granuloomia). Väärinkäytöllä voi olla muitakin vakavia seurauksia, ja se voi jopa johtaa kuolemaan.

Targiniqin käyttö voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtestissä.
Targiniqin käyttö doping-tarkoituksessa voi vaarantaa terveyden.

Muut lääkevalmisteet ja Targiniq
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Haittavaikutusten riski suurenee, jos Targiniqia otetaan yhtä aikaa aivotoimintaan vaikuttavien lääkeaineiden kanssa. Haittavaikutukset voivat myös pahentua. Esimerkiksi väsymystä tai uneliaisuutta voi esiintyä, ja hengityslama (hengityksen hitaus ja pinnallisuus) saattaa pahentua.

Aivotoimintaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat lääkkeet:
• muut vahvat kipulääkkeet (opioidit)
• rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet
• masennuslääkkeet
• allergialääkkeet (antihistamiinit) sekä matkapahoinvoinnin ja pahoinvoinnin hoitoon käytetyt lääkkeet
• muut hermostoon vaikuttavat lääkeaineet (fentiatsiinit, neuroleptit).

Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista:
• veren hyytymistaipumusta vähentävät lääkkeet (kumariinijohdokset). Veren hyytyminen voi nopeutua tai hidastua.
• makrolidiantibiootit (kuten klaritromysiini)
• atsoliryhmän sienilääkkeet (esimerkiksi ketokonatsoli)
• ritonaviiri tai muut proteaasinestäjät (HIV-lääkkeitä)
• rifampisiini (tuberkuloosilääke)
• karbamatsepiini (kouristuskohtausten ja tiettyjen kiputilojen hoitoon)
• fenytoiini (kouristuskohtausten hoitoon).

Targiniqilla ei todennäköisesti ole yhteisvaikutuksia parasetamolin, asetyylisalisyylihapon eikä naltreksonin kanssa.

Targiniq ruoan, juoman ja alkoholin kanssa
Alkoholin juominen Targiniqin käytön aikana voi saada sinut tuntemaan itsesi uneliaammaksi tai lisätä vaaraa saada vakavia haittavaikutuksia kuten pinnallinen hengitys ja hengityksen pysähtymisen riski sekä tajunnan menetys. On suositeltavaa, että alkoholia ei juoda Targiniqin käytön aikana.

Vältä greippimehun juomista Targiniqin käytön aikana.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Raskaus
Targiniqin käyttöä raskauden aikana tulee välttää mahdollisuuksien mukaan. Jos oksikodonia käytetään raskauden aikana pitkiä aikoja, vastasyntynyt voi saada vieroitusoireita. Jos oksikodonia annetaan synnytyksen aikana, vastasyntyneelle voi kehittyä hengityslama (hengityksen hitaus ja pinnallisuus).

Imetys
Imetys tulee lopettaa Targiniq-hoidon ajaksi. Oksikodoni erittyy rintamaitoon. Ei tiedetä, erittyykö myös naloksoni rintamaitoon. Imetettävään lapseen kohdistuvien riskien mahdollisuutta ei voida sulkea pois etenkään, jos imettävä äiti on ottanut useita Targiniq-annoksia.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Targiniq voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Tämä on todennäköistä erityisesti Targiniq-hoidon alussa, annoksen suurentamisen jälkeen tai siirryttäessä toisesta lääkkeestä Targiniq-hoitoon. Nämä haittavaikutukset kuitenkin häviävät, kun saman Targiniq-annoksen käyttöä jatketaan.

Kysy lääkäriltä, voitko ajaa tai käyttää koneita.

Targiniq sisältää laktoosia
Tässä lääkkeessä on laktoosia (maitosokeria). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Targiniqia otetaan

Ota Targiniqia juuri sen verran kun lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Ellei lääkärisi määrää toisin, tavanomainen annos on
Aikuiset
Tavanomainen aloitusannos on 10 mg oksikodonihydrokloridia / 5 mg naloksonihydrokloridia depottabletteina 12 tunnin välein.

Lääkäri päättää, kuinka paljon Targiniqia sinun tulee ottaa vuorokaudessa ja miten vuorokauden kokonaisannos jaetaan aamu- ja ilta-annoksiin. Lääkäri päättää myös mahdollisesta annoksen muuttamisesta hoidon aikana. Annosta muutetaan kivun ja yksilöllisen herkkyyden mukaan. Hoidossa tulee käyttää pienintä mahdollista annosta, joka riittää kivun lievittämiseen. Jos olet aiemmin saanut opioidihoitoa, Targiniq-hoito voidaan aloittaa suuremmalla annoksella.

Vuorokauden enimmäisannos on 80 mg oksikodonihydrokloridia ja 40 mg naloksonihydrokloridia. Jos suurempi annos on tarpeen, lääkäri voi antaa sinulle lisäksi myös oksikodonia ilman naloksonia. Oksikodonihydrokloridin enimmäisannos vuorokaudessa ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 400 mg. Naloksonin suotuisa vaikutus suolen toimintaan voi heikentyä, jos hoidossa käytetään oksikodonilisää ilman ylimääräistä naloksonilisää.

Jos siirryt Targiniq-hoidosta käyttämään jotakin toista opioidikipulääkettä, on todennäköistä, että suolesi toiminta huononee.

Jos sinulla on kipua Targiniq-annoksien välissä, saatat tarvita nopeavaikutteista kipulääkettä. Targiniq ei sovi tähän, joten keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Jos sinusta tuntuu, että Targiniqin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksan vajaatoiminta, hoitava lääkäri määrää Targiniqia erityisen varovasti. Targiniqia ei pidä käyttää, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta (ks. myös osa 2, ”Älä ota Targiniqia” ja ”Ole erityisen varovainen Targiniqin suhteen”).

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret
Targiniqia ei ole vielä tutkittu alle 18-vuotiailla, eikä sen tehoa ja turvallisuutta ole osoitettu lapsilla eikä nuorilla. Tämän takia Targiniqia ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiailla.

Iäkkäät potilaat
Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla, joiden munuaiset ja maksa toimivat normaalisti.

Käyttötapa
Targiniq nielaistaan kokonaisena, pureskelematta, riittävän nestemäärän eli noin puolen vesilasillisen kera. Voit ottaa depottabletit ruoan kanssa tai ilman. Ota Targiniq 12 tunnin välein, aina samoihin kellonaikoihin (esim. kello 8 ja kello 20). Depottabletteja ei saa jakaa, pureskella eikä murskata.

Käytön kesto
Targiniqia ei yleensä pidä käyttää kauemmin kuin on tarpeellista. Jos Targiniq-hoitosi on pitkäaikaista, lääkärin tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin, tarvitsetko edelleen Targiniq-hoitoa.

Jos otat enemmän Targiniqia kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Targiniqia kuin sinulle on määrätty, ilmoita siitä heti lääkärille.

Yliannostus voi aiheuttaa:
• silmän mustuaisten pienenemistä
• hengityksen muuttumista hitaaksi ja pinnalliseksi (hengityslama)
• huumaustilan (lähes tajuttomuutta muistuttava uneliaisuus)
• lihasjänteyden heikkenemistä (hypotoniaa)
• sykkeen hidastumista
• verenpaineen alenemista.

Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä tajuttomuutta (kooma), nesteen kertymistä keuhkoihin ja verenkierron romahtamista. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa kuolemaan.

Tarkkaavaisuutta vaativia tilanteita, kuten ajamista, tulee välttää.

Jos unohdat ottaa Targiniqia
Jos unohdat ottaa Targiniqia tai otat pienemmän annoksen kuin sinulle on määrätty, kipu ei välttämättä lievity.

Jos unohdat ottaa annoksen, noudata seuraavia ohjeita:
• Jos seuraavan tavanomaisen annoksen ottamiseen on vähintään 8 tuntia: Ota unohtunut Targiniq-depottabletti heti ja jatka normaalin annostusaikataulun mukaan.
• Jos seuraavan tavanomaisen annoksen ottamiseen on alle 8 tuntia: Ota unohtunut Targiniq-depottabletti. Odota sitten 8 tuntia ennen kuin otat seuraavan depottabletin. Yritä palata alkuperäiseen aikatauluusi (esim. kello 8 ja kello 20). Ota huomioon, että 8 tunnin kuluessa saa ottaa vain yhden Targiniq-depottabletin.

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Targiniqin käytön
Älä lopeta Targiniqin käyttöä keskustelematta siitä lääkärin kanssa.

Jos et tarvitse hoitoa enää, vähennä vuorokausiannosta vähitellen. Keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa. Näin vältät vieroitusoireet, kuten levottomuuden, hikoilukohtaukset ja lihaskivun.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutusten arvioinnissa käytetään seuraavia yleisyystietoja:

Hyvin yleinen: yli 1 käyttäjällä 10:stä
Yleinen: 1-10 käyttäjällä 100:sta
Melko harvinainen: 1-10 käyttäjällä 1 000:sta
Harvinainen: 1-10 käyttäjällä 10 000:sta
Hyvin harvinainen: alle 1 käyttäjällä 10 000:sta
Yleisyys tuntematon: saatavilla olevat tiedot eivät riitä yleisyyden arviointiin

Tärkeitä haittavaikutuksia tai merkkejä ja toimintaohjeet
Jos sinulle kehittyy jokin seuraavista tärkeistä haittavaikutuksista, ota heti yhteys lähimpään lääkäriin.

Hengityslama (hengityksen muuttuminen hitaaksi ja pinnalliseksi) on opioidiyliannostuksen vaarallisin seuraus. Sitä esiintyy lähinnä iäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla. Opioidit voivat myös aiheuttaa äkillistä, vaikeaa verenpaineen alenemista potilailla, joilla tämän ilmiön riski on tavallista suurempi.

Yleiset
• vatsakipu
• ummetus
• ripuli
• suun kuivuminen
• ruoansulatusvaivat
• oksentelu
• pahoinvointi
• ilmavaivat
• ruokahalun väheneminen tai häviäminen
• huimaus
• päänsärky
• kuumat aallot
• yleinen heikotus
• kutina
• ihoreaktiot/ihottuma
• hikoilu
• kiertohuimaus
• univaikeudet
• uneliaisuus

Melko harvinaiset
vatsan turpoaminen
• ajattelun häiriöt
• ahdistuneisuus
• sekavuus
• masennus
• hermostuneisuus
• puristava tunne rintakehässä (etenkin potilailla, joilla on sepelvaltimotauti)
• verenpaineen aleneminen
• vieroitusoireet, esim. kiihtyneisyys
• pyörtyminen
• sydämentykytys
• sappikivikohtaus
• rintakipu
• yleinen huonovointisuus
• kipu
• käsien, nilkkojen tai jalkaterien turvotus
• painon lasku
• keskittymisvaikeudet
• puhehäiriöt
• vapina
• hengitysvaikeudet
• levottomuus
• vilunväristykset
• maksa-arvojen suureneminen
• verenpaineen kohoaminen
• nuha
• yskä
• allergia- tai yliherkkyysreaktiot
• tapaturmavammat
• tihentynyt virtsaamistarve
• lihaskrampit
• lihasnykäykset
• lihaskipu
• näön heikkeneminen
• epilepsiakohtaukset (varsinkin epileptikoilla ja henkilöillä, joilla kouristuskohtausten riski on tavallista suurempi)

Harvinaiset
• sykkeen nopeutuminen
• hammasmuutokset
• haukottelu
• painon nousu

Yleisyys tuntematon
• hyvin voimakas onnentunne
• vaikea uneliaisuus
• erektiohäiriöt
• painajaiset
• aistiharhat
• hengityksen pinnallisuus
• virtsaamisvaivat
• käsien tai jalkojen pistely
• röyhtäily

Jos vaikuttavaa ainetta, oksikodonia, käytetään ilman naloksonia, haittavaikutukset ovat erilaisia. Tällöin esiintyy seuraavia haittavaikutuksia
Oksikodoni voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia (hengityslamaa), silmän mustuaisten pienenemistä, keuhkoputkien lihasten supistumista, sileän lihaksen kramppeja ja yskänrefleksin lamaantumista.

