V-PEN rakeet oraaliliuosta varten 50 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,1 mt, 07.07.2016 15:44:23)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten

v-penisilliini

Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä V-Pen on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat V-Pen-valmistetta
 3. Miten V-Pen-valmistetta otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. V-Pen-valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä V-Pen on ja mihin sitä käytetään

V-Pen-valmisteen vaikuttava aine on V-penisilliini. V-penisilliini on penisilliinien ryhmään kuuluva antibiootti, jota käytetään erilaisten bakteeritulehdusten hoitoon. Tavallisimmin V-Pen-valmisteella hoidetaan bakteeritulehduksia, jotka sijaitsevat nielussa, poskionteloissa, välikorvassa, keuhkoputkissa tai suussa. V-Pen-valmisteella hoidetaan yleensä pienten lasten bakteeritulehduksia.

V-Pen on reseptilääke. Lääkäri kertoo sinulle, mihin tarkoitukseen hän on lääkkeen määrännyt.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat V-Pen-valmistetta

Älä ota V-Pen-valmistetta

 • jos olet allerginen penisilliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat V-Pen-valmistetta:

 • jos olet aikaisemmin saanut ihottumaa tai muita allergiaoireita penisilliinien, kefalosporiinien tai muiden antibioottien käytön yhteydessä.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Muut lääkevalmisteet ja V-Pen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa V-Pen-valmisteen vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällaisia lääkeaineita ovat diabeteksen ja kolesterolin hoitoon käytetty guarkumi, kihtilääke probenesidi sekä reuman ja syövän hoitoon käytetty metoreksaatti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita. V-penisilliini voi myös heikentää ehkäisypillereiden tehoa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

V-Pen ruuan ja juoman kanssa

V-Pen tulee ottaa tyhjään vatsaan ja vähintään 30 minuuttia ennen ateriaa tai 2 tuntia aterian jälkeen.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

V-penisilliiniä voi käyttää sekä raskauden että imetyksen aikana. Muista kuitenkin kertoa lääkärille raskaudesta ja imetyksestä. Jos imeväiselle ilmaantuu ihottumaa tai muita allergiaoireita, lopeta välittömästi imettäminen ja ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö

V-penisilliini ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

V-Pen sisältää aspartaamia, sakkaroosia ja natriumia

Lääke sisältää aspartaamia. Aspartaami sisältää fenyylialaniinin lähteen, joten lääke voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

Lääke sisältää sakkaroosia 308 mg/ml. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Lääke sisältää natriumia 3 mg/ml. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

3. Miten V-Pen-valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Tärkeää!

Liuospullo on ravistettava hyvin ennen jokaista annosta.

Käytä kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivatkin jo kadonneet, ja tauti saattaa uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

Jos otat enemmän V-Pen-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Noudatettaessa suositeltua annostusta V-penisilliinin käyttö on turvallista.

Jos unohdat ottaa V-Pen-valmistetta

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

V-penisilliini saattaa aiheuttaa pahoinvointia, mahavaivoja ja löysiä ulosteita, mutta niiden takia ei yleensä ole tarpeen lopettaa hoitoa.

V-penisilliini saattaa aiheuttaa myös erilaisia allergisia reaktioita, kuten tulirokkoa tai tuhkarokkoa muistuttavaa ihottumaa, nokkosihottumaa tai ihon punatäpläisyyttä. Jos kuurin aikana ilmaantuu ihottumaa tai muita hankalia oireita (kuten hengitysvaikeuksia, kurkunpään turvotusta tai suun limakalvojen turpoamista), keskeytä lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. V-Pen-valmisteen säilyttäminen

Apteekissa valmiiksi sekoitettu oraaliliuos säilyy 14 vuorokautta jääkaappilämpötilassa (2–8 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöajankohdan jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä V-Pen sisältää

 • Vaikuttava aine on fenoksimetyylipenisilliini eli V-penisilliini, jota on 50 mg yhdessä millilitrassa oraaliliuosta.
 • Muut aineet ovat simetikoni, ammoniumglykyrritsinaatti, vedetön sitruunahappo, sakkariininatrium, karmelloosinatrium, aspartaami (E 951), mansikka-aromi, vadelma-aromi, natriumbentsoaatti (E 211), vedetöntä natriumsitraatti ja sakkaroosi. Valmis oraaliliuos sisältää lisäksi puhdistettua vettä, joka on lisätty apteekissa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rakeet oraaliliuosta varten: valkoisia tai kermanvärisiä rakeita.
Käyttövalmis oraaliliuos: kirkas tai hieman samea, väritön tai vaaleankeltainen liuos.

Pakkauskoot: 60 ml ja 100 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Sandoz GmbH
Biochemistrasse 10
6250 Kundl
Itävalta

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.4.2015

 

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola