Diapam 2 mg tabletti; Diapam 5 mg tabletti; Diapam 10 mg tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 10.03.2014 15:23:42)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Diapam 2 mg tabletti
Diapam 5 mg tabletti
Diapam 10 mg tabletti

diatsepaami

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Diapam on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Diapamia
3. Miten Diapamia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Diapamin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ DIAPAM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Diapamin vaikuttava aine diatsepaami kuuluu bentsodiatsepiineihin, jotka ovat keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita. Pieninä annoksina diatsepaami vähentää ahdistusta ja tuskaisuutta, suuremmat annokset saavat aikaan lihasten rentoutumisen.

Diapamin käyttöaiheet:

Diapamia käytetään jännitys-, levottomuus- ja tuskatilojen sekä unettomuuden, epileptisten kohtausten, vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden ja lihaskramppien hoitoon. Diapamia käytetään yleisesti myös toimenpiteiden esilääkityksenä.

Lääkäri voi määrätä Diapamia myös muun sairauden hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DIAPAMIA

Älä käytä Diapamia, jos:
• sinulla on pitkittyneitä unenaikaisia hengityskatkoksia (uniapnea)
• sinulla on vaikea hengityksen vajaatoiminta
• sinulla on myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus)
• sinulla on todettu vaikea maksan vajaatoiminta
• olet yliherkkä (allerginen) diatsepaamille tai jollekin muulle tablettien aineosalle.

Ole erityisen varovainen Diapamin suhteen

Neuvottele lääkärin kanssa lääkkeen käytöstä, jos:
• sinulla on todettu maksan vajaatoiminta
• olet hyvin iäkäs
• kärsit jatkuvasta hengitysvajeesta
• jokin muu bentsodiatsepiineihin kuuluva unilääke tai rauhoittava lääke ei ole sopinut sinulle
• sinulla on tai on ollut päihdeongelma (alkoholi-, lääke- tai huumausaineriippuvuus)
• sairastat masennusta.

Diapamia ei tule käyttää ainoana lääkkeenä psykoosin tai masennuksen hoitoon.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Diapamin vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjeita.

Tällaisia lääkkeitä ovat:
• unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet
• psykoosilääkkeet
• epilepsialääkkeet
• levodopa (Parkinsonin taudin lääke)
• voimakkaat keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet
• väsyttävät antihistamiinit (allergialääkkeitä)
• teofylliini (ahtauttavien keuhkosairauksien lääke)
• ehkäisytabletit
• alkoholismin hoitoon käytetty disulfiraami (Antabus)
• fluvoksamiini (masennuslääke)
• digoksiini (sydänlääke), propranololi ja metoprololi (beetasalpaajia)
• erytromysiini ja siprofloksasiini (antibiootteja)
• rifampisiini ja isoniatsidi (tuberkuloosilääkkeitä)
• metoklopramidi (maha- ja pahoinvointilääke), sisapridi, omepratsoli ja simetidiini (mahalääkkeitä).

Kofeiini ja tupakkatuotteet heikentävät Diapamin vaikutusta.

Muista mainita Diapamin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Diapamin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Lääkkeen voi ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

Diapam-hoidon aikana ei saa käyttää alkoholia, koska diatsepaami ja alkoholi voimistavat toistensa vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Diapamia ei suositella käytettäväksi raskauden aikana ellei se ole äidin sairauden hoidon kannalta ehdottoman välttämätöntä. Ota yhteys lääkäriin jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Diapamin käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska diatsepaami erittyy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Diapam heikentää suorituskykyä liikenteessä ja erityistä tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä, joten autolla ajoa ja koneiden käyttöä pitää välttää hoidon aikana.

Tärkeää tietoa Diapamin sisältämistä aineista

Diapam-tabletit sisältävät laktoosia noin 80 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN DIAPAMIA KÄYTETÄÄN

Ota Diapamia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Diapam-tabletit voidaan puolittaa nielemisen helpottamiseksi.
Diapam-lääkemääräystä ei voi uusia puhelimitse.

Tärkeää!

Diapamin hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt, koska lääkkeen pitkäaikainen käyttö altistaa tottumiselle ja riippuvuudelle. Unettomuuden hoidossa hoitojakson pitäisi olla alle neljä viikkoa ja ahdistuneisuuden hoidossa korkeintaan 8-12 viikkoa, sisältäen hoidon asteittaisen lopettamisen.
Jos käytät Diapamia unilääkkeenä, varmista, että voit nukkua ilman häiriöitä 7 – 8 tunnin yöunet.

Jos otat enemmän Diapamia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh.: 09 - 471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä. Ensiapuna tulee antaa lääkehiiltä, jos potilas on tajuissaan.

Liian suuri annos diatsepaamia aiheuttaa alla lueteltujen haittavaikutusten kaltaisia oireita, mutta oireet ovat voimakkaampia. Erittäin suuri annos voi aiheuttaa kehon lämpötilan ja verenpaineen laskun ja hengityksen lamaantumisen. Alkoholi ja muut keskushermostoa lamaavat aineet lisäävät diatsepaamin vakavia haittavaikutuksia.

Jos unohdat ottaa Diapamia

Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Diapamin käytön

Diapamin käyttö voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta. Riski on suurin silloin, kun annokset ovat suuria ja hoitoaika pitkä. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia. Tästä syystä Diapam-hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti, vaan annosta pienennetään vähitellen lääkärin ohjeen mukaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Diapam voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisin haittavaikutus on uneliaisuus, johon voi melko harvoin liittyä haparointia, sekavuutta, heikotusta, huimausta, päänsärkyä, kaksoiskuvia sekä lihasheikkoutta. Oireet ovat annoksesta riippuvaisia ja vähenevät annosta pienennettäessä.

Väsyttävät ja koordinaatiohäiriöitä aiheuttavat vaikutukset ovat voimakkaimmillaan hoidon alussa, mutta lievenevät hoidon jatkuessa.

Harvoin voi esiintyä muistamattomuutta, kiihtyneisyyttä ja aggressiivisuutta sekä allergisia iho-oireita. Verenkuvan muutokset ovat hyvin harvinaisia.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

5. DIAPAMIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 ˚C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Diapam sisältää


• Vaikuttava aine on diatsepaami, jota on 2, 5 tai 10 milligrammaa yhdessä tabletissa.
• Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, perunatärkkelys, liivate, povidoni, magnesiumstearaatti ja talkki. Diapam 10 mg tabletti sisältää lisäksi indigokarmiini-väriainetta (E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Diapam 2 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.
Diapam 5 mg: Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.
Diapam 10 mg: Sininen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti.

Pakkauskoot:

Diapam 2 mg: 30 ja 100 tablettia.
Diapam 5 mg: 10, 30 ja 100 tablettia.
Diapam 10 mg: 30 ja 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

11.1.2008

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi