MUCOMYST poretabletti 200 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,9 mt, 15.10.2015 04:19:40)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Mucomyst 200 mg poretabletti

asetyylikysteiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
• Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
• Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
• Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Mucomyst on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Mucomystiä
3. Miten Mucomystiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mucomystin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Mucomyst on ja mihin sitä käytetään

Mucomyst irrottaa sitkeää limaa, eli kuuluu nk. mukolyytteihin. Mucomystiä käytetään hengityselinten sairauksien yhteydessä irrottamaan sitkeälimaisia ysköksiä.


2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Mucomystiä

Älä käytä Mucomystiä
• jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Mucomystiä, jos sinulla on astma tai jos sinulla on ollut hengitysteiden kouristuksia (bronkospasmi).

Muut lääkevalmisteet ja Mucomyst
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Mucomystin teho voi muuttua käytettäessä samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä (esim. kefalosporiini-antibiootit). Antibiootit tulee ottaa 1-2 tuntia ennen tai jälkeen Mucomystin.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Mucomyst ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Mucomyst sisältää natriumia ja laktoosia
Yksi poretabletti sisältää 99,2 mg natriumia. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.
Tämä lääke sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Mucomystiä käytetään

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Suositeltu annos on aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille 1 poretabletti liuotettuna ½ lasilliseen vettä 2-3 kertaa päivässä. Alle 12-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan.

Jos otat enemmän Mucomystiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On syytä kertoa lääkärille, jos alla olevia oireita esiintyy ja jos ne jatkuvat.
Yleiset (voi esiintyä yli 1 potilaalla sadasta): pahoinvointi, ripuli.
Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla sadasta): vatsakipu, keuhkoputkien supistuksesta johtuva hengenahdistus.
Harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla tuhannesta): allerginen turvotus (angioödema), ihottuma, kutina, nokkosrokko.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea


5. Mucomystin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 oC.
Säilytä hyvin suljetussa muoviputkessa.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Mucomyst sisältää
Vaikuttava aine on asetyylikysteiini.
Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti, vedetön laktoosi, mannitoli, natriumsitraattidihydraatti, natriumsyklamaatti, sakkariininatrium, vedetön sitruunahappo ja sitruunaesanssi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen, pyöreä, litteä sitruunanmakuinen tabletti, jonka halkaisija on 18 mm.
Pakkauksessa on 25 poretablettia.

Myyntiluvan haltija: Meda Oy, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Valmistaja: Hermes Artzneimittel GmbH, Hans-Urmiller-Ring 52, 82515 Wolfratshausen, Saksa.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 11.3.2014.

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro