ASASANTIN RETARD depotkapseli, kova 200/25 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,3 mt, 17.06.2015 22:30:12)

Tulosta


Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Asasantin Retard 200 mg/25 mg, depotkapseli, kova
dipyridamoli / asetyylisalisyylihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Asasantin Retard on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Asasantin Retard -depotkapseleita
3. Miten Asasantin Retard -depotkapseleita otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Asasantin Retard -depotkapseleiden säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Asasantin Retard on ja mihin sitä käytetään

Asasantin Retard vähentää verihiutaleiden (trombosyyttien) taipumusta muodostaa veritulppia. Valmisteella on myös verisuonia laajentavia ominaisuuksia. Asasantin Retard
-depotkapseleiden vaikuttavien aineiden dipyridamolin ja asetyylisalisyylihapon vaikutus verihiutaleisiin lisääntyy yhdistelmähoidossa, koska aineet vaikuttavat niiden toimintaan eri tavoin.

Asasantin Retard -depotkapseleita käytetään ehkäisemään aivohalvauksen ja toistuvien ohimenevien aivoverenkiertohäiriökohtausten uusiutumista.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Asasantin Retard -depotkapseleita

Älä ota Asasantin Retard -depotkapseleita
- jos olet allerginen dipyridamolille, asetyylisalisyylihapolle, muille salisylaateille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
- jos sinulla on mahahaava tai verenvuototaipumus.
- jos olet raskaana ja raskautesi on edennyt viimeiselle kolmannekselle.
- jos sinulla on sellainen harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa valmisteen sisältämät apuaineet eivät sovi (ks. tarkemmin Asasantin Retard sisältää laktoosia ja sakkaroosia).

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Asasantin Retard -valmistetta, jos sinulla on
- astma, allerginen nuha tai nenäpolyyppeja
- krooninen tai uusiva vatsasairaus
- munuaisten tai maksan vajaatoiminta
- glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasientsyymin vajaus
- vaikea sydäntauti
- lihasheikkoussairaus (myasthenia gravis)
- lisääntynyt verenvuotoriski.

Muut lääkevalmisteet ja Asasantin Retard
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Eräät muut lääkkeet voivat samanaikaisesti käytettynä vaikuttaa asetyylisalisyylihapon tehoon, esim.:
• verenohennuslääkkeet veritulppien estoon (kuten varfariini)
• elinsiirron jälkeen hylkimistä estävät lääkkeet (esim. siklosporiini tai takrolimuusi)
• verenpainelääkkeet (esim. nesteenpoistolääkkeet tai ACE:n estäjät)
• kipu- ja tulehduslääkkeet (esim. kortisonivalmisteet ja tulehduskipulääkkeet)
• kihtilääkkeet (esim. probenesidi)
• syöpä- ja reumalääkkeet (esim. metotreksaatti).

Ennen kuin otat asetyylisalisyylihappoa, kerro lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät. Jos käytät asetyylisalisyylihappoa säännöllisesti, kysy lääkäriltä neuvoa ennen kuin otat mitään muuta lääkettä (mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet).

Keskustele lääkärin kanssa myös hepariinin, klopidogreelin, tiklopidiinin, valproiinihapon, fenytoiinin ja tiettyjen masennuslääkkeiden samanaikaisesta käytöstä Asasantin Retard -depotkapseleiden kanssa.

Asasantin Retard ruuan ja juoman kanssa
Depotkapseli on nieltävä kokonaisena ja sen kanssa nautitaan lasillinen vettä. Depotkapseli voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Asasantin Retard -depotkapseleita ei suositella käytettäväksi raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana, eikä niitä saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden aikana.

Dipyridamoli ja asetyylisalisyylihappo erittyvät äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä imetyksen aikana.

Asasantin Retard -valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Asasantin Retard –depotkapselit saattavat aiheuttaa heitehuimausta ja sekavuutta, mikä voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos huomaat näitä oireita.

Asasantin Retard sisältää laktoosia ja sakkaroosia
Valmiste sisältää laktoosia ja sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Asasantin Retard –depotkapseleita otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos aikuisille on 1 depotkapseli 2 kertaa päivässä, aamuin illoin. Depotkapselit on nieltävä kokonaisina veden kera.

Jos hoidon alussa ilmenee kovaa päänsärkyä
Jos hoidon alussa ilmenee kovaa päänsärkyä, voidaan lääkkeen otto aloittaa vaihtoehtoisesti seuraavasti: ota yksi depotkapseli nukkumaan mennessä ja pieni annos asetyylisalisyylihappoa aamulla. Koska tämän annostuksen tehoa ei ole tutkittu, ja koska päänsärky lievenee hoidon jatkuessa, sinun tulisi palata normaaliannostukseen niin pian kuin mahdollista, yleensä yhden viikon sisällä.

Jos otat enemmän Asasantin Retard -depotkapseleita kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977).

Yliannostuksen oireina saattaa esiintyä lämmöntunnetta, punastumista, hikoilua, rauhattomuutta, heikotusta, huimausta, rintakipuja, verenpaineen laskua, sydämentykytystä, hengityksen kiihtymistä, korvien soimista, pahoinvointia, oksentelua, näkökyvyn ja kuulon heikentymistä ja sekavuutta.

Jos unohdat ottaa Asasantin Retard -depotkapselin
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset haittavaikutukset(yli 1 potilaalla kymmenestä): päänsärky, huimaus, ruuansulatushäiriöt, ripuli, pahoinvointi ja vatsakipu.

Yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla sadasta): anemia, yliherkkyysreaktiot (ihottuma, nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen, turvotus), kallonsisäinen verenvuoto, migreenityyppinen päänsärky (etenkin hoidon alussa), sepelvaltimotaudin oireiden paheneminen, pyörtyminen, nenäverenvuoto, oksentelu, maha-suolikanavan verenvuoto ja lihaskivut.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla sadasta): maha- tai pohjukaissuolihaava, silmäverenvuoto, sydämen tiheälyöntisyys, alhainen verenpaine ja lämmöntunne.

Harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla tuhannesta): mahatulehdus, verihiutaleiden määrän väheneminen ja raudanpuuteanemia johtuen piilevästä verenvuodosta maha-suolikanavaan.

Lisäksi on havaittu ihoverenvuotoja (mustelmat, verenpurkaumat), verenvuotoajan pitenemistä ja verenvuodon lisääntymistä leikkauksen aikana tai sen jälkeen. Näiden haittavaikutusten esiintyvyyttä ei tunneta.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


5. Asasantin Retard –depotkapseleiden säilyttäminen

Säilytä alle 30 °C. Pidä purkki tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Asasantin Retard sisältää
- Vaikuttavat aineet ovat dipyridamoli 200 mg ja asetyylisalisyylihappo 25 mg.
- Muut aineet ovat viinihappo, laktoosimonohydraatti, povidoni, metakryylihappo-metyylimetakrylaattikopolymeeri (1:2), sakkaroosi, akaasiakumi, talkki, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys, hypromelloosi, hypromelloosiftalaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, triasetiini, alumiinistearaatti, steariinihappo, titaanidioksidi (E171) ja dimetikoni.
- Kapselin kuori sisältää liivatetta, punaista ja keltaista rautaoksidia (E172) ja titaanidioksidia (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Depotkapseli, kova. Asasantin Retard -depotkapselit ovat kovia liivatekapseleita, joissa on punainen yläosa ja luunvalkoinen alaosa.

Yksi pakkaus sisältää 30 kapselia tai 100 kapselia (kaksi 50 kapselin purkkia). Depotkapselit on pakattu muovipurkkeihin, joissa lapsiturvallinen korkki. Korkki avataan painamalla korkki alas ja kiertämällä sitä samanaikaisesti vastapäivään.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Postfach 200, D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa

Valmistaja:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-88397 Biberach an der Riss, Saksa

Muut tiedonlähteet

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki
Puh. 010 3102 800

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.6.2012

Yrityksen yhteystiedot:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

puh. 010 3102 800
faksi 010 3102 999

medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com

www.boehringer-ingelheim.fi