PARACEON peräpuikko 1 g, 500 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,8 mt, 17.06.2015 20:32:21)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

PARACEON 500 mg peräpuikot
PARACEON 1 g peräpuikot
Parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Paraceon peräpuikot ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Paraceon peräpuikkoja
3. Miten Paraceon peräpuikkoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Paraceon peräpuikkojen säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ PARACEON PERÄPUIKOT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Paraceon 500mg ja 1 g peräpuikot kuuluvat lääkkeisiin, joita käytetään särky- ja kuumetilojen oireenmukaiseen hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PARACEON PERÄPUIKKOJA

Älä käytä Paraceon peräpuikkoja
- jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai Paraceon peräpuikkojen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Paraceon peräpuikkojen suhteen, jos
- maksasi toiminta on heikentynyt (esimerkiksi maksatulehduksesta, runsaasta ja säännöllisestä alkoholin väärinkäytöstä tai Gilbert’n oireyhtymä johtuen).
- sinulla on tai on aikaisemmin ollut munuaissairaus.
- jos aloitat Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkojen käytön heti runsaan alkoholin käytön jälkeen.

Näissä tapauksissa sinun tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen lääkkeen käyttöä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Haittavaikutusten riski kasvaa käytettäessä Paraceon peräpuikkoja seuraavien lääkkeiden kanssa:
- lääkeaineiden hajoamista maksassa lisäävät lääkkeet, esimerkiksi epilepsialääkkeet
(kuten fenobarbitaali, karbamatsepiini, fenytoiini) ja rifampisiini (tuberkuloosilääke). Samanaikaisesta käytöstä voi aiheutua maksavaurioita.
- kloramfenikoli (antibiootti).
- tsidovudiini (viruslääke). Samanaikainen tsidovudiinilääkitys saattaa aiheuttaa potilaan valkosolujen määrän vähenemistä.

Välttääksesi yliannostusriskiä tarkista, etteivät muut käyttämäsi lääkkeet sisällä parasetamolia.

Paraceon peräpuikkojen käyttö ruoan ja juoman kanssa
Ei oleellinen.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkoja voi käyttää tilapäisesti ja ohjeen mukaisina annoksina raskauden aikana. Parasetamolia ei tule kuitenkaan käyttää raskauden aikana pitkiä jaksoja suurina annoksina tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, koska lääkkeen turvallisuutta ei voida taata näissä tapauksissa.

Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikkoja voi käyttää tilapäisesti ohjeen mukaisina annoksina myös imetyksen aikana. Parasetamoli erittyy rintamaitoon. Haitallisia vaikutuksia imeväisiin ei kuitenkaan ole havaittu rintaruokinnan aikana. Tämän vuoksi lääkettä saavan äidin ei yleensä ole tarpeellista lopettaa imettämistä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos Paraceon 500 mg tai Paraceon 1 g peräpuikot aiheuttavat haittavaikutuksena tokkuraisuutta, huimausta tai uneliaisuutta, ne saattavat heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Tärkeää tietoa Paraceon peräpuikkojen sisältämistä aineista
Tämä valmiste sisältää soijalesitiiniä. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin soijaintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttämistä.


3. MITEN PARACEON PERÄPUIKKOJA KÄYTETÄÄN

Käytä Paraceon peräpuikkoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on:

Paraceon 500 mg peräpuikot:
Lapset yli 32 kg: 1 peräpuikko korkeintaan 4 kertaa päivässä.
Aikuiset: 1-2 peräpuikkoa korkeintaan 4 kertaa päivässä.

Paraceon 1 g peräpuikot:
Lapset yli 14 v ja aikuiset: 1 peräpuikko korkeintaan 4 kertaa päivässä.

Jatkuvaan käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

Annosten välisen ajan tulisi olla vähintään 6 tuntia. Suositeltuja annoksia ei saa ylittää.

Antotapa:
Paraceon peräpuikko laitetaan syvälle peräaukkoon heti ulostamisen jälkeen. Peräpuikon
liukumisominaisuuksien parantamiseksi puikkoa voi lämmittää kädessä tai sen voi upottaa lämpimään
veteen lyhyeksi ajaksi.

Neuvottele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos Paraceon peräpuikkojen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.

Jos käytät enemmän Paraceon peräpuikkoja kuin sinun pitäisi
Ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471977). Yliannostuksen ensimmäiset oireet ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ruokahaluttomuus ja yleinen sairauden tunne. Hakeudu heti lääkärin hoitoon vaikka oireet tilapäisesti lieventyisivätkin, koska se voi muuten johtaa maksan, munuaisten ja aivojen vaurioihin.

Jos unohdat käyttää Paraceon peräpuikkoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Paraceon peräpuikotkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Hyvin yleinen: useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä.
Yleinen: 1-10 käyttäjällä 100:sta.
Melko harvinainen: 1-10 käyttäjällä 1000:sta.
Harvinainen: 1-10 käyttäjällä 10 000:sta.
Hyvin harvinainen: harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta.
Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.

Yleisiä haittavaikutuksia ovat:
tokkuraisuus, pahoinvointi, oksentelu.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
päänsärky, hikoilu, kehonlämmön lasku, huimaus, uneliaisuus, hermostuneisuus, ripuli, vatsakipu, närästys, ummetus ja polttava tunne kurkussa.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
punoittava ihottuma.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia ovat:
yliherkkyysreaktiot (turvotukset, hengenahdistus, hikoilukohtaukset, pahoinvointi, verenpaineen lasku, sokki), verensolujen väheneminen, tai astmakohtaukset siihen taipuvaisilla ihmisillä.

Voimakkaiden yliherkkyysreaktioiden yhteydessä ota välittömästi yhteyttä päivystävään sairaalaan tarpeellisen hoidon saamiseksi.

Maksavaurioita on myös todettu, jos tavallista suurempia parasetamoliannoksia on käytetty pitkään, vaikka potilaalla ei olisikaan aikaisempaa maksan toimintahäiriötä.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. PARACEON PERÄPUIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25°C.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Paraceon peräpuikot sisältävät
- Vaikuttava aine on parasetamoli.
Yksi Paraceon 500mg peräpuikko sisältää 500mg parasetamolia.
Yksi Paraceon 1 g peräpuikko sisältää 1 g parasetamolia.
- Muut aineet ovat: kovarasva ja soijalesitiini.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Paraceon 500mg peräpuikko: valkoinen tai kermanvalkoinen peräpuikko.
Paraceon 1 g peräpuikko: kermanvalkoinen, torpedon muotoinen peräpuikko, jonka pituus on noin
34 mm.

Paraceon 500mg peräpuikot ovat saatavissa 10 peräpuikon pakkauksissa.
Paraceon 1 g peräpuikot ovat saatavissa 10 peräpuikon pakkauksissa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija on
Oy Verman Ab
PL 146
04201 Kerava

Valmistaja on
bene Arzneimittel GmbH
Herterichstrasse 1
D-81479 München
Saksa

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi: 10.9.2010

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Kauppakaari 2, PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro