EFEXOR DEPOT depotkapseli, kova 37,5 mg, 75 mg, 150 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (9,8 mt, 20.06.2015 21:59:43)

Tulosta


PAKKAUSSELOSTE

Efexor Depot 37,5 mg depotkapseli, kova
Efexor Depot 75 mg depotkapseli, kova
Efexor Depot 150 mg depotkapseli, kova

Venlafaksiini

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä selosteessa esitetään:

 1. Mitä Efexor Depot on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Efexor Depotia
 3. Miten Efexor Depotia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Efexor Depotin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa


1. MITÄ EFEXOR DEPOT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Efexor Depot on masennuslääke, joka kuuluu serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjien (SNRI-lääkkeiden) lääkeryhmään. Näitä lääkkeitä käytetään masennuksen ja muiden sairauksien, esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Masennus- ja/tai ahdistuspotilaiden aivojen serotoniini- ja noradrenaliinipitoisuuksien arvellaan olevan tavallista pienemmät. Masennuslääkkeiden vaikutustapaa ei ymmärretä täysin, mutta vaikutus saattaa johtua aivojen serotoniini- ja noradrenaliinipitoisuuksien suurenemisesta.

Efexor Depotia käytetään aikuisilla masennuksen hoitoon. Efexor Depotia käytetään myös aikuisilla, joilla on yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko (sosiaalisten tilanteiden jännittämistä tai välttämistä) ja paniikkihäiriö (paniikkikohtauksia). On tärkeää, että masennus tai ahdistuneisuus hoidetaan hyvin, jotta vointisi paranisi. Ilman hoitoa sairaus ei välttämättä häviä, vaan voi muuttua vakavammaksi ja hankalammaksi hoitaa.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT EFEXOR DEPOTIA

Älä käytä Efexor Depotia

 • jos olet allerginen venlafaksiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (Kohdassa 6 on täydellinen luettelo).
 • jos käytät tai olet käyttänyt edeltävien 14 päivän aikana ns. irreversiibelejä monoamiinioksidaasin estäjiä eli MAO:n estäjiä, joita käytetään masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon. Irreversiibelien MAO:n estäjien käyttäminen yhdessä Efexor Depotin kanssa voi aiheuttaa vakavia tai jopa hengenvaarallisia haittavaikutuksia. Jos lopetat Efexor Depotin käytön, sinun tulee myös ehdottomasti odottaa vähintään 7 päivää ennen kuin käytät mitään irreversiibeliä MAO:n estäjää (ks. myös kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö” ja siinä oleva tieto serotoniinioireyhtymästä ”Serotoniinioireyhtymä”).

Ole erityisen varovainen Efexor Depotin suhteen

Jos jokin alla olevista koskee sinua, kerro siitä lääkärille ennen Efexor Depotin ottamista.

 • jos käytät samanaikaisesti muita lääkkeitä, jotka voivat suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä (ks. kohta ”Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö”).
 • jos sinulla on silmävaivoja, esim. tietyn tyyppinen glaukooma (kohonnut silmänpaine).
 • jos sinulla on ollut korkea verenpaine.
 • jos sinulla on ollut sydänvaivoja.
 • jos sinulle on kerrottu, että sydänrytmisi ei ole normaali
 • jos sinulla on ollut kouristuskohtauksia.
 • jos veresi natriumarvot ovat olleet matalat (hyponatremia).
 • jos saat herkästi mustelmia, sinulla on verenvuototaipumus (verenvuotohäiriöitä) tai käytät muita lääkkeitä, jotka saattavat lisätä verenvuotojen riskiä, esim. varfariinia (käytetään veritulppien estoon).
 • jos sinulla tai jollakulla lähisukulaisellasi on ollut mania tai kaksisuuntainen mielialahäiriö (epätavallista vauhdikkuutta tai poikkeavan voimakasta hyvänolontunnetta).
 • jos olet aiemmin käyttäytynyt aggressiivisesti.

Efexor Depot voi aiheuttaa levottomuutta, ja paikallaan istuminen tai seisominen voi olla vaikeaa ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista.

Itsemurha-ajatukset ja masennuksen tai ahdistuksen paheneminen
Masennusta ja/tai jotakin ahdistuneisuushäiriötä sairastava saattaa joskus ajatella itsensä vahingoittamista tai jopa itsemurhaa. Tällaiset ajatukset voivat voimistua masennuslääkityksen aloittamisen yhteydessä, sillä lääkkeiden vaikutuksen alkaminen vie aikaa. Se kestää yleensä noin kaksi viikkoa, mutta joskus kauemminkin.

Tällaisia ajatuksia saattaa esiintyä tavallista herkemmin

 • jos olet aiemmin ajatellut itsemurhaa tai itsesi vahingoittamista
 • jos olet nuori aikuinen. Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että itsetuhoisen käyttäytymisen riski suurenee, jos nuori (alle 25-vuotias) aikuinen sairastaa jotakin psyykkistä sairautta ja käyttää masennuslääkitystä.

Jos ajattelet itsesi vahingoittamista tai itsemurhaa, ota heti yhteys lääkäriin tai mene heti sairaalaan.

Sinun voi olla hyvä kertoa jollekin sukulaiselle tai läheiselle ystävälle, että sairastat masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä, ja pyytää häntä lukemaan tämä pakkausseloste. Voit pyytää häntä kertomaan, jos hän arvelee masennuksesi tai ahdistuneisuutesi pahenevan tai on huolissaan käyttäytymisessäsi tapahtuneesta muutoksesta.

Suun kuivuminen
10 %:lla venlafaksiinihoitoa saaneista potilaista on ilmoitettu suun kuivumista, joka voi lisätä hampaiden reikiintymisen (karieksen) riskiä. Siksi hyvästä hammashygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Diabetes
Efexor Depot voi muuttaa veren sokeritasoa. Tästä johtuen, diabeteslääkkeiden annostusta pitää mahdollisesti säätää.

Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla
Efexor Depotia ei tavallisesti pidä käyttää lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla. Sinun on myös hyvä tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla esiintyy tämän ryhmän lääkkeitä käytettäessä tavallista enemmän haittavaikutuksia, esimerkiksi itsemurhayrityksiä, itsemurha-ajatuksia ja vihamielisyyttä (pääasiassa aggressiivisuutta, uhmakasta käyttäytymistä ja vihaa). Lääkäri saattaa silti määrätä tätä lääkettä alle 18-vuotiaalle potilaalle, jos hän katsoo sen olevan potilaan edun mukaista. Jos lääkärisi on määrännyt tätä lääkettä alle 18-vuotiaalle potilaalle ja haluat keskustella asiasta, käänny uudelleen lääkärisi puoleen. Kerro lääkärille, jos edellä mainittuja oireita ilmenee tai ne pahenevat, kun alle 18-vuotias nuori käyttää Efexor Depotia. Tämän lääkkeen pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ja sen turvallisuutta kasvun, kypsymisen, kognitiivisen kehityksen ja käyttäytymisen kehityksen suhteen ei myöskään ole vielä osoitettu tässä ikäryhmässä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkärin tulee päättää, voitko käyttää Efexor Depotia muiden lääkkeiden kanssa.

Älä aloita tai lopeta minkään lääkkeen ottoa keskustelematta asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, luontaistuotteita ja rohdosvalmisteita.

 • Monoamiinioksidaasin estäjiä, joita käytetään masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon, ei saa käyttää samanaikaisesti Efexor Depotin kanssa. Kerro lääkärille mikäli olet ottanut näitä lääkkeitä edeltävien 14 päivän aikana. (MAO:n estäjät: ks. kohta ”Ennen kuin käytät Efexor Depotia”)
 • Serotoniinioireyhtymä:

Mahdollisesti hengenvaarallinen tila tai malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia reaktioita (ks. kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”), jota voi esiintyä venlafaksiinihoidon yhteydessä, erityisesti silloin, kun venlafaksiinia käytetään yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi

  • Triptaanit (migreenilääkkeitä)
  • Muut masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet, esim. SNRI- tai SSRI-lääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet tai litiumia sisältävät lääkkeet
  • Linetsolidia (eräs antibiootti) sisältävät lääkkeet (infektioiden hoitoon)
  • Moklobemidia (MAO:n estäjä) sisältävät lääkkeet (masennuksen hoitoon)
  • Sibutramiinia (laihdutuslääke) sisältävät lääkkeet
  • Tramadolia, fentanyyliä, tapentadolia, petidiiniä tai pentatsosiinia sisältävät lääkkeet (vaikean kivun hoitoon)
  • Dekstrometorfaania sisältävät lääkkeet (yskänlääkkeitä)
  • Metadonia sisältävät lääkkeet (opioidiriippuvuuden tai vaikean kivun hoitoon)
  • Metyleenisineä sisältävät lääkevalmisteet (veren korkean methemoglobiinipitoisuuden hoitoon)
  • Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät valmisteet (luontaistuotteita tai rohdosvalmisteita, joita käytetään lievän masennuksen hoitoon)
  • Tryptofaania sisältävät tuotteet (unihäiriöiden ja masennuksen hoitoon)
  • Psykoosilääkkeet (käytetään sellaisen sairauden hoitoon, jossa potilaalla on aistiharhoja, harhaluuloja, ja/tai potilas on poikkeuksellisen epäluuloinen, ajattelee / puhuu / käyttäytyy hajanaisesti tai vetäytyy).

Serotoniinioireyhtymän merkkeinä tai oireina voi esiintyä joitakin seuraavista:
levottomuus, aistiharhat, koordinaatiokyvyn heikkeneminen, sydämen nopealyöntisyys, ruumiinlämmön suureneminen, verenpaineen nopeat muutokset, epätavallisen voimakkaat refleksit, ripuli, kooma, pahoinvointi, oksentelu.

Serotoniinioireyhtymä voi vaikeimmassa muodossaan muistuttaa malignia neuroleptisyndroomaa, jonka merkit ja oireet ovat yhdistelmä seuraavista: kuume, nopea syke, hikoilu, vaikea lihasjäykkyys, sekavuus, suurentuneet lihasentsyymipitoisuudet (todettu verikokeella).

Ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystykseen, jos epäilet että sinulle on kehittymässä serotoniinioireyhtymä.

Kerro lääkärillesi, jos käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi:

 • rytmihäiriölääkkeet, kuten kinidiini, amiodaroni, sotaloli tai dofetilidi (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
 • psykoosilääkkeet, kuten tioridatsiini (ks. myös yllä ’Serotoniinioireyhtymä’)
 • antibiootit, kuten erytromysiini tai moksifloksasiini (käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon)
 • antihistamiinit (käytetään allergioiden hoitoon)

Myös seuraavilla lääkkeillä saattaa olla yhteisvaikutuksia Efexor Depotin kanssa, ja niitä tulee käyttää varoen. On erityisen tärkeää kertoa lääkärille tai apteekkiin, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät:

 • Ketokonatsolia (sieni-infektiolääke)
 • Haloperidolia tai risperidonia (psyykenlääkkeitä)
 • Metoprololia (beetasalpaaja korkean verenpaineen ja sydänvaivojen hoitoon)

Efexor Depotin käyttö ruuan ja juoman kanssa
Efexor depot otetaan ruoan kanssa (ks. kohta 3 “Miten Efexor Depotia käytetään”).

Vältä alkoholin käyttöä Efexor Depot -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys
Kerro lääkärille, jos tulet raskaaksi tai suunnittelet raskautta. Älä käytä Efexor Depotia ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa hoidon mahdollisista hyödyistä ja sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Efexor Depotia. Käytettäessä raskauden aikana, samankaltaiset lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Jos otat tätä lääkettä raskauden aikana, vauvalla saattaa olla muita oireita synnytyksen jälkeen, kuten huono syöminen hengitysvaikeuksien lisäksi. Jos vauvallasi on näitä oireita synnytyksen jälkeen ja asia huolestuttaa sinua, ota yhteys lääkäriin ja/tai kätilöön, joka neuvoo sinua.

Efexor Depot erittyy äidinmaitoon, joten lääke saattaa vaikuttaa vauvan terveyteen. Keskustele asiasta lääkärin kanssa. Lääkäri päättää, tuleeko joko imettäminen tai tämän lääkkeen hoito lopettaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita ennen kuin tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa sinuun. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


3. MITEN EFEXOR DEPOTIA KÄYTETÄÄN

Ota Efexor Depotia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Masennuksen, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja sosiaalisten tilanteiden pelon hoidossa suositeltava aloitusannos on tavallisesti 75 mg vuorokaudessa. Lääkäri voi suurentaa annosta vähitellen, tarvittaessa jopa 375 milligramman maksimiannokseen vuorokaudessa, jos lääkettä käytetään masennuksen hoitoon. Jos lääkettä käytetään paniikkihäiriön hoitoon, lääkäri aloittaa hoidon pienemmällä annoksella (37,5 mg) ja suurentaa sitten annosta vähitellen. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön hoidossa maksimiannos on 225 mg vuorokaudessa.

Ota Efexor Depot suurin piirtein samaan aikaan joka päivä, joko aamulla tai illalla. Kapselit niellään kokonaisina nesteen kera, eikä niitä saa jakaa, murskata, pureskella eikä liuottaa nesteeseen.

Efexor Depot otetaan ruoan kanssa.

Jos sinulla on maksa- tai munuaisvaivoja, neuvottele lääkärin kanssa, sillä tämän lääkkeen annosta tulee ehkä muuttaa.

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa (ks. kohta ”Jos lopetat Efexor Depotin käytön”).

Jos otat enemmän Efexor Depotia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.
Mahdollisen yliannoksen oireita voivat olla nopea sydämen syke, vireystilan muutokset (jotka vaihtelevat unisuudesta koomaan), näön hämärtyminen, kouristuskohtaukset ja oksentelu.

Jos unohdat ottaa Efexor Depotia
Jos unohdat ottaa annoksen, ota se niin pian kuin muistat. Jos on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, jätä unohtunut annos väliin ja ota vain yksi annos tavanomaisen tapaan. Älä ota saman päivän aikana enempää Efexor Depotia kuin sinulle on vuorokautta kohti määrätty.

Jos lopetat Efexor Depotin käytön
Älä lopeta hoitoa äläkä pienennä annosta ilman lääkärin neuvoa, vaikka olosi olisikin jo parempi. Jos lääkäri arvelee, että et enää tarvitse Efexor depotia, hän saattaa kehottaa sinua vähentämään annosta vähitellen ennen kuin lopetat hoidon kokonaan. On tiedossa, että tämän lääkkeen käytön lopettamiseen saattaa liittyä haittavaikutuksia etenkin, jos lääkkeen käyttö lopetetaan äkillisesti tai annosta vähennetään liian nopeasti. Joillakuilla saattaa esiintyä esimerkiksi väsymystä, heitehuimausta, pyörrytystä, päänsärkyä, unettomuutta, painajaisia, suun kuivumista, ruokahalun heikkenemistä, pahoinvointia, ripulia, hermostuneisuutta, kiihtyneisyyttä, sekavuutta, korvien soimista, pistelyä tai joskus sähköiskumaisia tuntemuksia, heikotusta, hikoilua, kouristuskohtauksia tai flunssankaltaisia oireita.

Lääkäri kertoo sinulle, miten Efexor Depot -hoito lopetetaan vähitellen. Pyydä lääkäriltä tarkempia ohjeita, jos sinulla esiintyy tällaisia oireita tai muita hankalia oireita.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Efexor Depot voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista, älä ota enempää Efexor Depotia. Ota heti yhteys lääkäriin tai hakeudu lähimmän sairaalan päivystykseen:

 • rinnan kireys, hengityksen pihinä, nielemis- tai hengitysvaikeudet
 • kasvojen, nielun, käsien tai jalkojen turvotus
 • hermostuneisuus tai levottomuus, huimaus, sykkivä tunne, ihon äkillinen punehtuminen ja/tai kuumotus
 • voimakas ihottuma, kutina tai nokkosihottuma (punaiset tai vaaleat, usein kutiavat paukamat iholla).
 • serotoniinioireyhtymän merkit ja oireet: levottomuus, aistiharhat, kömpelyys, nopea sydämen syke, kohonnut kehonlämpö, verenpaineen nopeat muutokset, vilkkaat refleksit (lihasnykäykset), ripuli, kooma, pahoinvointi, oksentelu.
  Serotoniinioireyhtymä voi vaikeimmassa muodossaan muistuttaa malignia neuroleptisyndroomaa, jonka merkit ja oireet ovat yhdistelmä seuraavista: kuume, nopea sydämen syke, hikoilu, vaikea lihasjäykkyys, sekavuus, suurentuneet lihasentsyymipitoisuudet (todettu verikokeella).

Muita haittavaikutuksia, joista sinun tulee kertoa lääkärille:

 • yskiminen, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus ja korkea kehonlämpö
 • ulosteiden musta, tervainen väri tai verta ulosteessa
 • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa tai kutina, jotka voivat johtua maksatulehduksesta (hepatiitti)
 • sydänvaivoja, esim. sydämen sykkeen muuttumista nopeaksi tai epäsäännölliseksi, verenpaineen suurenemista
 • silmävaivoja, esim. näköhäiriöitä, mustuaisten laajenemista
 • hermostovaivoja: esim. huimausta, ryömimisen tunnetta iholla, liikehäiriöitä, kouristuskohtauksia
 • mielenterveysongelmia, esim. yliaktiivisuutta (”vauhdikkuutta”) tai epätavallisen voimakasta hyvän olon tunnetta (euforia)
 • lopetusoireita (ks. kohdat ”Miten Efexor Depotia käytetään” ja ”Jos lopetat Efexor Depotin käytön”).
 • Pidentynyt vuotoaika – jos saat haavan tai loukkaat itseäsi, voi kestää hieman pidempään kuin normaalisti, että vuoto loppuu.

Älä huolestu, vaikka ulosteessa näkyy pieniä valkoisia rakeita tai palloja tämän lääkkeen ottamisen jälkeen. Efexor Depot -kapseleiden sisällä on rakeita (pieniä valkoisia palloja), jotka sisältävät vaikuttavaa ainetta (venlafaksiinia). Rakeet vapautuvat kapseleista ruoansulatuskanavaan, jossa niistä vapautuu vähitellen venlafaksiinia. Rakeiden kuori ei liukene, vaan poistuu ulosteen mukana. Venlafaksiiniannos on siis imeytynyt, vaikka ulosteessa näkyykin rakeita.

Täydellinen haittavaikutusluettelo

Hyvin yleinen (esiintyy useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä)

 • Huimaus, päänsärky
 • Pahoinvointi, suun kuivuminen
 • Hikoilu (mukaan lukien yöhikoilu)

Yleinen (esiintyy 1 – 10 käyttäjällä 100:sta)

 • Ruokahalun heikkeneminen
 • Sekavuus, epätodellisuuden ja vierauden tunne, orgasmin puuttuminen, sukupuolivietin heikkeneminen, hermostuneisuus, unettomuus, epätavalliset unet
 • Uneliaisuus, vapina, kihelmöinti, pistely, lisääntynyt lihasjänteys
 • Näköhäiriöt sisältäen näön hämärtyminen, mustuaisten laajeneminen, silmän kyvyttömyys tarkentaa automaattisesti kaukana olevista kohteista lähellä oleviin
 • Korvien soiminen (tinnitus)
 • Sydämentykytys
 • Verenpaineen nousu, punastuminen
 • Haukottelu
 • Oksentelu, ripuli, ummetus
 • Lisääntynyt virtsaamistarve, virtsaamisvaikeudet
 • Kuukautishäiriöt, kuten kuukautisvuodon tai epäsäännöllisten vuotojen lisääntyminen, siemensyöksy/orgasmihäiriöt (miehillä), erektiohäiriöt (impotenssi)
 • Voimattomuus, tokkuraisuus, vilunväristykset
 • Kolesteroliarvojen nousu

Melko harvinainen (esiintyy 1 – 10 käyttäjällä 1000:sta)

 • Aistiharhat, epätodellisuuden ja vierauden tunne, kiihtymys, orgasmihäiriöt (naiset) tunteiden latistuminen, kiihtyneisyys, hampaiden narskuttelu
 • Levottomuuden tunne tai kyvyttömyys istua tai seistä paikoillaan, pyörtyminen, tahattomat nykivät lihasliikkeet, koordinaatiokyvyn ja tasapainon heikkeneminen, makuaistin muutokset
 • Nopea sydämen syke, huimaus (etenkin nopeasti seisomaan noustessa)
 • Hengenahdistus
 • Verioksennus, ulosteiden musta, tervainen väri tai verta ulosteessa, mikä voi viitata sisäiseen verenvuotoon
 • Turvotus kasvoissa, kielessä, suussa, kurkussa tai käsissä ja jaloissa ja/tai kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma), herkkyys auringonvalolle, mustelmat, ihottuma, epätavallinen hiustenlähtö
 • Virtsaamiskyvyttömyys
 • Painon nousu/ painon lasku

Harvinainen (esiintyy 1 – 10 käyttäjällä 10000:sta)

 • Kouristuskohtaukset
 • Virtsanpidätyskyvyttömyys
 • Ylivilkkaus, mielenliikutus ja vähentynyt unen tarve (mania)

Yleisyys on tuntematon

 • Verihiutaleiden niukkuus, joka lisää mustelma- ja verenvuotoriskiä, veriarvojen häiriöt, jotka voivat suurentaa infektioriskiä
 • Turvotus kasvoissa tai kielessä, hengenahdistus tai hengitysvaikeudet, usein myös ihottumaa (kyseessä voi olla vakava allerginen reaktio)
 • Liiallinen veden juominen / kertyminen (ns. SIADH-oireyhtymä)
 • Veren natriumpitoisuuden pieneneminen
 • Itsemurha-ajatukset ja itsemurhakäyttäytyminen; itsemurha-ajatuksia ja itsemurhakäyttäytymistä on raportoitu venlafaksiinin käytön aikana tai hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta 2. Ennen kuin käytät Efexor Depotia)
 • Hämmentyneisyys ja sekavuus, joihin liittyy usein aistiharhoja (delirium), aggressiivisuus
 • Korkea kuume, johon liittyy lihasjäykkyyttä, sekavuutta tai kiihtyneisyyttä, ja hikoilua, tai hallitsemattomat nykivät lihasliikkeet (nämä voivat olla ns. malignin neuroleptioireyhtymän merkkejä), epätavallisen voimakas hyvän olon tunne, uneliaisuus, jatkuvat nopeat silmänliikkeet, kömpelyys, rauhattomuus, ”humalassa olon” tunne, hikoilu tai lihasjäykkyys (jotka ovat serotoniinioireyhtymän oireita), jäykkyys, lihaskrampit ja tahattomat lihasliikkeet
 • Voimakas silmäkipu ja näön heikkeneminen tai sumentuminen
 • Huimaus
 • Verenpaineen lasku, sydämen sykkeen muuttuminen epätavallisen nopeaksi tai epäsäännölliseksi, mikä voi johtaa pyörtymiseen, odottamaton verenvuoto, esim. vuotavat ikenet, verta virtsassa tai oksennuksessa, tai odottamattomia mustelmia tai pinnallisten verisuonten katkeamisia.
 • Yskiminen, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus ja korkea kehonlämpö, jotka voivat johtua keuhkotulehduksesta ja veren valkosoluarvojen noususta (eosinofiilinen keuhkokuume)
 • Voimakas vatsa- tai selkäkipu (joka saattaa johtua vakavasta suolisto-, maksa- tai haimavaivasta)
 • Kutina, ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa tai flunssan kaltaiset oireet, jotka voivat johtua maksatulehduksesta (hepatiitti), maksan toimintakokeiden pienet muutokset
 • Ihottuma, joka voi aiheuttaa ihon voimakasta rakkulamuodostusta ja kesimistä, kutina, lievä ihottuma
 • Lihasten selittämätön kipu, aristus tai heikkous (rabdomyolyysi)
 • Poikkeava maidoneritys rinnoista

Efexor Depot voi aiheuttaa joskus haittavaikutuksia, joita et välttämättä huomaa, esim. verenpaineen suurenemista, sydämen syketiheyden muutoksia tai veren maksaentsyymi-, natrium- tai kolesteroliarvojen vähäisiä muutoksia. Efexor Depot saattaa harvemmin heikentää verihiutaleiden toimintaa, joka voi suurentaa mustelmien ja verenvuotojen riskiä. Lääkäri saattaa ottaa tästä syystä verikokeita etenkin, jos olet käyttänyt Efexor Depotia pitkiä aikoja.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. EFEXOR DEPOTIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Efexor Depotia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytä alle 30°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Efexor depot sisältää

Vaikuttava aine on venlafaksiini.

Efexor Depot 37,5 mg:
1 depotkapseli sisältää 42,43 mg venlafaksiinihydrokloridia, joka vastaa 37,5 mg venlafaksiinia vapaana emäksenä.

