NEULACTIL tabletti 2,5 mg, 10 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 06.07.2016 20:20:19)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

NEULACTIL® 2,5 mg ja 10 mg tabletit

perisiatsiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Neulactil on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Neulactilia
 3. Miten Neulactilia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Neulactilin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ NEULACTIL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Neulactil kuuluu neurolepteiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Perisiatsiini vaikuttaa aivoissa ja lievittää poikkeavasta hermoärsytyksen välittymisestä johtuvia oireita, ahdistuneisuutta, jännittyneisyyttä, käytöshäiriöitä ja mielenterveyshäiriöitä.
Neulactilia käytetään käytöshäiriöiden ja vakavien psykiatristen häiriöiden hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEULACTILIA

Älä käytä Neulactilia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) perisiatsiinille, Neulactilin jollekin muulle aineelle tai muille samankaltaisille lääkkeille.
 • jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma (silmänpainetauti)
 • jos sinulla on Parkinsonin tauti, käytät Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tai olet ottanut liian paljon keskushermostoa lamaavia lääkkeitä tai alkoholia.
 • jos sinulla on todettu vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta
 • jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt vakavia verimuutoksia
 • jos sinulla on eturauhasen liikakasvu.


Ole erityisen varovainen Neulactilin suhteen

 • jos sinulla on sydänsairaus tai jos suvussasi esiintyy ns. pitkä QT –oireyhtymää
 • jos sinulla on laskimoveritulppien riskitekijöitä tai sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä tämän kaltaisten lääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia
 • jos sinulla on diabetes tai diabeteksen riskitekijöitä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Neulactililla saattaa olla haitallisia yhteisvaikutuksia muiden samanaikaisesti käyttämiesi lääkkeiden kanssa, kuten rytmihäiriölääkkeet, moksifloksasiini, erytromysiini, metadoni, meflokiini, sertindoli sekä trisykliset masennuslääkkeet, litium ja sisapridi sekä tiatsididiureetit. Muiden psykoosilääkkeiden samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Neulactilia ei tule käyttää raskauden tai imetysvaiheen aikana. Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta tai jos imetät.

Jos äiti on käyttänyt Neulactilia raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Neulactil saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä, uneliaisuutta tai muita tarkkaavaisuutta häiritseviä haittavaikutuksia, varsinkin hoidon alkuvaiheessa, joillakin henkilöillä myöhemminkin. Myös alkoholin haitallinen vaikutus voi lisääntyä. Tämä tulisi muistaa, jos aiot ajaa autoa tai käyttää tarkkuutta vaativia koneita.


3. MITEN NEULACTILIA KÄYTETÄÄN

Käytä Neulactilia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkärisi määrää sopivan annoksen: Hoidon alussa se on tavallisesti 5-10 mg, tilastasi riippuen se voi olla suurempi. Annosta voidaan nostaa tarvittaessa myöhemmin.

Jos otat enemmän Neulactilia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut tai arvelet ottaneesi tabletteja liian suuren annoksen, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai lähimpään sairaalaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Neulactil voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat turvotus, kipu ja punoitus jaloissa), saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta):
Painonnousu, väsymys, huimaus, kyvyttömyys pysyä paikallaan, pakkoliikkeet etenkin kasvojen alueella, Parkinsonin taudin oireet, miehen maitorauhasten suureneminen, maidoneritys, kuukautisten puuttuminen naisilla, impotenssi, suun kuivuminen, allerginen ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta):
Häiriöt silmäterän koon mukautumisessa valoon, liiallinen verenpaineen aleneminen, ummetus, suolen lamaantuminen, virtsaamishäiriöt.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta):
Veren valkosolujen määrän väheneminen, jyvässolukato (agranulosytoosi), lihasten jänteyshäiriö, mykiön ja sarveiskalvon samentumat, maksatulehdus, johon liittyy keltaisuutta, maligni neuroleptioireyhtymä, pitkittynyt erektio.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon:
Kouristuskynnyksen aleneminen, sydämen johtumisajan pidentyminen EKG:ssa, laskimoveritulppa, keuhkoveritulppa, syvä laskimotukos, äkkikuolema, korkea verensokeritaso ja sokerin sietokyvyn heikkeneminen.

Antipsykooteilla hoidettavilla, iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä on raportoitu hieman enemmän kuolemantapauksia kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät käyttäneet antipsykootteja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. NEULACTILIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Neulactil sisältää

 • Vaikuttava aine on perisiatsiini 2,5 mg (2,5 mg tabletit) tai 10 mg (10 mg tabletit).
 • Muut aineet ovat apuaineita, joilla ei ole lääkevaikutusta: laktoosi, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, kolloidinen piidioksidi ja metyyliparahydroksibentsoaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Neulactil 2,5 mg tabletit: Keltainen, pyöreä, halkaisija 6,3-6,4 mm, kaksoiskupera, jakouurteellinen tabletti, jonka päällä merkintä NEULACTIL.
Neulactil 10 mg tabletit: Keltainen, pyöreä, halkaisija 8,7-8,8 mm, kaksoiskupera, jakouurteellinen tabletti, jonka päällä merkintä NEULACTIL 10.
Neulactil tabletit on pakattu muovipulloihin, joissa on 100 tablettia.

Myyntiluvan haltija
Sanofi Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Valmistaja
CLINTEX – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Comandante Carvalho Araújo
Sete Casas
2670-540 Loures
Portugali
tai
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U.
Avda. Leganés, 62
28923 Alcorcón (Madrid)
Espanja

Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 8.8.2016

Yrityksen yhteystiedot:

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo

laakeinfo.finland@sanofi.com
www.sanofi.fi
0201 200 300
Tukkuliike: Tamro