TENOX tabletti 10 mg, 20 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 18.06.2015 13:35:17)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Tenox 10 mg ja 20 mg tabletit
Tematsepaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Tenox on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Tenoxia
3. Miten Tenoxia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Tenoxin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ TENOX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Tenoxin vaikuttava aine on tematsepaami, joka kuuluu keskushermostoon vaikuttaviin bentsodiatsepiineihin. Lääke vaikuttaa rauhoittavasti, helpottaa uneen vaipumista ja vähentää ahdistuneisuutta.

Tenoxilla hoidetaan unettomuutta (erityisesti nukahtamisvaikeuksia) sekä tilapäistä ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä.

2. ENNEN KUIN OTAT TENOXIA

Älä ota Tenoxia
- jos olet allerginen (yliherkkä) tematsepaamille tai Tenoxin jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on vaikea hengitysvajaus tai pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia (uniapnea)
- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta
- jos jokin muu bentsodiatsepiineihin kuuluva lääke ei ole sopinut sinulle
- jos sinulla on myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus).

Ole erityisen varovainen Tenoxin suhteen
Tenox voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Jos sinulla on tai on aiemmin ollut päihdeongelma (alkoholi-, lääke- tai huumausaineriippuvuus), tarkkaile hoidon aikana riippuvuuden mahdollisia oireita (mm. päänsärky, lihaskivut, rauhattomuus, sekavuus, ärtyisyys). Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Lapset
Tätä lääkevalmistetta saa käyttää alle 12-vuotiaille vain erikoislääkärin valvonnassa.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden tai Tenoxin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:
- psykoosilääkkeet
- rauhoittavat lääkkeet
- unilääkkeet
- masennuslääkkeet
- epilepsialääkkeet
- antihistamiinit
- huumaavat kipulääkkeet (opioidit)
- levodopa (Parkinsonin taudin lääke)
- disulfiraami (alkoholismin hoitoon käytetty lääke)
- sisapridi (lääke ruuansulatuskanavan häiriöihin)
- ehkäisypillerit.

Jos olet menossa nukutusta vaativaan leikkaukseen, kerro nukutuslääkärille Tenox-hoidostasi.

Muista mainita Tenoxin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Tenoxin otto ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletin. Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.

Älä juo alkoholia hoidon aikana, koska tematsepaami ja alkoholi lisäävät toistensa keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Raskaus ja imetys
Tenoxia ei pidä käyttää raskaus- eikä imetysaikana. Jos tulet Tenox-hoidon aikana raskaaksi tai suunnittelet raskautta, keskustele hoidostasi lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tenox heikentää väsyttävän vaikutuksensa vuoksi suorituskykyä liikenteessä ja muissa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä, erityisesti hoidon alussa. Tästä syystä autolla ajoa ja muita erityistä tarkkaavaisuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus on selvinnyt. Illalla otettu annos (10 tai 20 mg) ei yleensä vaikuta suorituskykyyn seuraavana aamuna.

Tärkeää tietoa Tenoxin sisältämistä aineista
Valmiste sisältää laktoosia 68,7 mg (10 mg:n tabletti) tai 137,4 mg (20 mg:n tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkin sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN TENOXIA OTETAAN

Ota Tenoxia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Voit puolittaa Tenox-tabletin nielemisen helpottamiseksi.

Tenox-hoidon on oltava mahdollisimman lyhyt, koska lääkkeen pitkäaikainen käyttö altistaa tottumiselle ja riippuvuudelle.

Unettomuus
Tavanomainen annos on 10–20 mg/vrk juuri ennen nukkumaanmenoa. Iäkkäälle potilaalle riittää yleensä 10 mg/vrk.
Ota annos juuri ennen nukkumaanmenoa ja varmista, että voit nukkua häiriöttä 7–8 tuntia.
Hoidon tulisi kestää vain muutamasta päivästä kahteen viikkoon, kuitenkin enintään neljä viikkoa (sisältää lääkityksen asteittaisen lopettamisen).

Tilapäinen ahdistuneisuus ja jännittyneisyys
Tavanomainen annos on 10–30 mg enintään kolme kertaa vuorokaudessa.
Hoidon tulisi kestää pääsääntöisesti korkeintaan 8–12 viikkoa (sisältää lääkityksen asteittaisen lopettamisen).

Jos otat enemmän Tenoxia kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Yliannoksena tematsepaami aiheuttaa keskushermoston lamaa, jonka oireita ovat ruumiinlämmön ja verenpaineen lasku sekä hengityksen vaikeutuminen.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Tenoxia
Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Tenoxin oton
Pitkäaikaista tematsepaamihoitoa ei saa lopettaa yhdellä kertaa, vaan annostusta on pienennettävä vähitellen. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia.

Tenox hoidon äkillinen lopettaminen voi myös ohimenevästi pahentaa unettomuutta ja ahdistuneisuutta (ns. rebound-ilmiö). Lisäksi voi esiintyä mielialan vaihteluja ja levottomuutta. Tämän välttämiseksi annosta pienennetään asteittain lääkärin ohjeen mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Tenox voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset(alle yhdellä kymmenestä):
• tunne-elämän latistuminen, sekavuus
• uneliaisuus, tarkkavaisuuden heikkeneminen, liiallinen rauhoittava vaikutus.

Melko harvinaiset haittavaikutukset(alle yhdellä sadasta):
• unihäiriöt, painajaiset
• päänsärky, huimaus, lihasten yhteistoimintahäiriö (ataksia)
• vatsavaivat, suun kuivuminen
• lihasheikkous
• ihoreaktiot, yliherkkyysreaktiot.

Harvinaiset haittavaikutukset(alle yhdellä tuhannesta):
• muistamattomuus, psyykkiset häiriöt, kuten rauhattomuus, ärtyisyys, aggressiivisuus, harhaluulot, psykoosit ja käyttäytymishäiriöt
• vieroitusoireet (ks. kohta Jos lopetat Tenoxin oton)
• masennus.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset(alle yhdellä kymmenestätuhannesta):
• kaksoiskuvat
• seksuaalivietin muutokset.

Tematsepaami aiheuttaa etenkin pitkäaikaiskäytössä tottumista ja riippuvuutta.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. TENOXIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Tenox sisältää
- Vaikuttava aine on tematsepaami, jota on 10 tai 20 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
10 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 7 mm koodi ORN73.

20 mg tabletti: Kellertävänvalkoinen tai valkoinen, tasainen, pyöreä, viistoreunainen, päällystämätön, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm (20 mg tabletti), koodi ORN74.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
25.6.2013

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261