ZYRTEC 10 mg/ml tipat, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 16.04.2015 12:59:40)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zyrtec 10 mg/ml tipat, liuos
setiritsiinidihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, käännyt lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Zyrtec on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zyrteciä
  3. Miten Zyrteciä otetaan
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Zyrtecin säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zyrtec on ja mihin sitä käytetään

Zyrtec-tippojen vaikuttava aine on setiritsiini. Zyrtec on allergialääke.

Zyrtec on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 2-vuotiaiden lasten
- kausiluonteiseen ja ympärivuotiseen allergiseen nuhaan liittyvien nenä- ja silmäoireiden hoitoon
- urtikarian (nokkosihottuman) hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Zyrteciä

Älä ota Zyrteciä
- jos sinulla on vaikea munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta ja kreatiniinipuhdistuma on alle 10 ml/min)
- jos olet allerginen setiritsiinille, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6), hydroksitsiinille tai piperatsiinijohdoksille (tämän lääkevalmisteen vaikuttavan aineen sukulaisaineille)

Varoitukset ja varotoimet
Jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta, kysy neuvoa lääkäriltä ja ota tarvittaessa pienempi annos. Lääkäri määrää sinulle uuden annoksen.

Jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia (johtuen selkäydinvammasta, eturauhasesta tai virtsarakosta), kysy neuvoa lääkäriltä.

Jos sinulla on epilepsia tai alttius saada kouristuksia, ota yhteyttä lääkäriin saadaksesi neuvoja.

Alkoholin [pitoisuus veressä 0,5 promillea (g/l), mikä vastaa yhtä viinilasillista] ja suositusannoksina käytettävän setiritsiinin välillä ei ole havaittu merkittäviä yhteisvaikutuksia. Suositusannoksia suurempien setiritsiiniannosten ja alkoholin yhteiskäytön turvallisuudesta ei kuitenkaan ole tietoja saatavana. Siksi alkoholin samanaikaista käyttöä Zyrtecin kanssa suositellaan välttämään, kuten muidenkin antihistamiinien käytön yhteydessä.

Jos sinulle suunnitellaan allergiatestin tekemistä, kysy lääkäriltä, onko sinun lopetettava Zyrtecin käyttö muutamaa päivää ennen testin tekemistä. Tämä lääke saattaa vaikuttaa allergiatestin tuloksiin.

Muut lääkevalmisteet ja Zyrtec
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Zyrtec ruuan ja juoman kanssa
Ruoka ei vaikuta Zyrtecin imeytymiseen.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, arvelet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Muiden lääkkeiden tavoin myös Zyrtecin käyttöä tulee välttää raskauden aikana. Raskaana olevalle naiselle vahingossa annettu lääke ei todennäköisesti aiheuta sikiölle haitallisia vaikutuksia. Tätä lääkevalmistetta tulisi käyttää vain tarvittaessa ja lääkärin kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Setiritsiini erittyy rintamaitoon. Sen vuoksi älä käytä setiritsiiniä imetyksen aikana ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Kliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet siihen, että valmiste heikentäisi huomiokykyä, vireystilaa tai ajokykyä, kun Zyrteciä käytetään suositeltuina annoksina.
Seuraa tarkoin, miten elimistösi reagoi ottamaasi Zyrteciin, jos aiot ajaa, ryhtyä vaaraa mahdollisesti aiheuttaviin toimiin tai käyttää koneita. Älä ylitä suositeltua annosta.

Zyrtec-tipat sisältävät metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

3. Miten Zyrteciä otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä kuin lääkäri määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tipat tiputetaan lusikkaan tai sekoitetaan veteen ja otetaan suun kautta. Jos tipat sekoitetaan veteen, on etenkin annettaessa valmistetta lapselle tipat sekoittava sellaiseen vesimäärään, jonka lapsi kykenee juomaan. Liuos, johon tipat on sekoitettu, on juotava heti.

Tippoja laskettaessa pullon tulee olla pystysuorassa kärki alaspäin. Jos oikeaa määrää tippoja ei ole saatu tippojen virtauksen puutteesta, käännä pulloa ylösalaisin ja jatka tippojen laskemista.

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret:
10 mg (20 tippaa) kerran vuorokaudessa.

6−12-vuotiaat lapset:
5 mg (10 tippaa) kaksi kertaa vuorokaudessa.

2-6-vuotiaat lapset:
2,5 mg (5 tippaa) kaksi kertaa vuorokaudessa.

Potilaat, joilla munuaisten vajaatoiminta
Potilaille, joilla on keskivaikea munuaisten vajaatoiminta suositeltu annos on 5 mg (10 tippaa) kerran vuorokaudessa.
Jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa muuttaa annosta.
Jos lapsellasi on munuaisten vajaatoimintaa, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa muuttaa annosta lapsesi tarpeen mukaan.

Jos Zyrtecin vaikutus on mielestäsi liian heikko tai liian voimakas, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Hoidon kesto
Hoidon kesto riippuu oireiden luonteesta, kestosta ja etenemisestä. Lääkäri määrittelee hoidon keston.

Jos otat enemmän Zyrteciä kuin sinun pitäisi
Jos epäilet ottaneesi yliannoksen Zyrteciä, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri päättää, millaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.

Yliannoksen ottamisen jälkeen seuraavassa mainittuja haittavaikutuksia saattaa esiintyä tavallista voimakkaampana. Tällaisia haittavaikutuksia ovat sekavuus, ripuli, heitehuimaus, väsymys, päänsärky, heikkokuntoisuus, silmien mustuaisten laajeneminen, kutina, levottomuus, lääkkeen rauhoittava vaikutus, uneliaisuus, tokkuraisuus, poikkeavan nopea sydämensyke, vapina ja virtsaumpi.

Jos unohdat ottaa Zyrteciä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia tai hyvin harvinaisia. Jos kuitenkin huomaat niitä, lopeta tämän lääkevalmisteen käyttö ja keskustele heti lääkärin kanssa:
- allergiset reaktiot, mukaan lukien vaikeat reaktiot ja angioedeema (vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen tai kurkun turpoamista).

Tällaiset reaktiot voivat ilmetä pian lääkkeen ensimmäisen ottokerran jälkeen tai vasta myöhemmin.

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 10:stä)
- uneliaisuus
- heitehuimaus, päänsärky
- nielutulehdus, nuha (lapsilla)
- ripuli, pahoinvointi, suun kuivuminen
- uupumus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 100:sta)
- levottomuus
- harhatuntemukset (parestesiat)
- vatsakipu
- kutina (kutiava iho), ihottuma
- voimattomuus (äärimmäinen uupumus), huonovointisuus.

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 1 000:sta)
- allergiset reaktiot, joista osa voi olla vaikeita (hyvin harvinaista)
- masennus, aistiharhat, aggressiivisuus, sekavuus, unettomuus
- kouristukset, liikehäiriöt
- sydämen tiheälyöntisyys
- poikkeava maksan toiminta
- urtikaria (nokkosihottuma)
- turvotus
- painonnousu.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä 1 potilaalla 10 000:sta)
- verihiutaleiden vähyys (trombosytopenia)
- nykimishäiriö (”elohiiri”)
- pyörtyminen, pakkoliikkeet, lihasjänteyshäiriö (pitkittyneet epänormaalit lihassupistukset), vapina, makuhäiriö
- näön hämärtyminen, silmien mukautumishäiriöt (kohdistusvaikeudet), silmien hallitsematon kiertoliike
- vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen ja kurkun turpoamista (angioedeema), lääkeihottuma
- poikkeavuudet virtsatessa (yökastelu, kipu virtsatessa ja/tai virtsaamisen vaikeutuminen).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
- lisääntynyt ruokahalu
- itsemurha-ajatukset (toistuvat itsemurha-ajatukset tai päähänpinttymä itsemurhasta)
- muistinmenetys, muistin heikkeminen
- huimaus (tunne pyörimisestä tai liikkeestä)
- virtsaumpi (kyvyttömyys tyhjentää virtsarakko täysin).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Zyrtecin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Avattu pullo käytettävä 3 kuukauden kuluessa.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zyrtec sisältää
- Vaikuttava aine on setiritsiini. Yksi ml (eli 20 tippaa) sisältää 10 mg setiritsiinidihydrokloridia. Yksi tippa sisältää 0,5 mg setiritsiinidihydrokloridia.
- Muut aineet ovat glyseroli, propyleeniglykoli, sakkariininatrium, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), natriumasetaatti, väkevä etikkahappo, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Zyrtec-tipat on kirkas, väritön neste.

Pakkaus, jossa 10, 15 tai 20 ml:n liuospullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
UCB Pharma Oy Finland, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo

Valmistajat
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia, 15, I-10044 Pianezza, Torino, Italia
Nextpharma SAS, 17 Route de Meulan, 78520 Limay, Ranska
UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Bershire, SL1 3WE, Iso-Britannia
Phoenix Pharma Polska Sp. z.o.o., ul. Opłotek 26, 01-940 Varsova, Puola

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia: Zyrtec
Bulgaria: Zyrtec
Espanja: Zyrtec gotas orales en solución
Irlanti: Zirtek oral drops 10 mg/ml
Italia: Zirtec 10 mg/ml gocce orali soluzione
Itävalta: Zyrtec 10 mg/ml – Tropfen
Kreikka: Ziptek
Latvia: Zyrtec
Liettua: Zyrtec
Luxemburg: Zyrtec
Norja: Zyrtec
Puola: Zyrtec
Ranska: Zyrtec
Romania: Zyrtec
Ruotsi: Zyrlex
Slovakia: Zyrtec
Suomi: Zyrtec
Tanska: Zyrtec
Tsekki: Zyrtec
Unkari: Zyrtec cseppek
Viro: Zyrtec

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.11.2012.

Yrityksen yhteystiedot:

UCB Pharma Oy Finland
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

puh. 010 234 6800
faksi 010 234 6821

etunimi.sukunimi@ucb.com