REBETOL 40 mg/ml oraaliliuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,4 mt, 27.05.2014 15:07:29)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Rebetol 40 mg/ml oraaliliuos

ribaviriini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Rebetol on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rebetolia
3. Miten Rebetolia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Rebetolin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Tämä pakkausseloste sisältää tietoa pediatriselle potilaalle (3−17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle) tai hänen vanhemmalleen tai huoltajalleen.

1. Mitä Rebetol on ja mihin sitä käytetään

Rebetol 40 mg/ml oraaliliuoksen vaikuttava aine on ribaviriini. Tämä lääke pysäyttää monenlaisten virusten lisääntymisen, mukaan lukien hepatiitti C -viruksen.
Tätä lääkettä ei saa käyttää ilman peginterferoni alfa-2b:tä tai interferoni-alfa-2b:tä, ts. Rebetolia ei saa käyttää yksinään.

Tätä lääkettä yhdessä peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n kanssa käytetään 3 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille aiemmin hoitamattoman kroonisen C-hepatiitin (HCV) hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Rebetolia

Tätä lääkettä ei suositella annettavan alle 3-vuotiaille potilaille.

Älä ota Rebetolia

Jos jokin seuraavista koskee sinua tai hoitamaasi lasta, älä ota tätä lääkettä ja kerro lääkärille, jos:

 • sinulla on ollut vakavia hermostollisia tai psyykkisiä ongelmia, kuten vaikea masennus, itsetuhoajatuksia tai itsemurhayritys.
 • olet allerginen ribaviriinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • olet raskaana tai suunnittelet raskautta (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”)
 • imetät.
 • sinulla on ollut sydänvaivoja viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana.
 • sinulla on vaikeita terveysongelmia, joiden takia olet kovin heikossa kunnossa.
 • sinulla on vaikea munuaissairaus ja/tai käyt hemodialyysissä.
 • sinulla on jokin muu vaikea maksasairaus kuin krooninen C-hepatiitti.
 • sinulla on jokin veritauti kuten anemia (veren punasolujen määrä alhainen), talassemia, sirppisoluanemia.
 • sinulla on autoimmuuni-hepatiitti tai jokin muu immuunijärjestelmän ongelma.
 • otat immuunijärjestelmään (joka suojaa sinua tulehduksia ja joitain sairauksia vastaan) lamaavia lääkevalmisteita.

Muistutus: Lue kohta ”Älä ota” myös peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n pakkausselosteesta ennen yhdistelmähoidon aloitusta tällä lääkkeellä.

Varoitukset ja varotoimet

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu hoidon aikana vaikean yliherkkyysreaktion oireita (kuten hengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen tai nokkosihottuma).

Keskustele lääkärin kanssa, jos sinä tai hoitamasi lapsi:

 • olet aikuinen, jolla on tai on ollut vaikea hermostollinen tai psyykkinen häiriö, sekavuutta, tajuttomuutta tai itsetuhoajatuksia tai olet yrittänyt itsemurhaa tai olet väärinkäyttänyt päihteitä (esim. alkoholi tai huumeet).
 • olet joskus kärsinyt masennuksesta tai sinulle ilmaantuu masennukseen liittyviä oireita (esim. surullisuuden tai alakuloisuuden tunteita, jne.) tämän lääkkeen käytön aikana (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset)
 • olet hedelmällisessä iässä oleva nainen (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”).
 • olet mies ja naispartnerisi on hedelmällisessä iässä (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja hedelmällisyys”).
 • sinulla on ollut aiemmin vakavia sydänvaivoja tai sinulla on sydänsairaus.
 • olet yli 65-vuotiastai jos sinulla on munuaisvaivoja.
 • sinulla on tai on ollut joku vakava sairaus.
 • sinulla on kilpirauhasongelmia.

Tämän lääkkeen ja alfainterferonin yhdistelmähoidon aikana on raportoitu hampaisiin ja ikeniin liittyviä häiriötiloja, jotka saattavat johtaa hampaiden lähtemiseen. Lisäksi suun kuivumista, mikä saattaa vahingoittaa hampaita ja suun limakalvoja, on raportoitu käytettäessä tätä lääkettä ja alfainterferonia yhdistelmähoitona pitkäaikaisesti. Sinun tulee harjata hampaasi huolellisesti kaksi kertaa päivässä ja käydä säännöllisesti tarkastuttamassa hampaasi. Jotkut potilaat saattavat myös oksennella. Jos sinulla esiintyy oksentelua, huuhdo suusi huolellisesti oksennuskohtauksen jälkeen.

Rebetolin ja alfainterferonin yhdistelmähoidon aikana potilaille voi tulla harvinaisina tapauksina silmäongelmia tai näkökyvyn menetys. Jos saat ribaviriinia yhdessä alfainterferonin kanssa, sinulle tehdään silmätutkimus ennen hoidon aloitusta. Potilaalle, joka valittaa näkökyvyn heikkenemisestä tai menetyksestä, on tehtävä pikaisesti perinpohjainen silmätutkimus. Ribaviriinin ja alfainterferonin yhdistelmähoitoa saavien potilaiden, joilla on aiempia silmäsairauksia (esim. diabeettinen tai hypertensiivinen retinopatia), silmät pitää tutkia säännöllisesti. Yhdistelmähoito ribaviriinilla ja alfainterferonilla on lopetettava potilailla, joille ilmaantuu uusi tai paheneva silmäsairaus.

Muistutus: Lue kohta ”Ole erityisen varovainen” myös peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n pakkausselosteesta ennen yhdistelmähoidon aloitusta.

Muut lääkevalmisteet ja Rebetol

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinä tai hoitamasi lapsi:

 • parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
 • saat atsatiopriinia yhdessä ribaviriinin ja pegyloitujen alfainterferonien kanssa, ja siksi sinulla voi olla suurentunut riski saada vaikeita veritauteja.
 • olet samanaikaisesti
 • immuunikatoviruksen kantaja (HIV-positiivinen) sekä hepatiitti C -viruksen (HCV) kantaja ja saat HIV-lääkkeitä [nukleosidikäänteiskopioijaentsyymin estäjää (NRTI) ja/tai erittäin tehokasta antiretroviraalista lääkitystä (HAART-hoitoa)]:
  • Tämän lääkkeen käyttö yhdessä alfainterferonin ja HIV-lääkkeiden kanssa saattaa lisätä maitohappoasidoosin, maksan vajaatoiminnan ja veren poikkeavuuksien (happea kuljettavien punasolujen, tulehduksia vastaan taistelevien tiettyjen valkosolujen ja veren hyytymiseen osallistuvien verihiutaleiden määrän vähenemisen) riskiä.
  • Hoidettaessa tsidovudiinilla tai stavudiinilla ei ole varmaa, muuttaako tämä lääke näiden lääkeaineiden vaikutustapaa. Siksi sinulle tehdään säännöllisesti verikokeita, jotta varmistutaan, että HIV-infektio ei pahene. Siinä tapauksessa, että HIV-infektio pahenee, lääkäri päättää Rebetol-hoidon mahdollisesta muuttamisesta. Lisäksi potilailla, jotka saavat tsidovudiinia ja ribaviriinia samanaikaisesti alfainterferonien kanssa, anemian (punasolujen alhainen määrä) riski saattaa lisääntyä. Tsidovudiinin ja ribaviriinin käyttöä samanaikaisesti alfainterferonien kanssa ei siksi suositella.
  • Maitohappoasidoosin (maitohapon lisääntyminen elimistössä) ja haimatulehduksen riskin vuoksi ribaviriinin ja didanosiinin samanaikaista käyttöä ei suositella ja ribaviriinin ja stavudiinin samanaikaista käyttöä pitää välttää.
  • Potilailla, joilla on samanaikainen infektio ja edennyt maksasairaus ja jotka saavat antiretroviraalista yhdistelmähoitoa (HAART-hoitoa), maksan vajaatoiminnan riski saattaa lisääntyä. Pelkän alfainterferonin tai alfainterferonin ja ribaviriinin lisääminen hoitoon saattaa suurentaa riskiä tässä potilaiden alaryhmässä.

Muistutus: Lue kohta ”Muut lääkevalmisteet ja peginterferoni alfa-2b”, ”Muut lääkevalmisteet ja interferoni alfa-2b” tai ”Muut lääkevalmisteet ja bosepreviiri” peginterferoni alfa-2b:n, interferoni alfa-2b:n tai bosepreviirin pakkausselosteesta ennen yhdistelmähoidon aloitusta tällä lääkkeellä.

Rebetol ruuan ja juoman kanssa

Rebetol tulee ottaa ruuan kanssa. Ks. kohta 3.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, et saa ottaa tätä lääkettä. Tämä lääke voi olla erittäin vahingollinen syntymättömälle lapselle (sikiölle).

Sekä nais- että miespotilaiden on oltava erityisen varovaisia sukupuolisessa kanssakäymisessä, mikäli on olemassa pienikin raskauden mahdollisuus:

 • Hedelmällisessä iässä oleva tyttö tai nainen:
  Raskauden mahdollisuus on suljettava pois negatiivisin raskaustestein ennen hoidon aloittamista, kerran kuussa hoidon aikana sekä 4 kuukauden ajan hoidon päätyttyä. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • Mies:
  Älä ole sukupuolisuhteessa raskaana olevan naisen kanssa ellet käytä kondomia. Kondomi vähentää mahdollisuutta, että ribaviriinia pääsee naisen elimistöön.
  Jos naispartnerisi ei ole raskaana, mutta on hedelmällisessä iässä, hänelle tulee tehdä raskaustesti kuukausittain hoidon aikana sekä 7 kuukauden ajan hoidon päätyttyä.
  Sinun tai naispartnerisi tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää koko sen ajan kun käytät Rebetolia ja 7 kuukauden ajan hoidon päätyttyä. Keskustele asiasta lääkärin kanssa (ks. kohta ”Älä ota Rebetolia”).

Jos olet imettävä nainen, et saa käyttää tätä lääkettä. Lopeta imetys ennen tämän lääkkeen käytön aloittamista.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Peginterferoni alfa-2b:llä tai interferoni alfa-2b:llä voi kuitenkin olla vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Älä siksi aja tai käytä mitään koneita, mikäli tämä hoito saa sinut väsyneeksi, uniseksi tai sekavaksi.

Rebetol sisältää sakkaroosia ja sorbitolia

Tämä lääke sisältää sakkaroosia ja sorbitolia; nämä ovat sokerilajeja.
Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Rebetolia käytetään

Yleistä tietoa tämän lääkkeen ottamisesta:
Jos hoitamasi lapsi on alle 3-vuotias, älä anna tätä lääkevalmistetta hänelle.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Älä ota suositeltua annosta enempää ja jatka hoitoa niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.
Lääkäri on määrännyt tämän lääkkeen oikean annoksen painosi tai hoitamasi lapsen painon perusteella.

Sinulle tai hoitamallesi lapselle tehdään tavanomaiset verikokeet, joilla tarkistetaan veren, munuaisten ja maksan toiminta.

 • Lääkäri arvioi hoidon tehoa säännöllisten verikokeiden avulla.
 • Riippuen näiden kokeiden tuloksista, lääkäri voi muuttaa otettavaa annosta ja/tai hoidon kestoa.
 • Jos sinulla on tai sinulle kehittyy vaikea munuais- tai maksaongelma, tämä hoito lopetetaan.

Alla olevassa taulukossa esitetään suositellut annokset, jotka perustuvat potilaan painoon:
1. Katso viivalta potilaan paino.
2. Lue tarvittavat aamu- ja ilta-annokset samalta riviltä.
Muistutus: Jos lääkärin ohjeet poikkeavat taulukossa annetuista määristä, noudata lääkärin ohjeita.
3. Jos sinulla on kysyttävää annoksesta, käänny lääkärin puoleen.

Rebetol oraaliliuos
Tavanomainen annos lapsille
Potilaan paino kg Mitattava ja otettava annos
Aamuannos Ilta-annos
10−12 2 ml 2 ml
13−14 3 ml 2 ml
15−17 3 ml 3 ml
18−20 4 ml 3 ml
21−22 4 ml 4 ml
23−25 5 ml 4 ml
26−28 5 ml 5 ml
29−31 6 ml 5 ml
32−33 6 ml 6 ml
34−36 7 ml 6 ml
37−39 7 ml 7 ml
40−41 8 ml 7 ml
42−44 8 ml 8 ml
45−47 9 ml 8 ml

1. Mittaa:
Voit mitata annoksen tätä pakkauksessa olevaa mittaruiskua käyttäen alla olevien ohjeiden mukaan.

Muovinen mittaruisku sisältää kaksi osaa, läpinäkymättömän sylinterin ja valkoisen männänvarren, joka sopii sylinteriin. Varressa on 0,5 ml:n välein merkinnät alkaen 1,5 ml:sta (varren yläpäässä) päättyen 10 ml:aan.

A. Laita mittaruisku Rebetol oraaliliuospulloon.

B. Pitäen ruiskun kärkeä nesteessä, vedä mäntää ulos. Kun ruisku täyttyy liuoksesta, näet ruiskussa olevan asteikon kasvavan, kuten 1,5 ml, 2,0 ml, 2,5 ml, jne.
Muistutus: Lääkäri on voinut muuttaa määrän viimeisten kokeiden tulosten perusteella.
C. Vedä mäntää ulos kunnes näet tarvitsemasi annoksen millilitramäärän asteikolla.
D. Ota ruisku ulos pullosta ja tarkista, että ruiskun pohjalla on oikea määrä liuosta. Jos ruiskussa on liikaa tai liian vähän liuosta, yritä uudelleen kunnes saat oikean annoksen.

2. Ota annos

Vältä koskettamasta ruiskulla suuta.
Vie ruisku suuhun ja ruiskuta annos suuhusi (tai hoitamasi lapsen suuhun) työntämällä mäntää.
Nielaise annos.

3. Huuhtele

Jos ruisku koskettaa suuta, huuhdo ruisku vedellä ennen kuin laitat sen takaisin pulloon.
Huuhtele ruisku vedellä jokaisen käytön jälkeen, jotta se ei tule tahmeaksi.

4. Kaiken lääkkeen ottaminen:
Ota (tai anna) lääkärin määräämä annos suun kautta aamulla ja illalla ruuan kera.

Muistutus: Tätä lääkettä käytetään yhdessä peginterferoni alfa-2b:n, interferoni alfa-2b:n tai bosepreviirin kanssa hepatiitti C -virusinfektion hoitoon. Saadaksesi kaiken tarpeellisen tiedon lue kohta ”Miten lääkettä käytetään” myös peginterferoni alfa-2b:n, interferoni alfa-2b:n tai bosepreviirin pakkausselosteesta.

Tämän lääkkeen kanssa samanaikaisesti käytettävät interferonivalmisteet voivat aiheuttaa poikkeavaa väsymystä. Mikäli pistät lääkkeen itseesi tai annat sitä lapselle, tee se nukkumaanmenoaikaan.

Jos otat enemmän Rebetolia kuin sinun pitäisi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle niin pian kuin mahdollista.

Jos unohdat ottaa Rebetolia

Jos annostelet lääkettä itsellesi tai jos olet tätä lääkettä yhdessä interferoni alfa-2b:n, peginterferoni alfa-2b:n tai bosepreviirin kanssa saavan lapsen hoitaja, ota/anna unohtunut annos mahdollisimman pian saman päivän aikana. Jos on kulunut jo kokonainen päivä, kysy neuvoa lääkäriltä. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Lue kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset” myös peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n pakkausselosteesta.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke käytettynä yhdessä alfainterferoni-valmisteen kanssa voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Vaikka kaikkia seuraavassa lueteltuja haittavaikutuksia ei välttämättä ilmene, ne saattavat ilmetessään vaatia lääkärin huomiota.

Psyykkiset ja keskushermostovaikutukset:
Jotkut potilaat masentuvat käyttäessään tätä lääkettä yhdessä interferonin kanssa ja joissain tapauksissa heillä on ollut toisten henkeä uhkaavia ajatuksia, itsetuhoajatuksia tai he ovat käyttäytyneet aggressiivisesti (toisinaan kohdistunut muihin ihmisiin). Jotkut potilaat ovat jopa tehneet itsemurhan. Hakeudu ensiapuun, jos huomaat masentuvasi tai saavasi itsetuhoajatuksia tai käytöksesi muuttuvan. Harkinnan mukaan pyydä jotain perheenjäsentä tai läheistä ystävää auttamaan, jotta pysyt valppaana huomaamaan masentuneisuuden tai muuttuneen käyttäytymisen merkit.

Lapset ja nuoret ovat erityisen taipuvaisia kokemaan masennusta tämän lääkkeen ja interferonialfan yhdistelmähoidon aikana. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai ensiapuun, jos heillä ilmenee jotain epätavallisia käytösoireita, ovat masentuneita tai tuntevat halua vahingoittaa itseään tai toisia.

Pituuskasvu ja kehitys (lapset ja nuoret):
Vuoden pituisen tämän lääkkeen ja peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n yhdistelmähoidon aikana jotkut lapset ja nuoret eivät kasvaneet pituutta tai saaneet lisää painoa niin paljon kuin odotettiin. Jotkut lapset eivät saavuttaneet kasvuennustettaan hoidon lopettamista seuraavien 1–12 vuoden kuluessa.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista ilmenee käytettäessä samanaikaisesti alfainterferoni-valmistetta:

 • rintakipu tai itsepintainen yskä, muutos sydämen lyöntirytmissä, pyörtyminen
 • sekavuus, masentuneisuus, itsetuhoajatuksia tai aggressiivinen käyttäytyminen, itsemurhayritys, toisten henkeä uhkaavia ajatuksia,
 • tunnottomuus tai pistelyn tunne,
 • vaikeus nukkua, ajatella tai keskittyä,
 • vaikea mahakipu, musta tai tervamainen uloste, verta ulosteessa tai virtsassa, kipu alaselässä tai kyljessä,
 • virtsaamisvaikeudet,
 • vaikea nenäverenvuoto,
 • kuume tai vilunväreet, jotka alkavat muutaman viikon hoidon jälkeen,
 • ongelmia näössä tai kuulossa,
 • vaikea ihottuma tai punoitus iholla.

Hyvin yleinen
(useammin kuin 1 potilaalla kymmenestä)
Yleinen
(harvemmin kuin 1 potilaalla kymmenestä)
Melko harvinainen (harvemmin kuin 1 potilaalla sadasta)
Harvinainen
(harvemmin kuin 1 potilaalla tuhannesta)
Hyvin harvinainen
(harvemmin kuin 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)
Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Lapset ja nuoret
Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu tämän lääkkeen ja interferoni alfa-2b:n yhdistelmähoidon yhteydessä lapsilla ja nuorilla:

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia:

 • veren punasolujen määrän vähentyminen (saattaa aiheuttaa väsymystä, hengenahdistusta, heitehuimausta), neutrofiilien määrän vähentyminen (herkkyytesi saada erilaisia infektioita lisääntyy),
 • kilpirauhasen toiminnan vähentyminen (minkä johdosta saatat tuntea itsesi väsyneeksi tai masentuneeksi ja herkkyytesi kylmälle ja muille oireille saattaa lisääntyä),
 • masentunut tai ärtyisä olo, kuvotuksen tunne, huonovointisuus, mielialan vaihtelut, väsymyksen tunne, nukkumisvaikeudet, virusinfektio, heikkouden tunne,
 • ripuli, heitehuimaus, kuume, vilustumisen kaltaiset oireet, päänsärky, ruokahalun menetys tai ruokahalun lisääntyminen, painon aleneminen, kasvun hidastuminen (pituuden ja painon), kipu oikealla kyljessä, nielutulehdus (kipeä kurkku), vilunväristykset, mahakipu, oksentelu,
 • ihon kuivuminen, hiustenlähtö, pistokohdan ärsytys, kipu tai punoitus, kutina, lihaskipu, lihassärky, kipu nivelissä ja lihaksissa, ihottuma.

Yleisiä haittavaikutuksia:

 • veren hyytymiseen vaikuttavien solujen (verihiutaleiden) vähentyminen (mikä voi johtaa mustelmien ilmaantumiseen helposti sekä itsestään ilmaantuviin verenvuotoihin),
 • triglyseridien ylimäärä veressä, virtsahapon ylimäärä (kuten kihdissä) veressä, lisääntynyt kilpirauhasen toiminta (mikä voi aiheuttaa hermostuneisuutta, kyvyttömyyttä sietää kuumuutta ja liiallista hikoilua, painon alenemista, sydämentykytystä, vapinaa),
 • levottomuus, kiukkuisuus, aggressiivinen käytös, käytöshäiriö, keskittymisvaikeus, tunne-elämän epävakaisuus, pyörtyminen, levottomuuden tai hermostuneisuuden tunne, vilun tunne, sekavuuden tunne, rauhattomuuden tunne, unisuuden tunne, kiinnostuksen tai tarkkaavaisuuden puute, mielialan vaihtelut, kipu, huonolaatuinen uni, unissakävely, itsemurhayritys, univaikeudet, poikkeavat unet, halu vahingoittaa itseä,
 • bakteeri-infektiot, vilustuminen, sieni-infektiot, epänormaali näkökyky, kuivat tai vetistävät silmät, infektio korvassa, ärsytys, kipu tai infektio silmässä, makuaistin muutos, muutos äänessä, yskänrokko, yskä, ikenien tulehdus, nenäverenvuoto, nenä-ärsytys, kipu suussa, nielutulehdus (kurkkukipu), nopea hengitys, hengityselinten infektio, huulten rohtuminen ja suupielten halkeamat, hengenahdistus, sivuontelotulehdus (sinuiitti), aivastelu, suun haavaumat, kielen haavaumat, nenän tukkoisuus tai vuotaminen, kurkkukipu, hammassärky, hampaan absessi, hampaan häiriö, huimaus, heikkous,
 • rintakipu, punoitus, sydämentykytys, nopea sydämen lyöntirytmi,
 • maksan toiminnan poikkeavuus,
 • hapon nousu ruokatorveen, selkäkipu, vuoteenkastelu, ummetus, maha-ruokatorven tai peräsuolen vaivat, virtsanpidätyskyvyttömyys, ruokahalun lisääntyminen, mahan ja suolen limakalvon tulehdus, vatsavaivat, löysät ulosteet,
 • virtsaamisvaivat, virtsatieinfektio,
 • vaikea tai epäsäännöllinen kuukautiskierto ja kuukautiskierron puuttuminen, epätavallisen runsas tai pitkittynyt kuukautiskierto, emättimen vaivat, emättimen tulehdus, kipu kiveksissä, miespuolisten ominaisuuksien kehittyminen,
 • akne, mustelmat, ekseema-tyyppinen ihottuma (ihon tulehdus, punoitus, kutina ja kuivuminen sekä mahdollisesti vuotavia leesioita), lisääntynyt tai vähentynyt kosketustunto, lisääntynyt hikoilu, lihasliikkeiden lisääntyminen, lihasjännitys, ärsytys tai kutina pistokohdassa, kipu raajassa, kynsien häiriöt, tunnottomuuden tai pistelyn tunne, kalpea iho, ihottuma, johon liittyy kohollaan olevia läiskiä, käsien vapina, ihon punoitus tai ihohäiriö, ihon värjäytyminen, ihon herkistyminen auringonvalolle, ihon haavaumat, nesteen kertymisestä johtuva turvotus, rauhasten turvotus (imusolmukkeiden turvotus), vapina, kasvain (määrittelemätön).

Melko harvinaisia haittavaikutuksia:

 • poikkeava käytös, tunne-elämän häiriöt, pelko, painajaiset,
 • silmäluomien sisäpuolta peittävien limakalvojen verenvuoto, näön sumentuminen, uneliaisuus, valoyliherkkyys, silmien kutina, kipu kasvoissa,
 • epämukava tunne rinnassa, hengitysvaikeus, keuhkoinfektio, epämukava tunne nenässä, keuhkokuume, hengityksen vinkuminen,
 • alhainen verenpaine,
 • maksan suurentuminen,
 • kivuliaat kuukautiset,
 • peräaukon kutina (kihomatoja tai suolinkaisia), rakkulainen ihottuma (vyöruusu), alentunut kosketustunto, lihasten nykiminen, kipu ihossa, kalpeus, ihon kesiminen, punoitus, turvotus.

Aikuiset
Seuraavia haittavaikutuksia on lisäksi ilmennyt Rebetolin ja alfainterferoni-valmisteen yhdistelmähoidon yhteydessä aikuisilla, mutta ei lapsilla:

Yleisiä haittavaikutuksia:

 • tietynlaisten valkosolujen (leukosyyttien) jotka taistelevat infektioita vastaan, määrän vähentyminen, liiallinen veren sokeripitoisuus, alhainen veren kalsiumpitoisuus,
 • muistinmenetys, itkeminen, verenvuoto ikenistä, heikotuksen tunne, kiukkuisuus, muistin heikkeneminen, psyykkinen häiriö,
 • sydämen sivuääni (poikkeava sydämen lyöntiääni), hengitysvaikeus, matala tai kohonnut verenpaine,
 • näön sumentuminen, muutoksia kuulossa, korvien soiminen, kipu korvassa, turvotus, polttava tunne kielellä, makuaistin muutos, makuaistin menetys, suun kuivuminen, migreeni, kuiva yskä, janon tunne,
 • epänormaali virtsa, virtsan määrän lisääntyminen,
 • ärtynyt paksusuoli, eturauhasen ärsytys, ilmavaivat,
 • keltatauti (ihon keltaisuus),
 • munasarjojen häiriö, kipu rinnoissa, seksuaalisen kiinnostuksen tai kyvyn puute, erektiohäiriö
 • muutokset ihokarvoissa, niveltulehdus, psoriaasi, lihaskouristus, käsien tai nilkkojen turvotus, kasvojen turvotus, epävakaa kävely, nestehäiriö.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia:

 • mielikuvien näkeminen tai kuuleminen, jotka eivät ole todellisia,
 • sydänkohtaus, paniikkikohtaus,
 • yliherkkyys lääkkeelle,
 • haimatulehdus, luukipu, diabetes mellitus (sokeritauti),
 • lihasheikkous.

Harvinaisia haittavaikutuksia:

 • kohtaus (kouristuksia),
 • keuhkokuume,
 • nivelreuma, munuaisongelmat,
 • tummat tai veriset ulosteet, voimakas vatsakipu
 • sarkoidoosi (sairaus, johon liittyy itsepintaista kuumetta, painon alenemista, nivelten kipua ja turvotusta, iholeesioita ja rauhasten turvotusta),
 • vaskuliitti.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia:

 • itsemurha
 • aivohalvaus (aivoverisuoniin liittyvä tapahtuma).

Haittavaikutuksia, joiden esiintymistiheys on tuntematon:

 • toisten henkeä uhkaavat ajatukset,
 • mania (liiallinen tai yletön toimeliaisuus),
 • perikardiitti (sydäntä ympäröivän kalvon tulehdus), perikardiaalinen effuusio (nesteen kerääntyminen sydänpussin (sydäntä ympäröivä kalvo) ja sydämen välille),
 • kielen värimuutos.

Aikuisilla, lapsilla ja nuorilla on myös raportoitu yritystä vahingoittaa itseä.

Tämä lääke yhdessä alfainterferoni-valmisteen kanssa voi myös aiheuttaa seuraavaa:

 • aplastinen anemia, puhdas punasoluaplasia (tila, jossa punaisten verisolujen tuotanto elimistössä on loppunut tai vähentynyt); tästä aiheutuu vaikea anemia, jonka oireisiin kuuluvat poikkeuksellinen väsymys ja energian puute,
 • harhakuvitelmat,
 • ylä- ja alahengitystieinfektiot,
 • haimatulehdus,
 • vaikeita ihottumia, joihin saattaa liittyä rakkuloita suussa, nenässä, silmissä ja muilla limakalvoilla (erythema multiforme, Stevens-Johnsonin oireyhtymä), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (vesirakkuloita ja ihon uloimman kerroksen kuoriutuminen pois).

Seuraavia muita haittavaikutuksia on myös raportoitu tämän lääkkeen ja alfainterferoni-valmisteen yhteiskäytössä:

 • epänormaalit ajatukset, harhojen näkeminen tai kuuleminen, mielentilan muutos, sekavuus,
 • angioedeema (käsien, jalkojen, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai kurkun turvotus, joka saattaa vaikeuttaa nielemistä tai hengitystä),
 • Vogt−Koyanaki−Haradan oireyhtymä (autoimmuuni tulehduksellinen häiriö, joka vaikuttaa silmiin ja ihoon sekä korvien, aivojen ja selkäytimen kalvoihin),
 • keuhkoputkien supistuminen ja anafylaksi (vaikea koko kehon allerginen reaktio), jatkuva yskä,
 • silmäongelmat mukaan lukien verkkokalvon vaurio, verkkokalvovaltimon tukkeutuminen, näköhermon tulehdus, silmän turvotus ja pumpulipalloläikät (valkoinen kerrostuma verkkokalvolla),
 • vatsanalueen pullistuminen, närästys, suolen toimimattomuus tai suolen liikkeiden kivuliaisuus,
 • äkilliset yliherkkyysreaktiot mukaan lukien urtikaria (nokkosrokko), mustelmat, voimakas kipu raajoissa, kipu sääressä tai reidessä, liikelaajuuden väheneminen, jäykkyys, sarkoidoosi (sairaus, johon liittyy itsepintaista kuumetta, painon alenemista, nivelten kipua ja turvotusta, iholeesioita ja rauhasten turvotusta).

Tämä lääke yhdessä peginterferoni alfa-2b:n tai interferoni alfa-2b:n kanssa voi aiheuttaa myös seuraavia haittavaikutuksia:

 • tumma, samea tai epänormaalin värinen virtsa,
 • hengitysvaikeus, muutos sydämen lyöntirytmissä, rintakipu, kipu vasemmassa käsivarressa, kipu leuassa,
 • tajunnan menetys,
 • kasvolihasten toimimattomuus, velttous tai voimattomuus, kosketustunnon menetys,
 • näkökyvyn menetys.
  Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos jokin näistä haittavaikutuksista ilmenee.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Rebetolin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avattu pullo tulee käyttää yhden kuukauden kuluessa avaamisesta.

Säilytä alle 30 ºC.

Älä käytä tätä lääkettä, jos havaitset liuoksen ulkonäössä jonkin muutoksen, ennen kuin olet kysynyt asiasta lääkäriltä tai apteekista.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Rebetol sisältää

- Vaikuttava aine on ribaviriini 40 mg/ml.
- Muut aineet ovat: natriumsitraatti; sitruunahappo, vedetön; natriumbentsoaatti; glyseroli; sakkaroosi; sorbitoli, nestemäinen (kiteytyvä); propyleeniglykoli; puhdistettu vesi; luontainen ja keinotekoinen paukkupurukumiaromi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tämä lääke on pakattu 118 ml:n suuruisiin ruskeisiin lasipulloihin, jotka sisältävät 100 ml oraaliliuosta.
Pakkaus sisältää 10 ml:n mittaruiskun annoksen mittaamista varten.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Iso-Britannia

Valmistaja:
SP S.A.
2, rue Louis Pasteur
F-14200 Hérouville St Clair
Ranska

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04/2014

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

Yrityksen yhteystiedot:

MSD Finland Oy
Keilaranta 3, PL 46
02151 Espoo

puh. (09) 804 650
faksi (09) 8046 5431

info@msd.fi

www.msd.fi