HYDREX tabletti 50 mg, HYDREX SEMI tabletti 25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 18.06.2015 13:38:20)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Hydrex 50 mg ja Hydrex semi 25 mg tabletit

Hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Hydrex on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Hydrexiä
 3. Miten Hydrexiä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Hydrexin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ HYDREX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Hydrex-tablettien vaikuttava aine, hydroklooritiatsidi, kuuluu nestettä poistavien lääkkeiden eli diureettien ryhmään. Hydroklooritiatsidi lisää virtsan erittymistä, jolloin elimistön nestemäärä vähenee ja sydämen kuorma kevenee.

Hydrex-tabletteja käytetään alentamaan kohonnutta verenpainetta sekä hoitamaan sydän-, munuais- ja maksaperäistä tai muista syistä johtuvaa turvotusta.

Hydrexiä käytetään pitkäaikaisesti ja usein pysyvästi etenkin verenpainelääkkeenä.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT HYDREXIÄ

Älä käytä Hydrexiä

 • jos olet allerginen (yliherkkä) hydroklooritiatsidille tai Hydrexin jollekin muulle aineelle
 • jos sinulla on sulfonamidi- ja sulfonyyliurea-allergia (“sulfa-allergia”). Sulfonyyliureavalmisteita ovat suun kautta otettavat verensokeria alentavia lääkkeet, kuten glibenklamidi, klooripropamidi, tolbutamidi ja glipitsidi
 • jos sinulla on liian matala veren kaliumpitoisuus (hypokalemia)
 • jos sinulla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Ole erityisen varovainen Hydrexin suhteen

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos sinulla on

 • häiriöitä elimistön neste- tai elektrolyyttitasapainossa
 • sydämen vajaatoiminta ja voimakkaita turvotuksia
 • maksakirroosi
 • Addisonin tauti
 • kihti
 • sokeritauti
 • SLE tauti (systeeminen lupus erythematosus).

Pitkäaikaista Hydrex-hoitoa saavien iäkkäiden henkilöiden sekä sokeritautia, maksakirroosia ja munuaisten tai sydämen vajaatoimintaa sairastavien henkilöiden suolatasapainoa seurataan laboratoriokokein.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Hydrexin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystä tai annostusohjeita.

Hydrexillä voi ilmetä yhteisvaikutuksia mm. muiden verenpainelääkkeiden, nesteenpoistolääkkeiden, keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (kuten barbituraattien ja opioidien), alkoholin, lihaksia rentouttavien lääkkeiden, digoksiinin, litiumin, kortikosteroidien, beetasalpaajien, eräiden kolesterolia alentavien lääkkeiden (kolestipoli ja kolestyramiini), kalsiumsuolojen, D-vitamiinin, allopurinolin (kihtilääke), eräiden antibioottien (trimetopriimi, tetrasykliinit), amfoterisiini B:n (sienilääke), karbamatsepiinin (käytetään mm. epilepsian hoidossa), reboksetiinin (masennuslääke) ja tulehduskipulääkkeiden (kuume- ja särkylääkkeitä) kanssa.

Muista mainita Hydrexin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Hydrexin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Raskaus ja imetys

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät.

Yleensä lääkäri ohjaa sinua käyttämään toista lääkettä Hydrex-valmisteen sijasta, sillä Hydrex-valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana. Tämä johtuu siitä, että Hydrex-valmiste kulkeutuu istukan läpi ja sen käyttö kolmannen raskauskuukauden jälkeen voi aiheuttaa haittavaikutuksia sikiölle ja vastasyntyneelle.

Imetys
Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Hydrexiä ei suositella imettäville äideille.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hydrex voi aivan hoidon alussa aiheuttaa huimausta, mikä voi heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa valmisteen ei tiedetä vaikuttavan suorituskykyyn.

Tärkeää tietoa Hydrexin sisältämistä aineista

Hydrex-tabletit sisältävät laktoosia 66 mg (semi 25 mg tabletti) tai 132 mg (50 mg tabletti), mikä tulee ottaa huomioon, jos sinulla on laktoosi-intoleranssi. Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä.

3. MITEN HYDREXIÄ KÄYTETÄÄN

Ota Hydrexiä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Hydrexin vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääke tulee ottaa säännöllisesti.

Hoidon alkuvaiheessa virtsaa erittyy normaalia enemmän ja virtsaamistarve tihenee. Hoidon jatkuessa lääkkeen vaikutus tasaantuu.

Jos käytät enemmän Hydrexiä kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Voit saada seuraavia oireita voimakkaina: pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat, yleinen heikotus, alaraajojen lihaskouristukset tai huimaus.

Osa oireista voi johtua liian suuresta hoitoannoksesta. Kerro niistä lääkärille, joka tarvittaessa arvioi hoitoannoksen uudelleen.

Jos unohdat ottaa Hydrexiä

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta.

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Lääkeannoksen muistaa parhaiten, kun sen ottaa aina samaan aikaan päivästä.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Hydrexin käytön

Hydrexiä käytetään yleensä pitkiä aikoja. Älä keskeytä lääkitystä omin päin, koska se voi aiheuttaa hankalia oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Hydrex voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 10:stä)
- matala veren kaliumpitoisuus, korkea veren virtsahappopitoisuus, korkea verensokeri, korkea veren rasva-ainepitoisuus suurten annosten yhteydessä
- huimaus, päänsärky, heikotus, väsymys.

Melko harvinaiset haittavaikutukset(harvemmalla kuin yhdellä 100:sta)
- veren elektrolyyttihäiriöt kuten korkea kalsiumpitoisuus, matala magnesium-, natrium-, kloridi- ja/tai fosfaattipitoisuus
- ruokahaluttomuus
- sydämen rytmihäiriöt
- pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine
- oksentelu, pahoinvointi, kova vatsakipu, ripuli, ummetus
- ihottuma, nokkosrokko
- herkistyminen valolle.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta)
- matala veren valkosolu- ja/tai verihiutalepitoisuus
- anemia
- allerginen reaktio, ihon punatäpläisyys
- unihäiriöt, näköhäiriöt, masennus, tuntoharha
- verisuonitulehdus, allerginen keuhkotulehdus, keuhkopöhö, haimatulehdus, maksatulehdus, munuaisten välikudoksen tulehdus, maksansisäinen sapenvirtauksen estyminen
- toksinen epidermaalinen nekrolyysi
- munuaisten vajaatoiminta
- impotenssi
- kuume.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. HYDREXIN SÄILYTTÄMINEN

Pidä tölkki tiiviisti suljettuna, koska valmiste on herkkä kosteudelle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tölkissä on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Hydrex sisältää

- Vaikuttava aine on hydroklooritiatsidi, jota on 50 mg tai 25 mg yhdessä tabletissa.
- Muut aineet ovat perunatärkkelys, laktoosimonohydraatti, liivate, povidoni, talkki ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hydrex 50 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 9 mm, koodi ORN 224.

Hydrex semi 25 mg on valkoinen, tasainen ja viistoreunainen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 7 mm.

Pakkauskoot: 30 ja 100 tablettia, HD-polyetyleenitölkki ja kierrekorkki kierrekorkki sekä kuivatusaineena silikageelikapseli.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Orion Pharma
Tengströminkatu 8
20360 Turku

Pakkausseloste tarkistettu

25.6.2013

Yrityksen yhteystiedot:

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

etunimi.sukunimi@orionpharma.com
www.orion.fi
010 4261
Tukkuliike: Oriola