DORMIPLANT tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 18.06.2015 00:25:39)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen
Vaikuttava aine:
Rohtovirmajuuresta (Valeriana officinalis L., radix) valmistettu etanolikuivauute

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Dormiplantia huolellisesti saadaksesi
siitä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity 14 päivän jälkeen.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai
kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Dormiplant on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Dormiplantia
3. Miten Dormiplantia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Dormiplantin säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ DORMIPLANT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Dormiplant on kasvirohdosvalmiste, joka sisältää rohtovirmajuuresta valmistettua kuivauutetta.
Dormiplantia käytetään lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DORMIPLANTIA
Älä käytä Dormiplantia
- jos olet allerginen (yliherkkä) rohtovirmajuurelle tai Dormiplantin jollekin muulle aineelle.
Lapset ja nuoret
Dormiplantia ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Dormiplant voi tehostaa synteettisten sedatiivien vaikutusta. Ota yhteys lääkäriin ennen kuin alat
käyttää Dormiplant-tabletteja, jos käytät synteettisiä sedatiiveja. Kerro lääkärille tai
apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös
lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Raskaus ja imetys
Varotoimenpiteenä Dormiplantia ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana, koska tietoa ei ole
riittävästi.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja, käytä koneita tai suorita tarkkuutta vaativia tehtäviä kahteen tuntiin Dormiplant-tabletin
ottamisesta, koska Dormiplant voi heikentää reaktiokykyäsi. Tämä vaikutus voi kestää myös
pidempään, joten vältä ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes reaktiokykysi on palautunut.

3. MITEN DORMIPLANTIA KÄYTETÄÄN
Käytä Dormiplantia aina pakkausselosteen ohjeiden mukaan. Tarkista annostusohjeet apteekista, jos
olet epävarma.
Tavanomainen annos on:

Lievät jännitystilatUnihäiriöt
1 kalvopäällysteinen tabletti kolmesti
vuorokaudessa
Yksi kalvopäällysteinen tabletti puoli tuntia tai tunti ennen
nukkumaan menoa ja tarvittaessa yksi kalvopäällysteinen
tabletti aikaisemmin illalla


Suurin annos
Vuorokaudessa saa ottaa korkeintaan 4 kalvopäällysteistä tablettia.
Antotapa ja -reitti
Kalvopäällysteiset tabletit niellään pureskelematta riittävän nestemäärän kera (esim. lasillinen vettä eli
200 ml). Dormiplant-tabletit voi ottaa aterioista riippumatta.
Hoidon kesto
Valmistetta tulisi käyttää säännöllisesti 2-4 viikon ajan, jotta hoidon teho olisi paras mahdollinen.
Jos oireet jatkuvat tai pahenevat 2 viikon säännöllisen käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin.
Jos otat enemmän Dormiplantia kuin sinun pitäisi
Jos otat suuren yliannoksen Dormiplantia, ota yhteys lääkäriin. Yliannostus voi aiheuttaa seuraavia
oireita: väsymys, vatsakouristukset, puristava tunne rinnassa, sekava epätodellinen olo, käsien vapina
ja pupillien laajeneminen. Jos näitä oireita ilmaantuu, hakeudu heti lääkäriin.
Jos unohdat ottaa Dormiplantia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, Dormiplantkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä
saa.
Ruoansulatuskanavan oireita (esim. pahoinvointi, vatsakouristukset) voi ilmetä rohtovirmajuuresta
valmistettuja tuotteita käytettäessä. Niiden esiintyvyys ei ole tiedossa.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. DORMIPLANTIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30 ºC.
Älä käytä Dormiplantia läpipainolevyssä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojaat luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Dormiplant sisältää
Vaikuttava aine: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää vaikuttavana aineena rohtovirmajuuresta
(Valeriana officinalis L.., radix) valmistettua etanolikuivauutetta ( 3–6 : 1) 500 mg.(uuttoliuotin:
etanoli 70 % V/V).
Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi
magnesiumstearaatti , metyyliselluloosa, hydrattu risiiniöljy, sakkariininatrium, saostettu piidioksidi,
simetikoni, sorbiinihappo, steariinihappo , talkki, vanilliini, titaanidioksidi (E 171), indigokarmiini (E
132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Dormiplant-tabletit ovat sinisiä ja pitkänomaisia kalvopäällysteisiä tabletteja.
Pakkauskoot: 20, 25, 40, 50 ja 80 kalvopäällysteistä tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe SAKSA


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa
seuraavilla kauppanimillä:
Belgia: Dormiplant mono 500 mg
Suomi: Dormiplant
Ranska: Dormiplant 500 mg
Saksa: Baldrian uno 500 mg
Alankomaat: Dormiplant Valeriaan
Portugali: Livetan
Ruotsi: Dormiplant 500 mg

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 23.10.2012

Yrityksen yhteystiedot:

PHARMA NORD OY AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa

info-fi@pharmanord.com
www.pharmanord.fi
09 8520 2215
Tukkuliike: Tamro