SIPRION tabletti, kalvopäällysteinen 250 mg, 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,7 mt, 17.06.2015 23:31:47)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Siprion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Siprion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Siprofloksasiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Siprion on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Siprionia
3. Miten Siprionia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Siprionin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ SIPRION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Siprion on fluorokinoloniryhmään kuuluva antibiootti. Sen vaikuttava aine on siprofloksasiini, joka vaikuttaa tuhoamalla infektioita aiheuttavia bakteereita. Siprofloksasiini tehoaa vain tietyn bakteerikannan bakteereihin.

Aikuiset

Siprionia annetaan aikuisille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:
• hengitystieinfektiot
• pitkään jatkuvat tai toistuvat korva- tai nenän sivuonteloinfektiot
• virtsatieinfektiot
• kivesinfektiot
• naisten sukupuolielinten infektiot
• maha-suolikanavan infektiot ja vatsansisäiset infektiot
• iho- ja pehmytkudosinfektiot
• luuston ja nivelten infektiot
• infektioiden hoito potilailla, joilla veren valkosolumäärä on vähäinen (neutropenia)
• Infektioita ehkäisevä hoito potilailla, joilla on alhainen määrä valkosoluja (neutropenia)
Neisseria meningitidis -bakteerin aiheuttamien infektioiden ehkäisy
• keuhkopernarutolle altistuminen.

Jos sinulla on vaikea infektio tai useiden eri bakteerien aiheuttama infektio, lääkäri saattaa määrätä sinulle myös muita antibiootteja Siprionin lisäksi.

Lapset ja nuoret

Siprionia annetaan erikoislääkärin seurannassa lapsille ja nuorille seuraavien bakteeri-infektioiden hoitoon:
• kystistä fibroosia sairastavien lasten ja nuorten keuhko- ja keuhkoputki-infektiot
• komplisoituneet virtsatietulehdukset, mukaan lukien munuaisiin levinneet tulehdukset (pyelonefriitti)
• keuhkopernarutolle altistuminen.

Siprionia voidaan käyttää myös tiettyjen muiden vaikeiden infektioiden hoitoon lapsilla ja nuorilla jos lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT SIPRIONIA

Älä käytä Siprionia seuraavissa tapauksissa:
• jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle, muille kinolonilääkkeille tai Siprionin jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6)
• jos käytät titsanidiinia (ks. kohta 2: Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö).

Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen

Ennen Siprionin käyttöä

Kerro lääkärille jos
• sinulla on joskus ollut munuaisiin liittyviä ongelmia koska hoitoasi on ehkä muutettava
• sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus
• sinulla on ollut jänteisiin liittyviä oireita aiempien Siprionin kaltaisten antibioottihoitojen yhteydessä
• sinulla on myastenia gravis (tietyntyyppinen lihasheikkous)
sinulla on joskus ollut sydämen rytmi- tai toimintahäiriöitä (arytmia tai QT-ajan pidentymistä).

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä Siprion-valmistetta, jos sinulla tai jollakin sukulaisellasi on synnynnäinen QT-ajan piteneminen sydänsähkökäyrässä (eli EKG:ssa), jos sinulla on veren suolatasapainohäiriö (erityisesti matala veren kalium- tai magneesiumpitoisuus), jos sinulla on hyvin hidas sydämen syke (so. bradykardia), jos sinulla on sydämen vajaatoiminta, jos sinulla on ollut sydäninfarkti, olet nainen tai iäkäs henkilö tai käytät toista lääkettä, joka aiheuttaa epänormaaleja EKG-muutoksia (Katso kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö).

Siprionin käytön aikana

Kerro lääkärille välittömästi, jos sinulla esiintyy joitakin seuraavista oireista Siprion-hoidon aikana. Lääkäri päättää, onko Siprion-hoito lopetettava.¨

Vaikea äkillinen allerginen reaktio (anafylaktinen reaktio/sokki, angioedeema). Jo ensimmäinen annos saattaa toisinaan aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita, joihin liittyy seuraavia oireita: puristuksen tunnetta rintakehän alueella, huimausta, pahoinvointia, pyörrytystä tai huimausta seisomaan noustessa. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Siprion-hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Nivelissä saattaa silloin tällöin esiintyä kipua, turvotusta ja jännetulehdusta varsinkin iäkkäillä ja kortikosteroideja käyttävillä potilailla. Lopeta Siprion-hoito heti, jos kipuun ja turvotukseen viittaavia merkkejä ilmaantuu. Lepuuta kivuliasta aluetta. Tarpeetonta liikkumista on vältettävä, koska se saattaa lisätä jänteen repeämien riskiä. Jännetulehdusta ja jänteen repeämiä voi ilmetä jopa usean kuukauden kuluttua siprofloksasiinihoidon päättymisen jälkeen.
• Jos sinulla on epilepsia tai muu neurologinen sairaus (kuten aivoiskemia tai aivohalvaus), saattaa sinulle ilmaantua keskushermostoon liittyviä haittavaikutuksia. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Siprion-hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Ensimmäisen Siprion-annoksen yhteydessä saattaa esiintyä psyykkisiä reaktioita. Harvoissa tapauksissa masennus tai psykoosi voi edetä itsemurha-ajatuksiin/kuvitelmiin ja kuliminoitua itsemurhayritykseen tai itsemurhaan. Jos oireita ilmenee, keskeytä Siprion-hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Neuropaattisia oireita kuten kipua, kuumoitusta, pistelyä, tunnottomuutta ja/tai heikkoutta. Jos sinulla esiintyy tällaisia oireita, keskeytä Siprion-hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Antibioottihoitojen mukaan lukien Siprion käytön aikana tai jopa useita viikkoja hoidon päättymisen jälkeen saattaa esiintyä ripulia. Jos ripuli kehittyy vaikeaksi tai jatkuvaksi tai jos ulosteen joukossa on verta tai limaa, keskeytä Siprion-hoito välittömästi, sillä tila saattaa olla henkeä uhkaava. Älä käytä suolen toimintaa hidastavia tai sen toiminnan pysäyttäviä lääkkeitä. Ota yhteys lääkäriin.
• Jos käyt veri- tai virtsakokeissa, kerro lääkärille tai laboratorion henkilökunnalle, että käytät Siprionia.
• Siprion saattaa aiheuttaa maksavaurioita. Jos huomaat tähän mahdollisesti viittaavia oireita, kuten ruokahaluttomuutta, keltaisuutta, virtsan tummumista, kutinaa tai vatsan arkuutta, keskeytä Siprion-hoito ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
• Siprion voi aiheuttaa valkosolujen määrän vähenemistä ja infektioiden vastustuskyvyn alenemista. Jos saat infektion, jonka oireisiin kuuluu kuume ja yleiskunnon vakava huonontuminen, tai kuume ja paikallisia infektio-oireita kuten kurkku-, nielu- tai suukipua tai virtsaamisongelmia, mene välittömästi lääkäriin. Verikokeella tarkastetaan mahdollinen valkosolujen väheneminen (agranulosytoosi). On tärkeää kertoa lääkärille lääkityksestäsi.
• Ilmoita lääkärille, jos sinulla tai jollakin perheesi jäsenellä tiedetään olevan glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutostila (G6PD), koska sinulla voi olla anemiariski ottaessasi siprofloksasiinia.
• Ihon herkkyys auringonvalolle tai ultraviolettivalolle (UV) lisääntyy Siprion-hoidon aikana. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle ja keinotekoiselle UV-valolle, kuten solariumlaitteille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät parhaillaan tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Kerro lääkärille, jos käytät samanaikaisesti muita sydämen rytmiin vaikuttavia lääkkeitä:
rytmihäiriölääkkeitä (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), trisyklisiä masennuslääkkeitä, tiettyjä mikrobilääkkeitä (jotka kuuluvat ryhmään makrolidit), eräitä psykoosilääkkeitä.

Älä käytä Siprionia titsanidiinin kanssa, sillä näiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten alhaista verenpainetta tai uneliaisuutta (ks. kohta 2: Älä käytä Siprionia seuraavissa tapauksissa).

Seuraavilla lääkevalmisteilla tiedetään olevan yhteisvaikutuksia Siprionin kanssa. Siprionin käyttö samanaikaisesti niiden kanssa saattaa vaikuttaa lääkevalmisteiden hoitotehoon. Myös haittavaikutusten mahdollisuus saattaa kasvaa.

Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita:

• suun kautta otettavia antikoagulantteja (verta ohentavia lääkkeitä, kuten varfariini, asenokumaroli, fenprokumoni tai fluindioni)
• probenesidia (kihdin hoitoon)
• metrotreksaattia (tietyntyyppisten syöpien, psoriaasin ja nivelreuman hoitoon)
• teofylliiniä (hengitysvaikeuksien hoitoon)
• titsanidiinia (MS-tautiin liittyvän lihasspastisuuden hoitoon)
• klotsapiinia, olantsapiinia (psykoosilääkkeitä)
• ropinirolia (Parkinsonin taudin hoitoon)
• fenytoiinia (epilepsian hoitoon)
• duloksetiinia (masennuslääke)
• QT-aikaa pidentävät lääkkeet (tietyt rytmihäiriö- ja masennuslääkkeet, makrolidit ja psykoosilääkkeet)
• siklosporiinia (elinsiirron jälkeisen hyljintäreaktion estoon, vaikean atooppisen ihottuman ja psoriaksen hoitoon)
• glibenklamidi (diabeteslääke)
• lidokaiinia (puudute)
• sildenafiilia (erektiohäiriölääke)
• metoklopramidia (pahoinvoinnin hoitoon)
• omepratsolia (mahan liikahappoisuus ja närästys lääke).

Siprion saattaa suurentaa seuraavien aineiden pitoisuutta potilaan veressä:

• pentoksifylliini (verenkiertohäiriöiden hoitoon)
• kofeiini.

Osa lääkevalmisteista heikentää Siprionin tehoa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkevalmisteita tai suunnittelet niiden käyttöä:

• antasideja
• kivennäisainelisiä
• sukralfaattia
• polymeerisiä fosfaatinsitojia (esim. sevelameeria)
• kalsiumia, magnesiumia, alumiinia tai rautaa sisältäviä lääkkeitä tai ravinnelisiä.

Jos näiden valmisteiden käyttö on välttämätöntä, ota Siprion annos noin kaksi tuntia ennen tai aikaisintaan neljä tuntia niiden jälkeen.

Siprionin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Varmista, ettet ota tabletteja maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai kalsiumlisää sisältävien juomien kanssa, sillä ne saattavat vaikuttaa lääkkeen vaikuttavan aineen imeytymiseen.

Raskaus ja imetys
On suositeltavaa välttää Siprionin käyttöä raskauden aikana. Kerro lääkärille, jos suunnittelet raskautta.

Älä ota Siprionia imetyksen aikana, sillä siprofloksasiini erittyy rintamaitoon ja saattaa olla vahingollista lapsellesi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Siprion saattaa heikentää huomio- ja reaktiokykyä. Joitakin neurologisia haittavaikutuksia saattaa esiintyä. Varmista siksi ennen ajamista tai koneiden käyttöä, että tiedät, miten Siprion vaikuttaa reaktiokykyysi. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi.

3. MITEN SIPRIONIA KÄYTETÄÄN

Lääkäri antaa tarkat ohjeet Siprion annosten suuruudesta, ottoväleistä ja hoidon pituudesta. Lääkäri määrittää ne hoidettavan infektion tyypin ja vakavuuden perusteella.

Kerro lääkärille, jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä oireita, sillä annosta on tällöin ehkä muutettava.

Hoito kestää yleensä 5–21 päivää, mutta vaikeiden infektioiden hoidossa mahdollisesti pidempään. Ota tabletteja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma Siprion-tablettien määrästä ja ottotavasta.

a. Ota tabletit runsaan nestemäärän kanssa. Tabletit on nieltävä pureskelematta, sillä ne eivät maistu hyvältä.
b. Pyri ottamaan tabletit joka päivä samaan aikaan.
c. Tabletit voi ottaa aterian kanssa tai aterioiden välillä. Ateriaan sisältyvä kalsium ei vaikuta merkittävästi tablettien imeytymiseen. Älä kuitenkaan ota Siprionia maitotuotteiden (kuten maidon tai jogurtin) tai kivennäisainelisää sisältävien hedelmäjuomien (kuten appelsiinimehun, johon on lisätty kalsiumia) kanssa.

Muista juoda runsaasti nestettä Siprion-hoidon aikana.

Jos otat enemmän Siprionia kuin pitäisi

• Jos otat lääkärin määräämää annosta suuremman annoksen, hakeudu heti lääkärinhoitoon. Mikäli mahdollista, ota tabletit tai pakkaus mukaan ja näytä ne lääkärille.

