PROPRAL tabletti 10 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (4 mt, 17.06.2015 21:44:45)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Propral 10 mg, 40 mg ja 80 mg tabletit

Propranololihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Propral on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Propralia
3. Miten Propralia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Propralin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ PROPRAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Propral-tabletit sisältävät propranololia, joka kuuluu ns. beetasalpaajiin. Propranololi alentaa sydämen lyöntitiheyttä ja vähentää sydämen hapentarvetta. Se estää rytmihäiriöitä ja laskee verenpainetta.

Käyttöaiheet

Propral-tabletteja käytetään sepelvaltimotaudin ja rytmihäiriöiden hoidossa. Niitä voidaan käyttää myös kilpirauhasen liikatoiminnan, lisämunuaiskasvainten ja digitalismyrkytysten hoidossa. Propralia käytetään myös migreenin estohoidossa ja vapinan hoidossa. Propral 40 mg ja 80 mg tabletteja voidaan käyttää verenpainetaudin hoitoon.


2. ENNEN KUIN OTAT PROPRALIA

Älä ota Propralia

• jos olet allerginen (yliherkkä) propranololihydrokloridille tai Propralin jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6)
• jos sinulla on matala verenpaine
• jos sinulla on astma tai muu pitkäaikainen keuhkoputkia ahtauttava sairaus
• jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta, jonka hoitotasapaino on huono (hengenahdistusta ja turvotuksia)
• jos pulssi on liian matala (sydämen harvalyöntisyys)
• jos sinulla on sydämen johtumishäiriö (sairas sinus -oireyhtymä tai eteis-kammiokatkos)
• jos sinulla on vaikea ääreisverenkierron häiriö tai Raynaud´n -oireyhtymä (huonosta verenkierrosta johtuvia oireita käsissä ja jaloissa)
• jos sinulla on hoitamaton feokromosytooma (lisämunuaisen kasvain).

Ole erityisen varovainen Propralin suhteen

• jos sinulla on sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoiminta
• jos sinulla on sokeritauti (beetasalpaajahoito saattaa heikentää sokeritasapainoa ja kätkeä liian matalan verensokerin oireet)
• jos sinulla on kilpirauhasen liikatoiminta (beetasalpaajahoito saattaa kätkeä liikatoiminnan oireiston)
• jos sairastat tai olet sairastanut psoriaasia (beetasalpaajahoito saattaa pahentaa oireita)
• jos sinulla on myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava hermosairaus)
• jos olet allerginen (beetasalpaahoito saattaa voimistaa allergisten reaktioiden voimakkuutta ja heikentää niiden hoidossa käytettävän adrenaliinin tehoa).

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden teho saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Propral-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Haitallisia yhteisvaikutuksia on todettu mm. seuraavien lääkkeiden kanssa:
• ergotamiini johdokset migreenin ja matalan verenpaineen hoitoon
• insuliinit ja suun kautta otettavat sokeritautilääkkeet
• muut verenpainelääkkeet (myös klonidiini ja hydralatsiini)
• rytmihäiriölääkkeet (esim. disopyramidi, kinidiini, meksiletiini, flekainidi, lidokaiini, propafenoni, amiodaroni)
• digoksiini (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
• kalsiuminestäjät (verapamiili, diltiatseemi, nikardipiini, isradipiini)
• adrenaliini (allergisten reaktioiden ja sokin hoitoon)
• tulehduskipulääkkeet (kuten indometasiini, diklofenaakki) pitkäkestoisessa käytössä
• hengitettävät nukutusaineet
• teofylliini (keuhkosairauksien hoitoon)
• psykoosilääkkeet (fenotiatsiinit, haloperidoli)
• fluvoksamiini (masennuslääke)
• simetidiini (mahahapon eritystä vähentävä lääke).

Muista mainita Propralin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Jos menet nukutusta tai selkäydinpuudutusta vaativaan toimenpiteeseen, kerro lääkäreille, että käytät Propralia.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, sunnittelet raskautta ja jos imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Propral voi hoitoa aloitettaessa laskea verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai muita tarkkaavaisuuteen vaikuttavia haittavaikutuksia (ks. kohta 4). Jos näitä oireita ilmenee, on auton ajamisesta ja koneiden käytöstä syytä pidättäytyä. Nämä oireet yleensä häviävät hoidon jatkuessa, jonka jälkeen estettä auton ajamiseen tai koneiden käyttämiseen ei ole.

Tärkeää tietoa Propralin sisältämistä aineista

Propral-tabletit sisältävät laktoosia 106,34 mg (10 mg tabletti), 90 mg (40 mg tabletti) tai 80 mg (80 mg tabletti). Mikäli et siedä glukoosi- tai galaktoosisokeria, selvitä hoitavalta lääkäriltä, voitko käyttää tätä lääkevalmistetta.

3. MITEN PROPRALIA OTETAAN

Ota Propralia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Aikuiset

Verenpainetauti
40–160 mg 2 kertaa vuorokaudessa, mikäli muut syyt (esim. rytmihäiriöiden hoito) eivät edellytä annoksen jakamista useampaan osaan.

Rasitusrintakipu (angina pectoris) ja rytmihäiriöt
10–40 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Sydäninfarktin jälkeinen estohoito
Alkuvaiheessa 40 mg 4 kertaa vuorokaudessa 2–3 päivän ajan. Jatkohoitona 80 mg 2 kertaa vuorokaudessa.

Lisämunuaisen kasvain ja kilpirauhasen liikatoiminta
10–20 mg 3–4 kertaa vuorokaudessa.

Migreenin estohoito
20–40 mg 3 kertaa vuorokaudessa. Annoksen voi tarvittaessa kaksinkertaistaa. Hoidon kesto on tavallisesti 2–6 kuukautta.

Vapina
10–40 mg 3 kertaa vuorokaudessa.

Annostus ikääntyneille

Annostus tulisi säätää huolella, sillä ikääntyneillä haittavaikutusten ilmaantumisen riski on suurentunut.

Annostus maksan ja munuaisten vajaatoiminnassa
Valmistetta tulisi käyttää varoen. Annoksen sovittamista tulee harkita.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti.

Eräissä tapauksissa Propralia voidaan käyttää myös lasten rytmihäiriöiden hoitoon. Lääkäri päättää lääkeannoksesta lapsen iän ja painon perusteella.

Propral-tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Jos otat enemmän Propralia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Propralia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Propralin käytön

Propral-hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti pahentua. Hoitoa ei ole syytä lopettaa ilman lääkärin lupaa.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Propral voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):
• unihäiriöt, painajaisunet
• sydämen harvalyöntisyys
• ääreisverenkierron heikkeneminen
• hengästyminen
• lihasheikkous
• väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta, mutta useammalla kuin yhdellä 100:sta):
• pahoinvointi, oksentelu, ripuli.

Harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):
• verihiutaleniukkuus (oireita mustelmataipumus ja nenäverenvuodot)
• jyväsolukato (eli agranulosytoosi, oireita selittämätön kuumeilu, kurkkukipu ja muut flunssan kaltaiset oireet)
• liian pieni verensokeriarvo lapsilla, liian pieneen verensokeriarvoon liittyvät kouristukset
• aistiharhat, masennus, psykoosi, sekavuus
• tuntohäiriöt, pyörtyminen, huimaus
• kuivat silmät, näköhäiriöt
• sydämen vajaatoiminnan paheneminen, sydämen eteis-kammiokatkos
• pystyyn nousuun liittyvä liian matala verenpaine (oireita huimaus, pyörtyminen)
• keuhkoputkien seinämän sileiden lihassyiden supistus astmapotilailla (oire hengenahdistus)
• hiustenlähtö, ihottuma, psoriaasin kaltaiset ihoreaktiot, ihon punaläikkäisyys (purppura).

Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

• hengenahdistus
• rytmihäiriötuntemukset tai harvalyöntisyys
• voimakas heikotus, huimaus, pyörrytys tai pyörtyminen.

Ota yhteys lääkäriin niin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

• ihottumat
• harha-aistimukset.

Jos seuraavat oireet ovat häiritseviä, kerro niistä lääkärille:

• näkö-, tunto- ja unihäiriöt tai masennus
• poikkeava väsyneisyys
• raajojen kylmyys tai kävellessä ilmenevät kivut.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


5. PROPRALIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Propral 80 mg tablettien lasipurkissa on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Propral sisältää

• Vaikuttava aine on propranololihydrokloridi, jota on 10 mg, 40 mg tai 80 mg yhdessä tabletissa.
• Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti. Lisäksi Propral 40 mg tabletit sisältävät väriaineina indigokarmiinia (E132) ja kinoliinikeltaista (E104) sekä Propral 80 mg tabletit punaista rautaoksidia (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Propral 10 mg tabletti:
Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm.
Pakkauskoot: polyeteenimuovitölkki, 30 ja 100 tablettia.

Propral 40 mg tabletti:
Vaaleanvihreä, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm.
Pakkauskoot: polyeteenimuovitölkki, 30 ja 100 tablettia.

Propral 80 mg tabletti:
Vaaleanpunertava, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, halkaisija 9 mm.
Pakkauskoko: ruskea lasitölkki (tyyppi III), jossa alumiininen kierrekorkki ja kuivatusaineena silikageelikapseli, 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Pakkausseloste tarkistettu

30.8.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi