TEMESTA tabletti 1 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 01.08.2015 05:13:34)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Temesta 1mg tabletti
loratsepaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Temesta on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Temestaa
 3. Miten Temestaa käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Temestan säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Temesta on ja mihin sitä käytetään

Temesta kuuluu ns. bentsodiatsepiineihin. Temesta on tarkoitettu eri syistä johtuvan ahdistuneisuuden lyhytaikaiseen lievitykseen ja hoitoon. Temesta vaikuttaa keskushermostoon, mikä saa aikaan rentouttavan vaikutuksen erilaisissa jännitys- ja ahdistustiloissa.

Tämän ryhmän lääkkeillä on monia eri käyttöalueita. Lääkärisi kertoo sinulle mihin tarkoitukseen hän on lääkettä määrännyt.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Temestaa

Älä käytä Temestaa

 • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, sinun tulee neuvotella lääkärisi kanssa ennen Temesta-hoidon aloittamista:

 • maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • myastenia gravis (vaikea lihasheikkous)
 • glaukooma (viherkaihi).

Myös vanhusten sekä henkilöiden, joilla on hengitysvaikeuksia, joiden yleistila on huono tai joilla on lääkkeiden väärinkäyttöön tai alkoholiriippuvuuteen liittyviä ongelmia, on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen Temesta-hoidon aloittamista.

Yliherkkyysreaktioita, kuten kielen, kurkunkannen tai kurkunpään turvotusta sekä hengenahdistusta on esiintynyt Temesta -hoidon aikana. Jos sinulla on tällainen reaktio, sinun tulee hakeutua lääkäriin niin pian kuin mahdollista. Temesta -hoidon lopettamisesta päätetään yhdessä lääkärin kanssa, eikä tätä lääkettä tule käyttää enää tämän jälkeen.

Bentsodiatsepiinien käyttö voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Riippuvuusriskin pienentämiseksi Temesta-hoidossa tulee käyttää pienintä mahdollista tehokasta annosta ja hoidon keston tulee olla mahdollisimman lyhyt. Ahdistustilojen hoidossa lääkitystä tulee käyttää ainoastaan muun hoidon tukena. Hoidon aikana on tärkeää pyrkiä käymään aina saman lääkärin vastaanotolla. Ennen hoidon aloittamista sinun tulisi sopia lääkärisi kanssa siitä, kuinka kauan hoito kestää. Hoito lopetetaan pienentämällä annosta vähitellen.

Muut lääkevalmisteet ja Temesta
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Eräiden muiden lääkkeiden nauttiminen samanaikaisesti Temestan kanssa voi vaikuttaa hoidon tehoon. Sen vuoksi sinun tulee kertoa lääkärillesi muusta samanaikaisesta lääkityksestä. Temesta-hoidon aikana on vältettävä muiden väsyttävien tai rauhoittavien lääkkeiden käyttöä, koska nämä vahvistavat toistensa keskushermostovaikutusta

Temesta ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Temesta tabletit voi ottaa joko ruuan kera tai tyhjään mahaan. Temesta-hoidon aikana on vältettävä alkoholin käyttöä, koska nämä vahvistavat toistensa keskushermostovaikutusta.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus
Lääkkeellä voi olla sikiövaikutuksia, joten sen käytöstä raskauden aikana on aina neuvoteltava lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista.

Imetys
Temesta erittyy äidinmaitoon, joten Temestaa ei tulisi antaa imettäville äideille, ellei arvioitu äidille koituva hyöty ole suurempi kuin lapselle aiheutuva mahdollinen riski.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Temesta-hoito heikentää merkittävästi reaktiokykyä. Tämä on otettava huomioon erityistä tarkkuutta vaativissa tehtävissä, esimerkiksi autolla ajettaessa.

Tärkeää tietoa Temestan sisältämistä aineista:
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi (esim. laktoosi), keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Temestaa käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen. Sinun ei pidä muuttaa tai ylittää sinulle määrättyä annosta. Kun lääkkeen käyttö pitkäaikaisen hoidon jälkeen lopetetaan, annosta tulee pienentää vähitellen muutaman viikon kuluessa. Näin pienennetään vieroitusoireiden riskiä. Lääkkeen käyttö tulee lopettaa lääkärin valvonnassa.

Jos otat enemmän Temestaa kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos unohdat ottaa Temestaa
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos lopetat Temestan oton
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (ilmenee yli 1 käyttäjällä kymmenestä)
Yleiset (alle 1 käyttäjällä kymmenestä)
Melko harvinaiset (alle 1 käyttäjällä sadasta)
Harvinaiset (alle 1 käyttäjällä tuhannesta)
Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Hyvin yleiset:

 • väsymys, uneliaisuus, uupumus

Yleiset:

 • haparoivat liikkeet, sekavuus, masennus, huimaus
 • lihasheikkous, voimattomuus

Melko harvinaiset:

 • vireyden heikkeneminen, tunteiden turtuminen, unihäiriöt
 • näköhäiriöt (mukaan lukien kaksoiskuvat ja näön hämärtyminen)
 • pahoinvointi, ruoansulatuskanavan häiriöt
 • ihoreaktiot
 • seksuaaliset toimintahäiriöt
 • päänsärky, ruokahalun muutokset

Harvinaiset:

 • muutokset veren solujen määrissä
 • ohimenevät muistihäiriöt
 • muutokset maksan toimintakokeiden arvoissa sekä keltaisuus

Hyvin harvinaiset ja tuntemattomat:

 • tahdosta riippumattomat liikkeet, vapina, kiertohuimaus, puheen epäselvyys, kouristuskohtaukset, estoton käyttäytyminen, hyvänolontunne, kooma, itsemurha-ajatukset/yritys, heikentynyt keskittymiskyky, tasapaino-ongelma, ahdistus, aggressiivisuus, kiihtyneisyys, unettomuus, seksuaalinen kiihottuminen, aistiharhat
 • matala verenpaine
 • hengitysvajaus, hengityskatkokset, uniapnean paheneminen, ahtauttavan keuhko- sairauden paheneminen
 • ummetus
 • allergiset reaktiot, hiusten lähtö
 • yliherkkyysreaktiot, SIADH-oireyhtymä (häiriö virtsaneritystä vähentävän hormonin erityksessä), matala natriumpitoisuus veressä (hyponatremia), matala ruumiinlämpö.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Temestan säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C. Säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Temesta sisältää

 • Vaikuttava aine on loratsepaami
 • Apuaineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kaliumpolakriliini, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kuvaus: Temesta 1 mg on valkoinen, pyöreä, viistoreunainen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella tunnus 1,0.

PVC/Al-läpipainopakkaus: 30 tai 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja 

Myyntiluvan haltija
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puh. 09-430 040
Valmistaja:
PfizerManufacturing Deutschland GmbH
BetriebsstätteFreiburg
Mooswaldallee1
79090Freiburg
​Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2014

Yrityksen yhteystiedot:

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki

etunimi.sukunimi@pfizer.com
www.pfizer.fi
09 430 040
Tukkuliike: Tamro