THYROXIN tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,2 mt, 31.10.2014 08:18:03)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Thyroxin 25 mikrog ja 0,1 mg tabletit

levotyroksiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Thyroxin on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Thyroxinia
 3. Miten Thyroxinia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Thyroxinin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Thyroxin on ja mihin sitä käytetään

Thyroxinin vaikuttava aine on levotyroksiini, joka on synteettisesti valmistettua kilpirauhashormonia eli tyroksiinia. Se vastaa rakenteeltaan ja vaikutukseltaan täysin elimistön omaa kilpirauhashormonia. Kilpirauhashormoneilla on elintärkeä tehtävä normaalin kasvun ja kehityksen, aineenvaihdunnan, ruumiinlämmön ja verenkierron säätelyssä.

Thyroxinin käyttöalueet ovat:

 • kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi)
 • kretinismi (kilpirauhasen kasvuaikaisen vajaatoiminnan aiheuttama tila)
 • kilpirauhasen liikatoiminnassa (hypertyreoosissa) yhdessä kilpirauhasen toimintaa estävän aineen (tyreostaatin) kanssa ennen kilpirauhasleikkausta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Thyroxinia

Älä ota Thyroxinia

 • jos olet allerginen levotyroksiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on hoitamaton lisämunuaisen kuorikerroksen tai aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Thyroxinia, jos sinulla on:

 • angina pectoris tai joku muu sydänsairaus
 • lisämunuaisen vajaatoiminta.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muut lääkevalmisteet ja Thyroxin

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.

Joidenkin lääkkeiden tai Thyroxinin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

 • tietyt mahalääkkeet (antasidit, sukralfaatti, simetikoni)
 • kalsium- ja rautavalmisteet
 • tietyt kolesterolilääkkeet (kolestyramiini, kolestipoli, klofibraatti, simvastatiini)
 • tietyt veren kaliumpitoisuutta laskevat lääkkeet (polystyreenisulfonaatti)
 • tietyt epilepsialääkkeet (karbamatsepiini, fenytoiini)
 • tietyt tulehduskipulääkkeet (fenyylibutatsoni, salisylaatti)
 • tietyt sydänlääkkeet (beetasalpaajat, amiodaroni, digitalis)
 • tietyt tulehdusta hillitsevät lääkkeet (kortikosteroidit)
 • tietyt veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet (varfariini)
 • suun kautta otettavat sokeritautilääkkeet
 • estrogeenia sisältävät ehkäisypillerit ja hormonikorvausvalmisteet
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • tietyt HIV-lääkkeet (esim. ritonaviiri, indinaviiri, lopinaviiri)
 • tietyt syöpälääkkeet (imatinibi, sunitinibi)
 • osteoporoosilääke raloksifeeni.

Muista mainita Thyroxinin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Thyroxin ruuan ja juoman kanssa

Tabletit otetaan tyhjään mahaan ennen aamiaista. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletit.
Imeväisille koko vuorokausiannos annetaan vähintään puoli tuntia ennen vuorokauden ensimmäistä ateriaa.

Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Thyroxinia käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon myös raskauden ja imetyksen aikana, mutta lääkkeen annostarve saattaa raskauden takia muuttua.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Hoidon ollessa hyvässä tasapainossa Thyroxin ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Kuitenkin etenkin sydänsairailla ja vanhuksilla angina pectoris- ja sydämen vajaatoimintaoireet saattavat lisääntyä hoidon alkuvaiheessa ja annosta nostettaessa, jolloin ajokyky ja kyky käyttää koneita saattavat väliaikaisesti heikentyä.

Thyroxin sisältää laktoosia

Yksi tabletti sisältää 76 mg (25 mikrog tabletti) / 152 mg (0,1 mg tabletti) laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Thyroxinia otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Thyroxinin annostelu on yksilöllistä, koska hormonin imeytyminen suolesta vaihtelee yksilöittäin.

Aikuiset

Suositeltu aloitusannos on 50 mikrog tyroksiinia vuorokaudessa ja ylläpitoannos 100–200 mikrog vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat

Aloitusannos on 25 mikrog vuorokaudessa ja ylläpitoannos tavallisesti 25–100 mikrog vuorokaudessa.

Tabletit otetaan tyhjään mahaan ennen aamiaista. Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat tabletit.

Käyttö lapsille

Vastasyntyneillä ja imeväisillä, joilla on synnynnäinen kilpirauhasen vajaatoiminta, tavanomainen aloitusannos on 10-15 mikrog painokiloa ja vuorokautta kohti.
Lapsilla, joilla on hankinnainen kilpirauhasen vajaatoiminta, tavanomainen aloitusannos on 12,5-50 mikrog vuorokaudessa.
Ylläpitoannos on tavallisesti 100-150 mikrog/m2 (ihon pinta-ala).

Imeväisille koko vuorokausiannos annetaan vähintään puoli tuntia ennen vuorokauden ensimmäistä ateriaa.

Tabletit liuotetaan pieneen vesimäärään (10–15 ml) vasta juuri ennen lääkkeen antoa. Näin saatava suspensio annetaan pienen lisänesteen (5–10 ml) kera.

Jos otat enemmän Thyroxinia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi, ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.
Tyroksiinin yliannostuksesta seuraa kilpirauhasen liikatoiminnan kaltaisia oireita (ks. Haittavaikutukset). Huomattavan suuret tyroksiiniannokset voivat aiheuttaa tilan, jonka oireita ovat pyörtyminen, ruumiinlämmön nousu sekä kooma. Sydänsairaille potilaille sydämeen kohdistuvat vaikutukset voivat olla hengenvaarallisia.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Thyroxinia

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Thyroxinin aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat yleensä liian korkeasta annoksesta tai annoksen liian nopeasta nostamisesta. Tällöin voi esiintyä kilpirauhasen liikatoiminnan kaltaisia oireita kuten sydämen nopealyöntisyyttä, rytmihäiriöitä, ripulia, laihtumista, lämmönsietokyvyn alenemista, unettomuutta ja kiihtymystä. Oireet lievenevät tai katoavat annosta pienennettäessä. Tyroksiinin aiheuttamat vakavat haittavaikutukset muuten terveillä kilpirauhasen vajaatoimintapotilailla ovat harvinaisia. Sydänsairaille potilaille sydämeen kohdistuvat vaikutukset (angina pectoris -oireet, rytmihäiriöt, sydäninfarkti) voivat kuitenkin olla jopa hengenvaarallisia. Pitkään kestänyt yliannoksinen tyroksiinilääkitys saattaa lisätä luiden haurastumisen (osteoporoosi, osteopenia) riskiä.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Thyroxinin säilyttäminen

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Thyroxin sisältää

 • Vaikuttava aine on levotyroksiini, jota on yhdessä tabletissa 25 mikrog tai 0,1 mg.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, liivate, talkki ja magnesiumstearaatti sekä 25 mikrog tabletissa perunatärkkelys.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Thyroxin 25 mikrog tabletti:

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø noin 7 mm, koodi ORN 28.

Thyroxin 0,1 mg tabletti:

Valkoinen tai melkein valkoinen, tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti, Ø noin 9 mm, koodi ORN 321.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

22.2.2012

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi