FINASTERID ORION 5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 24.11.2014 08:52:06)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Finasterid Orion 5 mg kalvopäällysteiset tabletit
finasteridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Finasterid Orion on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Finasterid Orion -tabletteja
 3. Miten Finasterid Orion -tabletteja otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Finasterid Orion -tablettien säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  1. Mitä Finasterid Orion on ja mihin sitä käytetään

  Finasterid Orion kuuluu testosteroni-5-alfareduktaasin estäjiin. Tämän ryhmän lääkkeet pienentävät miesten eturauhasen kokoa.

  Finasterid Orion –tabletteja käytetään eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun (benigni prostata hyperplasia –BPH) hoitoon ja kontrolloimiseen. Ne pienentävät suurentuneen eturauhasen kokoa, edistävät virtsan kulkua, vähentävät eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvia oireita, akuutin virtsaummen (virtsauskyvyttömyyden) riskiä sekä tarvetta leikkaushoitoon.

  Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, terveydenhoitajan tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Noudata saamiasi ohjeita.

  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Finasterid Orion -tabletteja

  Älä ota Finasterid Orion -tabletteja

  • jos olet allerginen finasteridille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  • jos olet nainen (katso myös kohta ”Raskaus ja imetys”)
  • jos olet lapsi.

  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Finasterid Orion –tabletteja.

  • jos sinulla on vaikeuksia tyhjentää virtsarakkosi kokonaan ja/tai virtsan virtaus on huomattavasti heikentynyt. Tällöin sinut tulee säännöllisesti tutkia virtsateiden ahtautumisen varalta.
  • jos maksasi toiminta on heikentynyt. Finasteridin pitoisuudet plasmassa voivat suurentua potilailla, joilla maksan toiminta on heikentynyt.
  • jos huomaat rinnoissa kyhmyjä tai kipua tai huomaat rintojen suurentuneen tai rinnoista erittyvän nestettä.

  Ennen finasteridihoidon aloittamista ja hoidon aikana lääkärin tulee tutkia sinut (tutkimukseen kuuluu eturauhasen tunnustelu peräsuolen kautta) ja määrittää prostataspesifisen antigeenin (PSA:n) pitoisuus seerumissa.

  Muut lääkevalmisteet ja Finasterid Orion
  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä. Mikään ei viittaa siihen, että finasteridilla olisi vaikutusta muihin samanaikaisesti käytettäviin lääkkeisiin tai että muilla lääkkeillä olisi vaikutusta finasteridiin.

  Raskaus ja imetys

  Finasterid Orion –tabletit on tarkoitettu ainoastaan miehille.

  Jos kumppanisi on tai hän epäilee olevansa raskaana, sinun pitää välttää altistamasta häntä siemennesteellesi, koska siemenneste voi sisältää pieniä määriä lääkettä.

  Naiset, jotka ovat raskaana tai voivat tulla raskaaksi, eivät saa käsitellä rikkinäisiä tai murskattuja Finasterid Orion –tabletteja. Jos poikalasta odottava äiti ottaa suun kautta finasteridia tai sitä imeytyy äidin elimistöön ihon kautta, syntymättömän lapsen sukupuolielimet saattavat epämuodostua. Tabletit ovat kalvopäällysteisiä, mikä estää kosketuksen finasteridin kanssa, jos tabletteja ei ole rikottu eikä murskattu.

  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Finasterid Orion -tabletit eivät tiettävästi vaikuta ajokykyyn eivätkä kykyyn käyttää koneita.

  Finasterid Orion -tabletti sisältää laktoosia

  Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

  3. Miten Finasterid Orion –tabletteja otetaan

  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos on 1 tabletti kerran vuorokaudessa (vastaa 5 mg finasteridia).

  Kalvopäällysteiset tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit tulee niellä kokonaisina eikä niitä saa puolittaa eikä murskata.

  Vaikka oireet saattavat lievittyä nopeasti, vähintään kuuden kuukauden hoito voi olla tarpeen, jotta pystytään arvioimaan, onko hoidosta ollut hyötyä.

  Lääkärisi kertoo sinulle kuinka kauan sinun tulee jatkaa Finasterid Orion –tablettien käyttöä. Älä lopeta hoitoa liian aikaisin, sillä oireet voivat palata.

  Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat
  Finasterid Orion –tablettien käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa ei ole kokemusta (katso myös ”Varoitukset ja varotoimet”).

  Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
  Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Finasterid Orion –tablettien käyttöä hemodialyysipotilailla ei ole tähän mennessä tutkittu.

  Iäkkäät potilaat
  Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

  Jos sinusta tuntuu, että Finasterid Orion -tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille tai apteekkiin.

  Jos otat enemmän Finasterid Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi

  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, apteekkiin tai Myrkytystietokeskukseen (Suomessa puh. 09 - 471 977, Ruotsissa puh. 112), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

  Jos unohdat ottaa Finasterid Orion -tabletteja

  Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Yleisimmät haittavaikutukset ovat impotenssi ja heikentynyt sukupuolivietti. Nämä vaikutukset ilmenevät usein hoidon alussa, mutta ovat useimmilla potilailla ohimeneviä, kun hoitoa jatketaan.

  Yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta):

  • sukupuolivietin heikkeneminen, impotenssi, pienentynyt siemennesteen määrä
  • uneliaisuus.

  Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 100:sta):

  • siemensyöksyhäiriöt, rintojen arkuus, rintojen suureneminen
  • ihottuma.

  Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta):

  • nesteen eritys rintarauhasesta, kyhmyt rinnoissa.

  Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • sydämentykytys
  • kutina, nokkosihottuma
  • yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien kasvojen turvotus
  • maksaentsyymien kohoaminen
  • kipu kiveksissä.

  Finasteridihoito saattaa vaikuttaa PSA-laboratoriotestin tulokseen.

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

  5. Finasterid Orion –tablettien säilyttäminen

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

  Mitä Finasterid Orion -tabletit sisältävät

  • Vaikuttava aine on finasteridi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 5 mg finasteridia.
  • Muut aineet tabletin ytimessä ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, natriumlauryylisulfaatti. Kalvopäällyste sisältää hypromelloosia, mikrokiteistä selluloosaa, makrogoli -8 stearaattia (tyyppi 1).

  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Finasterid Orion –tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on 7 mm. Tabletin toisella puolella on merkintä ”F” ja ”5”.

  PVC/PVDC/Alumiini läpipainopakkaukset: 30 ja 100 tablettia.

  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija
  Orion Corporation
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Valmistaja
  Orion Corporation Orion Pharma
  Orionintie 1
  02200 Espoo

  Paikallinen edustaja:

  Suomessa
  Orion Corporation Orionintie 1
  PL 65
  FI-02101 Espoo
  Finland
  puh: +358 (0)10 4261

  Ruotsissa
  Orion Pharma AB
  Box 520
  SE-192 05 Sollentuna
  Sverige
  Tfn: +46 (0)8 623 64 40

  Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

  Finasterid Orion: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Tshekki, Unkari
  Antiprost: Puola.

  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

  4.4.2014

  Yrityksen yhteystiedot:

  Orion Pharma
  Kalkkipellontie 2, PL 400
  02601 Espoo

  puh. 010 4261

  etunimi.sukunimi@orionpharma.com

  www.orion.fi