DOLMED tabletti 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 20.06.2015 04:50:32)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

DOLMED® 5 mg -tabletti
metadonihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Dolmed on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dolmed-tabletteja
3. Miten Dolmed-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dolmed-tablettien säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Dolmed on ja mihin sitä käytetään

Dolmed on kipulääke.

Dolmed on tarkoitettu ankarien kipujen lievittämiseen. Tällaisia kipuja ovat esimerkiksi leikkausten ja luunmurtumien jälkeiset ja pahanlaatuisten kasvainten aiheuttamat kivut.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Dolmed-tabletteja

Älä käytä Dolmed-tabletteja
- jos olet allerginen metadonihydrokloridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle
- jos keuhkojesi toiminta on huomattavasti heikentynyt (esim. keuhkojen laajentumataudin vuoksi)
- astmakohtauksen yhteydessä
- jos Dolmed on aikaisemmin aiheuttanut yliherkkyysreaktioita
- synnytyskipuihin
- jos käytät tai olet Dolmed-hoitoa edeltävän kahden viikon aikana käyttänyt MAO:n estäjiä (esim. moklobemidi, selegiliini ja rasagiliini).

Varoitukset ja varotoimet
Ole erityisen varovainen Dolmed-tablettien käytön suhteen
- jos sinulla on munuaisten, maksan tai kilpirauhasen vajaatoiminta
- jos sinulla on virtsateitä ahtauttava sairaus
- jos sinulla on sydänsairaus.

Noudata lääkärin määräämää annostusta. Yliannokseen liittyy vakavien haittavaikutusten, etenkin hengityslaman, vaara. Dolmed-valmisteen käytön aikana ei saa käyttää alkoholia. Pitkäaikaisen hoidon yhteydessä lääkkeeseen voi kehittyä tottumusta, ja käytön äkillisen lopettamisen jälkeen saattaa esiintyä vieroitusoireita.

Lapset ja nuoret
Lapset ja nuoret (alle 18-vuotiaat) eivät saa käyttää Dolmed-tabletteja.

Muut lääkevalmisteet ja Dolmed
Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Alkoholi, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, masennuslääkkeet ja eräät allergialääkkeet voivat voimistaa Dolmed-valmisteen väsyttävää vaikutusta ja suurentaa hengityslaman mahdollisuutta.
Fluvoksamiinin ja fluvoksetiinin (masennuslääkkeitä), siprofloksasiinin (antibiootti), makrolidiantibiootien (esim. erytromysiini, klaritromysiini ja roksitromysiini), atsolijohdosten (sienilääkkeet kuten ketokonatsoli ja flukonatsoli), simetidiinin (mahahapon eritystä vähentävä lääkeaine), loperamidin (ripulilääke), siklosporiinin, (immuunivastetta vähentävä lääke), kinidiinin ja verapamiilin (sydänlääkkeitä) sekä greippimehun samanaikainen käyttö voi lisätä metadonin tehoa, aiheuttaa väsymystä ja suurentaa hengityslaman riskiä.
Rifampisiinin (antibiootti), karbamatsepiinin tai fenytoiinin (epilepsialääkkeitä) sekä nevirapiinin (HIV-lääke) samanaikainen käyttö voi heikentää metadonin tehoa ja aiheuttaa tarvetta suurentaa metadonin annosta. Nevirapiini-metadoniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla on ilmennyt opioidiriippuvuudesta johtuvia vieroitusoireita.

Yhteiskäyttö sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa muutoksia sydämen johtumisessa tai elimistön suolatasapainossa, voi suurentaa Dolmed-valmisteen aiheuttamaa sydäntapahtumien riskiä.

Virtsan happamuutta lisäävät lääkeaineet, kuten ammoniumkloridi, nopeuttavat metadonin poistumista elimistöstä.

Tsidovudiinin haittavaikutukset ja myrkyllisyys voivat lisääntyä, jos sitä käytetään samanaikaisesti Dolmed-tablettien kanssa.

Samanaikainen käyttö rohdosvalmiste mäkikuisman kanssa voi pienentää Dolmed-valmisteen pitoisuutta ja aiheuttaa vieroitusoireita.

Raskaus ja imetys
Dolmed-valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Tavanomaisia suositeltuja annoksia käytettäessä äidinmaitoon erittyy lääkettä vain pieniä määriä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Dolmed-tabletit sisältävät laktoosia
Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Dolmed-tabletteja käytetään

Käytä Dolmed-valmistetta juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekistasi, jos olet epävarma.

Dolmed-tablettien annostus on yksilöllinen ja tabletit otetaan suun kautta. Noudata lääkärin määräämää annostusta.

Jos unohdat ottaa Dolmed-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos otat enemmän Dolmed-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla kymmenestä) ovat ummetus, sekavuus ja virtsaamisvaikeudet.

Muita yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla sadasta) ovat väsymys, heikotus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, hikoilu, virtsaumpi, sydämentykytys, rytmihäiriöt ja verenpaineen lasku, joita esiintyy yli sadasosalla mutta alle kymmenesosalla potilaista.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. suun kuivuminen, ruokahaluttomuus, kutina, ihottuma, levottomuus, päänsärky, unihäiriöt ja seksuaalisen toiminnan häiriö.

Yliannoksen jälkeen on vaarana hengityksen lamautuminen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Dolmed-tablettien säilyttäminen

Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa ja läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Dolmed-valmistetta, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

Hävitä vanhentunut lääke pakkauksineen noudattaen omassa asuinkunnassasi voimassa olevia ohjeita. Kartonkikotelo ja pakkausseloste ovat kierrätettäviä.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Dolmed sisältää
- Vaikuttava aine on metadonihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 5 mg metadonihydrokloridia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, liivate, talkki ja perunatärkkelys.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Valkoinen pyöreä tabletti, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella jakouurre.

Pakkauskoot: 10, 20 ja 100 tablettia.


Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000


Valmistaja

Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Tanska

Takeda Pharma Sp. z.o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Pakkausseloste on tarkistettu 22.12.2014.

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro