ISMOX tabletti 10 mg, 20 mg, ISMOX DEPOT depottabletti 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,6 mt, 17.06.2015 19:18:22)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

- Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Ismox on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Ismoxia

3. Miten Ismoxia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Ismoxin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

Ismox 10 mg tabletti

Ismox 20 mg tabletti

Ismox Depot 40 mg depottabletti

Isosorbidi-5-mononitraatti

Ismox 10 mg ja 20 mg tabletit. Vaikuttava aine on isosorbidi-5-mononitraatti, jota yhdessä tabletissa on 10 mg tai 20 mg. Muut aineet ovat vedetön laktoosi, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Ismox Depot 40 mg depottabletti. Vaikuttava aine on isosorbidi-5-mononitraatti, jota yhdessä tabletissa on 40 mg. Muut aineet ovat vedetön laktoosi, metakrylaattipolymeeri (Eudragit E 12.5), povidoni, montanglykolivaha, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, talkki, sakkaroosi, kaoliini, makrogoli 35000, titaanidioksidi (väriaine E171) ja nestemäinen glukoosi.

Myyntiluvan haltija

Roche Oy, PL 12, 02631 Espoo

Valmistaja

10 mg ja 20 mg tabletit: Roche S.p.A., Segrate (Mi), Italia

40 mg depottabletti: Roche Farma S.A., Espanja

1. MITÄ ISMOX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ismox-tabletteja käytetään sepelvaltimotaudissa rintakipukohtausten (angina pectoris) ehkäisemiseen ja eri syistä johtuvan sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Lääkäri voi määrätä Ismoxia myös muun sairauden hoitoon.

Ismox vaikuttaa laajentamalla sepelvaltimoita eli niitä verisuonia, jotka kuljettavat happirikasta verta ja ravintoaineita sydänlihakseen. Se laajentaa myös muita verisuonia ja helpottaa siten sydämen työtä.

Ismox ei ole tarkoitettu äkillisten rintakipukohtausten hoitoon, vaan siihen tarkoitukseen käytetään nopeavaikutteisia nitraattivalmisteita.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ISMOXIA

Älä käytä Ismoxia, jos:

- olet yliherkkä (allerginen) nitraateille, nitriiteille tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle

- sinulla on matalaan verenpaineeseen liittyvää huimausta tai pyörtyilytaipumusta

- sinulla on sydämen läppävika tai muu sydän- tai verisuonisairaus kuin sepelvaltimotauti tai sydämen vajaatoiminta

- otat tiettyjä erektiohäiriöiden hoidossa käytettyjä lääkkeitä, esim. Viagraaâ (sildenafiili) tai muita fosfodiesteraasin estäjiä.

Ole erityisen varovainen Ismoxin suhteen:

- Ismoxia ei pidä ottaa samanaikaisesti tiettyjen erektiohäiriöiden hoidossa käytettyjen lääkkeiden kanssa (esim. Viagraâ tai muut fosfodiesteraasin estäjät), koska ne voivat voimistaa Ismoxin verenpainetta laskevaa vaikutusta hengenvaarallisesti. Jos kuitenkin olet ottanut Viagraa, Ismoxia ei saa käyttää 24 tunnin aikana Viagran ottamisesta.

Ismoxin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Tabletit niellään kokonaisina runsaan nestemäärän kera. Ne voidaan ottaa tyhjään vatsaan tai aterian yhteydessä, jolloin vaikutus alkaa hieman hitaammin.

Raskaus ja imettäminen

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Tietoa Ismoxin käytöstä raskauden ja imetyksen aikana on rajoitetusti. Neuvottele lääkärisi kanssa valmisteen käytöstä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ismox saattaa erityisesti hoidon alussa aiheuttaa verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta. Tästä syystä autoa ajettaessa, koneita käytettäessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tehtävissä on noudatettava varovaisuutta. Jos hoidon aikana ei ilmene haittavaikutuksia, Ismox ei heikennä suorituskykyä liikenteessä tai koneiden käytössä.

Tärkeää tietoa joistakin Ismox-tablettien aineista:

Muiden lääkkeiden käyttö

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä koskee erityisesti:

· verenpainelääkkeitä

· verisuonia laajentavia lääkkeitä, muita nitraattivalmisteita

· masennuksen ja mielenterveyden hoitoon käytettäviä lääkkeitä

· migreenilääkkeitä

· tiettyjä erektiohäiriöiden hoidossa käytettyjä lääkkeitä, esim. Viagraaâ (sildenafiili) ja muita fosfodiesteraasin estäjiä.

Myös apteekista voi kysyä neuvoa, jos olet epävarma, voitko käyttää samanaikaisesti kaikkia sinulle määrättyjä lääkkeitä.

Alkoholin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, sillä alkoholi saattaa voimistaa Ismoxin vaikutusta ja aiheuttaa liiallisen verenpaineen laskun.

Jos käytät muita lääkkeitä, on tärkeää, että noudatat kaikkien lääkkeiden käytössä lääkärisi antamia ohjeita.

3. MITEN ISMOXIA KÄYTETÄÄN

Käytä Ismoxia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. Ismox-tabletit on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.

Ismox 10 mg tai 20 mg tabletit. Yleisin annos on 1-2 10 mg:n tablettia aamulla ja iltapäivällä tai yksi 20 mg:n tabletti aamulla ja iltapäivällä. Tabletit niellään kokonaisina runsaan nestemäärän kera.

Ismox Depot 40 mg depottabletti. Yleisin annos on yksi tabletti aamulla tai illalla. Tabletti niellään kokonaisena runsaan nestemäärän kera.

Annostus on kuitenkin yksilöllinen, ja lääkärisi on voinut määrätä ohjeeksi muun kuin edellä mainitun. Noudata aina lääkärisi antamia ohjeita. Jos sinusta tuntuu, että Ismoxin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Ismoxia kuin sinun pitäisi

Mikäli vahingossa olet ottanut suuremman annoksen Ismoxia kuin lääkäri on määrännyt, oireina saattaa ilmetä muun muassa sydämentykytystä, kasvojen punoitusta, päänsärkyä, sekavuuden tunnetta, oksetusta ja pyörrytystä. Jos oireet ovat voimakkaita, ota yhteys lääkäriin. Osa oireista voi johtua liian suuresta annoksesta. Hoitava lääkäri voi tarvittaessa tarkistaa annoksesi.

Jos unohdat ottaa Ismoxia

Ota unohtunut annos heti kun muistat ja seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Ismox-hoidon lopettamisen vaikutukset

Jos olet käyttänyt Ismoxia jo useamman viikon ajan, älä lopeta hoitoa äkillisesti, sillä tämä saattaa aiheuttaa rintakipukohtauksia tai sydämen rytmihäiriöitä. Jos hoidon lopettaminen on tarpeen, hoitava lääkäri neuvoo, miten se tulee tehdä.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, Ismoxilla voi olla haittavaikutuksia. Etenkin hoidon alussa voi ilmetä haittavaikutuksia, jotka johtuvat lääkkeen verisuonia laajentavasta vaikutuksesta. Haittavaikutukset yleensä häviävät tai lievittyvät muutamassa päivässä, ja niitä voidaan välttää aloittamalla pienellä annoksella ja nostamalla sitä muutaman päivän välein.

Tavallisin haittavaikutus on päänsärky. Ellei särky häviä muutaman päivän kuluessa tai jos se on voimakasta, ota yhteys hoitavaan lääkäriin. Harvinaisempina haittavaikutuksina voi esiintyä huimausta, heikkouden tunnetta tai pyörrytystä etenkin nopeasti makuulta tai istualta noustessa, kasvojen punoitusta, sydämentykytystä ja lieviä vatsavaivoja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. ISMOXIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Palauta käyttämättömät tai vanhentuneet tabletit alkuperäisessä pakkauksessaan apteekkiin hävitettäviksi. Ei lasten ulottuville.

6. MUUTA TIETOA

Käänny lääkärin tai apteekin puoleen, jos sinulla on lisäkysymyksiä.

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

2.7.2004

Yrityksen yhteystiedot:

RIEMSER ARZNEIMITTEL AG
An der Wiek 7
DE-17493 Greifswald-Insel Riems
Germany

www.riemser.de
+49 0 383 5176 783
Tukkuliike: Tamro