TRILEPTAL tabletti, kalvopäällysteinen 150 mg, 300 mg, 600 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (8 mt, 01.08.2015 08:14:26)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

TRILEPTAL 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen
TRILEPTAL 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen
TRILEPTAL 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Okskarbatsepiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle tai lapsellesi, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla/lapsellasi on.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Trileptal on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trileptalia
 3. Miten Trileptalia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Trileptalin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Trileptal on ja mihin sitä käytetään

Mitä Trileptal on
Trileptalin vaikuttava aine on okskarbatsepiini.
Trileptal kuuluu epilepsialääkkeiden ryhmään.

Mihin Trileptalia käytetään
Trileptalia ja muita samankaltaisia lääkkeitä käytetään epilepsian hoitoon. Epilepsia on aivojen toimintahäiriö, joka aiheuttaa toistuvat kohtaukset ja kouristukset. Kohtaukset johtuvat aivojen sähköisen viestinkulun tilapäisestä häiriöstä. Aivosolut ohjaavat normaalisti elimistön liikkeitä lähettämällä hermojen kautta järjestelmällisiä viestejä lihaksille. Epilepsian yhteydessä aivosolujen sähköinen toiminta häiriintyy, mikä johtaa epileptiseen kohtaukseen.

Trileptal on tarkoitettu paikallisalkuisten kohtausten hoitoon. Tällaisten kohtausten yhteydessä saattaa esiintyä myös toissijaisesti yleistyneitä tajuttomuus-kouristuskohtauksia.
Paikallisalkuiset kohtaukset alkavat tietyltä aivoalueelta, mutta saattavat levitä koko aivojen alueelle ja aiheuttaa yleistyneen tajuttomuus-kouristuskohtauksen. Paikallisalkuiset kohtaukset voidaan jakaa yksinkertaisiin ja monimuotoisiin kohtauksiin. Yksinkertaisten paikallisalkuisten kohtausten aikana potilas on tajuissaan, mutta monimuotoisten paikallisalkuisten kohtausten aikana myös tajunnan taso muuttuu.

Trileptal normalisoi hermosolujen viestintää ja estää näin kohtauksia tai vähentää niiden määrää.

Trileptalia voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden epilepsialääkkeiden kanssa.

Hoidossa pyritään yleensä käyttämään vain yhtä, sinulle tai lapsellesi parhaiten sopivaa lääkettä. Jos epilepsia on vaikea, kohtausten estämiseen saatetaan kuitenkin tarvita kahta tai useampaa lääkettä.
Trileptal on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla ja vähintään 6-vuotiailla lapsilla.

Okskarbatsepiinia, jota Trileptal sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Trileptalia

Noudata kaikkia lääkärin antamia ohjeita huolellisesti, vaikka ne eroaisivatkin tässä pakkausselosteessa annetuista yleisistä käyttöohjeista.

Trileptal-hoidon seuranta
Sinulle sopivan annoksen määrittämiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua käymään verikokeissa ennen Trileptal-hoidon alkamista sekä hoidon aikana. Lääkäri kertoo milloin sinun on käytävä näissä verikokeissa.

Älä käytä Trileptalia

 • jos olet allerginen okskarbatsepiinille tai Trileptalin jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
  Jos edellä mainittu koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen kuin aloitat Trileptal-hoidon. Jos epäilet mahdollisesti olevasi allerginen, kysy neuvoa lääkäriltä.

Varoitukset ja varotoimet
Kerro lääkärille ennen Trileptalin ottamista, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • jos olet joskus saanut yliherkkyysoireita (ihottumaa tai muita allergiaoireita) karbamatsepiinista tai muista lääkkeistä. Noin neljännes (25 %) karbamatsepiinille allergisista henkilöistä saattaa saada allergisia reaktioita myös okskarbatsepiinin (Trileptalin) käytön yhteydessä.
 • jos sinulla on munuaissairaus.
 • jos sinulla on vakava maksasairaus.
 • jos käytät diureetteja (lääkkeitä, jotka lisäävät virtsamäärää ja edistävät näin nesteen ja suolojen poistumista elimistöstä).
 • jos sinulla on jokin sydäntauti, hengenahdistusta ja/tai jalkojen tai jalkaterien turvotusta (nesteen kertyminen elimistöön).
 • jos verikokeet ovat osoittaneet, että veresi natriumpitoisuus on alhainen (ks. kohta 4. “Mahdolliset haittavaikutukset”).
 • jos olet nainen ja käytät hormonaalista ehkäisyä (esim. ehkäisytabletteja), sillä Trileptal voi heikentää hormonaalisen ehkäisyn tehoa. Käytä jotakin ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää tai ei-hormonaalista lisäehkäisyä Trileptal-hoidon aikana raskauden ehkäisemiseksi. Kerro lääkärille välittömästi, jos kuukautisesi muuttuvat epäsäännöllisiksi tai sinulla esiintyy tiputteluvuotoa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Han-kiinalaista ja thaimaalaista alkuperää olevien potilaiden riskiä saada vakava ihoreaktio karbamatsepiinin tai kemiallisesti samankaltaisten yhdisteiden käytön yhteydessä voidaan ennustaa verikokeella. Lääkäri osaa ottaa kantaa, onko verikoe tarpeen ennen okskarbatsepiinilääkityksen aloittamista.

Jos sinulle Trileptal-hoidon aloittamisen jälkeen kehittyy seuraavia oireita, ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystykseen:

 • jos sinulle Trileptal-hoidon aloittamisen jälkeen kehittyy allerginen reaktio. Reaktion oireina voi esiintyä esim. huulien, silmäluomien, kasvojen, kurkun tai suun turpoamista tai äkillisiä hengitysvaikeuksia, kuumetta, johon liittyy imusolmukkeiden turvotusta, ihottumaa tai rakkulamaista ihottumaa.
 • jos sinulle kehittyy hepatiitin eli maksatulehduksen oireita kuten ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta.
 • jos kouristuskohtaustesi määrä lisääntyy. Tämä varoitus koskee etenkin lapsipotilaita, mutta ilmiö saattaa esiintyä myös aikuisilla.
 • jos sinulle kehittyy veren häiriöihin viittaavia oireita (esim. väsymys, hengenahdistus rasituksen yhteydessä, kalpeus, päänsärky, vilunväreet, huimaus, usein toistuvat kuumeiset infektiot, kurkkukipu, suun haavaumat, epätavallinen alttius mustelmille tai verenvuodoille, nenäverenvuoto, punoittavia tai sinertäviä läiskiä iholla tai selittämättömiä ihomuutoksia).
 • pienellä määrällä potilaita, joita on hoidettu epilepsialääkkeillä, kuten Trileptalilla, on ollut ajatuksia itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta. Jos sinulla esiintyy tällaisia ajatuksia, ota heti yhteyttä lääkäriin.
 • jos sydämesi syke on nopea tai epätavallisen hidas.

Lapset ja nuoret
Lapsipotilaiden hoidossa lääkäri saattaa suositella kilpirauhasen toiminnan tarkastamista ja seurantaa ennen hoidon aloittamista ja sen aikana.

Muut lääkevalmisteet ja Trileptal
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Tämä koskee etenkin seuraavia:

 • Hormonaalinen ehkäisy, esim. ehkäisytabletit (ks. kohta “Ole erityisen varovainen Trileptalin suhteen”).
 • Muut epilepsialääkkeet, esim. karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini tai lamotrigiini.
 • Veren natriumarvoja pienentävät lääkkeet, esim. diureetit (lääkkeitä, jotka lisäävät virtsamäärää ja edistävät näin nesteen ja suolojen poistumista elimistöstä), desmopressiini tai tulehduskipulääkkeet kuten indometasiini.
 • Litium ja MAO:n estäjät (mielialan tasaamiseen ja masennuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä).
 • Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet, esim. siklosporiini ja takrolimuusi.

Trileptal ruuan ja juoman kanssa
Trileptal voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa.
Alkoholi voi lisätä Trileptalin sedatiivista vaikutusta. Vältä alkoholia mahdollisimman tarkoin ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Raskaus
Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.
On tärkeää, että epilepsiakohtaukset pysyvät hallinnassa raskauden aikana. Toisaalta epilepsialääkkeiden käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa haittaa lapselle. Lääkäri kertoo sinulle hoidon eduista ja riskeistä. Keskustele hänen kanssaan siitä, onko sinun aiheellista jatkaa Trileptalin käyttöä.
Älä keskeytä Trileptal-hoitoa raskauden ajaksi keskustelematta ensin asiasta lääkärin kanssa.

Imetys
Trileptal-hoidon aikana ei saa imettää. Trileptalin vaikuttava aine erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa haittavaikutuksia imetettävälle lapselle. Kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Trileptal saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta, näön hämärtymistä, kahtena näkemistä, koordinaatiokyvyn puutetta tai tajunnan tason laskua. Näitä oireita voi esiintyä etenkin hoidon alkuvaiheessa sekä annosta suurennettaessa.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Trileptalia käytetään

Ota Trileptalia juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut, vaikka nämä ohjeet eroaisivatkin tässä pakkausselosteessa annetuista ohjeista. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annoskoko
Annos aikuisilla

 • Trileptalin tavanomainen aloitusannos aikuisilla (myös iäkkäillä potilailla) on 600 mg okskarbatsepiinia vuorokaudessa.
 • Ota yksi 300 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa tai kaksi 150 mg tablettia kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annosta, kunnes hän löytää sinulle sopivimman annoksen. Parhaat hoitotulokset saavutetaan yleensä 600–2 400 mg okskarbatsepiiniannoksilla vuorokaudessa.
 • Jos käytät myös muita epilepsialääkkeitä, annostus pysyy silti samana.
 • Jos sinulla on munuaissairaus (ja munuaisten vajaatoiminta), aloitusannos on puolet tavanomaisesta aloitusannoksesta.
 • Jos sinulla on vaikea maksasairaus, lääkäri saattaa muuttaa annosta.

Annos lapsilla
Trileptalia voidaan antaa 6-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.
Lasten annostus lasketaan painon mukaan.

 • Aloitusannos on 8–10 mg/kg vuorokaudessa jaettuna kahteen annokseen. Esimerkiksi 30 kg painoisen lapsen aloitusannos on yksi 150 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa.
 • Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annosta, kunnes hän löytää lapsellesi sopivimman annoksen. Parhaat hoitotulokset saavutetaan yleensä 30 mg/kg okskarbatsepiiniannoksilla vuorokaudessa. Lasten maksimiannos on 46 mg/kg vuorokaudessa.

Miten Trileptalia käytetään

 • Nielaise tabletit pienen vesimäärän kera.
 • Tabletit voidaan tarvittaessa puolittaa nielemisen helpottamiseksi. Tabletteja ei saa jakaa osiin annoksen puolittamista varten, sillä jakouurretta ei ole tarkoitettu tabletin jakamiseen yhtä suuriin osiin.
 • Jos pienet lapset eivät pysty nielemään tabletteja tai heille sopivaa annosta ei voida antaa tablettimuodossa, heidän hoidossaan voidaan käyttää Trileptal-oraalisuspensiota.

Milloin ja kuinka kauan Trileptalia käytetään
Trileptalia otetaan joka päivä. Ota lääke kahdesti vuorokaudessa aina suurin piirtein samaan aikaan päivästä, ellei lääkäri anna sinulle muita ohjeita. Näin epilepsian hoitotasapaino pysyy mahdollisimman hyvänä. Tällöin on myös helpompi muistaa, milloin lääke pitää ottaa.

Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan Trileptal-hoitoa jatketaan. Hoidon kesto riippuu kohtaustyypistä. Hoitoa on ehkä jatkettava useiden vuosien ajan kohtausten ehkäisemiseksi. Älä muuta annosta tai lopeta lääkkeen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Jos otat enemmän Trileptalia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Trileptal-yliannostuksen oireita ovat uneliaisuus, huimaus, pahoinvointi, oksentelu, tahdosta riippumattomien liikkeiden lisääntyminen, tajunnan tason lasku, sekavuus, lihasten nykiminen tai kouristusten huomattava paheneminen, koordinaatiohäiriöt ja/tai tahdosta riippumattomat silmien liikkeet.

Jos unohdat ottaa Trileptalia
Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos sinun on jo kuitenkin aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin. Jatka tavanomaisen annosteluaikataulun noudattamista. Älä ota missään tapauksessa kaksinkertaista annosta.
Jos olet epävarma tai olet unohtanut ottaa useita annoksia, ota yhteys lääkäriin.

Jos lopetat Trileptalin käytön
Älä lopeta lääkkeen käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.
Älä koskaan lopeta lääkkeen käyttöä äkillisesti, sillä se voi johtaa kohtausten nopeaan pahenemiseen.
Jos hoito lopetetaan, sen pitää tapahtua vähitellen lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia voi esiintyä alla olevan esiintymistiheysluokittelun mukaisesti:

 • Hyvin yleiset: esiintyy useammalla kuin 1 potilaalla kymmenestä
 • Yleiset: esiintyy 1‑10 potilaalla 100:sta
 • Melko harvinaiset: esiintyy 1‑10 potilaalla 1000:sta
 • Hyvin harvinaiset: esiintyy harvemmalla kuin 1 potilaalla 10 000:sta
 • Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

Jotkut haittavaikutukset saattavat olla vakavia. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.
Seuraavat oireet voivat olla merkkejä hyvin harvinaisista, mutta mahdollisesti vakavista haittavaikutuksista, jotka saattavat vaatia välitöntä lääkärinhoitoa:

 • Huulten, silmäluomien, kasvojen, kurkun tai suun turvotus, johon liittyy hengitys-, puhumis- tai nielemisvaikeuksia (anafylaktisen reaktion ja angioödeeman merkkejä) tai muita yliherkkyysreaktion oireita, kuten ihottumaa, kuumetta tai lihas- ja nivelkipua.
 • Vaikeat rakkulamaiset muutokset iholla ja/tai huulten, silmien, suun, nenän tai sukuelinten limakalvoilla (vakavan allergisen reaktion merkkejä, Lyellin oireyhtymä, Stevens-Johnsonin oireyhtymä ja erythema multiforme mukaan lukien).
 • Väsymys, hengenahdistus rasituksen yhteydessä, kalpeus, päänsärky, vilunväreet, huimaus, usein toistuvat kuumeiset infektiot, kurkkukipu, suun haavaumat, epätavallinen alttius mustelmille tai verenvuodoille, nenäverenvuoto, punoittavia tai sinertäviä läiskiä iholla tai selittämättömiä ihomuutoksia (verihiutaleiden tai verisolujen vähenemisen merkkejä).
 • Lähinnä kasvoilla esiintyvä punoittava, laikukas ihottuma, jonka yhteydessä saattaa esiintyä väsymystä, kuumetta, pahoinvointia tai ruokahaluttomuutta (lupuksen eli punahukan merkkejä).
 • Tajunnan tason lasku, sekavuus, lihasten nykiminen tai kouristusten huomattava paheneminen (mahdollisia veren alhaisen natriumpitoisuuden oireita) (ks. “Ole erityisen varovainen Trileptalin suhteen”).
 • Flunssan kaltaiset oireet, joihin liittyy ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta (maksatulehduksen merkkejä).
 • Vaikea ylävatsakipu, oksentelu, ruokahaluttomuus (haimatulehduksen merkkejä).
 • Painonnousu, väsymys, hiusten lähtö, lihasheikkous, paleleminen (kilpirauhasen vajaatoiminnan merkkejä).

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan ensiapuun, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista haittavaikutuksista. Lääkäri päättää myös, pitääkö Trileptal-lääkitys lopettaa heti ja miten hoitoa jatketaan tulevaisuudessa.

Muut haittavaikutukset: kerro lääkärille näistä haittavaikutuksista mahdollisimman pian.

Yleiset:

 • vapina, koordinaatiohäiriöt, tahdosta riippumattomat silmien liikkeet, ahdistuneisuus, hermostuneisuus, masentuneisuus, mielialan vaihtelut, ihottuma.

Hyvin harvinaiset:

 • epäsäännöllinen sydämen syke tai hyvin nopea tai hidas syke.

Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon:

 • puheen häiriöt.

Kerro lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista haittavaikutuksista. Ne saattavat vaatia lääkärinhoitoa.

Muut haittavaikutukset: kerro lääkärille, jos nämä haittavaikutukset huolestuttavat sinua.
Nämä Trileptalin haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai keskivaikeita. Ne ovat useimmiten tilapäisiä ja lievittyvät yleensä ajan myötä.

Hyvin yleiset:

 • väsymys, päänsärky, huimaus, uneliaisuus, pahoinvointi, oksentelu, kahtena näkeminen.

Yleiset:

 • heikotus, muistihäiriöt, keskittymiskyvyn heikkeneminen, apatia, kiihtyneisyys, sekavuus, näön hämärtyminen, näköhäiriöt, ummetus, ripuli, vatsakipu, akne, hiustenlähtö, tasapainohäiriöt.

Melko harvinaiset:

 • nokkosihottuma. Trileptal-hoidon aikana saattaa esiintyä myös maksaentsyymiarvojen kohoamista.

Tuntematon:

 • korkea verenpaine, kaatuminen.

Kerro lääkärille, jos jokin näistä haittavaikutuksista on vaikea.

Luustomuutoksia, kuten osteopeniaa ja -poroosia (luun heikentymistä) sekä murtumia, on raportoitu tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät pitkäaikaista epilepsialääkitystä tai steroideja tai sinulla on todettu osteoporoosi.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea.

5. Trileptalin säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim./EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Älä käytä Trileptalia, jos pakkaus on vahingoittunut tai näyttää avatulta.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Trileptal sisältää

Trileptalin vaikuttava aine on okskarbatsepiini.
Trileptal 150 mg kalvopäällysteinen tabletti
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg okskarbatsepiinia.
Trileptal 300 mg kalvopäällysteinen tabletti
Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 300 mg okskarbatsepiinia.
Trileptal 600 mg kalvopäällysteinen tabletti
Y
ksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 600 mg okskarbatsepiinia.
Muut aineet ovat:
Tabletin ydin: vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, krospovidoni, magnesiumstearaatti.
Tabletin päällyste:
150 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 4000, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).
300 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 8000, keltainen rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).
600 mg tabletti: hypromelloosi, makrogoli 4000, punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172), talkki ja titaanidioksidi (E171).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
150 mg tabletti on vaalean harmaanvihreä, soikeahko tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä T/D ja toisella puolella kohomerkintä C/G.

300 mg tabletti on keltainen, soikeahko tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä TE/TE ja toisella puolella kohomerkintä CG/CG.

600 mg tabletti on vaaleanpunainen, soikeahko tabletti, jossa on jakouurre molemmilla puolilla. Toisella puolella on kohomerkintä TF/TF ja toisella puolella kohomerkintä CG/CG.

Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, jotka sisältävät 30, 50, 100, 200 tai 500 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Trileptal kalvopäällysteisiä tabletteja on kolmea vahvuutta: 150 mg, 300 mg ja 600 mg.

Myyntiluvan haltija
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FI-02130 Espoo

Valmistaja
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FI-02130 Espoo

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:
Alankomaat: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde tabletten
Belgia: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmomhulde tabletten/ comprimé pelliculé/ Filmtabletten
Espanja: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> comprimidos recubiertos con película
Islanti: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> filmuhúðuð tafla
Irlanti: Trileptal
Iso-Britannia: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> film-coated tablets
Italia: Libertil 150 mg <300 mg> <600 mg> compresse rivestite con film
Itävalta: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten
Kreikka: Trileptal 150 mg/TAB <300 mg/TAB> <600 mg/TAB> Εpικaλυµµένa µe λeptό υµένιο dιsκίa
Luxemburg: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten
Portugali: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Comprimidos revestidos por película
Ranska: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> comprimé pelliculé/
Ruotsi: Trileptal150 mg <300 mg> <600 mg> filmdragerade tabletter
Saksa: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> Filmtabletten
Suomi: Trileptal 150 mg <300 mg> <600 mg> tabletti, kalvopäällysteinen
Tanska: Trileptal

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.10.2014

 

Yrityksen yhteystiedot:

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

www.novartis.fi
010 613 3200
Tukkuliike: Tamro

Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com