TEMGESIC 0,2 ja 0,4 mg resoribletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,2 mt, 10.03.2014 17:03:04)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Temgesic 0,2 mg ja 0,4 mg resoribletti

buprenorfiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Temgesic on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Temgesic-valmistetta
3. Miten Temgesic-valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Temgesic-valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ TEMGESIC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN


Temgesic on voimakkaasti kipua lievittävä valmiste. Sitä käytetään vaikeiden ja keskivaikeiden kiputilojen hoitoon esim. syöpätauteihin liittyviin ja leikkausten jälkeisiin kipuihin.


2. ENNEN KUIN OTAT TEMGESIC-VALMISTETTA

Älä ota Temgesic-valmistetta

- jos olet allerginen (yliherkkä) buprenorfiinille tai Temgesicin jollekin muulle aineelle tai muille opiaateille.
- jos sinulla on vaikea hengityksen vajaatoiminta.
- jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Lääkkeen vaikutus saattaa muuttua, jos sitä otetaan yhdessä tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa. Neuvottele siksi lääkärin kanssa ennen kuin alat käyttää muita lääkkeitä, esim. lääkkeitä epilepsiaan (barbituraattihappojohdannaisia). Alkoholi ja keskushermostoa lamaavat lääkkeet (esim. bentsodiatsepiinit, väsyttävät antihistamiinit, eräät kipulääkkeet, eräät masennuslääkkeet, unilääkkeet, psykoosien hoidossa käytettävät lääkkeet) voivat lisätä Temgesic-valmisteen (buprenorfiinin) aiheuttamaa hengityslamaa. Hengityslama voi olla hengenvaarallinen. Alkoholia tai näitä lääkevalmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti Temgesicin kanssa.

Raskaus ja imetys

Temgesicin käytöstä raskauden ja imetyksen aikana tulee aina neuvotella lääkärin kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Temgesic-valmistetta ei tule käyttää imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Valmiste voi aiheuttaa uneliaisuutta, väsymystä, huimausta ja näön hämärtymistä. Jos edellä mainittuja oireita ilmenee, autolla ei pidä ajaa eikä käyttää tarkkuutta vaativia koneita.

Huomioitavia asioita ennen lääkkeen käytön aloittamista ja sen aikana

Temgesic voi aiheuttaa riippuvuutta.


3. MITEN TEMGESIC-VALMISTETTA OTETAAN

Ota Temgesic-valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen aikuisten ja yli 12-vuotiaiden lasten annos on 0,2 - 0,4 mg 6-8 tunnin välein. Laita Temgesic-tabletti kielen alle ja anna sen liueta suussa. Liukeneminen tapahtuu yleensä noin 5-10 minuutissa. Tablettia ei saa pureskella eikä niellä, koska silloin sen teho heikkenee.

Jos otat enemmän Temgesic-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liikaa lääkettä, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen.

Jos unohdat ottaa Temgesic-valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Temgesic-valmisteen oton

Käytä valmistetta lääkärin ohjeen mukaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Temgesickin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Väsymys (sedaatio) on yleisin tämän lääkkeen haittavaikutus.

Yleisiä: Pahoinvointi, oksentelu, väsymys, uneliaisuus, huimaus/pyörtyminen, hikoilu, matala verenpaine, silmän mustuaisten supistuminen, päänsärky ja alentunut hengityskyky.
Melko harvinaisia: Sekavuus, heikkous/uupumus, suun kuivuminen, hermostuneisuus, masennus, epäselvä puhe, kohonnut verenpaine, ummetus, virtsaamiskyvyttömyys, näön poikkeavuus.
Harvinaisia: Aistiharhat, ihottuma, vapina, kalpeus, ruokahalun vähentyminen, ripuli, nokkosihottuma (urtikaria) ja kouristukset/lihaskoordinaation puute.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu vakavia allergisia oireita tai jos hengityksesi vaikeutuu.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. TEMGESIC-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Läpipainolevy (nailon/alumiini uPVC), pahvikoteloissa: Säilytä alle 30 °C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Temgesic sisältää

- Vaikuttava aine on buprenorfiini. Yksi resoribletti sisältää buprenorfiinihydrokloridia, joka vastaa 0,2 mg tai 0,4 mg buprenorfiinia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti 30 mg, mannitoli, maissitärkkelys, povidoni, vedetön sitruunahappo, magnesiumstearaatti, natriumsitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

0,2 mg resoribletti: Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, jossa on miekan kuva toisella ja kirjain L toisella puolella, halkaisija 5,5 mm, 50 resoribletin pakkauksissa

0,4 mg resoribletti: Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen tabletti, jossa on miekan kuva toisella ja kirjain H toisella puolella, halkaisija 5,5 mm, 50 resoribletin pakkauksissa

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: RB Pharmaceuticals Limited, 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Iso-Britannia
Valmistaja: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS, Iso-Britannia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.
Tämä seloste on hyväksytty viimeksi 5.7.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Reckitt Benckiser Scandinavia A/S, sivuliike Suomessa
Käärmesaarentie 3 B
02160 Espoo