NEXIUM 20 mg ja 40 mg enterotabletit, resepti

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,4 mt, 05.11.2014 16:31:49)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Nexium 20 mg ja 40 mg enterotabletit

esomepratsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. 4.
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
 1. Mitä Nexium on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nexiumia
 3. Miten Nexiumia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nexiumin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Nexium on ja mihin sitä käytetään

Nexiumin vaikuttava aine on esomepratsoli. Nexium on ns. protonipumpun estäjiin kuuluva lääke. Se vähentää mahahapon muodostumista.

Nexiumia käytetään seuraavien sairaustilojen hoitoon:

Aikuiset

 • Ruokatorven refluksisairaus. Sillä tarkoitetaan mahahapon nousua ruokatorveen, missä aiheutuu kipua, tulehdusta ja närästystä
 • Helicobacter pylori –bakteerin aiheuttamaan mahalaukun limakalvon tulehdukseen, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tässä tapauksessa lääkärisi saattaa määrätä sinulle myös antibiootteja tulehduksen hoitoon ja haavan paranemiseksi.
 • Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvä mahahaava ja sen ennaltaehkäisy potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa tulehduskipulääkkeillä
 • Haiman kasvusta johtuva mahahapon liiallinen erittyminen (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)
 • Haavaumien verenvuodon uusiutumisen ehkäisy Nexium-infuusio hoidon jatkohoitona.

Nuoret 12:sta ikävuodesta ylöspäin

 • Ruokatorven refluksisairaus. Sillä tarkoitetaan mahahapon nousua ruokatorveen, mistä aiheutuu kipua, tulehdusta ja närästystä
 • Helicobacter pylori -bakteerin aiheuttamaan mahalaukun limakalvon tulehdukseen, joka saattaa johtaa pohjukaissuoli- ja mahahaavaan. Tässä tapauksessa lääkärisi saattaa määrätä sinulle myös antibiootteja tulehduksen hoitoon ja haava paranemiseksi


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Nexiumia

Älä käytä Nexiumia

 • jos olet allerginen esomepratsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos olet allerginen (yliherkkä) muille vastaaville protonipumpun estäjille (esim. pantopratsoli, lantsopratsoli, rabepratsoli, omepratsoli)
 • jos käytät nelfinaviiria (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Jos jokin yllä luetelluista kohdista koskee sinua, sinun ei pidä käyttää Nexiumia. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Nexiumin käyttöä.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Nexium-hoidon aloittamista,

 • jos sinulla on vaikea maksasairaus
 • jos sinulla on vaikea munuaissairaus.

Nexium saattaa peittää muiden sairauksien oireita. Niinpä jos havaitset jonkin seuraavista oireista Nexiumin käytön aikana tai sen jälkeen, sinun tulee ottaa heti yhteyttä lääkäriin:

 • Laihdut voimakkaasti ilman mitään syytä ja sinulla on nielemisvaikeuksia
 • Sinulla on vatsakipua tai ruuansulatushäiriöitä
 • Alat oksennella ruokaa tai verta
 • Ulosteesi ovat tummia (verinen uloste).

Jos käytät Nexiumia tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireet ovat jatkuvia tai muuttavat luonnettaan.

Protonipumpun estäjän, kuten Nexiumin, käyttö (erityisesti pitkäaikainen, yli vuoden kestävä käyttö) saattaa lievästi suurentaa lonkan, ranteen tai selkärangan murtuman riskiä. Kerro lääkärille, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).

Alle 12-vuotiaat lapset
Tietoa annostuksesta 1-11-vuotiaille potilaille löytyy Nexiumin (enterorakeet oraalisuspensiota varten) valmisteinformaatiosta (kysy lisätietoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta).

Muut lääkevalmisteet ja Nexium
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä siksi, että muiden lääkkeiden vaikutukset saattavat muuttua Nexiumin vaikutuksesta tai muilla lääkkeillä voi olla vaikutusta Nexiumin tehoon.

Älä käytä Nexiumia, jos käytät nelfinaviiria (käytetään HIV-infektion hoitoon).

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • Atatsanaviiria (käytetään HIV-ínfektion hoitoon)
 • Klopidogreeli (käytetään veritulppien estoon)
 • Ketokonatsoli, itrakonatsoli tai vorikonatsoli (sieni-infektion hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä)
 • Erlotinibi (syövän hoitoon käytetty lääke)
 • Sitalopraami, imipraamiini tai klomipramiini (masennuslääkkeitä)
 • Diatsepaami (ahdistuksen tai lihasjännityksen hoitoon tarkoitettu lääke)
 • Fenytoiini (epilepsialääke). Jos käytät fenytoiinia, lääkäri seuraa terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat Nexiumin käytön
 • Veren hyytymistä estävät lääkkeet, kuten varfariini. Lääkäri seuraa terveydentilaasi, kun aloitat tai lopetat Nexiumin käytön
 • Silostatsoli (lääke katkokävelyn hoitoon – verenkiertohäiriön aiheuttama kipu alaraajoissa, joka pakottaa kävelijän aika ajoin pysähtymään)
 • Sisapridi (ruoansulatushäiriöiden tai närästyksen hoitoon tarkoitettu lääke)
 • Digoksiini (sydänongelmien hoitoon tarkoitettu lääke)
 • Metotreksaatti (korkeina annoksina syövän hoitoon käytetty kemoterapialääke) – jos käytät korkeata annosta metotreksaattia, lääkäri voi väliaikaisesti keskeyttää Nexium-hoitosi
 • Takrolimuusi (elintensiirto)
 • Rifampisiini (tuperkuloosin hoitoon tarkoitettu lääke)
 • Mäkikuisma – Hypericum perforatum (masennuksen hoitoon tarkoitettu lääke).

Jos lääkäri on määrännyt sinulle amoksisilliini- ja klaritromysiini-antibiootit yhdenssä Nexiumin kanssa käytettäväksi Helicopacter pylori -tulehduksen häätämiseksi, muista kertoa lääkärille mitä muita lääkkeitä käytät.

Nexiumin otto ruoan ja juoman kanssa
Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi arvioi voitko käyttää Nexiumia raskauden aikana.
Ei tiedetä kulkeutuuko Nexium äidinmaitoon. Siksi Nexiumin ei tulisi käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Nexium ei todennäköisesti vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja ja koneita. Haittavaikutuksia, kuten huimausta ja näköhäiriöitä, saattaa kuitenkin melko harvoin ilmetä (katso kohta 4). Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, sinun ei pidä ajaa autolla eikä käyttää koneita.
Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Nexium sisältää sakkaroosia
Nexium enterotabletit sisältävät sokeripalloja, jotka sisältävät sakkaroosia, joka on eräänlainen sokeri. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Nexiumia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

 • Jos käytät Nexiumia pitkään, lääkäri seuraa terveydentilaasi säännöllisesti (erityisesti jos käyttö jatkuu yli vuoden)
 • Jos sinulle on määrätty käytettäväksi Nexiumia tarpeen mukaan, kerro lääkärille, jos oireesi muuttuvat.

Kuinka paljon Nexiumia otetaan

 • Lääkäri kertoo sinulle kuinka monta tablettia sinun on otettava ja kuinka pitkään niitä otetaan. Hoidon pituus riippuu sairaudestasi, iästäsi ja maksasi toiminnasta
 • Suositellut annokset on annettu alla

Aikuiset 18-ikävuodesta ylöspäin
Närästyksen hoito ruokatorven refluksisairaudessa (GERD)

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on Nexium 40 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa hoitotuloksesta riippuen kehottaa sinua jatkamaan tablettien käyttöä vielä toiset 4 viikkoa
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkärin suosituksesta voidaan tabletit ottaa tarpeen mukaan, maksimissaan yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran päivässä
 • Jos sinulla on vakava maksasairaus, lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän annoksen.

Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kahdesti vuorokaudessa yhden viikon ajan
 • Lisäksi lääkäri kehottaa sinua ottamaan samanaikaisesti kahta antibioottilääkettä, esimerkiksi amoksisilliinia ja klaritromysiiniä.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan hoito

 • Suositeltu annos on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa 4–8 viikon ajan.

Tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyvän mahahaavan ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa.

Haiman kasvusta johtuvan mahahapon liiallisen erittymisen hoito (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä)

 • Suositeltu annos aikuisille on Nexium 40 mg enterotabletti kahdesti vuorokaudessa
 • Lääkäri saattaa tarvittaessa nostaa annostasi ja päättää hoidon kestosta. Maksimiannos on 80 mg kahdesti päivässä.

Haavaumien verenvuodon uusiutumisen ehkäisy Nexium-infuusiohoidon jatkohoitona

 • Suositeltu annos Nexium 40 mg enterotabletti kerran päivässä 4 viikon ajan.

Nuoret 12 -ikävuodesta ylöspäin

 • Jos ruokatorvesi on jossain määrin vaurioitunut, suositeltu annos on Nexium 40 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa 4 viikon ajan. Lääkäri saattaa hoitotuloksesta riippuen kehottaa sinua jatkamaan tablettien käyttöä vielä toiset 4 viikkoa
 • Suositeltu annos ruokatorven parantumisen jälkeen on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa
 • Jos ruokatorvesi ei ole vahingoittunut, suositeltu annos on Nexium 20 mg enterotabletti kerran vuorokaudessa. Kun oireet ovat hallinnassa, lääkärin suosituksesta voidaan tabletit ottaa tarpeen mukaan, maksimissaan yksi Nexium 20 mg enterotabletti kerran päivässä
 • Jos sinulla on vakava maksasairaus, lääkäri voi määrätä sinulle pienemmän annoksen

Helicobacter pylori –bakteeritulehduksen aiheuttamien maha- ja pohjukaissuolihaavojen hoito ja ennaltaehkäisy

 • Suositeltu annos on yksi Nexium 20 mg enterotabletti kahdesti vuorokaudessa yhden viikon ajan
 • Lisäksi lääkäri kehottaa sinua ottamaan samanaikaisesti kahta antibioottilääkettä esimerkiksi, amoksisilliinia ja klaritromysiiniä

Nexiumin käyttö

 • Tabletit voidaan ottaa mihin aikaan päivästä tahansa
 • Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan
 • Tabletit tulee niellä kokonaisina veden kanssa. Tabletteja ei saa pureskella tai murskata ennen nielaisemista, koska ne sisältävät päällystettyjä, lääkeainetta sisältäviä rakeita, jotka estävät lääkeainetta vahingoittumasta happamassa mahassa. Siksi on tärkeää, että rakeet eivät rikkoonnu

Jos sinulla on vaikeuksia niellä tabletteja

 • Jos sinulla on vaikeuksia nielemisessä:
  • Tabletit voidaan sekoittaa lasilliseen hiilihapotonta vettä. Tabletteja ei saa sekoittaa muihin nesteisiin
  • Sekoita kunnes tabletti on hajonnut (liuos ei ole kirkas) ja juo liuos heti tai viimeistään 30 minuutin sisällä. Sekoita liuosta aina juuri ennen juomista
  • Jotta saat tabletin sisältämän koko lääkeainemäärän, huuhtele lasi ½ lasillisella vettä ja juo huuhteluvesi. Liuoksessa näkyvät rakeet sisältävät lääkeaineen – älä pureskele tai murskaa niitä
 • Jos et pysty nielemään lainkaan, tabletti voidaan sekoittaa veteen ja näin saatu liuos voidaan annostella sinulle nenämahaletkun kautta suoraan mahaan

Alle 12-vuotiaat lapset
Nexium-enterotabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille. Tietoa annostuksesta 1-11-vuotiaille potilaille löytyy Nexiumin (enterorakeet oraalisuspensiota varten) valmisteinformaatiosta (kysy lisätietoja lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta)

Iäkkäät
Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäille henkilöille.

Jos otat enemmän Nexiumia kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Nexiumia

 • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan annoksen aika, älä ota unohtunutta annosta
 • Älä korvaa unohtunutta annosta kaksinkertaisella annoksella.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Jos havaitset jonkun seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta Nexiumin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

 • äkillinen hengityksen vinkuminen, huulten, kielen ja kurkun tai vartalon turpoaminen, ihottuma, pyörtyminen tai nielemisvaikeudet (vaikea allerginen reaktio)
 • ihon punoitus, johon liittyy rakkuloiden ilmaantuminen tai ihon kuoriutuminen. Myös huuliin, silmiin, suuhun, nenään ja genitaalialueelle voi ilmaantua rakkuloita ja ihon kuoriutumista. Tällöin kyseessä saattaa olla Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi
 • ihon keltaisuus, virtsan tummuus ja väsyneisyys voivat olla oireita maksan ongelmista.

Nämä vaikutukset ovat harvinaisia, ilmaantuvat alle yhdellä 1 000 ihmisestä.

Muita haittavaikutuksia ovat:

Yleiset (voivat ilmaantua alle yhdelle 10 ihmisestä):

 • päänsärky
 • maha- tai suolisto-oireet: ripuli, mahakipu, ummetus, ilmavaivat
 • pahoinvointi tai oksentelu.

Melko harvinaiset (voivat ilmaantua alle yhdelle 100 ihmisestä):

 • jalkojen ja nilkkojen turvotus
 • unihäiriöt (unettomuus)
 • heitehuimaus, pistelevät tuntemukset, uneliaisuus
 • pyörrytys
 • suun kuivuminen
 • epänormaalit maksa-arvot
 • ihottuma, nokkosihottuma ja ihon kutiaminen
 • lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma (jos Nexiumia käytetään pitkäaikaisesti korkeina annoksina).

Harvinaiset (voivat ilmaantua alle yhdelle 1 000 ihmisestä)

 • epänormaalit veriarvot, kuten valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, mustelmia tai altistaa infektioille
 • veren natriumpitoisuuden aleneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta, sairauden tunnetta (oksentaminen) ja kouristuksia
 • kiihtymys, sekavuus tai masennus
 • makuaistin muutokset
 • näköongelmat, kuten näön hämärtyminen
 • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus (bronkospasmi eli keuhkoputkien äkillinen supistuminen)
 • suun tulehtuminen
 • sammas (suussa, nielussa ja toisinaan ruokatorvessa esiintyvä tavallisesti hiivasienen aiheuttama vaalea kate)
 • maksaongelmat, mukaan lukien keltatauti, joka voi aiheuttaa ihon keltaisuutta, virtsan tummuutta ja väsymystä
 • hiustenlähtö
 • aurinkoihottuma
 • nivel- tai lihaskivut
 • yleinen huonovointisuus tai energian puute
 • lisääntynyt hikoilu.

Hyvin harvinaiset (voivat ilmaantua alle yhdelle 10 000 ihmisestä)

 • verenkuvan muutokset mukaan lukien agranulosytoosi (valkosolujen puutos)
 • aggressiivisuus
 • aistiharhat (ihminen tuntee, näkee tai kuulee olemattomia)
 • vaikeat maksaongelmat, jotka johtavat maksan vajaatoimintaan ja aivotulehdukseen
 • äkillinen vaikea ihottuma tai rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja (monimuotoinen punavihoittuma, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • lihasheikkous
 • vaikeat munuaisongelmat
 • rintojen kasvaminen miehillä

Esiintyvyys tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

 • jos käytät Nexiumia yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus laskee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri arvioi tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.
 • tulehdus suolessa (aiheuttaa ripulia)

Nexium voi erittäin harvoin vaurioittaa valkosoluja, minkä seurauksena syntyy immuunivajavuus. Jos sinulla on infektio, jonka oireita ovat kuume ja vaikeasti heikentynyt yleiskunto tai kuume, johon liittyy paikallisinfektion oireita, kuten kipua kaulalla, kurkussa tai suussa tai virtsaamisvaikeuksia, ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jotta valkosolujen puutos (agranulosytoosi) voidaan sulkea pois verikokeella. On tärkeää, että kerrot lääkärille käyttämistäsi lääkkeistä.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Nexiumin säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville
 • Säilytä alle 30 °C
 • Älä käytä tabletteja purkissa, kotelossa, lompakko- tai läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää
 • Säilytä tabletit kosteudelta suojassa alkuperäispakkauksessa (läpipainopakkaus) tai pidä pakkaus tiiviisti suljettuna (purkki)
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojaat luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Nexium sisältää
Vaikuttava aine on esomepratsoli. Nexium enterotabletit sisältävät 20 mg tai 40 mg esomepratsolia (magnesiumsuolana).

Muut aineet ovat glyserolimonostearaatti 40-55, hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, rautaoksidi (20 mg: punaruskea, keltainen; 40 mg: punaruskea) (E172), magnesiumstearaatti, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) 30-prosenttinen dispersio, mikrokiteinen selluloosa, synteettinen parafiini, makrogoli, polysorbaatti 80, krospovidoni, natriumstearyylifumaraatti, sokeripallot (sakkaroosi ja maissitärkkelys), talkki, titaanidioksidi (E171), trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Nexium 20 mg enterotabletti on hennon vaaleanpunainen, jossa on yhdellä puolella merkintä ja toisella puolella 20 mg.

Nexium 40 mg enterotabletti on vaaleanpunainen, jossa on yhdellä puolella merkintä ja toisella puolella 40 mg.

Tabletit ovat saatavissa:
20 mg, 40 mg: 2, 5, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 100, 140(5x28) tablettia purkissa
20 mg, 40 mg: 3, 7, 7x1, 14, 15, 25x1, 28, 30, 50x1, 56, 60, 90, 98, 100x1, 140 tablettia läpipainopakkauksessa.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
Suomessa: AstraZeneca Oy, 02600 Espoo
Ruotsissa: AstraZeneca AB, 151 85, Södertälje
Valmistaja: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Ruotsi.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Inexium (Ranska)

Nexiam (Belgia, Luxemburg)

Nexium (Alankomaat, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Norja, Portugali, Ruotsi, Suomi, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta (UK))

Nexium mups (Espanja, Saksa)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.09.2014

Muut tiedonlähteet
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) verkkosivuilta http://www.fimea.fi / Ruotsin lääkelaitoksen verkkosivuilta http://www.lakemedelsverket.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:
Anto nenä-mahaletkun kautta
1. Laita tabletti sopivankokoiseen ruiskuun ja täytä ruisku noin 25 ml:lla vettä ja noin 5 ml:lla ilmaa. Joitakin nenä-mahaletkuja käytettäessä on tabletti liuotettava 50 ml:aan vettä, jotta rakeet eivät tukkisi letkua.
2. Ravistele ruiskua noin kahden minuutin ajan tabletin liuottamiseksi.
3. Käännä ruiskun kärki ylöspäin ja tarkista, ettei kärki ole tukkeutunut.
4. Kytke ruisku nenä-mahaletkuun ruisku edelleen yllä kuvatussa asennossa.
5. Ravistele ruiskua ja käännä sen kärki alaspäin. Ruiskuta heti 5-10 ml liuosta letkuun. Käännä ruisku toisinpäin ja ravista jälleen (ruiskua on pidettävä kärki ylöspäin, jotta kärki ei pääsisi tukkeutumaan).
6. Käännä ruiskun kärki alaspäin ja injisoi toiset 5-10 ml nenä-mahaletkuun. Toista vaiheet 5 ja 6 kunnes ruisku on tyhjä.
7. Jos ruiskuun jää sakkaa, täytä ruisku 25 ml:lla vettä ja 5 ml:lla ilmaa ja toista vaihe 5. Joitakin nenä-mahaletkuja varten vettä tarvitaan 50 ml.

Yrityksen yhteystiedot:

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

puh. 010 23 010
faksi 010 230 1500

www.astrazeneca.fi