ORLOC tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,7 mt, 18.06.2015 00:19:22)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Orloc 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit
bisoprololi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Orloc on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Orlocia
3. Miten Orlocia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Orlocin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Orloc on ja mihin sitä käytetään
Orloc-tablettien sisältämä bisoprololi on ns. beetasalpaaja. Se alentaa verenpainetta hidastamalla sydämen syketaajuutta ja estää sepelvaltimotaudissa sydämen sykkeen liiallista kiihtymistä. Bisoprololi myös suojaa sydäntä eräiltä rytmihäiriöiltä.

Käyttöaiheet
Orloc-tabletteja käytetään verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin (angina pectoris) ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Orloc-tabletteja voidaan käyttää myös migreenin estohoitoon.

2. Miten sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Orlocia
Älä käytä Orlocia

 • jos sairastat sydämen vajaatoimintaa eikä sinulla ole siihen lääkitystä
 • jos sairastat sydämen vajaatoimintaa, jonka hoitotasapaino on huono lääkityksestä huolimatta (henkeä ahdistaa tai sinulla on lisääntyneitä turvotuksia)
 • jos sinulla on sairas sinus -oireyhtymä tai vaikea johtumishäiriö sydämessä (sinus-eteiskatkos tai II tai III asteen eteis-kammiokatkos)
 • jos syketasosi on matala ennen lääkityksen aloittamista (alle 60 lyöntiä minuutissa)
 • jos verenpaineesi on matala (systolinen verenpaine alle 100 mmHg)
 • jos sinulla on hoitamaton lisämunuaiskasvain (feokromosytooma)
 • jos sairastat vaikeaa astmaa tai pitkäaikaista ahtauttavaa keuhkosairautta
 • jos sinulla on vaikea ääreisverenkiertohäiriö tai Raynaud´n valkosormisuusoireyhtymä
 • jos käytät floktafeniinia tai sultopridia tai
 • jos olet allerginen bisoprololille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Orlocia

 • jos sinulla on jokin muu sydänsairaus, kuin mihin Orloc on määrätty
 • jos sairastat astmaa tai pitkäaikaista ahtauttavaa keuhkosairautta
 • jos sairastat tabletti- tai insuliinihoitoista diabetesta
 • jos olet tiukalla paastolla
 • jos sairastat kilpirauhasen liikatoimintaa
 • jos kärsit raajojen heikentyneestä verenkierrosta (verisuonten ahtautumisesta johtuva katkokävely tai Raynaud´n valkosormisuusoireyhtymä)
 • jos sinulla on sepelvaltimoiden supistelusta johtuvaa rintakipua, nimeltään Prinzmetalin angina tai vasospastinen angina
 • jos saat siedätyshoitoa
 • jos sairastat psoriaasia
 • jos olet menossa leikkaukseen, jossa käytetään anestesia-aineita (koskee myös hammaslääkäriä) tai
 • jos olet menossa varjoainekuvaukseen (röntgentutkimus).

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Huomaa, etenkin jos käytät piilolinssejä, että Orloc voi vähentää kyynelnesteen eritystä ja kuivattaa silmiä.

Muut lääkevalmisteet ja Orloc
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Orloc-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Orlocin kanssa ei saa käyttää floktafeniinia (kipu- ja kuumelääke) tai sultopridia (psykoosilääke).

Erityisen tärkeää on kertoa hoitavalle lääkärille, jos käytät:

 • ns. kalsiumkanavan salpaajia (esim. verapamiili, diltiatseemi, nifedipiini, amlodipiini tai felodipiini) sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon
 • metyylidopaa, guanfansiinia, moksonidiinia tai rilmenidiiniä (keskushermoston kautta vaikuttavia verenpainelääkkeitä)
 • monoamiinioksidaasin estäjiä eli MAO-estäjiä (esim. masennuslääke moklobemidiä tai linetsolidi antibioottia)
 • rytmihäiriölääkkeitä (esim. disopyramidia, kinidiiniä tai amiodaronia)
 • silmätippoja, jotka sisältävät beetasalpaajaa kuten timololia tai betaksololia
 • digoksiinia tai muita digitalisvalmisteita (sydämen vajaatoiminnan hoitoon)
 • insuliinia tai suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä (sokeritaudin hoitoon)
 • suun kautta otettavia kortisonivalmisteita
 • donepetsiiliä tai takriinia (dementian hoitoon)
 • neostigmiinia tai pyridostigmiinia (myasthenia graviksen, lihasheikkoutta aiheuttavan sairauden hoitoon)
 • pilokarpiinia tai fysostigmiinia (silmänpainetaudin eli viherkaihin hoitoon)
 • säännöllisesti tai pitkäkestoisesti tulehduskipulääkkeitä (esim. ibuprofeenia, ketoprofeenia tai asetyylisalisyylihappoa - Huom. pieniä päivittäisiä asetyylisalisyylihappoannoksia veritulppien estoon voi turvallisesti käyttää Orlocin kanssa)
 • ergotamiinivalmisteita (migreenin tai liian matalan verenpaineen hoitoon)
 • ns. trisyklisiä masennuslääkkeitä, psykoosien hoidossa käytettäviä fenotiatsiineja tai epilepsian hoidossa käytettäviä barbituraatteja (jotka voivat yhteiskäytössä laskea verenpainetta liikaa)
 • baklofeenia (lihaskramppien ja lihasjännityksen hoitoon) tai amifostiinia (lisälääkkeenä syöpätautien hoidossa)
 • meflokiinia (malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon).

Muista mainita Orloc-hoidosta seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä ja etenkin nukutuslääkärille, jos olet menossa leikkaukseen.

Orloc ruuan ja juoman kanssa
Orloc-tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai aterioista riippumatta riittävän nestemäärän, esim. lasillisen vettä kera.

Raskaus ja imetys
Olroc-tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden aikana tai imetyksen yhteydessä. Keskustele lääkkeen käytöstä lääkärin kanssa, jos suunnittelet raskautta, tulet raskaaksi tai aiot imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Orloc-hoidon alussa voi ilmetä pulssin ja verenpaineen laskusta johtuvaa huimausta, päänsärkyä tai väsymystä. Jos näitä oireita esiintyy, moottoriajoneuvon kuljettamista ja muita tarkkuutta vaativia tehtäviä on syytä välttää. Tämä on huomioitava erityisesti hoidon alussa ja lääkitystä muutettaessa. Yleensä bisoprololihoito ei vaikuta ajokykyyn hyvän hoitotasapainon vallitessa.

3. Miten Orlocia käytetään
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annosohjeiden huolellinen noudattaminen on erityisen tärkeää sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja hoidon tulee tapahtua lääkärin tarkassa seurannassa. Huom! Orloc ei sovellu sydämen vajaatoiminnan hoidon aloittamiseen, sillä hoito aloitetaan pienemmillä annoksilla.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Orloc-tablettien vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tabletit tulee nauttia riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasillinen vettä). Ruualla ei ole vaikutusta lääkkeen imeytymiseen.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Lääke pitää muistaa ottaa säännöllisesti.

Jos unohdat ottaa Orlocia
Ota seuraava tabletti sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista tai suurempaa annosta korvataksesi unohtuneet annokset.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos otat enemmän Orlocia kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

4. Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisinä (yli 1 potilaalla sadasta) haittavaikutuksina on raportoitu:

 • huimausta, päänsärkyä, vapinaa tai uupumusta
 • raajojen ääreisosien kylmyyttä tai tunnottomuutta, Raynaud´n valkosormisuusoireyhtymän tai katkokävelyoireen pahenemista
 • sydämen vajaatoiminnan pahenemista
 • pahoinvointia, oksentelua, ripulia, vatsakipuja tai ummetusta
 • väsymystä.

Melko harvinaisina (yli 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksina on raportoitu:

 • sydämen harvalyöntisyyttä (pulssin liiallista hidastumista), johtumishäiriöiden pahenemista, sydämen vajaatoiminnan pahenemista (hengenahdistusta ja turvotusten lisääntymistä) sekä pystyyn noustessa ilmenevää verenpaineen laskua (ns. ortostaattista hypotensiota, johon voi liittyä huimausta, pyörrytystä tai pyörtyminen)
 • hengenahdistusta tai keuhkoputkien ahtautumista (astmaatikoilla ja muita ahtauttavia keuhkosairauksia sairastavilla potilailla)
 • ihottumaa, ihon kutinaa tai punoitusta
 • lihasheikkoutta, lihaskramppeja, lihas- tai nivelsärkyjä
 • erektiohäiriöitä (impotenssia).

Harvinaisina tai hyvin harvinaisina (alle 1 potilaalla tuhannesta) haittavaikutuksina on raportoitu:

 • harha-aistimuksia (eli hallusinaatioita) tai painajaisunia
 • silmän sidekalvontulehdusta, näköhäiriöitä tai vähentynyttä kyynelnesteen eritystä (silmien kuivumista)
 • pyörtymistä
 • rintakipua
 • allergista nuhaa
 • hiusten lähtöä tai psoriaasin pahenemista tai puhkeamista
 • kuulon heikkenemistä
 • verensokerin laskua tai veren triglyseridiarvojen nousua
 • maksatulehduksia tai eräitä laboratorioarvojen muutoksia (maksaentsyymien kohoamista).

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Orlocin säilyttäminen
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Orloc sisältää

 • Vaikuttava aine on bisoprololifumaraatti, jota on 5 mg tai 10 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, krospovidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E 171) sekä keltainen ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus
Orloc 5 mg on vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre kummallakin puolella, halkaisija 6,9-7,3 mm, paksuus 2,9-3,5 mm. Toisella puolella merkintä ”BSL 5”.

Orloc 10 mg on keltainen/oranssi, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jakouurre kummallakin puolella, halkaisija 6,9-7,3 mm, paksuus 2,9-3,5 mm. Toisella puolella merkintä ”BSL 10”.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
27.4.2012

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi