HUMULIN NPH KWIKPEN injektioneste, suspensio 100 IU/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (11 mt, 01.08.2015 05:37:39)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Humulin® NPH KwikPen™ 100 IU/ml injektioneste, suspensio esitäytetyssä injektiokynässä

(Ihmisinsuliini)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin,  apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1.       Mitä Humulin NPH KwikPen on ja mihin sitä käytetään
2.       Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humulin NPH KwikPen -injektionestettä
3.       Miten Humulin NPH KwikPen -injektionestettä käytetään
4.       Mahdolliset haittavaikutukset
5.       Humulin NPH KwikPen -injektionesteen säilyttäminen
6.       Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Humulin NPH KwikPen on ja mihin sitä käytetään

Humulin NPH KwikPen sisältää esitäytetyssä injektiokynässä ihmisinsuliinia, jota käytetään sokeritaudin (diabeteksen) hoidossa. Diabetes eli sokeritauti on sairaus, jossa haima ei enää tuota riittävästi insuliinia pitämään verensokeri- eli glukoosipitoisuutta hallinnassa. Humulin NPH korvaa puuttuvan insuliinin ja sitä käytetään pitkäaikaishoitona verensokerin tasapainottamiseen. Humulin NPH sisältää ihmisinsuliinin protamiinisulfaattisuspensiota, jonka vaikutus on pitkäaikainen.

Lääkärisi saattaa määrätä Humulin NPH KwikPen -insuliinia käytettäväksi yhdessä lyhytvaikutteisen insuliinin kanssa. Muiden insuliinien käyttö ilmenee pakkausselosteesta, joka on kussakin pakkauksessa. Insuliinia ei saa vaihtaa toiseen insuliiniin ilman lääkärin määräystä. Insuliinia vaihdettaessa on oltava erityisen tarkkaavainen. Kullakin insuliinityypillä on kotelossa ja etiketissä oma värikoodi ja symboli, joiden avulla eri insuliinityypit on helppo erottaa toisistaan.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humulin NPH KwikPen-injektionestettä

Älä käytä Humulin NPH KwikPen –insuliinia:

  • Jos sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri). Tässä käyttöohjeessa on jäljempänä ohje lievien sokkituntemusten varalta (ks. kohta 4, kappale A).
  • Jos olet allerginen ihmisinsuliinillle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Humulin NPH KwikPen-injektionestettä.

• Jos verensokerisi on ollut hallinnassa nykyisellä hoidolla, voi olla, ettet tunne matalan verensokerin aiheuttamia oireita. Matalan verensokerin aiheuttamia oireita on lueteltu tuonnempana tässä pakkausselosteessa. Aterioiden ja liikunnan ajankohta sekä liikunnan rasittavuus on hyvä suunnitella etukäteen. Verensokerin tasoa pitää seurata mittaamalla se riittävän usein.
• Joillakin potilailla matalan verensokerin (hypoglykemia) oireet eivät ole tuntuneet niin selvinä tai ne ovat olleet erilaiset, kun he ovat siirtyneet eläininsuliinista ihmisinsuliiniin. Jos sinulla on usein matalan verensokerin aiheuttamia sokkituntemuksia tai jos et tunnista niitä selkeästi, keskustele tästä lääkärisi kanssa.
• Jos vastaus on KYLLÄ yhteenkin seuraavista kysymyksistä, kerro siitä diabeteshoitajallesi, lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
- Oletko sairastunut äskettäin?
- Onko sinulla jokin munuais- tai maksasairaus?
- Harrastatko poikkeuksellisen runsaasti liikuntaa?
• Alkoholin nauttiminen voi vaikuttaa insuliinin tarpeeseen.
• Sinun on myös syytä kertoa diabeteshoitajallesi, lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet suunnittelemassa ulkomaanmatkaa. Maiden välinen aikaero saattaa nimittäin aiheuttaa muutoksia aterioiden ja insuliinin ajoitukseen.
• Joillekin tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten hengen ahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).
 

Muut  lääkevalmisteet ja Humulin NPH KwikPen

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Insuliinilääkitystäsi voidaan joutua muuttamaan, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:
• kortisonia
• tyroksiinia
• suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä
• asetyylisalisyylihappoa (aspirin)
• kasvuhormonia
• oktreotidia, lanreotidia
• beeta2 -“stimulantteja” (esim. ritodriini, salbutamoli tai terbutaliini)
• beetasalpaajia
• tiatsideja tai joitakin masennuslääkkeitä (MAO:n estäjät)
• danatsolia
• joitakin angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjiä (esim. kaptopriili, enalapriili) tai
• angiotensiini II -reseptorin salpaajia.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Insuliinin tarve vähenee yleensä raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja kasvaa jäljellä olevien kuuden kuukauden aikana. Imetysaikana diabeetikon insuliiniannosta tai ruokavaliota tai molempia voidaan joutua muuttamaan.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Keskittymis- ja reaktiokykysi saattavat heiketä hypoglykemian (matala verensokeri) vuoksi. Tästä voi koitua vaara itsellesi ja muille tilanteissa, joissa näitä kykyjä erityisesti tarvitaan (esim. autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä). Keskustele lääkärisi kanssa moottoriajoneuvolla ajosta, jos sinulla on:
• usein hypoglykemiaa
• jos hypoglykemiasta varoittavat oireet ovat heikkoja tai niitä ei tule ollenkaan.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

3. Miten Humulin NPH KwikPen-injektionestettä käytetään

Tarkista aina apteekista saamasi lääkepakkaus, että olet saanut juuri sitä Humulin-insuliinia, jota lääkärisi on sinulle määrännyt.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus
• Yleensä Humulin NPH:ta käytetään perusinsuliinina. Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivan insuliinin, yksilöllisen annoksen, ottamisajankohdan ja ottotiheyden. Seuraa näitä ohjeita tarkoin ja käy säännöllisesti vastaanotolla.
• Jos insuliini vaihdetaan toiseen insuliiniin (esim. ihmis- tai eläininsuliinista Humulin-insuliiniin), annosta voidaan joutua muuttamaan. Tämä saattaa koskea vain ensimmäistä annoskertaa tai annos voi muuttua hiljalleen useiden viikkojen tai kuukausien kuluessa.
• Pistä Humulin NPH KwikPen ihon alle äläkä millään muulla tavalla. Humulin NPH KwikPen -insuliinia ei saa missään tapauksessa pistää suoneen.

Humulin NPH KwikPen -insuliinin käyttöönotto
• Ennen pistämistä Humulin NPH KwikPen -kynää pyöritetään varovasti kämmenien välissä 10 kertaa ja käännellään sitten ylös alas (180°) samoin 10 kertaa, jotta insuliini sekoittuu täysin ja pistettävästä annoksesta tulee tasa-aineista. Tarvittaessa pyörittely ja kääntely toistetaan, kunnes saadaan tasa-aineinen maitomainen suspensio. Kynänsäiliön sisällä on pieni lasikuula, joka helpottaa sekoittumista. Älä ravista voimakkaasti, se voi aiheuttaa vaahtoamista, joka voi johtaa väärään annokseen. Kynänsäiliöt on syytä tarkastaa usein. Insuliinia ei saa käyttää, jos insuliinin pinnalla on sekoituksen jälkeen saostumia, säiliön pohjalle jää valkoista sakkaa tai säiliön sisäpintaan jää kiinni hiukkasia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

KwikPen-insuliinikynän käyttö (ks. kynän käyttöohjetta)
• Pese ensin kätesi.
• Lue esitäytetyn insuliinikynän käyttöohje. Noudata tarkoin ohjeita. Tässä on joitakin huomionarvoisia seikkoja.
• Käytä puhdasta neulaa (pakkauksessa ei ole mukana neuloja).
• Tarkista ennen jokaista pistosta, että kynäsi on käyttökunnossa ja että insuliinia tulee neulasta. Poista ilmakuplat kynästä. Pienet ilmakuplat kynänsäiliössä ovat harmittomia, mutta isot ilmakuplat voivat muuttaa annostarkkuutta.

Humulin NPH KwikPen -insuliinin pistäminen
• Ennen pistämistä puhdista ohjeiden mukaan se ihon kohta, johon aiot pistää. Pistä ihon alle saamiesi ohjeiden mukaan. Älä pistä suoraan suoneen. Pidä neulaa pistoksen jälkeen ihopoimussa noin 5 sekuntia, jotta saat varmasti koko annoksen. Älä hiero ihoa pistoksen jälkeen. Pidä huoli siitä, että toisiaan seuraavien pistoskohtien väli on vähintään 1 cm ja että vaihdat pistosaluetta saamiesi ohjeiden mukaan.

Pistoksen jälkeen
• Ota neula pois kynästä pistoksen jälkeen neulan suojakorkin avulla. Näin insuliini pysyy steriilinä eikä injektionestettä pääse vuotamaan säiliöstä. Se estää myös ilman pääsyn säiliöön ja neulan tukkeutumisen. Älä anna muiden käyttää neulojasi tai insuliinikynääsi. Laita kynän suojus takaisin paikoilleen.

Pistäminen jatkossa
• Käytä uutta steriiliä neulaa joka kerta, kun pistät insuliinia. Poista ilmakuplat ennen jokaista pistosta. Jäljellä olevan insuliinin määrän näet pitämällä kynää sen kärki alaspäin. Säiliön kyljessä olevasta asteikosta näet, paljonko insuliinia on jäljellä.
• KwikPen-insuliinikynään ei saa sekoittaa muita insuliineja. Kun kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Se hävitetään asianmukaisesti. Diabeteshoitaja tai apteekin henkilökunta antaa neuvoja tässä asiassa.

Jos käytät Humulin NPH KwikPen -insuliinia enemmän kuin sinun pitäisi
Jos olet saanut liian suuren lääkeannoksen tai esim. lapsi on saanut erehdyksessä liikaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471977) vaaran arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi.
Jos käytät insuliinia enemmän kuin sinun pitäisi, verensokerisi voi laskea liian alas. Tarkista verensokerisi (ks. kohta 4, kappale A).

Jos unohdat ottaa Humulin NPH KwikPen -pistoksen
Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät insuliinia vähemmän kuin sinun pitäisi. Tarkista verensokerisi. Älä pistä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

Jos lopetat Humulin NPH KwikPen -insuliinin käytön

Korkeita verensokeriarvoja voi ilmetä, jos pistät insuliinia vähemmän kuin sinun pitäisi. Älä vaihda insuliinia toiseen insuliiniin ilman lääkärisi määräystä.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ihmisinsuliini voi aiheuttaa hypoglykemiaa (matala verensokeri). Katso lisätietoa hypoglykemiasta jäljempänä kohdassa ”Diabeetikkojen tavallisia ongelmia”.

Mahdolliset haittavaikutukset

Yleistynyt insuliiniyliherkkyys on hyvin harvinaista (alle 1 potilas kymmenestä tuhannesta). Tämän yliherkkyysmuodon oireita ovat:
• verenpaineen lasku
• hengityksen vaikeutuminen
• sydämen sykkeen nopeutuminen
• koko vartalon kattava ihottuma
• hengityksen vinkuminen
• hikoilu

Jos arvelet, että sinulla on jonkinlainen Humulin-insuliiniallergia, kerro siitä lääkärillesi viipymättä.

Paikallinen yliherkkyys on yleistä (yli 1 potilaalla sadasta). Joillekin voi tulla insuliinin pistoskohtaan punoitusta, turvotusta tai kutinaa. Tämä ihovaiva häviää yleensä viimeistään muutamassa päivässä tai viikossa. Jos pistoskohta oireilee tällä tavoin, kerro siitä lääkärillesi.

Lipodystrofia (ihon paksunemista tai kuoppaantumista insuliinin pistoskohdassa) on melko harvinaista (alle 1 potilaalla sadasta). Jos tällaista ilmenee, kerro siitä lääkärillesi.

Insuliinihoidon yhteydessä on ilmoitettu turvotusta (esim. nesteenkertymistä käsiin, nilkkoihin), etenkin insuliinihoidon alussa tai kun hoitoa on muutettu diabetestasapainon korjaamiseksi.

Diabeetikkojen tavallisia ongelmia

A. Hypoglykemia eli matala verensokeri
Insuliinituntemukset (sokkituntemukset, hypoglykemia eli matalan verensokerin aiheuttamat oireet) johtuvat siitä, että veressä ei ole riittävästi sokeria. Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
• Humulin NPH- tai muu insuliiniannos on liian suuri
• ateria on jäänyt väliin tai myöhästynyt tai ruokavaliosi on muuttunut
• liikunta tai työnteko ennen tai jälkeen ateriaa on liian rasittavaa
• sairastat tulehdustautia tai muuta sairautta (erityisesti ripulia tai oksennustautia)
• insuliinin tarpeesi muuttuu tai
• sinulla on paheneva munuais- tai maksavika.

Alkoholin ja eräiden lääkkeiden käyttö voi vaikuttaa verensokeriarvoihin.

Liian matalan verensokerin oireet ilmenevät yleensä nopeasti ja niitä ovat:
• väsymys
• hermostuneisuus tai vapina
• päänsärky
• sydämentykytys
• pahoinvointi
• kylmänhiki
Vaikka olet mielestäsi varma siitä, että tunnistat itsessäsi nämä varoittavat oireet, vältä tilanteita, esim. autolla -ajoa, jotka asettavat itsesi tai muita ihmisiä alttiiksi hypoglykemian aiheuttamille vaaroille.

Älä ota Humulin NPH KwikPen -insuliinia, jos sinulla on sokkituntemuksia (hypoglykemia eli matala verensokeri).

Jos verensokerisi on matala, nauti glukoositabletteja, sokeria tai sokeripitoista juomaa. Syö tämän päälle hedelmä, keksejä tai voileipä, kuten lääkärisi on sinua neuvonut ja lepää jonkin aikaa. Näin korjautuvat yleensä lievät insuliini- eli sokkituntemukset ja insuliinin vähäisen yliannostelun aiheuttamat oireet. Jos olosi huononee ja jos hengitys käy pinnalliseksi ja ihosi kalpenee, ota välittömästi yhteys lääkäriisi. Glukagoniruiskeella voidaan hoitaa vaikeampia sokkitiloja. Glukagoniruiskeen jälkeen nauti glukoosia tai sokeria. Jos glukagonikaan ei auta, tarvitset sairaalahoitoa. Pyydä lisätietoja glukagonin käytöstä lääkäriltäsi.

B. Hyperglykemia ja diabeettinen ketoasidoosi

Hyperglykemiasta on kyse, kun veressä on liikaa sokeria insuliinin puutteesta johtuen. Hyperglykemia voi seurata seuraavista syistä:
• Humulin NPH tai muu insuliini on jäänyt ottamatta
• olet ottanut vähemmän insuliinia kuin mitä lääkäri on määrännyt
• olet syönyt huomattavasti enemmän kuin mitä ruokavalion puitteissa olisit saanut tai
• sairastat kuumetautia, tulehdussairautta tai henkistä stressiä.

Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Oireet ilmenevät hitaasti useiden tuntien tai päivien kuluessa. Tällaisia oireita ovat
• uneliaisuus
• ruokahaluttomuus
• kasvojen punoitus
• hengityksessä hedelmäinen haju
• jano
• pahoinvointi tai oksentelu

Raskas hengitys ja nopea sydämen syke ovat jo vakavia oireita. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos matalien (hypoglykemia) tai korkeiden (hyperglykemia) verensokeriarvojen aiheuttamia oireita ei hoideta asianmukaisesti, saattaa tilanne olla hyvin vakava ja seurauksena voi olla päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kuivuminen, tajuttomuus, kooma ja jopa kuolema.

Kolme yksinkertaista neuvoa välttää hypoglykemia tai hyperglykemia:
• Pidä aina ylimääräinen Humulin NPH -injektiopullo, ruisku ja neula tai injektiokynä tai ylimääräisiä kynänsäiliöitä varalla.
• Käytä tunnistinta, josta ilmenee, että sairastat diabetesta (olet diabeetikko).
• Pidä aina sokeria mukanasi.

C. Sairastelu

Insuliiniannosta voidaan joutua muuttamaan, jos olet sairas ja erityisesti, jos sinulla on pahoinvointia tai oksentelua. Vaikka et syö tai voi syödä normaalisti, tarvitset silti insuliinia. Muista tarkistaa veren tai virtsan sokeripitoisuus, noudata saamiasi ohjeita sairauden varalta ja kerro lääkärillesi asiasta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Humulin NPH KwikPen-injektionesteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä avaamaton Humulin NPH KwikPen jääkaapissa (2 ºC – 8 ºC). Ei saa jäätyä. Säilytä käytössä oleva insuliinikynä huoneenlämmössä (alle 30 ºC:ssa). Käyttöönoton jälkeen Humulin NPH KwikPen on käyttökelpoinen 28 vuorokautta. Älä pidä insuliinia lämpölähteen vieressä äläkä auringossa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tätä lääkettä ei saa käyttää, jos havaitset insuliinin pinnalla sekoituksen jälkeen saostumia, säiliön pohjalle jää valkoista sakkaa tai säiliön sisäpintaan jää kiinni hiukkasia. Tarkista tämä ennen jokaista pistosta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Humulin NPH KwikPen sisältää

  •  Vaikuttava aine on ihmisinsuliini, joka valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla. Näin valmistettu ihmisinsuliini vastaa rakenteeltaan täysin ihmisen tuottamaa insuliinia, joka on ihmisen haiman tuottama luonnollinen hormoni. Se eroaa näin ollen eläinperäisestä insuliinista. Humulin NPH –insuliini on protamiinisulfaattia sisältävä ihmisinsuliinin suspensio.
  •  Muut aineet ovat protamiinisulfaatti, metakresoli, fenoli, glyseroli, dinatriumfosfaatti (jossa on 7 kidevettä), sinkkioksidi ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Happamuuden säätöön käytetään tarvittaessa kloorivetyhappoa tai natriumhydroksidia.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Humulin NPH KwikPen -injektioneste on valkoinen steriili suspensio, joka sisältää 100 kansainvälistä yksikköä insuliinia yhdessä millilitrassa (100 IU/ml). Kukin 3 ml:n esitäytetty kynä sisältää 300 yksikköä insuliinia.
Pakkauskoko on 5 x 3 ml.
KwikPen-insuliinikynässä on samaa Humulin NPH -insuliinia, jota on saatavana erillisinä ampulleina. Esitäytetyssä KwikPen-kynässä insuliiniampulli on jo valmiina kynässä. Kun insuliinikynä on tyhjä, se hävitetään asianmukaisesti.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Humulin NPH KwikPen -insuliinin valmistaa:
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska.

Myyntiluvan haltija / Tiedotus:
Suomessa: Oy Eli Lilly Finland Ab, Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki.

Tämä lääkevalmiste on kaupan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja Euroopan talousalueella seuraavilla kauppanimillä.
Huminsulin „Lilly“ Basal KwikPen 100 I.E./ml (Itävalta)
Humuline-KwikPen NPH (Belgia, Luxembourg, Alankomaat)
Humulin N KwikPen (Eesti, Latvia, Liettua, Puola, Romania)
Huminsulin Basal (NPH) 100 KwikPen (Saksa)
Humulin NPH KwikPen (Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Slovenia, Ruotsi)
Humulin I KwikPen (Irlanti, Iso-Britannia)
Umuline NPH KwikPen (Ranska)

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.04.2016.

KÄYTTÄJÄN OPAS
KwikPen™
Insuliinikynä

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lilly
Johdanto

KwikPen™ on helppokäyttöinen. Se on kertakäyttöinen injektiokynä (”kynä”), joka sisältää 3 ml (300 yksikköä) sadan yksikön (100 U) insuliinia. KwikPen-kynällä voit pistää insuliinia yhden yksikön tarkkuudella ja pistää kerralla enintään 60 yksikköä. Jos valitset liian monta yksikköä, voit korjata annoksen ilman, että insuliinia menee hukkaan.

Ennen kuin käytät KwikPen-kynää, lue tämä käyttäjän opas kokonaan ja noudata ohjeita huolellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että saamasi insuliiniannos on virheellinen.

KwikPen-kynäsi on vain sinun pistoksiasi varten. Ethän anna kenenkään muun käyttää kynääsi tai neulojasi, koska tartuntataudit voivat levitä niiden kautta. Ota uusi neula joka pistokselle.

ÄLÄ KÄYTÄ kynääsi, jos jokin sen osista ei näytä toimivan tai on rikki. Pidä aina mukanasi varakynä siltä varalta, että kynäsi katoaa tai vioittuu.

Tätä insuliinikynää ei suositella sokeille eikä näkövammaisille ilman kynän käyttöön perehtyneen näkevän henkilön apua.

KwikPen-kynän esivalmistelut
Tärkeä muistaa

• Lue insuliinin pakkausselosteessa annetut ohjeet ja noudata niitä.
• Tarkista insuliinikynän etiketti ennen jokaista pistosta ja varmista, ettei insuliinisi ole vanhentunut ja että insuliinikynässäsi on oikeaa insuliinilaatua. Älä poista kynän etikettiä.

Huom. Eri Humulin-laatujen KwikPen-kynien pistospainike on värikoodattu ja sama väri toistuu kynän etiketissä. Pistospainikkeen väri on kuitenkin harmaa tämän käyttäjän oppaan kuvissa. Humulin-tuoteperheen lääkevalmisteet tunnistaa kynän runko-osan beigestä väristä.

Pistospainikkeiden värikoodit:

• Lääkärisi on määrännyt sinulle sopivinta insuliinia. Kaikki insuliinihoidon muutokset tulee tehdä lääkärin valvonnassa.
• KwikPen-kynään suositellaan Becton Dickinson and Company -yhtiön (BD) insuliinikynän neuloja.
• Varmista ennen kynän käyttöä, että neula on kunnolla kiinnitetty.
• Säilytä nämä ohjeet, voit tarvita niitä myöhemmin.

Usein kysyttyä KwikPen-kynän esivalmisteluista

• Miltä insuliinini pitäisi näyttää? Jotkut insuliinit ovat sameita, jotkut kirkkaita liuoksia. Varmista pakkausselosteesta insuliinilaatusi ulkonäkö.

• Mitä teen, jos annokseni on suurempi kuin 60 yksikköä? Jos insuliiniannoksesi on suurempi kuin 60 yksikköä, tarvitaan useita pistoksia, tai voit ottaa yhteyttä diabeteshoitajaasi tai lääkäriisi.

• Miksi minun pitää ottaa uusi neula ennen jokaista pistosta? Jos samaa neulaa käytetään useita kertoja, neula voi tukkeutua ja kynä voi jumiutua, voit saada virheellisen määrän insuliinia tai tulehduksen, koska steriiliys ei ole taattu.

• Mitä teen, jos en ole varma, paljonko kynässäni on jäljellä insuliinia? Pidä kynää sen kärki alaspäin. Ampullinpidikkeen kirkkaassa osassa olevasta asteikosta voit arvioida jäljellä olevan yksikkömäärän. Näitä numeroita EI saa käyttää insuliiniannoksen määrittämiseen.

• Mitä teen, jos en saa kynän suojakorkkia irti? Poista korkki vetämällä sitä suoraan ulospäin. Jos sinulla on vaikeuksia poistaa korkki, kierrä varovasti korkkia edestakaisin oikaistaksesi sen ja vedä sitten korkkia suoraan ulospäin.

KwikPen-kynän valmistelut pistosta varten

Tärkeä muistaa

• Valmistele kynä pistoskuntoon joka kerta. Kynä pitää valmistella pistoskuntoon ennen jokaista pistosta niin, että neulasta tulee virtana insuliinia.
Jos et valmistele kynääsi pistoskuntoon niin, että neulasta tulee virtana insuliinia, voit saada virheellisen insuliiniannoksen.

Usein kysyttyä pistosvalmisteluista

• Miksi minun pitää valmistella kynä ennen jokaista pistosta?

1. Silloin varmistut, että kynä toimii ja sillä voidaan pistää insuliinia.
2. Silloin varmistut, että insuliinia tulee virtana neulan kärjestä, kun painat pistospainiketta.
3. Silloin poistat neulasta ja kynän säiliöstä ilman, jota sinne voi kertyä käytön aikana.

• Mitä teen, jos en saa KwikPen valmistelun yhteydessä painettua pistospainiketta pohjaan saakka?

1. Kiinnitä uusi neula.
2. Esivalmistele kynä.

• Mitä teen, jos näen ilmakuplan kynänsäiliössä? Sinun pitää esivalmistella kynä. Muista, ettei kynää saa säilyttää neula kiinnitettynä, koska silloin säiliöön voi kertyä ilmaa. Pieni ilmakupla ei vaikuta annokseesi, ja voit jatkaa pistoksesi ottamista tavalliseen tapaan.

Insuliiniannoksen pistäminen

Tärkeä muistaa

• Noudata pistoksen valmisteluun ja annoksen pistämiseen liittyviä hygieniaohjeita, jotka olet saanut diabeteshoitajaltasi.
• Varmista, että saat koko insuliiniannoksesi painamalla ja pitämällä pistospainike pohjaan painettuna. Ennen kuin vedät neulan ihosta, laske hitaasti viiteen (5). Jos insuliinia vuotaa neulasta, voi olla, ettet pitänyt neulaa riittävän kauan ihon alla.
• On normaalia, jos neulan kärjessä näkyy insuliinitippa. Se ei vaikuta annokseesi.
• Kynästä ei voi valita annokseksi suurempaa yksikkömäärää kuin mitä kynässä on jäljellä yksikköjä.
Jos luulet, että et saanut täyttä annosta, älä ota toista annosta. Ole yhteydessä terveydenhuollon henkilöstöön.
• Jos annoksesi on suurempi kuin kynässä jäljellä oleva yksikkömäärä, voit ottaa osan annoksesta vanhasta kynästä ja loput yksiköt uudesta kynästä TAI ottaa koko annoksen uudesta kynästä.
• Älä yritä ottaa pistosta kääntämällä pistospainiketta. ET saa insuliinipistostasi pistospainiketta kääntämällä. Sinun pitää PAINAA pistospainike pohjaan asti, jotta saat koko insuliiniannoksen.
• Älä yritä muuttaa annosta samalla kun pistät.
• Tässä annettujen neulojen käsittelyä ja hävittämistä koskevien ohjeiden ei ole tarkoitus korvata paikallisia terveydenhuollon henkilöstön antamia ohjeita.
• Poista neula kynästä jokaisen pistoksen jälkeen.

Usein kysyttyä pistämisestä

• Miksi pistospainikkeen painaminen on vaikeaa, kun yritän pistää?

1. Neula voi olla tukossa. Vaihda uusi neula ja yritä uudelleen. Neulaa vaihtaessasi insuliinia voi tulla neulasta. Tee kynän esivalmistelut neulan vaihdon jälkeen.
2. Pistospainikkeen painaminen voi vaikeutua, jos yrität painaa sen nopeasti alas. Painikkeen hidas painaminen voi olla helpompaa.
3. Halkaisijaltaan suuremman neulan käyttäminen pistämiseen saattaa helpottaa pistospainikkeen painamista. Kysy diabetestasi hoitavasta yksiköstä, mikä neula sopii sinulle parhaiten.
4. Jos mikään yllä mainituista toimenpiteistä ei ratkaise ongelmaa, insuliinikynä on ehkä vaihdettava uuteen.

• Mitä teen, jos KwikPen-kynäni on jumiutunut? Kynäsi on jumiutunut, jos sillä on vaikea ottaa pistos tai valita annos. Jumiuttuneen kynän vapautus:

1. Kiinnitä uusi neula. Neulaa vaihtaessasi insuliinia voi tulla neulasta.
2. Valmistele kynä.
3. Valitse annoksesi ja pistä se.

Älä yritä käyttää voiteluaineita kynääsi, jottei sen mekanismi vaurioidu.

Pistospainike voi muuttua jäykäksi painaa, jos kynään menee roskaa (lika, pöly, ruoka, insuliini tai muu neste). Varo, ettei kynän sisään pääse roskaa.

• Miksi neulasta valuu insuliinia pistokseni jälkeen? Olet ehkä vetänyt liian nopeasti neulan ihosta.

1. Varmista, että annosikkunassa näkyy 0.
2. Seuraavalla kerralla paina ja pidä pistospainike pohjaanpainettuna laskien samalla hitaasti viiteen, ennen kuin vedät neulan ihosta.

• Mitä teen, jos valitsin annokseni ja pistospainiketta on vahingossa painettu ilman, että neula on kiinni kynässä?

1. Kierrä annos takaisin nollaan.
2. Kiinnitä uusi neula
3. Valmistele kynä.
4. Valitse annoksesi ja pistä se.

• Mitä teen, jos valitsen väärän annoksen (liian suuri tai pieni)? Käännä pistospainikkeesta taaksepäin tai eteenpäin oikean annoksen kohdalle.

• Mitä teen, jos näen insuliinia vuotavan neulasta, kun valitsen tai korjaan annosta? Älä pistä annosta, koska et ehkä saa koko annostasi. Käännä pistospainike alkuasentoon (0 annosikkunassa) ja valmistele kynä uudelleen (katso ”KwikPen-kynän valmistelu ”kohdat 2B-2D). Valitse annoksesi ja pistä se.

• Mitä teen, jos en saa valituksi koko annosta? Kynä on suunniteltu siten, että siihen ei voi valita suurempaa annosta kuin mitä säiliössä on jäljellä insuliinia. Jos esimerkiksi tarvitset 31 yksikköä ja säiliössä on jäljellä vain 25 yksikköä, et voi valita 25 yksikköä suurempaa annosta. Älä yritä kääntää pistospainikkeesta ohi 25 yksikön. Jos kynänsäiliössä on jäljellä vain osa haluttua annosta, voit joko:

1. ottaa osan annoksesta vanhasta kynästä ja loput uudesta kynästä
tai
2. ottaa koko annoksen uudesta kynästä.

Miksen voi käyttää kynän säiliöön jäljelle jäävää pientä insuliinimäärää? Kynä on suunniteltu siten, että siitä saa vähintään 300 yksikköä. Kynän suunnittelusta johtuen insuliinisäiliötä ei voi tyhjentää kokonaan, sillä säiliön pohjalle jäävää pientä insuliinimäärää ei voi annostella tarkasti.

Säilytys ja hävitys

Tärkeä muistaa

• Säilytä kynät ennen käyttöönottoa jääkaapissa (2°C – 8°C). Älä käytä kynää, jos se on päässyt jäätymään.
• Säilytä käytössä oleva kynä huoneenlämmössä. Älä pidä insuliinikynää lämpölähteen vieressä äläkä auringossa.
• Säilytä kynä ilman neulaa. Jos säilytät kynäsi neula kiinnitettynä, kynästä voi vuotaa insuliinia, insuliini voi kiteytyä neulan sisälle ja tukkia neulan tai säiliöön voi muodostua ilmakuplia.
• Täydelliset insuliinin säilytysohjeet löydät pakkausselosteesta.
• Käyttöönotetun kynän kestoaika on mainittu pakkausselosteessa eikä annettua käyttöaikaa pidä ylittää.
• Pane käytetyt neulat suljettavaan terävän jätteen keräysastiaan tai hävitä ne terveydenhuollon ammattilaiselta saamiesi ohjeiden mukaan.
• Hävitä käytetyt kynät ilman neulaa terveydenhuollon ammattilaiselta saamiesi ohjeiden mukaan.
• Älä käytä uudelleen terävien esineiden keräysastiaa.
• Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta ohjeita terävän jätteen keräysastian asianmukaiseen hävittämiseen alueellasi.
• Näiden neulojen käsittelyohjeiden ei ole tarkoitus korvata terveydenhuollon ammattilaisten antamia paikallisia ohjeita tai vakiintuneita käytäntöjä.
• Pidä kynä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia KwikPen-kynäsi kanssa, ota yhteyttä diabetestasi hoitavaan yksikköön.

 

Valmistelu

Varmista ennen aloittamista, että sinulla on seuraavat tarvikkeet:

KwikPen

Uusi neula

Antiseptinen puhdistuslappu

Kynän osat

KwikPen-kynä ja injektioneulat* *myydään erikseen

Injektioneulan osat
(Neulat hankittava erikseen)
      Suoja-paperi
Ulkosuojus Sisäsuojus Neula  
      Humulin KwikPen-kynän osat  
Pidike     Etiketti Yksikkömäärä  
Pistos-
painike
Suojakorkki Kumitulppa Ampullin
pidike
Kynän runko Annosikkuna  

Pistospainikkeiden värikoodit:

Kynän käyttö
Noudata näitä ohjeita joka kerta, kun otat pistoksen
1. KwikPen-kynän valmistelu

 

A.

Vedä kynän suojakorkki
suoraan pois. Älä kierrä
korkkia. Älä poista
kynän etikettiä.

Tarkista
insuliinistasi:
• Oikea laatu
• Vanhenemis-
päivämäärä
• Ulkonäkö

Varoitus: Lue aina
kynän etiketti
varmistaaksesi, että
käytät oikeaa
insuliinilaatua.

B.

Vain sameat
insuliinit (suspensio):

Sekoita
insuliini
tasaiseksi
pyörittämällä
insuliinikynää
varovasti
edestakaisin
10 kertaa

JA

kääntele kynää
10 kertaa ylös
alas. Sekoittaminen
on tärkeää,

jotta saat
oikean annoksen.
Insuliinin pitää
näyttää tasaisen
samealta.

C.

Ota uusi neula.
Poista
neulan ulkosuojus.

Pyyhi kynän päässä
oleva insuliinisäiliön
kumitulppa antiseptisella
vanutupolla.

 

D.

Työnnä neula
ulkosuojuksineen
suoraan kynään ja
kierrä neula
tiukasti paikoilleen.

 

 

 

2. KwikPen-kynän valmistelu
Varoitus: Jos et valmistele (insuliinia virtaa neulan kärjestä) kynääsi jokaiseen pistokseen, voit saada virheellisen insuliiniannoksen.

A.

Poista neulan
ulkosuojus.
Älä hävitä sitä.

Poista neulan
sisäsuojus
ja hävitä se.

B.

Valitse 2
yksikköä kääntämällä
pistospainiketta.

C.

Pidä kynää
neulan kärki
ylöspäin.

Napauta sormella
säiliönpidikettä,
jotta ilmakuplat
siirtyvät ylös.

D.

• Pitele kynää
kärki ylöspäin.
Paina
pistospainik-
keesta, kunnes
se pysähtyy ja
annosikkunassa
näkyy 0.
• Paina pistospainiketta
ja pidä se
alhaalla laskien
samalla hitaasti
viiteen (5).

• Esivalmistelu on
suoritettu,
kun insuliinia
virtaa neulan kärjestä.
• Jos insuliinia ei
tule virtana neulan
kärjestä, toista
kohdat 2B - 2D
jopa neljä kertaa.

Huom. Jos neulan
kärjestä ei virtaa
insuliinia ja annoksen
valitseminen pistospainiketta
kääntämällä on vaikeaa,
vaihda neula ja
esivalmistele kynä uudelleen.

3. Insuliiniannoksen pistäminen

A.

Kierrä pistospainikkeella
tarvitsemasi annos.
Jos valitset liian
monta yksikköä,
voit korjata
annoksen kiertämällä
taaksepäin.

B.

Ota pistos
diabetestasi hoitavan
yksikön ohjeiden
mukaisesti.

Laita peukalo
pistospainikkeelle
ja paina tukevasti
pistospainike pohjaan
saakka.

Jotta saat koko
annoksen, pidä
pistospainike alhaalla
laskien samalla hitaasti
viiteen (5).

Vedä tämän jälkeen
neula ihosta.

Huom. Tarkista, että
annosikkunassa näkyy 0.
Tällöin olet saanut
koko annoksen.

C.

Laita neulan
ulkosuojus
varovasti paikalleen.

Huom. Poista neula
kynästä aina pistoksen
jälkeen, ettei säiliöön
mene ilmaa. Säilytä
kynäsi ilman neulaa.

D.

Kierrä ulkosuojuksen
avulla neula
irti ja hävitä se
diabetestasi hoitavan
yksikön ohjeiden
mukaan.

Laita
suojakorkki
takaisin paikalleen
suojakorkin pidike ja
annosikkuna kohdakkain
työntämällä suoraan
sisäänpäin.

Esimerkki:
10 yksikköä
näkyvissä.

Esimerkki:
15 yksikköä
näkyvissä

Huom. Et voi valita annokseksi enemmän
yksikköjä kuin mitä kynässä on jäljellä
insuliinia.

 

Jos luulet, että et saanut täyttä annosta,
älä ota toista annosta.

Annosikkunassa
parilliset numerot ovat
näkyvissä ja
parittomat numerot
ykkösen jälkeen
näkyvät viivana
parillisten välissä.
 

Tämä käyttäjän opas on tarkistettu viimeksi 23.7.2013


 

Yrityksen yhteystiedot:

OY ELI LILLY FINLAND AB
Laajalahdentie 23. 3. krs
00330 Helsinki

www.lilly.fi
09 854 5250
Tukkuliike: Oriola

ELI LILLY AND COMPANY Indianapolis, Indiana 46 285, U.S.A.
Lääkeinformaatiopalvelu puh. 0800-140 240 (ma-pe 9-15)