Yleiset
• mielialan ja persoonallisuuden muutokset (esim. masennus tai hyvin voimakas onnentunne)
• aktiivisuuden väheneminen
• yliaktiivisuus
• virtsaamisvaivat
• hikka

Melko harvinaiset
• keskittymisvaikeudet
• migreeni
• makuaistin häiriöt
• lihasjänteyden voimistuminen
• tahattomat lihassupistukset
• lääkeriippuvuus
• suolentukkeuma
• ihon kuivuus
• toleranssin kehittyminen
• kosketus- ja kipuherkkyyden väheneminen
• koordinaatiokyvyn häiriöt
• äänen muutokset (soinnittomuus)
• nesteen kertyminen elimistöön
• kuulovaikeudet
• suun haavaumat
• nielemisvaikeudet
• ienten arkuus
• havaintokyvyn häiriöt (esim. aistiharhat, epätodellinen olo)
• sukupuolivietin heikentyminen
• kuumat aallot
• nestehukka
• kiihtyneisyys
• jano

Harvinaiset
• kutiava ihottuma (nokkosihottuma)
• herpes
• ruokahalun voimistuminen
• ulosteiden värjääntyminen tummiksi
• verenvuoto ikenistä

Yleisyys tuntematon
akuutit yleistyneet allergiareaktiot (anafylaktiset reaktiot)
• kuukautisten poisjäänti
• sappivaivat

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Targiniqin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

Säilytä alle 25 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Targiniq 10 mg/5 mg depottabletti sisältää
• Vaikuttavat aineet ovat: 10 mg oksikodonihydrokloridia, joka vastaa 9 mg oksikodonia ja 5,45 mg naloksonihydroklorididihydraattia, joka vastaa 5 mg naloksonihydrokloridia, joka vastaa 4,5 mg naloksonia.
• Muut aineet ovat: Tabletin ydin: Povidoni K30, etyyliselluloosa, stearyylialkoholi, laktoosimonohydraatti, talkki ja magnesiumstearaatti. Tabletin päällyste: Polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3350 ja talkki.

Mitä Targiniq 20 mg/10 mg depottabletti sisältää
• Vaikuttavat aineet ovat: 20 mg oksikodonihydrokloridia, joka vastaa 18 mg oksikodonia ja 10,9 mg naloksonihydroklorididihydraattia, joka vastaa 10 mg naloksonihydrokloridia, joka vastaa 9 mg naloksonia.
• Muut aineet ovat: Tabletin ydin: Povidoni K30, etyyliselluloosa, stearyylialkoholi, laktoosimonohydraatti, talkki ja magnesiumstearaatti. Tabletin päällyste: Polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172), makrogoli 3350 ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Targiniq 10 mg/5 mg depottabletit ovat valkoisia, pitkänomaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on toisella puolella merkintä ”OXN” ja toisella puolella ”10”.
Targiniq 10 mg/5 mg depottabletteja on saatavilla 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletin läpipainopakkauksissa ja 100 tabletin purkissa.

Targiniq 20 mg/10 mg depottabletit ovat vaaleanpunaisia, pitkänomaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joissa on toisella puolella merkintä ”OXN” ja toisella puolella ”20”.
Targiniq 20 mg/10 mg depottabletteja on saatavilla 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletin läpipainopakkauksissa ja 100 tabletin purkissa.

Kaikkia pakkauskokoja tai purkkeja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Mundipharma Oy
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa
Puhelin: (09) 8520 2065

Valmistaja
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park
Milton Road
Cambridge CB4 0GW
Iso-Britannia

tai

Mundipharma GmbH
Mundipharma Strasse 2
65549 Limburg
Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Itävalta Targin
Belgia Targinact
Saksa Oxynal
Tanska Targin
Suomi Targiniq
Irlanti Targin
Islanti Targin
Luxemburg Targinact
Alankomaat Targinact
Norja Targiniq
Ruotsi Targiniq
Iso-Britannia Targinact

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.01.2013

Yrityksen yhteystiedot:

Mundipharma Oy
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

puh. (09) 8520 2065
faksi (09) 8520 2062

etunimi.sukunimi@mundipharma.fi

www.mundipharma.fi