Jos unohdat ottaa Siprion-annoksen

• Ota tavanomainen annos mahdollisimman pian ja jatka sitten hoitoa ohjeiden mukaan. Jos muistat unohtuneen annoksen vasta lähellä seuraavan annoksen ottoaikaa, älä ota unohtunutta annosta vaan jatka hoitoa tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Varmista, että otat kaikki lääkärin määräämät tabletit.

Jos lopetat Siprion-hoidon

• On tärkeää jatkaa tablettien ottamista kuurin loppuun saakka, vaikka olosi parantuisi jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Jos lopetat hoidon liian aikaisin, infektio ei ehkä parane kokonaan ja oireet voivat uusiutua tai pahentua. Saatat myös tulla resistentiksi antibiootille.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Siprion voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla 100:sta)
- pahoivointi, ripuli
- nivelkivut lapsilla.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla 1 000:sta)
- sienen aiheuttamat superinfektiot
- eosinofiiliarvojen (tietyntyyppisten veren valkosolujen) suureneminen
- ruokahaluttomuus (anoreksia)
- yliaktiivisuus tai levottomuus
- päänsärky, heitehuimaus, unihäiriöt tai makuaistin häiriöt
- oksentelu, vatsakivut, ruoansulatushäiriöt (närästys) tai ilmavaivat
- tiettyjen veriarvojen (transaminaasien ja/tai bilirubiinin) suurentuminen
- ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
- nivelkivut aikuisilla
- munuaisten heikko toiminta, kipu lihaksissa ja luissa
- huonovointisuus (astenia) tai kuume
- veren alkalisen fosfataasin pitoisuuden suureneminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (1–10 potilaalla 10 000:sta)
- antibioottihoitoon liittyvä suolitulehdus (koliitti) (voi hyvin harvinaisissa tapauksissa johtaa kuolemaan) (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- verenkuvan muutokset (leukopenia, leukosytoosi, neutropenia, anemia), veren hyytymistekijöiden (tromobosyyttien) määrän lisääntyminen tai vähentyminen
- allerginen reaktio, turvotus (edeema), ihon ja limakalvojen äkillinen turvotus (angioedeema)
- kohonneet verensokeriarvot (hyperglykemia)
- sekavuus, ajan- ja paikantajun hämärtyminen, ahdistusreaktiot, oudot unet, masennus (mahdolliset itsemurha-ajatukset/-kuvitelmat tai itsemurhayritykset) tai hallusinaatiot
- puutuminen ja pistely, aistien lisääntynyt ärsykeherkkyys, ihon tunnottomuus, vapina, epileptiset kohtaukset (mukaan lukien status epilepticus) (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen) tai pyörrytys
- näköhäiriöt (esim. kahtena näkeminen)
- korvien humina/soiminen, kuulon menetys tai huonontuminen
- sydämentykytys (takykardia)
- verisuonten laajentuminen (vasodilaatio), alhainen verenpaine tai pyörtyminen
- hengenahdistus, astmaoireet mukaan lukien
- maksan toimintahäiriöt, keltaisuus (kolestaattinen ikterus) tai hepatiitti eli maksatulehdus
- valoherkkyys (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- lihaskivut, niveltulehdus, lihasjänteyden ja lihaskouristusten lisääntyminen
- munuaisten vajaatoiminta, veri- tai kidevirtsaisuus, munuaistulehdus (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- nesteen kertyminen elimistöön, voimakas hikoilu
- amylaasi-entsyymin arvojen suureneminen.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta)
- tietyntyyppisten veren punasolujen väheneminen (hemolyyttinen anemia), tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen äkillinen väheneminen (agranulosytoosi), veren puna- ja valkosolujen sekä verihiutaleiden äkillinen vähentyminen (pansytopenia) (mahdollisesti kuolemaan johtava) ja luuydinlama (mahdollisesti kuolemaan johtava) (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- vaikeat allergiset reaktiot (anafylaktinen reaktio tai sokki, joka voi olla myös kuolemaan johtava – seerumitauti) (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- mielenterveyshäiriöt (psykoottiset reaktiot, mahdolliset itsemurha-ajatukset/-kuvitelmat tai itsemurhayritykset) (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen)
- migreeni, koordinaatiohäiriöt, epävakaa kävely, hajuaistin häiriöt, aivojen paine (kallonsisäinen paine)
- värinäön vääristyminen
- verisuonten seinämien tulehdus (vaskuliitti)
- haimatulehdus (pankreatiitti)
- maksasolujen tuhoutuminen (maksanekroosi), saattaa johtaa erittäin harvoissa tapauksissa henkeä uhkaavaan maksan vajaatoimintaan
- pienet pistemäiset ihonalaiset verenpurkaumat (petekiat), ihoreaktiot ja ihottumat (esimerkiksi mahdollisesti kuolemaan johtava Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
- lihasheikkous, jännetulehdus, jännerepeämä (varsinkin nilkan takaosassa sijaitsevan akillesjänteen), (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen); myastenia gravis -oireiden paheneminen (ks. kohta 2: Ole erityisen varovainen Siprionin suhteen).

Esiintymistiheys ei tiedossa (ei arvioitavissa saatavilla olevien tietojen perusteella)
- hermostolliseen järjestelmään liittyvät häiriöt, kuten kipu, polttelu, kihelmöinti, tunnottomuus raajoissa ja/tai niiden heikkous
- kammioperäinen rytmihäiriö ja kääntyvien kärkien takykardia (raportoitu pääasiassa potilailla, joilla on korkea riski QT-ajan pitenemiseen)
- epänormaalin korkea sydämen syke, henkeä uhkaavan epäsäännöllinen rytmi, sydämen rytmin muuttuminen (QT-ajan piteneminen, joka näkyy EKG:ssa eli sydänsähkökäyrässä)
- vakava märkärakkulainen ihoreaktio (akuutti eksantematoottinen pustuloosi)
- veren hyytymistä mittaavan INR-arvon (International Normalized Ratio) suureneminen potilailla, joita hoidetaan K-vitamiinin vastavaikuttajalla.

5. SIPRIONIN SÄILYTTÄMINEN

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Siprion sisältää
- Vaikuttava aine on siprofloksasiini, jota on 250 tai 500 mg yhdessä tabletissa.
- Tablettiytimen apuaineet ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni, piidioksidi (kolloidinen, vedetön) ja magnesiumstearaatti.
- Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, makrogolit ja titaanidioksidi (E 171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
250 mg tabl.: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kalvopäällysteinen tabletti, jossa molemminpuolinen jakoura ja toisella puolella koodien F ja 23 välissä jakoura. Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

500 mg tabl.: Valkoinen tai melkein valkoinen, kapselinmuotoinen, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella jakoura, toisella puolella koodi F22. Tabletin voi jakaa yhtä suuriksi annoksiksi.

Pakkauskoot:
250 mg tabl.: 10 ja 20 tablettia
500 mg tabl.: 10, 20 ja 50 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
12.12.2012

Lääkkeen käyttöön liittyviä neuvoja

Antibiootteja käytetään bakteeriperäisten infektioiden hoitoon. Ne ovat tehottomia virusperäisiä infektioita vastaan.
Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, tarvitset niitä sen hetkisen sairautesi hoitoon.
Antibiooteista huolimatta jotkut bakteerit saattavat jäädä eloon tai kasvaa. Tämä ilmiö on nimeltään resistenssi: jotkut antibioottihoidot jäävät tehottomiksi.
Antibioottien väärinkäyttö lisää resistenssiä. Voit jopa auttaa bakteereita tulemaan resistenteiksi ja siten viivyttää paranemistasi tai vähentää antibioottien tehoa, jos et noudata lääkärin ohjeita koskien:
• otettavien antibioottien määrää
• kuinka usein niitä on otettava
• kuinka kauan niitä on otettava

Lääkkeen tehokkuuden säilyttämiseksi on siis noudatettava seuraavia ohjeita:
1. Käytä antibiootteja vain määräyksen mukaisesti
2. Noudata lääkemääräystä tarkasti
3. Älä käytä antibioottia myöhemmin ilman lääkemääräystä, vaikka haluaisit hoitaa itse samankaltaista sairautta
4. Älä koskaan anna antibioottiasi toiselle henkilölle; se ei ehkä sovellu hänen sairautensa hoitoon.
5. Palauta hoidon päätyttyä kaikki käyttämättömät lääkkeet apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261