Muut aineet ovat:
Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, etyyliselluloosa, hypromelloosi, talkki.
Kapselikuori: liivate, musta, punainen ja keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171).
Painoväri: shellakka, punainen rautaoksidi (E172), ammoniumhydroksidi, simetikoni, propyleeniglykoli.

Efexor Depot 75 mg:
1 depotkapseli sisältää 84,85 mg venlafaksiinihydrokloridia, joka vastaa 75 mg venlafaksiinia vapaana emäksenä.

Muut aineet ovat:
Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, etyyliselluloosa, hypromelloosi, talkki
Kapselikuori: liivate, punainen ja keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171).
Painoväri: shellakka, punainen rautaoksidi (E172), ammoniumhydroksidi, simetikoni, propyleeniglykoli.

Efexor Depot 150 mg:
1 depotkapseli sisältää 169,7 mg venlafaksiinihydrokloridia, joka vastaa 150 mg venlafaksiinia vapaana emäksenä.

Muut aineet ovat:
Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, etyyliselluloosa, hypromelloosi, talkki
Kapselikuori: liivate, punainen ja keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171).
Painoväri: sellakka, natriumhydroksidi, povidoni, titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Efexor Depot 37,5 mg:
Läpinäkymätön vaaleanharmaa/persikanvärinen kapseli, johon on painettu ”W” ja ”37,5mg” punaisella.
Efexor depot 37,5 mg on saatavana 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 50, 60, 84, 100 kappaleen pakkauksissa ja 70 (10x7) tai 1x70 sairaalapakkauksessa tai HDPE-purkeissa: 7, 14, 20, 21, 35, 50, 100 sekä 70 kappaleen sairaalapakkauksessa.

Efexor Depot 75 mg:
Läpinäkymätön persikanvärinen kapseli, johon on painettu ”W” ja ”75mg” punaisella.
Efexor depot 75 mg on saatavana 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 ja 500 (10x50), 1000 (10x100) sairaalapakkauksessa tai HDPE-purkeissa: 14, 20, 50, 100 sekä 500 ja 1000 kappaleen sairaalapakkauksissa.

Efexor Depot 150 mg:
Läpinäkymätön tummanoranssi kapseli, johon on painettu ”W” ja ”150mg” valkoisella.
Efexor depot 150 mg on saatavana 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 ja 500 (10x50), 1000 (10x100) sairaalapakkauksissa tai HDPE-purkeissa: 14, 20, 50, 100 sekä 500 ja 1000 kappaleen sairaalapakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puh. 09-430 040

Valmistaja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Saksa

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta

Efectin ER 37,5 mg – Kapseln
Efectin ER 75 mg - Kapseln
Efectin ER 150 mg - Kapseln

Belgia, Luxemburg

Efexor-Exel 37,5
Efexor-Exel 75
Efexor-Exel 150

Bulgaria

Efectin ER 75 mg
Efectin ER 150 mg

Tšekki

Efectin ER 37.5 mg
Efectin ER 75 mg
Efectin ER 150 mg

Kypros, Kreikka, Viro, Liettua, Portugali

Efexor XR

Latvia

Efexor XR
Efexor XR 75
Efexor XR 150

Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi

Efexor Depot

Ranska

Effexor L.P.

Saksa

Trevilor retard 37,5 mg
Trevilor retard 75 mg
Trevilor retard 150 mg

Irlanti, Malta, Iso-Britannia

Efexor XL

Italia

Efexor
Faxine

Alankomaat

Efexor XR 37,5
Efexor XR 75
Efexor XR 150

Puola

Efectin ER 37,5
Efectin ER 75
Efectin ER 150

Romania

Efectin ER 37.5 mg
Efectin ER 75 mg
Efectin ER 150 mg

Slovenia

Efectin ER 37,5 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
Efectin ER 75 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem
Efectin ER 150 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem

Espanja

Vandral Retard 75 mg cápsulas de liberación prologada
Vandral Retard 150 mg cápsulas de liberación prologada

*[Kaikkia luettelossa mainittuja tuotteita ja vahvuuksia ei välttämättä ole saatavilla.]

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 3.12.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

puh. (09) 430 040
faksi (09) 4300 4400

etunimi.sukunimi@pfizer.com

www.pfizer.fi