ZYRTEC 10 mg/ml tipat, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 10.03.2014 22:57:53)

Tulosta

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri sen verran kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
 • Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
 • Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 3 päivän jälkeen tai se huononee.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Zyrtec on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zyrteciä
 3. Miten Zyrteciä otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Zyrtecin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zyrtec on ja mihin sitä käytetään

Zyrtec-tippojen vaikuttava aine on setiritsiini. Zyrtec on allergialääke.

Zyrtec on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 2-vuotiaiden lasten

 • kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon
 • urtikarian hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zyrteciä

Älä ota Zyrteciä

 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min)
 • jos olet allerginen setiritsiinille, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6), hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille).

Varoitukset ja varotoimet
Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, kysy neuvoa lääkäriltä ja ota tarvittaessa pienempi annos. Lääkäri määrää sinulle uuden annoksen.

Jos sinulla on epilepsia tai alttius saada kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin saadaksesi neuvoja.

Alkoholin (pitoisuus veressä 0,5 promillea (g/l), mikä vastaa yhtä viinilasillista) ja suositusannoksina käytettävän setiritsiinin välillä ei ole havaittu merkittäviä yhteisvaikutuksia. Suositusannoksia suurempien setiritsiiniannosten ja alkoholin yhteiskäytön turvallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoja saatavana. Siksi alkoholin samanaikaista käyttöä Zyrtecin kanssa suositellaan välttämään, kuten muidenkin antihistamiinien käytön yhteydessä.

Jos sinulle suunnitellaan allergiatestin tekemistä, kysy lääkäriltä, onko sinun lopetettava Zyrtecin käyttö muutamaa päivää ennen testin tekemistä. Tämä lääke saattaa vaikuttaa allergiatestin tuloksiin.

Muut lääkevalmisteet ja Zyrtec
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Zyrtec ruuan ja juoman kanssa
Ruoka ei vaikuta Zyrtecin imeytymiseen.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, arvelet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Muiden lääkkeiden tavoin myös Zyrtecin käyttöä tulee välttää raskauden aikana. Raskaana olevalle naiselle vahingossa annettu lääke ei todennäköisesti aiheuta sikiölle haitallisia vaikutuksia. Tätä lääkevalmistetta tulisi käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Setiritsiini erittyy rintamaitoon. Sen vuoksi älä käytä setiritsiiniä imetyksen aikana ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet siihen, että valmiste heikentäisi huomiokykyä, vireystilaa tai ajokykyä, kun Zyrteciä käytetään suositeltuina annoksina.
Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi ottamaasi Zyrteciin, jos aiot ajaa, ryhtyä vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita. Älä ylitä suositeltua annosta.

Zyrtec-tipat sisältävät metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Zyrteciä otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä kuin lääkäri määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret: 10 mg kerran vuorokaudessa (20 tippaa).

6−12-vuotiaat lapset: 5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (10 tippaa 2 kertaa vuorokaudessa).

2-6-vuotiaat lapset: 2,5 mg kaksi kertaa vuorokaudessa (5 tippaa 2 kertaa vuorokaudessa).

Potilaat, joilla keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta: Potilaille, joilla keskivaikea munuaisten vajaatoiminta suositeltu annos on 5 mg (10 tippaa) kerran vuorokaudessa.

Jos Zyrtecin vaikutus on mielestäsi liian heikko tai liian voimakas, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Hoidon kesto
Hoidon kesto riippuu oireiden luonteesta, kestosta ja etenemisestä. Lääkäri määrittelee hoidon keston.

Jos otat enemmän Zyrteciä kuin sinun pitäisi
Jos epäilet ottaneesi yliannoksen Zyrteciä, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri päättää, millaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä tavallista voimakkaampana. Tällaisia haittavaikutuksia ovat sekavuus, ripuli, heitehuimaus, väsymys, päänsärky, heikkokuntoisuus, silmien mustuaisten laajeneminen, kutina, levottomuus, lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, tokkuraisuus, poikkeavan nopea sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

Jos unohdat ottaa Zyrteciä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Jos kuitenkin huomaat niitä, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa:

 • allergiset reaktiot, mukaan lukien vaikeat reaktiot ja angioedeema (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista).

Tällaiset reaktiot voivat ilmetä pian lääkkeen ensimmäisen ottokerran jälkeen tai vasta myöhemmin.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 10:stä)

 • uneliaisuus
 • heitehuimaus, päänsärky
 • nielutulehdus, nuha (lapsilla)
 • ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen
 • uupumus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 100:sta)

 • levottomuus
 • harhatuntemukset (parestesiat)
 • vatsakipu
 • kutina (kutiava iho), ihottuma
 • voimattomuus (äärimmäinen uupumus), huonovointisuus.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 1 000:sta)

 • allergiset reaktiot, joista osa voi olla vaikeita (hyvin harvinaista)
 • masennus, aistiharhat, aggressiivisuus, sekavuus, unettomuus
 • kouristukset, liikehäiriöt
 • sydämen tiheälyöntisyys
 • poikkeava maksan toiminta
 • urtikaria (nokkosihottuma)
 • turvotus
 • painonnousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 10 000:sta)

 • verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
 • nykimishäiriö (”elohiiri”)
 • pyörtyminen, pakkoliikkeet, lihasjänteyshäiriö (pitkittyneet epänormaalit lihassupistukset), vapina, makuhäiriö
 • näön hämärtyminen, silmien mukautumishäiriöt (kohdistusvaikeudet), silmien hallitsematon kiertoliike
 • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen ja kurkun turpoamista (angioedeema), lääkeihottuma
 • poikkeavuudet virtsatesssa (yökastelu, kipu virtsatessa ja/tai virtsaamisen vaikeutuminen).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 • muistinmenetys, muistin heikkeminen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Zyrtecin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pullo käytettävä 3 kuukauden kuluessa.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zyrtec sisältää

 • Vaikuttava aine on setiritsiini. Yksi ml (eli 20 tippaa) sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. Yksi tippa sisältää 0,5 mg setiritsiinidihydrokloridia.
 • Muut aineet ovat glyseroli, propyleeniglykoli, sakkariininatrium, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), natriumasetaatti, etikkahappo, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Zyrtec-tipat on kirkas, väritön neste.

Pakkaus, jossa 20 ml:n liuospullo.

Myyntiluvan haltija
UCB Pharma Oy Finland, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Valmistaja
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia, 15, I-10044 Pianezza, Torino, Italia

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.1.2012.

Yrityksen yhteystiedot:

UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

puh. 010 234 6800
faksi 010 234 6821

etunimi.sukunimi@ucb.com