ZIDOVAL emätingeeli 7,5 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 08.09.2015 04:19:48)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli

metronidatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Zidoval on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zidovalia
3. Miten Zidovalia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Zidovalia säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Zidoval on ja mihin sitä käytetään

Zidoval-emätingeeli kuuluu antibakteeristen lääkkeiden ryhmään. Ne toimivat tappamalla monenlaisia bakteereita, jotka aiheuttavat tulehduksia.

Zidoval-emätingeelillä hoidetaan tulehdusta emättimessä (bakteerivaginoosi) aikuisilla. Zidoval-geeliä viedään suoraan emättimeen, jossa se tuhoaa bakteereita tulehdusalueelta.

On tärkeää hoitaa ja poistaa bakteerivaginoosi kunnolla, muuten tulehdus voi uusiutua. Käytä lääkekuuri loppuun lääkärin ohjeen mukaan, jotta vältyt tulehduksen uusiutumiselta.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Zidovalia

Älä käytä Zidovalia

 • jos olet allerginen metronidatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos olet allerginen muulle samankaltaiselle antibakteeriselle nitroimidatsoli-yhdisteelle
 • jos olet allerginen parabeeneille (säilytysaine)

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos jokin yllä mainittu koskee sinua.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Zidovalia:

 • jos sinulla on joskus ollut sairaus, joka vaikuttaa vereen
 • jos sinulla on tai arvelet, että on hiivainfektio emättimessä. Hiivainfektion oireet voivat vahvistua, kun käytät Zidoval-geeliä. Voit silloin tarvita toisen lääkkeen hiivainfektion hoitoon.
 • jos sinulla on kuukautiset
 • jos sinulta otetaan verikokeita, koska metronidatsoli voi vaikuttaa joidenkin testien tuloksiin.

Kuten muidenkin emätintulehdusten aikana, vältä yhdyntää tulehduksen ja Zidoval-hoidon aikana.

Lapset ja nuoret
Zidoval-emätingeeliä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.

Iäkkäät potilaat
Zidoval geeliä ei suositella iäkkäille potilaille, sillä lääkkeen turvallisuutta ei ole testattu tässä ikäryhmässä.

Muut lääkevalmisteet ja Zidoval
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Zidoval-emätingeeli voi lisätä seuraavien lääkkeiden tehoa:

 • varfariini, veren hyytymistä estävä lääke
 • litium, lääke psyykkiseen sairauteen
 • siklosporiini, lääke autoimmuunisairauksien ja nivelreumanhoitoon
 • 5-fluorourasiili, lääke iho-ongelmien ja syövän hoitoon
 • muut lääkkeet, myös ilman reseptiä saatavat lääkkeet

Zidoval alkoholin kanssa
Alkoholin käyttö Zidoval-hoidon aikana voi aiheuttaa pahoinvointia, sekavuutta, päänsärkyä tai nostaa sydämen sykettä tavallista nopeammaksi. Jos näin käy, lopeta juominen ja ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Raskaus ja imetys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Zidoval sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia (E216), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktiota (mahdollisesti viivästyneitä).

Zidoval sisältää myös propyleeniglykolia (E1520), joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. Miten Zidovalia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Zidovalia tulee käyttää vain emättimeen.

Tärkeää:
Seuraa aina lääkärin määräystä sekä apteekin ohjelipukkeessa annettuja ohjeita. Jos olet epävarma, tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista.

Ennen kuin käytät Zidovalia
Zidovalin käytön aikana hygieniasta huolehtiminen on hyvin tärkeää.

 • Pese kätesi aina ennen kun avaat putkilon tai kosket asettimeen.
 • Käytä uutta asetinta jokaiseen annokseen.
 • Heitä käytetty asetin heti roskakoriin.

Annostus aikuiselle
Suositeltu annos on 5 g geeliä (1 täytetty asetin) vietynä emättimeen kerran päivässä, nukkumaan mentäessä, viitenä peräkkäisenä päivänä.

Käyttö lapsille ja nuorille
Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille.

Käyttö iäkkäille potilaille
Tätä lääkettä ei suositella iäkkäille potilaille.

Käyttöohjeet

 • Zidoval-geelin mukana saat kertakäyttöisiä asettimia, jotka auttavat annostelemaan geelin emättimeen
 • Putkilon avaaminen: Avaa putkilon korkki ja puhkaise putkilon pään sinetti korkin terävällä päällä.

image1.png

 • Asettimen täyttäminen: Kierrä asettimen avonainen pää tiukasti kiinni putkilon päähän. Täytä asetin puristamalla putkiloa varovasti ja hitaasti pohjasta lähtien. Mäntä liikkuu asettimen täytyessä ja pysähtyy, kun 5 g annos Zidoval-geeliä tulee täyteen. Kierrä asetin irti putkilosta ja sulje putkilo korkilla.

image2.png

 • Asettimen vieminen emättimeen: Pidä täytettyä asetinta pystyasennossa ja vie asetin varovasti emättimeen niin pitkälle kuin se vaikeuksitta menee. Sinun on ehkä helpointa viedä asetin emättimeen, kun makaat selälläsi polvet koukistettuina

 • Geelin vapautus: Työnnä hitaasti asettimen mäntää sisään. Samalla geeli vapautuu emättimeen. Jatka työntämistä kunnes mäntä pysähtyy. Näin saat varmasti juuri oikean määrän geeliä emättimeen.

 • Vedä asetin pois emättimestä ja heitä se roskakoriin välittömästi.

Toista tämä käsittely nukkumaan mennessä viitenä peräkkäisenä päivänä, tai kuten lääkäri on määrännyt, käyttäen joka kerta uutta asetinta. Jos et viiden päivän lääkekuurin jälkeen tunne oloasi paremmaksi, sinun tulee käydä uudelleen lääkärissä.

Jos käytät enemmän Zidovalia kuin sinun pitäisi
Älä käytä Zidoval-geeliä enemmän kuin sinun pitäisi. Liian suuri annos voi lisätä haittavaikutusten riskiä (katso alempaa kohta 4).

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Zidovalia
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Annostele Zidoval-geeliä ennen seuraavaa nukkumaanmenoa.

Jos lopetat Zidovalin käytön
Älä lopeta Zidoval-geelin viiden päivän lääkekuuria kesken keskustelematta ensin lääkärin kanssa. On tärkeää käyttää lääkekuuri loppuun, jotta tulehdus häviää kokonaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä):

 • Päänsärky ja huimaus
 • Mahakrampit
 • Huonovointisuus ja oksentelu
 • Epämiellyttävä maku suussa
 • Epätavallinen tunne kielessä
 • Emättimen hiivasienitulehdus
 • Emätinvuoto
 • Epämukavuuden tunne lantion alueella
 • Ruokahalun menetys

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta):

 • Masennus
 • Väsymys
 • Ärtyisyys
 • Univaikeudet
 • Epätavallinen tunne sormissa ja varpaissa
 • Ripuli
 • Ummetus
 • Turvonnut tai kuriseva maha
 • Kuiva suu tai janontunne
 • Metallin maku suussa
 • Kutiseva iho
 • Lihaskrampit
 • Tummunut virtsa
 • Virtsatietulehdus, joka voi aiheuttaa kipua tai polttavaa tunnetta virtsatessa tai lisätä virtsaamistarpeen tiheyttä tai voimakkuutta
 • Ulkosynnyttimien turpoaminen
 • Muutoksia kuukautisissa, kuten tiputtelevaa tai runsaampaa verenvuotoa emättimestä kuukautisten välillä tai epämiellyttävää oloa kuukautisten aikana

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Zidovalin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja putkilossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25°C.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Zidoval sisältää

 • Vaikuttava aine on metronidatsoli. Yksi gramma geeliä sisältää 7,5 mg metronidatsolia.
 • Muut aineet ovat karbopooli 974P, dinatriumedetaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), propyleeniglykoli (E1520), natriumhydroksidi (E524) ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Zidoval-emätingeeli on väritöntä tai vaaleankeltaista.
Alumiiniputkilo, jossa muovinen kierrekorkki, sisältää 40 g geeliä. Putkilo on pakattu pahvipakkaukseen, jossa on myös viisi kertakäyttöistä asetinta. Yhden asettimen avulla voi asettaa 5 grammaa geeliä emättimeen.

Myyntiluvan haltija

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

Puh. 020 720 9550
S-posti: info@meda.fi

Valmistaja
Meda Manufacturing Avenue JF Kennedy 33700 Merignac Ranska

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.2.2016

 

Yrityksen yhteystiedot:

MEDA OY
Vaisalantie 4
02130 Espoo

info@meda.fi
www.meda.fi
020 720 9550
Tukkuliike: Tamro